Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2022-04-27

Sammanträde 2022-04-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

2 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.
Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 28 februari 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Bilagor
Månadsrapport mars 2022 BUN.pdf

3 Byte av huvudman Tyresö Montessoriskolas förskola

Diarienummer 2021/BUN 0135 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Godkänner Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (559165-8975) som enskild att överta verksamheten vid Tyresö Montessoriskolas förskola efter en fusion med Tyresö Montessoriskola AB (556666-8413) och att fortsatt bedriva förskoleverksamhet, enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § och 7 §.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser byte av huvudman för Tyresö Montessoriskolas förskola som i nuläget drivs av Tyresö Montessoriskola AB. Styrelsen i Montessori Förskolor och Skolor AB ämnar göra en fusion mellan de båda bolagen. Ärendet gäller enbart förskolan vid Tyresö Montessoriskola. Skolinspektionen ansvarar för godkännande av huvudman för fristående skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fusion Tyresö montessoriskolas förskola 2022.pdf

4 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg 2021

Diarienummer 2021/BUN 0041 40

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration 2021 - fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun noteras.
2. Montessoriförskolan Klinten ekonomisk förening ska senast den 31 maj 2022 lämna in en redogörelse över hur förskolan lever upp till kravet om öppenhet enligt 8 kap. 3-7§§ skollagen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg lämnat in till kommunen genomfört en tillsyn över att huvudmännen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b § skollagen respektive 25 kap. 10 § skollagen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Årlig kvalitetsdeklaration fsk och ped. omsorg 2021.pdf
Rapport Årlig kvalitetsdeklaration 2021.pdf

5 Länkbyggnad Bergfoten

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Utredningens alternativ 0, att inte utföra någon åtgärd för att förbinda/uppföra en inomhuspassage mellan grundskolan och den nya matsalen, godkänns.
2. Matsal placeras på nedre botten med ett kapprum i direkt anslutning.

Beskrivning av ärendet
En utredning med syfte att lyfta möjliga utformningar av en anslutning mellan den befintliga skolbyggnaden och den nya förskolan har genomförts. Utredningen lyfter fram vid sidan av nollalternativet (att inte bygga en förbindelsegång), tre alternativa utformningar av förbindelsegångar. Två av alternativen innebär tillkommande trapphus och hiss och ett alternativ är en skärmtakslösning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslut gällande passage mellan Bergfotens grundskola och matsal.pdf

6 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg

Diarienummer 2021/BUN 0127 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden för beslut i kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.
För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg (HÖK).pdf
Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg.pdf

7 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för förskole- och skolgårdar

Diarienummer 2021/BUN 0062 12

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
1. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom förskoleverksamheten om totalt 1,5 mnkr, godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr, godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2021 framgår det att en satsning gällande upprustning av förskole- och skolgårdar behövs för att bland annat öka likvärdigheten mellan enheterna.
För år 2022 finns ett investeringsanslag om 5,0 mnkr och förvaltningen har arbetat fram ett förslag utifrån idag kända fakta kring behov att upprusta gårdarna. Förslaget innebär att 12 skolor och 5 förskolor får insatser gjorda på gårdarna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om investering gårdar 2022.pdf

8 Kvalitetssamtal med fristående aktörer i Tyresö kommun

Diarienummer 2018/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2018-06-20 att införa kvalitetssamtal för grundskolan på prov med start första terminen 2019. Barn och utbildningsförvaltningen fick också i uppdrag att presentera en utvärdering av modellen och en fortsatt modell där även förskola ingår senast under hösten 2019. I uppdraget framgår att kvalitetssamtal ska genomföras med fristående huvudmän för att gemensamt öka kvalitén i utbildningen. Tjänsteskrivelsen redovisar nuläget. Uppdraget att starta ett fortlöpande kvalitetssamtal med fristående huvudmän verksamma i Tyresö kommun är påbörjat.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kvalitetssamtal med fristående aktörer i Tyresö kommun.pdf

9 Förbättra och kvalitetssäkra kartläggning och säkra upp mottagandet av nyanlända på högstadiet så att eleven ges möjlighet att nå behörighet till gymnasiet

Diarienummer 2021/BUN 0108 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag analysera och utvärdera mottagandet av nyanlända i Tyresö kommun, och om det finns behov, föreslå förbättringsåtgärder. I september 2021 redovisades uppdraget i barn- och utbildningsnämnden vilket föranledde ytterligare två kompletterande uppdrag
* Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att förbättra och kvalitetssäkra kartläggning steg 1 och 2.
* Barn- och utbildningsförvaltningen ska säkra upp mottagandet av nyanlända på högstadiet så att eleven ges möjlighet att nå behörighet till gymnasiet.
Tjänsteskrivelsen omfattar en redovisning av kvalitetssäkrad kartläggning samt mottagande av nyanlända i Tyresö.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Mottagande nyanlända.pdf

10 Sökta och beviljade statsbidrag 2021 barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras och återrapporteras till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2021 beviljades Tyresö kommun totalt 199 458 150 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.
Enligt de kommunövergripande rutinerna för hantering av riktade statsbidrag har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Skolverket. Nämnden fördelar ansvaret för att söka statsbidrag från Skolverket till sig själv och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Rutinen ska fungera som en instruktion för nämnderna i deras bevakning, beslutsfattande, uppföljning och återrapportering av riktade statsbidrag.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat.
Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde.
Sammanställning ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Sökta och beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 1, Av Skolverket beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 2, Beskrivning av statsbidragen.pdf

11 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag.pdf

12 Läsårsdata 2023/2024

Diarienummer 2022/BUN 0019 41

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Läsårsdata avseende läsåret 2023/2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Läsårsdata 2023.2024.pdf

13 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1 mars - 3 april 2022.pdf
Kränkningsanmälningar förskola 1 mar - 3 apr.pdf
Kränkningsanmälningar grundskola 1 mar - 3 apr.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Bilagor
Delegationsbeslut, förskola april 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts april.pdf
Delegationsbeslut, grundsärskola och gymnasiesärskola mars 22.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om verksamhetsstöd grundskola.pdf

15 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2022.pdf

16 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.
- Ukrainaläget
- Barn- och elevhälsan
- Skolvalet
- Nordiska skolledarkongressen
- Bibliotekets utställning
- Stämning Stockholms stad

17 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-03-24 § 22.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse Omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 65.pdf

§43 Informationsärende

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Presentation av Kumlas nya rektor, Anna Strandell

Toleransprojektet
Föredragande: Elin Posch, lärare Strandskolan

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§44 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/BUN 0004 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden förskola och grundskola.

Den ekonomiska rapporten omfattar utfall per den 28 februari 2022 avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Rapporterna innehåller ekonomiskt utfall och prognos för helåret 2021 för beställare (myndighet) och verksamhet i kommunal regi (utförare).

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport mars 2022 BUN.pdf

§45 Byte av huvudman Tyresö Montessoriskolas förskola

Diarienummer 2021/BUN 0135 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Godkänner Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (559165-8975) som enskild att överta verksamheten vid Tyresö Montessoriskolas förskola efter en fusion med Tyresö Montessoriskola AB (556666-8413) och att fortsatt bedriva förskoleverksamhet, enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § och 7 §.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser byte av huvudman för Tyresö Montessoriskolas förskola som i nuläget drivs av Tyresö Montessoriskola AB. Styrelsen i Montessori Förskolor och Skolor AB ämnar göra en fusion mellan de båda bolagen. Ärendet gäller enbart förskolan vid Tyresö Montessoriskola. Skolinspektionen ansvarar för godkännande av huvudman för fristående skola.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB (559165-8975) som enskild att överta verksamheten vid Tyresö Montessoriskolas förskola efter en fusion med Tyresö Montessoriskola AB (556666-8413) och att fortsatt bedriva förskoleverksamhet, enligt skollagen (2010:800) 2 kap. 5 § och 7 §.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fusion Tyresö montessoriskolas förskola 2022.pdf

§46 Årlig kvalitetsdeklaration fristående förskola och pedagogisk omsorg 2021

Diarienummer 2021/BUN 0041 40

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration 2021 - fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun noteras.
2. Montessoriförskolan Klinten ekonomisk förening ska senast den 31 maj 2022 lämna in en redogörelse över hur förskolan lever upp till kravet om öppenhet enligt 8 kap. 3-7§§ skollagen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom en skriftlig kvalitetsdeklaration som huvudmännen för fristående förskola och pedagogisk omsorg lämnat in till kommunen genomfört en tillsyn över att huvudmännen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b § skollagen respektive 25 kap. 10 § skollagen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar rapporten för Årlig kvalitetsdeklaration 2021 - fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Tyresö kommun.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att Montessoriförskolan Klinten ekonomisk förening senast den 31 maj 2022 ska lämna in en redogörelse över hur förskolan lever upp till kravet om öppenhet enligt 8 kap. 3-7§§ skollagen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Årlig kvalitetsdeklaration fsk och ped. omsorg 2021.pdf
Rapport Årlig kvalitetsdeklaration 2021.pdf

§47 Länkbyggnad Bergfoten

Diarienummer 2021/BUN 0060 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Utredningens alternativ 0, att inte utföra någon åtgärd för att förbinda/uppföra en inomhuspassage mellan grundskolan och den nya matsalen, godkänns.
2. Matsal placeras på nedre botten med ett kapprum i direkt anslutning. 

Beskrivning av ärendet
En utredning med syfte att lyfta möjliga utformningar av en anslutning mellan den befintliga skolbyggnaden och den nya förskolan har genomförts. Utredningen lyfter fram vid sidan av nollalternativet (att inte bygga en förbindelsegång), tre alternativa utformningar av förbindelsegångar. Två av alternativen innebär tillkommande trapphus och hiss och ett alternativ är en skärmtakslösning.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner utredningens alternativ 0, att inte utföra någon åtgärd för att förbinda/uppföra en inomhuspassage mellan grundskolan och den nya matsalen.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner att matsal placeras på nedre botten med ett kapprum i direkt anslutning.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslut gällande passage mellan Bergfotens grundskola och matsal.pdf

§48 Rekommendation från Storsthlm om överenskommelse länsövergripande

Diarienummer 2021/BUN 0127 41

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK) antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm har tagits fram.

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm (HÖK).

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg (HÖK).pdf
Huvudöverenskommelse samverkan vård och omsorg.pdf

§49 Investeringsbeslut gällande samlingsanslag för förskole- och skolgårdar

Diarienummer 2021/BUN 0062 12

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom förskoleverksamheten om totalt 1,5 mnkr, godkänns.
2. Förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr, godkänns.

Beskrivning av ärendet
I kommunplanen 2021 framgår det att en satsning gällande upprustning av förskole- och skolgårdar behövs för att bland annat öka likvärdigheten mellan enheterna.

För år 2022 finns ett investeringsanslag om 5,0 mnkr och förvaltningen har arbetat fram ett förslag utifrån idag kända fakta kring behov att upprusta gårdarna. Förslaget innebär att 12 skolor och 5 förskolor får insatser gjorda på gårdarna.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom förskoleverksamheten om totalt 1,5 mnkr.

Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om åtgärder för att skapa likvärdiga gårdar inom grundskoleverksamheten om totalt 3,5 mnkr.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om investering gårdar 2022.pdf

§50 Kvalitetssamtal med fristående aktörer i Tyresö kommun

Diarienummer 2018/BUN 0074 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2018-06-20 att införa kvalitetssamtal för grundskolan på prov med start första terminen 2019. Barn och utbildningsförvaltningen fick också i uppdrag att presentera en utvärdering av modellen och en fortsatt modell där även förskola ingår senast under hösten 2019. I uppdraget framgår att kvalitetssamtal ska genomföras med fristående huvudmän för att gemensamt öka kvalitén i utbildningen. Tjänsteskrivelsen redovisar nuläget. Uppdraget att starta ett fortlöpande kvalitetssamtal med fristående huvudmän verksamma i Tyresö kommun är påbörjat.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, kvalitetssamtal med fristående aktörer i Tyresö kommun.pdf

§51 Förbättra och kvalitetssäkra kartläggning och säkra upp mottagandet av

Diarienummer 2021/BUN 0108 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag analysera och utvärdera mottagandet av nyanlända i Tyresö kommun, och om det finns behov, föreslå förbättringsåtgärder. I september 2021 redovisades uppdraget i barn- och utbildningsnämnden vilket föranledde ytterligare två kompletterande uppdrag

  • Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att förbättra och kvalitetssäkra kartläggning steg 1 och 2.
  • Barn- och utbildningsförvaltningen ska säkra upp mottagandet av nyanlända på högstadiet så att eleven ges möjlighet att nå behörighet till gymnasiet.

Tjänsteskrivelsen omfattar en redovisning av kvalitetssäkrad kartläggning samt mottagande av nyanlända i Tyresö.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Mottagande nyanlända.pdf

§52 Sökta och beviljade statsbidrag 2021 barn- och utbildningsnämnden

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras och återrapporteras till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2021 beviljades Tyresö kommun totalt 199 458 150 kronor i statsbidrag av Skolverket för verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområden.

Enligt de kommunövergripande rutinerna för hantering av riktade statsbidrag har barn- och utbildningsnämnden ansvar för att särskilt bevaka statsbidrag från Skolverket. Nämnden fördelar ansvaret för att söka statsbidrag från Skolverket till sig själv och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Rutinen ska fungera som en instruktion för nämnderna i deras bevakning, beslutsfattande, uppföljning och återrapportering av riktade statsbidrag.

Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat.

Utöver den löpande rapporteringen till ansvarig nämnd ska en mer omfattande återrapportering ske en gång per år. Återrapporteringen ska innefatta en sammanställning över det ekonomiska utfallet för de statsbidrag som nämnden har hanterat. Denna sammanställning ska årligen behandlas på nämndens aprilsammanträde.
Sammanställning ska vidarerapporteras till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen och återrapportering till kommunstyrelsen enligt gällande rutin.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, sökta och beviljade statsbidrag 2021.docx
Bilaga 1, Av Skolverket beviljade statsbidrag 2021.pdf
Bilaga 2, Beskrivning av statsbidragen.pdf

§53 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/BUN 0006 10

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfället det vill säga föregående nämnd. 

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag.pdf

§54 Läsårsdata 2023/2024

Diarienummer 2022/BUN 0019 41

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2023/2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till läsårsdata för grundskolan i Tyresö kommun. I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden antar läsårsdata avseende läsåret 2023/2024.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, läsårsdata 2023.2024.pdf

§55 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/BUN 0007 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 1 mars - 3 april 2022.pdf
Kränkningsanmälningar förskola 1 mar - 3 apr.pdf
Kränkningsanmälningar grundskola 1 mar - 3 apr.pdf

§56 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/BUN 0003 003

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats vid förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det. 

Bilagor
Delegationsbeslut, grundsärskola och gymnasiesärskola mars 22.pdf
Delegationsbeslut, Ansökan om verksamhetsstöd grundskola.pdf
Delegationsbeslut, skolskjuts april 2022.pdf
Delegationsbeslut, förskola april 2022.pdf

§57 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2022

Diarienummer 2022/BUN 0005 009

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2022.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen april 2022.pdf

§58 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/BUN 0002 002

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från barn- och utbildningsförvaltningen.

- Ukrainaläget
- Barn- och elevhälsan
- Skolvalet
- Nordiska skolledarkongressen
- Bibliotekets utställning
- Stämning Stockholms stad
- Bergfotens skola

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§59 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/BUN 0001 001

Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Klara Watmani (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2022-03-24 § 22.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 68.pdf
Tjänsteskrivelse, omprövning av närvarorätt vid nämndsammanträden.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-04-05 § 65.pdf
Ordförandebeslut stängning Bergfotens skola.pdf