Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2023-12-20

Sammanträde 2023-12-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om strategin för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
My Lundblad Wistedt arkitekt på enheten strategi o samhällsutveckling informerar om strategin för en attraktiv och väl gestaltad livsmiljö som antogs i kommunstyrelsen 2021-03-30, se bilaga.

2 Information om processen för namngivning

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Julia Hedman landskapsarkitekt på enheten samhällsmiljö och infrastruktur informerar om namngivningsprocessen.

3 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/BN 0027

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Monica Juneheim informerar om verksamheten och redovisar
statistik från förgående månad.

Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha påbörjat fasadändring på fastighet XXX

4 Byggsanktionsavgift för att utan lov och startbesked ha påbörjat fasadändring på fastighet XXX

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs ägarna till fastigheten, solidariskt en byggsanktionsavgift om 2 165 kronor för att åtgärden har påbörjats innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.
2. Avgiften ska betalas till Tyresö kommun inom två månader efter det att beslutet har delgetts de avgiftsskyldiga.
En faktura kommer att skickas ut separat.

Beskrivning av ärendet
Den 27 september 2023 upptäckte bygglovsenheten att komplementbyggnaden hade ändrat färg utan bygglov. Det ledde till att ett tillsynsärende skapades den 9 oktober 2023. Byggnadsnämnden informerade fastighetsägaren om att sanktionsavgifter skulle påföras för den olovliga ändringen och att det fanns möjlighet att återställa färgen enligt det ursprungliga bygglovet. Fastighetsägaren valde att behålla den nuvarande färgsättningen och istället ansökte om bygglov i efterhand, utan att genomföra den frivilliga rättelsen.

Den 23 oktober 2023 beviljades bygglov i efterhand med upplysning om byggsanktionsavgifter kan komma att tas ut.

5 Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola med tillhörande miljöhus

Diarienummer BYGG 2023-000457

Byggnadsnämndens förslag till beslut
1. Bygglov beviljas för tidsbegränsat bygglov av skola med tillhörande miljöhus, till och med 31 december 2029, med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Beslutet villkoras med följande:
* Innan startbesked kan beviljas ska det finnas ett intyg där det framgår att sanering av mark är slutförd.
* Brandskyddsbeskrivning avsnitt 2.6.1 ska uppfyllas avseende dörrar för utrymning ska vara utåtgående i utrymningsriktningen.
* Dagvattenhantering ska fastställas i det tekniska samrådet.
3. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd skickas separat.
4. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Namn: Daniel Mancilla.
Kontrollansvarig är certifierad enligt 10 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900).
5. Sökande faktureras 78 711 kronor för handläggning enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige 2022-06-02, § 37.
Faktura skickas separat.

Beskrivning av ärendet
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för skola (skolpaviljonger) med tillhörande miljöhus till och med 31 december 2029, på fastighet NÄSBY 4:1469.

Anledning till det tidsbegränsade bygglovet av skola är för att möjliggöra en evakuering av Njupkärrs skola och Stimmets skola.

Paviljongerna kommer uppföras i två våningar och rymma upp till 400 elever.
Ett tillhörande miljöhus kommer uppföras i direkt anslutning till vändplan.
Arrangerad friyta (lekyta) ligger på 3 500 kvm och totalt 7 500 kvm med närliggande träddunge.

6 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/BN 0025 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning.

7 Meddelanden

Diarienummer 2023/BN 0026 92

Byggnadsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden informeras om inkomna meddelanden samt beslut som berör nämnden, se bilagor.