Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2008-12-04

Sammanträde 2008-12-04

Datum
Klockan
19:00
Plats
Bollmora Gårdsväg 12, 1½ tr, sal 4 111

79 Arbetskonferenser

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag

Ärendebeskrivning

Det finns ett behov för nämnden att närmare diskutera frågor kring bland annat skolplanen, gymnasiets utveckling och arbetslöshets-
frågor.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att nämndens ledamöter inbjuds till en arbetskonferens kring skolplanen, gymnasiets visionsarbete och näraliggande frågor fredagen den 9 januari 2009 kl 9.00-15.00 och ett seminarium kring kommunen och arbetslöshetsfrågorna fredagen den 23 januari 2009 kl 9.00-15.00.

80 Prislistor för gymnasieelever

Förslag till nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag till prislistor för gymnasieelever. Se bilaga.

Enligt budgetförutsättningarna i kommunen har priserna i modellen räknats upp med 2 %. Utöver den generella uppräkningen har 2008 års lönekompensation lagts till, vilket motsvarar ca 0,5 procents ytterligare uppräkning.

Ur modellen genereras tre prislistor:

- En som betalas till egna gymnasiet. Den innehåller inte centrala kostnader för hyror, kapitaltjänst, intagningskansli och overhead.

- En som används till att fakturera andra kommuner med elever i Tyresö gymnasium. I den prislistan ingår samtliga kostnader för gymnasieskolan.

- En som används för betalning till friskolor. Den innehåller alla kostnader för gymnasieskolan samt ett schablonmässigt påslag med 6 procent av bidragsbeloppet per elev eftersom friskolorna inte kan lyfta sin ingående moms.

81 Nya verksamheter inom utvecklingsförvaltningen 2009

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Från den 1 januari 2009 kommer ansvaret för särskolans gymnasieverksamhet att övergå till utvecklingsförvaltningen och läggas under en av rektorerna på gymnasiet. Även särvux övergår och läggs under rektor för C3L. Sedan den 1 oktober 2008 har turismfrågorna övergått till utvecklingsförvaltningen och lagts under fritidsenheten.

82 Ändring i delegationsordningen

Förslag till nämndens beslut

Rektors delegation omfattar från och med den 1 januari 2009 även motsvarande ärenden inom särskolan respektive särvux.

Ärendebeskrivning

Från den 1 januari 2009 övergår ansvaret för särskolans utbildning på motsvarande gymnasial nivå samt särvux till utvecklingsförvalt-
ningen och läggs organisatoriskt under en rektor för gymnasiet respektive rektor för C3L. Därmed behöver rektors delegation även omfatta motsvarande ärenden inom särskolan respektive särvux.

83 Kvalitetsgarantier

Förslag till nämndens beslut

Kvalitetsgarantierna fastställs enligt förslaget.

Ärendebeskrivning

Förslag till kvalitetsgarantier finns enligt bilaga.

84 Samverkansavtal gymnasiet med Stockholm

Förslag till nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

Ärendebeskrivning

Avtal har tidigare träffats om samverkan om gymnasiet med kranskommunerna. I detta avtal ingick inte Stockholms kommun.
Diskussioner har förts med företrädare för Stockholm om ett samarbete mellan Stockholm och Tyresö.

Några bilagor med statistik bifogas.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att avtal ska skrivas med Stockholm och framför en rekommendation till kommunstyrelsen att träffa ett sådant avtal.

85 Övergångsplan

Förslag till nämndens beslut

Den reviderade övergångsplanen fastställs för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens del.

Ärendebeskrivning

Rutiner för övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan har tidigare fastställts vid nämndens sammanträde 2007-06-07, § 40. Utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt arbetat fram ett reviderat förslag till rutiner för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Se bilaga.

86 Ansökan om fortsatt deltagande i lärlingsprojekt

Förslag till nämndens beslut

Ny ansökan för deltagande i projektet för läsåret 2009/2010 inlämnas.

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har det senaste året deltagit i lärlingsprojekt. Förvaltningen föreslår fortsatt deltagande i detta projekt.
Ansökan enligt bilaga.

87 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2008

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober finns enligt bilaga.

88 Ekonomiska ramar 2009

Förslag till nämndens beslut

Förslaget fastställes.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har förslag till ramfördelning för år 2009. Se bilaga.

89 Information från förvaltningschefen

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen.

90 Anmälan av delegationsbeslut

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

91 Meddelanden

Förslag till nämndens beslut

Informationen noteras.

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2008-11-13,§ 133, avsägelser och fyllnadsval

92 Nya ärenden

Förslag till nämndens beslut

Ärendebeskrivning
Mötesinformation

 

§79 Arbetskonferenser

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Det finns ett behov för nämnden att närmare diskutera frågor kring bland annat skolplanen, gymnasiets utveckling och arbetslöshetsfrågor.

Ordförandens förslag


Ordföranden föreslår att nämndens ledamöter inbjuds till en arbetskonferens kring skolplanen, gymnasiets visionsarbete och näraliggande frågor fredagen den 9 januari 2009 kl 9.00-15.00 och ett seminarium kring kommunen och arbetslöshetsfrågorna fredagen den 23 januari 2009 kl 9.00-15.00.
_____________________________________________________

§80 Prislistor för gymnasieelever

Dnr 2008 GAN 056

Nämndens beslut

Enligt förvaltningens förslag.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tagit fram förslag till prislistor för gymnasieelever. Se bilaga.

Enligt budgetförutsättningarna i kommunen har priserna i modellen räknats upp med 2 %. Utöver den generella uppräkningen har 2008 års lönekompensation lagts till, vilket motsvarar ca 0,5 procents ytterligare uppräkning.

Ur modellen genereras tre prislistor:

- En som betalas till egna gymnasiet. Den innehåller inte centrala kostnader för hyror, kapitaltjänst, intagningskansli och overhead.

- En som används till att fakturera andra kommuner med elever i Tyresö gymnasium. I den prislistan ingår samtliga kostnader för gymnasieskolan.

- En som används för betalning till friskolor. Den innehåller alla kostnader för gymnasieskolan samt ett schablonmässigt påslag med 6 procent av bidragsbeloppet per elev eftersom friskolorna inte kan lyfta sin ingående moms.

_____________________________________________________

§81 Nya verksamheter inom utvecklingsförvaltningen 2009

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Från den 1 januari 2009 kommer ansvaret för särskolans gymnasieverksamhet att övergå till utvecklingsförvaltningen och läggas under en av rektorerna på gymnasiet. Även särvux övergår och läggs under rektor för C3L. Sedan den 1 oktober 2008 har turismfrågorna övergått till utvecklingsförvaltningen och lagts under fritidsenheten.

_____________________________________________________

§82 Ändring i delegationsordningen

DNr 2008 GAN 057

Nämndens beslut

Rektors delegation omfattar från och med den 1 januari 2009 även motsvarande ärenden inom särgymnasiet respektive särvux.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Från den 1 januari 2009 övergår ansvaret för särskolans utbildning på motsvarande gymnasial nivå samt särvux till utvecklingsförvalt-

ningen och läggs organisatoriskt under en rektor för gymnasiet respektive rektor för C3L. Därmed behöver rektors delegation även omfatta motsvarande ärenden inom särskolan respektive särvux.

_____________________________________________________

§83 Kvalitetsgarantier

DNr 2008 GAN 058

Nämndens beslut

Kvalitetsgarantierna fastställs enligt förslaget.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förslag till kvalitetsgarantier finns enligt bilaga.

_____________________________________________________

§84 Samverkansavtal gymnasiet med Stockholm

DNr 2008 GAN 059

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Avtal har tidigare träffats om samverkan med kranskommunerna för gymnasieutbildningar. I detta avtal ingick inte Stockholms kommun.

Diskussioner har förts med företrädare för Stockholm om ett samarbete mellan Stockholm och Tyresö kommuner. Enligt Stockholms kommun vill man träffa avtal, men i detta undanta liksom föregående år naturvetenskapligt program och samhälls-vetenskapligt program. Detta innebär att eleverna från Tyresö blir förstahandsmottagna som sökande till samtliga program i Stockholm utom till naturvetenskapligt program och samhälls­vetenskapligt program. För de två nämnda program­men blir våra Tyresöelever andrahandsmottagna. Eleverna från Stockholm blir förstahandsmottagna till alla utbildningar på Tyresö Gymnasium.

Anmärkning: Elev som blir förstahandsmottagen konkurrerar på lika villkor om plats med de elever som bor i skolkommunen. Elev som blir andrahandsmottagen konkurrerar med andra som har samma sökandeläge, om de platser som blir över. För kommunala skolor i Stockholm innebär detta att kranskommunernas elever får konkurrera om eventuella platser som kan återstå när Stockholm tagit in sina egna elever på de två nationella programmen som nämnts i texten ovan. För alla friskolor gäller riksintag och alla söker på lika villkor, så dessa skolor berörs inte av kommunernas avtal.

Några bilagor med statistik bifogas.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att avtal ska skrivas med Stockholm, där Stockholms undantag för naturvetenskapligt program och samhällsvetenskapligt program godtas. En rekommendation framförs till kommunstyrelsen att träffa ett sådant avtal.

_____________________________________________________

§85 Övergångsplan

DNr 2008 GAN 060

Nämndens beslut

Den reviderade övergångsplanen fastställs för gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens del.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Rutiner för övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan har tidigare fastställts vid nämndens sammanträde 2007-06-07, § 40. Utvecklingsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har gemensamt arbetat fram ett reviderat förslag till rutiner för elevers övergång mellan grundskola och gymnasieskola. Se bilaga.

_____________________________________________________

§86 Ansökan om fortsatt deltagande i lärlingsprojekt

DNr 2008 GAN 055

Nämndens beslut

Ny ansökan för deltagande i projektet för läsåret 2009/2010 inlämnas.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun har det senaste året deltagit i lärlingsprojekt. Förvaltningen föreslår fortsatt deltagande i detta projekt.

Ansökan sker enligt bilaga.

_____________________________________________________

§87 Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2008

Nämndens beslut

Informationen noteras.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport per den 31 oktober 2008 finns enligt bilaga.
_____________________________________________________

§88 Ekonomiska ramar 2009

Dnr 2008 GAN 061

Nämndens beslut

Förslaget fastställs.

Särskilt yttrande

Kristjan Vaigur (s) anmäler att (s) inte deltar i beslutet och inkommer med särskilt yttrande.

Ersättaryttrande

Ulla Hoffmann (v) anmäler att om hon hade haft rösträtt skulle hon inte ha deltagit i beslutet.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har gjort förslag till ramfördelning för år 2009. Se bilaga.

_____________________________________________________

§89 Information från förvaltningschefen

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet lämnas information om aktuella frågor inom förvaltningen:

- arbetslöshetsfrågor

- uppföljningsansvaret

- gymnasiets Rysslandsprojekt.

_____________________________________________________

§90 Anmälan av delegationsbeslut

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut anmäls på lista.

_____________________________________________________

§91 Meddelanden

Nämndens beslut

Informationen noteras.

_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Information lämnas om inkomna meddelanden:

- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, 2008-11-13, § 133, avsägelser och fyllnadsval.

_____________________________________________________

§92 Metod för att ta fram nya programidéer

DNr 2008 GAN 062

Nämndens beslut

Enligt ordförandens förslag.
_____________________________________________________

Ärendebeskrivning

Inför nämndens beslut om nya program vid gymnasieskolan behövs ett fördjupat beslutsunderlag. Man behöver bland annat veta hur arbetsmarknaden ser ut och hur man kan komma in på högskolan efter avslutade studier på programmet.

Ordförandens förslag

Ordföranden föreslår att uppdrag lämnas till förvaltningen att ta fram ett förslag på en metod för hur nya program vid gymnasie-skolan ska tas fram och hur beslutsunderlaget som presenteras för nämnden ska se ut. Metoden ska redovisa hur själva programut-vecklingen ser ut och ska också kunna användas för att göra en analys av de program vi redan har för att kunna undersöka om vi ska fortsätta att satsa på programmen.

_____________________________________________________