Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-04-24

Sammanträde 2008-04-24

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

25 Delårsrapport per den 31 mars 2008

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2008 finns liksom investeringssammanställning.

26 Arbetslöshetsfrågor

Förslag till nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att planera för en kurs i att söka jobb att genomföras under hösten 2008.

Ärendebeskrivning

Redovisning lämnas om planeringen för sommarjobb för ung-domar sommaren 2008. För att lära ungdomar att söka jobb bör förvaltningen få i uppdrag att planera för en kurs i att söka jobb.

27 Samarbete mellan arbetscentrum och arbetsförmedlingen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om samarbetet mellan arbetscentrum och arbetsförmedlingen.

28 Åtgärder enligt Skolverkets tillsynsrapport

Förslag till nämndens beslut

Likabehandlingsplanen för sfi och kvalitetsredovisningen fastställs. Redovisningarna överlämnas till Skolverket.

Ärendebeskrivning

Efter genomförd utbildningsinspektion i Tyresö har Skolverket lämnat rapport och listat de åtgärder som Tyresö kommun ska vidta. Enligt beslut i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 13 mars 2008, § 20, ska åtgärderna redovisas i nämnden.

För sfi har likabehandlingsplan skrivits och redovisas i bilaga. Kvalitetsredovisning har sammanställts och redovisas i bilaga.
Arbete med gemensam skolplan för utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår.

29 Gymnasieutredningen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Gymnasieutredningen har presenterat sitt förslag: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27.

Hela utredningen finns att läsa på nätet under länken
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf

30 Orienteringskurser, fastställandet av kursplaner

Förslag till nämndens beslut

Kursplanerna fastställs.

Ärendebeskrivning

Vuxenutbildningen har skrivit förslag till kursplaner för Orienteringskurser: Svenska Uttal, 50 poäng, och Skrivarverkstad, 100 poäng. Se bilaga.

31 Statsbidrag yrkesförarutbildning

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att ta fram bakgrundsstatistik i form av utbildningsbakgrund och hemkommun för eleverna som gått utbildningen samt nivån på kurserna i nuvarande kursplan.

Ärendebeskrivning

Regeringens utredare Anders Franzén föreslår att all eftergymna-sial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Vi befarar vi att vår yrkesförararutbildning kommer att hamna utanför Yrkeshögskolan och att det nuvarande statsbidraget för denna utbildning kommer att upphöra.

Förvaltningen föreslår att skrivelse ska göras om att yrkesförar-utbildningen ska erhålla riktat statsbidrag. Inför författandet av denna skrivelse behöver bakgrundsstatistik tas fram.

32 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

33 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas vid sammanträdet.

34 Nytt ärende - uppföljningsansvaret

Förslag till nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda Tyresö kommuns uppföljningsansvar och redovisa det på nästa nämndsammanträde den 22 maj 2008.

Ärendebeskrivning

Uppföljningsansvaret omfattar alla ungdomar från 16 till 20 år i Tyresö kommun. Det finns ungdomar som inte går i gymnasiet och har hamnat eller riskerar att hamna i ett utanförskap. För dessa ungdomar behövs arbetsmarknadsinriktade och kompetenshöjande insatser samt socialt och uppsökande stödverksamhet.
Mötesinformation

 

§25 Delårsrapport per den 31 mars 2008

DNr 2008 GAN 025

Nämndens beslut

Rapporten godkänns och överlämnas till ekonomikontoret.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delårsrapport per den 31 mars 2008 finns i bilaga liksom investeringssammanställning.
_____________________________________________________

§26 Arbetslöshetsfrågor

DNr 2008 GAN 026

Nämndens beslut

Förvaltningen får i uppdrag att:

- planera för att en kontinuerligt inlagd utbildning på gymnasiet i att söka jobb för den grupp av elever som har svårt att själv ta initiativet

- ta fram statistik över antalet sommarjobb i kommunen och hos Tyresö Bostäder

- ta fram statistik över antalet elever på Tyresö gymnasium som får sommarjobb på sin APU-plats

- planera för en ökning av antalet feriejobb sommaren 2009.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Redovisning lämnas om planeringen för sommarjobb för ung-domar sommaren 2008.

_____________________________________________________

§27 Samarbete mellan arbetscentrum och arbetsförmedlingen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet informeras om samarbetet mellan arbetscentrum och arbetsförmedlingen.
_____________________________________________________

§28 Åtgärder enligt Skolverkets tillsynsrapport

DNr 2008 GAN 013

Nämndens beslut

- Strukturen i rapporten till Skolverket godkännes.

- Uppdrag lämnas till förvaltningen att fortsätta arbetet med

rapporten inklusive likabehandlingsplaner och kvalitets-

redovisning och avrapportera på kommande sammanträde.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Efter genomförd utbildningsinspektion i Tyresö har Skolverket lämnat rapport och listat de åtgärder som Tyresö kommun ska vidta. Enligt beslut i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden den 13 mars 2008, § 20, ska åtgärderna redovisas i nämnden.

För sfi har likabehandlingsplan skrivits och redovisas i bilaga. Kvalitetsredovisning har sammanställts och redovisas i bilaga.

Arbete med gemensam skolplan för utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen pågår.

Vid sammanträdet redogörs för strukturen för den rapport som ska sändas till Skolverket med svar på påpekandena i inspektions-rapporten. (Bilaga)

_____________________________________________________

§29 Gymnasieutredningen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Gymnasieutredningen har presenterat sitt förslag: Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27. Sammanfattningen av utredningen finns i bilaga.

Hela utredningen finns att läsa på nätet under länken

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/15/87/7ccb8cd4.pdf

_____________________________________________________

§30 Orienteringskurser, fastställandet av kursplaner

DNr 2008 GAN 027

Nämndens beslut

Kursplanerna fastställs.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vuxenutbildningen har skrivit förslag till kursplaner för Orienteringskurser: Svenska Uttal, 50 poäng, och Skrivarverkstad, 100 poäng. Se bilaga.
_____________________________________________________

§31 Statsbidrag yrkesförarutbildning

DNr 2008 GAN 028

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att ta fram bakgrundsstatistik i form av utbildningsbakgrund och hemkommun för eleverna som gått utbildningen samt nivån på kurserna i nuvarande kursplan.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Regeringens utredare Anders Franzén föreslår att all eftergymna-sial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Vi befarar vi att vår yrkesförararutbildning kommer att hamna utanför Yrkeshögskolan och att det nuvarande statsbidraget för denna utbildning kommer att upphöra.

Förvaltningen föreslår att skrivelse ska göras om att yrkesförar-utbildningen ska erhålla riktat statsbidrag. Inför författandet av denna skrivelse behöver bakgrundsstatistik tas fram.

_____________________________________________________

§32 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut om anställningar och beslut om elevers studiegångar anmäls på lista.

_____________________________________________________

§33 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen om inkomna meddelanden noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden redovisas vid sammanträdet:

- beslut i KF

- arbetslöshetsstatistik.

_____________________________________________________

§34 Nytt ärende - uppföljningsansvaret

DNr 2008 GAN 029

Nämndens beslut

Uppdrag lämnas till förvaltningen att utreda Tyresö kommuns uppföljningsansvar och redovisa det på nästa nämndsammanträde den 22 maj 2008.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Uppföljningsansvaret omfattar alla ungdomar från 16 till 20 år i Tyresö kommun. Det finns ungdomar som inte går i gymnasiet och har hamnat eller riskerar att hamna i ett utanförskap. För dessa ungdomar behövs arbetsmarknadsinriktade och kompetenshöjande insatser samt socialt och uppsökande stödverksamhet.

________________________________________________________________

§35 Revisorernas rapport

DNr 2008 GAN 030

Nämndens beslut

Avrapportering sker på kommande nämndsammanträde.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Revisorerna har lämnat rapport om verksamheten år 2007 och därvid framfört en del anmärkningar. Nämnden önskar få avrapportering hur förvaltningen arbetar med revisorernas synpunkter och om någon synpunkt ska avfärdas.

_____________________________________________________