Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-09-18

Sammanträde 2014-09-18

Datum
Klockan
18.30
Plats

1 Biblioteksplan

Dnr 2014/GAN 0084

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förvaltningens förslag som sitt till Kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda nämnder, upprätta ett förslag till en ny biblioteksplan. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek. Dessutom har nuvarande biblioteksplan inte reviderats sedan februari 2007, vilket i sig är en anledning till en översyn av innehållet.

Förvaltningen har lämnat bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Biblioteksplan 2014 tjänsteskrivelse.docx
Biblioteksplan_Tyresö_kommun.pdf

2 KSL-enkät om vuxenutbildningen

Dnr 2014/GAN 0083 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
KSL har genomfört enkät inom vuxenutbildningarna inklusive SFI i länet. Förvaltningen har gjort tjänsteskrivelse om utfallet. Se bilaga.

Bilagor
PM.docx

3 Delårsbokslut per 2014-08-31

Dnr 2014/GAN 0081 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delårsbokslutet och måluppfyllelsen per 2014-08-31 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Ekonomisk rapport per den 31 juli 2014 finns i bilaga.

Delårsbokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per den 31 augusti 2014 behandlas. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen,

Bilagor
Ekonomisk rapport per juli 2014.xlsx
GAN måluppföljning augusti 2014.docx
Mål KF Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014.docx

4 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden:
KS 2014 08 26 § 121 Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015
KF 2014 06 17 § 85 Kommunplan 2015-2018 (Finns på Insyn http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2014-06-17 )

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §121.pdf

5 Redovisning till Skolinspektionen

Dnr 2014/GAN 0062 013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 gjort inspektioner av Tyresö gymnasium och C3L. Beslut efter inspektionerna har kommit från Skolinspektionen. Se GAN 2014-05-15, § 57. och GAN 2014-04-24, § 26. Kommunen måste vidta åtgärder enligt Skolinspektionens beslut och redovisa dem till Skolinspektionen. Förvaltningens redovisning är insänd till Skolinspektionen och eventuella kompletteringar insänds efter nämndsammanträdet. Tjänsteskrivelse finns i bilaga.

Bilagor
Skolinspektionen tjänsteskrivelse.docx
Tyresö kommuns redovisning av vidtagna åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn.pdf

6 Studie- och arbetsro på Tyresö gymnasium.

Dnr 2014/GAN 0085 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 15 maj 2014, § 62, gett förvaltningen i uppdrag att i en fördjupad studie presentera uppgifter om arbets- och studiero på Tyresö gymnasium. Analysen och slutsatser ska presenteras vid nämndens sammanträde i september 2014.

I bilaga finns förvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
tjänsteskrivelse arbetsro.docx

7 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om åtgärder mot kränkande behandling till och med juli 2014. Se bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2014 maj-juli.docx

8 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per juli 2014
- Betygsstatistik
- Elevantalet per 15 september 2014 på Tyresö gymnasium
- Introduktionsklasserna
- Sommarskola.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik tom juli 2014.xlsx

9 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per juli 2014
- Betygsstatistik
- Elevantalet per 15 september 2014 på Tyresö gymnasium
- Introduktionsklasserna
- Sommarskola.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik tom juli 2014.xlsx

10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas på listor.

Bilagor
Delegationsbeslut staben aug 2014.doc
Delegationsbeslut AC aug 2014.docx

11 Statsbidrag och andra bidrag som söks

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I augusti- september kan kommuner/huvudmän söka följande statsbidrag från Skolverket

Papperslösa barn Ansökan ska lämnas in senast den 15 september. Ansökan ska lämnas in gemensamt med barn- och utbildningsförvaltningen.

Komptensutveckling yrkeslärare
Efter översyn av befintlig kompetens hos yrkeslärarna bedöms det inte finnas behov.

Lov- och sommar skola (höstlov)samt läxhjälp
Bidraget gäller bara grundskolan

Kvalitetshöjande insatser för att utveckla sin verksamhet eller skapa nya verksamheter för elever som är döva, hörselskadade eller har grav språkstörning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse eller ge dem större valfrihet. Ansökningsblankett för 2015 kommer att vara tillgängliga på webbplats från den 15 september 2014. Tyresö gymnasium avser att söka detta bidrag.

C3L söker bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag inom SIS (Särskilda insatser på skolområdet).

12 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- KSL översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng
- Motion om Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium
- Skolinspektionens beslut om Drottning Blankas gymnasium
- Skolinspektionens beslut om Sapientus AB

Bilagor
Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0.pdf
Bilaga 1 Samverkansavtal.pdf
Bilaga 2a Förslag till länsprislista 2015.pdf
Bilaga 2b Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag 2014....pdf
Motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Skolinspektions beslut Drottning Blankas gymnasieskola.pdf
Skolinspektions beslut Sapientus AB.pdf

13 Nya ärenden

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
-
Beskrivning av ärendet
-

§83 Biblioteksplan

Dnr 2014/GAN 0084

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar förvaltningens förslag som sitt till Kommunstyrelsen för beslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har gett kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda nämnder, upprätta ett förslag till en ny biblioteksplan. Behovet av en ny biblioteksplan motiveras av riksdagens beslut om en ny Bibliotekslag (2013:801) och beslut om tillägg i Skollag (2010:800) vad gäller skolbibliotek. Dessutom har nuvarande biblioteksplan inte reviderats sedan februari 2007, vilket i sig är en anledning till en översyn av innehållet.

Förvaltningen har lämnat bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Biblioteksplan 2014 tjänsteskrivelse.pdf
Biblioteksplan_Tyresö_kommun.pdf

§84 KSL-enkät om vuxenutbildningen

Dnr 2014/GAN 0083 45

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
KSL har genomfört enkät inom vuxenutbildningarna inklusive SFI i länet. Förvaltningen har gjort tjänsteskrivelse om utfallet. Se bilaga.

Bilagor
PM.docx

§85 Delårsbokslut per 2014-08-31

Dnr 2014/GAN 0081 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (s) inkommer med särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Delårsbokslut för Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per den 31 augusti 2014 behandlas. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
GAN måluppföljning augusti 2014.docx
Mål KF Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2014.docx
GAN_delårsbokslut_augusti_2014.xlsx

§86 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KS 2014 08 26, § 121, Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelse 2015
- KF 2014 06 17, § 85, Kommunplan 2015-2018 (Finns på Insyn http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2014-06-17 )

Bilagor
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen §121.pdf

§87 Redovisning till Skolinspektionen

Dnr 2014/GAN 0062 013

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har under våren 2014 gjort inspektioner av Tyresö gymnasium och C3L. Beslut efter inspektionerna har kommit från Skolinspektionen. Se GAN 2014-05-15, § 57. och GAN 2014-04-24, § 26.

Kommunen måste vidta åtgärder enligt Skolinspektionens beslut och redovisa dem till Skolinspektionen. Förvaltningens redovisning är insänd till Skolinspektionen och eventuella kompletteringar insänds efter nämndsammanträdet. Tjänsteskrivelse finns i bilaga.

Bilagor
Skolinspektionen tjänsteskrivelse.pdf
Tyresö kommuns redovisning av vidtagna åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn.pdf

§88 Studie- och arbetsro på Tyresö gymnasium

Dnr 2014/GAN 0085 44


Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Redovisningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har vid sammanträdet den 15 maj 2014, § 62, gett förvaltningen i uppdrag att i en fördjupad studie presentera uppgifter om arbets- och studiero på Tyresö gymnasium. Analysen och slutsatser ska presenteras vid nämndens sammanträde i september 2014.

I bilaga finns förvaltningens tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Arbetsro tjänsteskrivelse.pdf

§89 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om åtgärder mot kränkande behandling maj till och med juli 2014. Se bilaga.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2014 maj-juli.pdf

§90 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

Beslut/Protokollsutdrag
§90_prot_20140918.pdf (153 kb)

§91 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om aktuella ärenden vid utvecklingsförvaltningen:
- Arbetslöshetsstatistik per augusti 2014
- Elevantalet per 15 september 2014 på Tyresö gymnasium
- Introduktionsklasserna
- Sommarskola
- Resultat från Skolvalet på Tyresö gymnasium
- Betygsstatistik 2007-2014 för årskurs 3.

Bilagor
Arbetslöshetsstatistik tom aug 2014 del 1.pdf
Arbetslöshetsstatistik tom aug 2014 del 2.pdf
Information från förvaltningschefen.pdf
Betygsstatistik 2007 till 2014 årskurs 3.pdf

§92 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Delegationsbesluten noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas på listor.

Bilagor
Delegationsbeslut staben aug 2014.doc
Delegationsbeslut AC aug 2014.docx

§93 Statsbidrag och andra bidrag som söks

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I augusti- september kan kommuner/huvudmän söka följande statsbidrag från Skolverket

Papperslösa barn Ansökan ska lämnas in senast den 15 september. Ansökan ska lämnas in gemensamt med barn- och utbildningsförvaltningen.

Komptensutveckling yrkeslärare
Efter översyn av befintlig kompetens hos yrkeslärarna bedöms det inte finnas behov.

Lov- och sommar skola (höstlov)samt läxhjälp
Bidraget gäller bara grundskolan

Kvalitetshöjande insatser för att utveckla sin verksamhet eller skapa nya verksamheter för elever som är döva, hörselskadade eller har grav språkstörning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse eller ge dem större valfrihet. Ansökningsblankett för 2015 kommer att vara tillgängliga på webbplats från den 15 september 2014. Tyresö gymnasium avser att söka detta bidrag.

C3L söker bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten om bidrag inom SIS (Särskilda insatser på skolområdet).

Beslut/Protokollsutdrag
§93_prot_20140918.pdf (179 kb)

§94 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
KSL översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng
Motion om Fotbollsprofil på Tyresö gymnasium
Skolinspektionens beslut om Drottning Blankas gymnasium
Skolinspektionens beslut om Sapientus AB

Bilagor
Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0.pdf
Bilaga 1 Samverkansavtal.pdf
Bilaga 2a Förslag till länsprislista 2015.pdf
Bilaga 2b Reviderad programpeng fördelad i kluster per kostnadsslag 2014....pdf
Motion om fotbollsprofil på Tyresö gymnasium.pdf
Skolinspektions beslut Drottning Blankas gymnasieskola.pdf
Skolinspektions beslut Sapientus AB.pdf

§95 Nytt ärende - Uppdrag att beskriva och analysera skolval

Dnr 2014 / GAN 0103

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Uppdrag lämnas åt förvaltningen att beskriva och analysera skolvalens plats i undervisningen och i det inre arbetet på Tyresö gymnasium. I uppdraget ingår att föreslå förbättringar och förändringar inför valet 2018. Utredningen lämnas till nämnden senast november 2014.

Beskrivning av ärendet
År 2014 har två skolval genomförts på Tyresö gymnasium, valet till EU i maj 2014 och allmänna val i september 2014. Organisationen kring valet har fungerat väl där skolans personal har samverkat med utomstående valförrättare.

I organisationen ingår bokbord en gång i månaden, besök av inbjudna politiker samt inför valet i september en paneldebatt.

Trots att organisation och förberedelser visar på aktivt intresse från skolan finns ytterligare sidor att belysa. Därför får förvaltningen i uppdrag att utreda, beskriva och utvärdera skolvalen 2014.

I uppdraget ingår att studera 1. Elevernas medverkan i förberedelser och genomförande av skolval 2. Skolvalets plats i undervisningen 3. Externa kontakter med till exempel lokala politiker och övriga experter med anknytning till demokratifrågor 4. Resursbehov för att under perioden 2015-2018 integrera demokratiarbetet ytterligare i gymnasiets undervisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§95_prot_20140918.pdf (151 kb)