Din position: Hem > Tyresö kommun > Byggnadsnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats

2 Delårsrapport 2019 för byggnadsnämnden

3 Bollmora 2:1, Hajstigen 1 – Nybyggnad av återvinningsstation

4 Raksta 1:4, Ormvägen – Nybyggnad av tryckstegringsstation

5 X – Olovligt upplag av container

§56 Information

Dnr 2015/BN 0003 92

Byggnadsnämndens beslut
- Informationen och redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovchef Johan Forsberg informerar om verksamheten och redovisar
statistik.

§57 Delårsrapport 2 2019 för byggnadsnämnden

Dnr BNS-2019-250/200

Byggnadsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2019 för byggnadsnämnden med mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perio den januari –
augusti 2019 för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av
mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per
verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

§58 Nybyggnad av återvinningsstation

Dnr BNS-2019-434/231

Bollmora 2:1, Hajstigen 1

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan -
och bygglagen (2010:900). Med detta startbesked bestämmer
byggnadsnämnden att:
a) Kontrollplanen inskickad 2019-07-19 med handlingsnummer 4,
fastställs
b) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut
om slutbesked.
- Ifylld och signerad kontrollplan.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Fotografier som verifierar att åtgärden är utförd.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 4668 kronor (faktureras separat)
Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen får bygglovet verkställas fyra veckor
efter att beslutet har kungjorts.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av återvinningsstation inkom den till byggnadsnämnden den 2019-07-19. Ärendet avser uppförande av återvinningsstation inom fastigheten Bollmora 2:1 i nära anslutning till hajstigen 1 på en befintlig parkeringsyta. Totalt uppförs åtta stycken återvinningskärl. Återvinningsstationen placeras 12,7 och 12,2 meter från fastighetsgräns mot granne.

Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 100. Bestämmelserna innebär bland annat att
området ska nyttjas till allmän plats park.

§59 Nybyggnad av tryckstegringsstation

Dnr BNS-2019-335/231

Raksta 1:4, Ormvägen

Byggnadsnämndens beslut
1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (2010:900).

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap 23 §, plan -
och bygglagen (2010:900).

Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att:
a) Kontrollplanen inskickad 2019-05-29 med handlingsnummer 3,
fastställs
b) Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten, inför beslut
om slutbesked.
- Ifylld och signerad kontrollplan.
- Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att
byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat bygglov.
- Fotografier som verifierar att åtgärden är utförd.

3. Avgift: Bygglov inklusive startbesked: 7232 kronor
Grannhörande: 6696 kronor
Detaljplanavgift: 963 kronor
Kungörelse: 316 kronor
Summa avgifter: 15 207 (faktureras separat)

Upplysning
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 §
PBL.

Bygglovet gäller, om åtgärden påbörjats inom två år, i fem år från den dag som
beslutet vinner laga kraft (enligt 9 kap. 43 § PBL).

Detta beslut delges sökanden, fastighetsägare eller annan part genom förenklad
delgivning.

Enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen får bygglovet verkställas fyra veckor
efter att beslutet har kungjorts.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om nybyggnad av tryckstegringsstation inkom den till
byggnadsnämnden den 2019-05-29. Ärendet avser uppförande av
tryckstegringsstation för att möjliggöra utbyggnad av vatten- och avlopp inom
planområde. Tryckstegringsstationen har en total byggnadsarea om 8,75
kvadratmeter och en nockhöjd om 2,85 meter. Tryckstegringsstationen placeras
4,36 meter från gräns mot Ormvägen.

Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 460. Bestämmelserna innebär bland annat att
området ska nyttjas till allmän plats naturområde.

§60 Olovligt upplag av container

Dnr BNS-2013-186/224

X

Byggnadsnämndens beslut
1. Med stöd av 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs ägarna
till fastigheten X och X att snarast (dock senast inom sex månader från
det att beslut eller dom vinner laga kraft), vidta rättelse (borttagning av
container). Underlåter fastighetsägarna detta, förpliktigas de med ett vite
av vardera 25000 kronor.

2. Om rättelseföreläggandet att borttagande av container inte följs, får
byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900)
besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och
hur det ska ske.

Beskrivning av ärendet
En byggcontainer som är bygglovspliktig är uppställd på fastigheten X. Inget
bygglov för detta har sökts trots upplysningen i efterhand om rättelse och att ett
tidsbegränsat lov kan sökas för detta. Containern kan vi styrka är uppställd
2012-09-09. Fastighetsägarna för fastigheten X har fått möjlighet att vidta
rättelsen att ta bort containern, något som vid ett tillsynsbesök den 2019 -01-23
kunde konstateras inte har genomförts.

§61 Delegationsbeslut

Dnr 2015/BN 0002 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt byggnadsnämnden delegationsordning. Delegationsbeslut
under augusti redovisas i bifogad bilaga.

§62 Meddelanden

Dnr 2015/BN 0004 92

Byggnadsnämndens beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden till byggnadsnämnden redovisas i bifogad bilaga.