Din position: Hem > Tyresö kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2024-01-24

Sammanträde 2024-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende 2024

Diarienummer 2024/BUN 0008

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden informeras om Dalskolans studio.
Magnus Nilimaa, Rektor Dalskolan samt Irene Erlandsson, Biträdande rektor Dalskolan presenterar ärendet.

2 Strandskolans ombyggnation

Diarienummer 2023/BUN 0432

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Alternativ 1 godkänns som lösning på behovet av Strandskolans om- och tillbyggnad.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Startbesked ges för projektering av systemhandling för projektet Strandskolans ombyggnation, i enlighet med förstudiens rekommenderade lösningsförslag, alternativ 1.
2. Budget för projektering enligt bilaga 1 godkänns.
3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet. Om beslut om genomförande inte tas efter genomförd systemhandlingsprojektering kommer nedlagda kostnader resultatföras.

Beskrivning av ärendet
Under 2022 gjordes en fördjupad lokalutredning kring skolorna i östra delen av Tyresö. Kommunstyrelsen fattade därefter beslut om att genomföra en förstudie om att utöka Strandskolans lokaler genom en tillbyggnad (2022-10-11 §160).
Förstudien har utrett hur Strandskolans kapacitet kan utökas genom en tillbyggnad samt möjlighet att inrymma en fritidsgård i anslutning, och har lämnat förlag på hur behoven kan tillgodoses. Det rekommenderade förslaget (alternativ 1) tillgodoser skolans behov av att bibehålla sin kapacitet och tillskapar därutöver en ny mötesplats för områdets ungdomar genom att en fritidsgård etableras. Alternativet inkluderar även en ny skolgårdsdel för äldre elever samt utökad cykelparkering.

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom det rekommenderade lösningsförslaget och föreslår att barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår också barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen beslutar att gå vidare med projektering av systemhandling för projektet, i enlighet med förstudiens rekommendation, alternativ 1 samt att budgeten för projektering godkänns.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Strandskolans ombyggnation.pdf
Bilaga 1- (SEKRETESS) Ekonomisk bilaga Strandskolans ombyggnation.pdf
Bilaga 2- Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga 3- Enklare prövning av barnets bästa Strandskolan.pdf
Förstudierapport Strandskolans ombyggnation.pdf

3 Årlig inventeringsrapport kemikaliehandlingsplanen

Diarienummer 2021/BUN 0032 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Redovisning av rapporten godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag på nämnden 2021-09-01 att göra en inventering av förskolor och skolor utifrån handlingsplanerna. I januari 2023 efter höstterminens slut rapporterades detta. Rapporten visade var samtliga enheter låg i relation till planen.

Fortsatt gavs Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att lämna en årlig inventeringsrapport, i januari, gällande arbetet kring handlingsplanen Kemikaliesmart förskola och skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse- Inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmarta förskolor och skolor uppföljning 2023.pdf
Rapport- Inventering utifrån handlingsplanen kemikaliesmart förskola och skola- 2023.pdf

4 Årsärende sammanställning av pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2023

Diarienummer 2023/BUN 0417

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen om ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under år 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt inför varje nämndmöte pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.
I detta ärende görs en sammanställning av ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet för helåret 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsärende Skolinspektionen och BEO 2023.pdf

5 Inriktningsbeslut Stimmets skola

Diarienummer 2023/BUN 0257

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nytt inriktningsbeslut kring Stimmets skola att ersätta Stimmets grundskola med en större skolenhet med tre paralleller F-6 grundskola, 1-6 anpassad grundskola och idrottshall.
2. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en framtida plan för en utökning av 7-9 när behov uppstår.
3. Anpassad grundskoleorganisation ska fortsatt vara uppdelad i F-6 och 7-9 på två olika skolenheter, Stimmets skola och Nyboda skola, med ett sammanhållet ledarskap av en rektor.
4. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att göra en översyn över Nyboda skolas lokaler utifrån ett maximalt nyttjande.
5. Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda om musikklasser i årskurs 4-6 kan bedrivas på en F-6 skola i kommunen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022 och pausades innan den gick upp för beslut. Sedan dess har en del av skolan brunnit, vilket påverkar förutsättningarna så pass mycket att ett omtag av den påbörjade förstudien ansågs nödvändigt. I det skedet togs dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden. Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå barn och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass förändrade att ett omtag ansetts nödvändigt. Fokus är nu att lösa skolans behov på kort och lång sikt och pröva om funktionerna som identifierats ryms inom befintlig detaljplan för att spara tid och pengar på att undvika en detaljplaneprocess, om det inte behövs för att bygga en ny skola på nuvarande fastighet för Stimmets skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Stimmets förstudie.pdf
Bilaga 1. Möjlighetsskiss_MARGE_Arkitekter_A3_230616.pdf
Bilaga 2. Slutrapport Förstudie Särskola Nyboda (ej beslutad).pdf
Bilaga 3. Platsanalys Stimmet_210826.pdf
PM Möjlighetsanalys Förstudie Stimmets skola inom detaljplan 2023 06 19.pdf

6 Tillsyn Montessoriförskolan Klinten 2023

Diarienummer 2023/BUN 0416 40

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
1. Tillsynsrapporten noteras
2. Huvudmannen för Montessoriförskolan Klinten ska ändra urvalsrutinerna för en plats på förskolan. Urval får inte göras utifrån kön enligt 1 kap. 8§ skollagen och 2 kap. 5§ diskrimineringslagen. En rutin ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen senast den 29 februari 2024.
3. Huvudmannen för Montessoriförskolan Klinten ska tydliggöra informationen till vårdnadshavarna om rätt till plats för sitt barn enligt 2 kap. 10 § och 8 kap. 3-7§§ skollagen, under Tyresö kommuns ramtider 06.30-18.30 och då förskolan är stängd för exempelvis planeringsdagar eller semester. En skriftlig rutin ska redovisas skriftligen till barn- och utbildningsförvaltningen
senast den 29 februari 2024.
4. Övriga utvecklingsområden som finns åläggs verksamheterna att utveckla. Dessa följs upp vid nästa tillsynstillfälle enligt den ordinarie planen för tillsyn.

Beskrivning av ärendet
Tillsynsrapporten visar att Montessoriförskolan Klinten i stora delar har en god utbildning och undervisning som kan bidra till att gynna barnens utveckling och lärande. Delar i det systematiska kvalitetsarbetet nämns som ett utvecklingsområde Brister som kommit fram i tillsynen gäller urvalsrutinen för en plats på förskolan samt att huvudmannen måste tydliggöra informationen till vårdnadshavarna gällande rätt till plats för sitt barn under Tyresö kommuns ramtider och då förskolan är stängd för exempelvis planeringsdagar eller semester.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport Montessoriförskolan Klinten 2023.pdf
Tillsynsrapport Montessoriförskolan Klinten 2023.pdf

7 Organisationsförändring Lärstudio med behandling

Diarienummer 2024/BUN 0001

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Sofiebergsskolans Lärstudio Bryggan utökas med Lärstudio med behandling för barn i årskurs 1-3 från och med läsåret 2024/2025.

Beskrivning av ärendet
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fick i maj 2019 i uppdrag av respektive nämnd att i samverkan driva en resursskola med behandling som projekt under tre år. Projektet övergick till ordinarie verksamhet 1 januari 2023. Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sammanträdet i mars 2022 att verksamheten skulle utökas samt även omfatta årskurserna 7-9. På samma nämndsammanträde fattades beslut om att ge kommunens strategiska lokalgrupp uppdrag att ta fram lämplig lokallösning. I augusti 2023 fick verksamheten permanenta lokaler och är idag en del av Tyresö skolas organisation.

När verksamheten växer och fler barn närmar sig högstadieålder blir det uppenbart att det är svårt att integrera elever i lågstadieålder och högstadieålder i samma verksamhet. Det pedagogiska uppdraget ser mycket olika ut i de olika årskurserna och de nationella styrdokumenten ställer olika krav på verksamhetens utformning. Det ligger även i verksamhetens natur att hantera barn i behov av stöd i utåtagerande situationer och de små barnens behov av omvårdnad blir svår att tillgodose i åldersblandad grupp åk 1-9. Förvaltningen ser behov av att framgent kunna ge behandling på Bryggan, kommunens lärstudio för lågstadiet belägen på Sofiebergs grundskola.

Den nya organisationen för lärstudio med behandling blir årskurserna 1-3 på Sofiebergsskolan och 4-9 på Tyresö skola.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Organisationsförändring lärstudio med behandling januari 2024.pdf

8 Informationsärende problematisk skolfrånvaro 2024

Diarienummer 2024/BUN 0002

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt statistik kring elever med problematisk skolfrånvaro. Materialet rapporteras månadsvis till barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för prioriteringar i styrning av skolornas systematiska kvalitetsarbete kring elevers frånvaro och skolplikt.

Bilagor
Frånvarorapport dec 23.pdf

9 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/BUN 0003

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag BUN 2024-01-04.pdf

10 Pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2024

Diarienummer 2023/BUN 0015 009

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen om pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer kontinuerligt pågående ärenden hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet och redovisar informationen för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Tjänsteskrivelse pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2024.pdf
Pågående ärenden hos Skolinspektionen januari 2024.pdf

11 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2024/BUN 0004

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I 6 kap. 10 § skollagen (2010:800) föreskrivs att lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektor som i sin tur är skyldig att anmäla till huvudmannen. Sådana anmälningar sammanställs och redovisas kontinuerligt för barn- och utbildningsnämnden.

Bilagor
Kränkande behandling förskolan avseende december 2023.pdf
Kränkande behandling grundskolan avseende december 2023.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/BUN 0005

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

Bilagor
Delegationsbeslut centrala barn- och elevhälsan dec 2023.pdf
Delegationsbeslut - Förskola december 2023.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/BUN 0006

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

14 Meddelande till barn- och utbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/BUN 0007

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till barn- och utbildningsnämnden redovisas skriftligen.