Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2014-12-11

Sammanträde 2014-12-11

Datum
Klockan
17.30
Plats

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2014/GAN 0037

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen som berör nämnden:
- KF 2014-10-23 § 99, Motion om bostäder och mark för framtida behov
- KF 2014-10-23 § 115, Biblioteksplan
- KF 2014-11-11 § 172, Gymnasiesamverkansavtal och gemensam programpeng

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-10-23 § 99.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2014-10-23 § 115.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2014-11-11 § 172.pdf

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet lämnar förvaltningschefen information om det ekonomiska läget per 2014-11-30.

3 Behovsanalys av bostäder till flyktingar

Dnr 2014/GAN 0072 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Nämnden antar ordförandes förslag om bostäder för flyktingar i Tyresö som sitt och skickar det till Kommunstyrelsen för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gav på sammanträdet den 12 juni 2014 förvaltningen i uppdrag att analysera behovet av bostäder för mottagandet av flyktingar. Förvaltningens rapport presenteras i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Ansvaret för att skaffa bostäder för flyktingar och invandrare i Tyresö ligger hos Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning. Nämnden följer flyktinginvandringen och bostadsfrågan via rapporter på nämndmöten.

År 2012 kom önskemål från Länsstyrelsen om bättre regional fördelning av mottagande av flyktingar. Nämnden uppdrog då åt förvaltningschefen att teckna överenskommelse med omfattningen minst 7 och max 30 anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar. Till detta kom ett prognostiserat 40-50 EBO-mottagande. Vid möte 2012-11- 21 beslutade nämnden om kontakt med Tyresö Bostäder för att få 3-4 hyreslägenheter till målgruppen för 2013 och 2014 alternativt att föreslå kommunen att köpa bostadsrätter som genomgångslägenheter

Den 2014-01-30 fick förvaltningen i uppdrag att utreda flyktingmottagandet och att i utredningen också beakta behovet av bostäder för de flyktingar som kommer till Tyresö. Bakgrunden var ett ökande antal flyktingar särskilt från Syrien. Uppdragets syfte var att se över förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande i Tyresö.

Uppdraget redovisades 2014-03-20. Frågan om bostäder för invandrade till Tyresö är dock fortfarande akut och 2014-06-12 uppdrogs åt förvaltningen att fördjupa analysen av bostadsbehovet. Redovisning sker som begärt 2014-12-11. Utredningen är väldokumenterad och innehåller såväl omvärldsanalys som historiska, juridiska, sociala och praktiska aspekter på bostäder för flyktingmottagningen i Tyresö. Jag instämmer i utredningens förslag till åtgärder och föreslår dessutom utredning av förutsättningar för placering av modulbostäder. Min bedömning är att varierade boendeformer skapar bättre förutsättningar för ett ökat flyktingmottagande i Tyresö. Efter den 2 december 2014 kan politiken inte längre stå strategiskt avvaktande vad gäller mottagande av flyktingar i vårt land utan bör vara proaktiv. Nämnden verkar fortsatt för att
- Avtal sker med befintliga bostadsbolag eller vid nyproduktion av hyresrätter.
- Öronmärkning av lägenheter till bostadssociala ändamål sker vid markförsäljning.
- Modulbostäder övervägs som tillfällig lösning på bostadsbrist för flyktingar.

Jag föreslår att nämnden godkänner utredningens förslag till åtgärder och vidarebefordrar dem till Kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Flyktingbostäder tjänsteskrivelse.pdf

4 Skolval - beskrivning och analys

Dnr 2014/GAN 0103 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.
- Informationen följs upp i djupare studie under våren 2015.
- Informationen överlämnas för kännedom till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att beskriva och analysera skolvalens plats i undervisningen och det inre arbetet på Tyresö gymnasium. I uppdraget ingår att föreslå förbättringar och förändringar inför valet 2018.

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Skolvalet tjänsteskrivelse.pdf

5 Läsårsdata 2015/2016

Dnr 2014/GAN 0107 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Läsåret för eleverna ska omfatta 178 dagar. Utvecklingsförvaltningen föreslår läsårsdata för läsåret 2015/2016:

Höstterminen 2015
Eleverna börjar den 20 augusti och slutar den 22 december.
Höstlov vecka 44 (26/10-30/10)

Vårterminen 2016
Eleverna börjar den 11 januari och slutar den 8 juni.
Sportlov vecka 9 (29/2-4/3)
Påsklov vecka 13 (29/3-1/4)
Lovdag den 6 maj.

Förslaget är lika med det förslag som antagits av Barn- och utbildningsnämnden den 12 november 2014.

6 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

Minnesanteckningar från möte i projektgruppen den 24 november 2014 bifogas liksom rapport från studiebesök på NLL Academy.

Bilagor
Minnesanteckningar Projektgruppen 24 november 2014.docx
Rapport NLL Academy.docx

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om
- Aktivitetsansvaret
- Gymnasiemässan
- Öppna jämförelser
- Skolhälsovården
- Vad gör eleverna efter gymnasiet.
Information om vad elever gör efter gymnasiet finns på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3321

Arbetslöshetsstatistiken per 30 november 2014 kommer att sammanställas senare i december och mailas då ut till nämndens ledamöter.

Bilagor
Öppna jämförelser Gymnasiet GAN 141211.ppt
Vad gör eleverna efter gymnasiet.docx
Vad gör ungdomar efter gymnasiestudier.pdf

8 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning sker av åtgärder mot kränkande behandling under oktober 2014.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2014 oktober.docx

9 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut redovisas på lista.

10 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om sökta statsbidrag:
- Ansökan om statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.
- Ansökan om statsbidrag yrkesförare för år 2015.

Information lämnas om beslut från Specialpedagogiska skolmyndigheten på avslag om ansökan om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet för utveckling av metoder på Komvux för elever med funktionsnedsättning, för ökat lärande, ökad delaktighet och tillgänglighet för kalenderåret 2015.

11 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Implementering Matchning Södertörn
- Samarbete och lokala överenskommelser mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i Stockholms län.
- Brev om det humanistiska programmet från Språklärarnas riksförbund/Svenska klassikerförbundet.

Bilagor
Implementering Matchning Södertörn 26 nov.pdf
Samarbete och lokala överenskommelser mellan kommunerna och .pdf
Brev om det humanistiska programmet oktober 2014.docx

12 Nytt ärende - Strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Uppdrag lämnas åt förvaltningen att ta fram en strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar årligen om programutbudet vid Tyresö gymnasium. I december 2007 uppdrogs åt förvaltningen att göra en strategisk planering för Tyresö gymnasium för att få fram ett aktuellt programutbud. Utgångspunkten då var "en fördjupad omvärldsanalys med Sverige i ett globalt perspektiv och vad detta innebär för oss på ett lokalt plan".

Nu, sex år senare, har planeringen i allt högre grad fokuserats på elevens val, utbudet i gymnasieregionen (sedan 2010) samt åtgärder för att fylla kurser och program. Nämnden har dessutom antagit en vision för gymnasiet, utarbetad av gymnasiets elever och personal, för framtidens gymnasium. Gymnasiet har under ett par års tid arbetat med programutveckling.

Insikten om hur trender växlar både i samhället som helhet och bland unga människor ökar. Att identifiera trender hos ungdomar och i samhället i övrigt är en krävande uppgift. Trendernas påverkan på programutbudet i gymnasieskolan är dock svår att gå förbi i en strategisk planering. Rent strategiskt finns också anledning att se över samtliga tidigare program och profiler som på grund av bristande elevunderlag avvecklats.

Begreppet "strategisk planering" definieras i förvaltningens redovisning av uppdraget, kriterier för programutbud hämtas ur flera källor, utvärderingar av nedlagda program, av återuppväckta program samt av satsningar på nya program kommenteras. Resultaten från gymnasiets arbete med programutveckling beaktas. Underlaget behöver tas fram i så god tid att det kan finnas med i planeringen inför budget år 2016.

§129 Ekonomisk rapport

Dnr 2014/GAN 0024 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om det ekonomiska läget per 2014-11-30. Se bilaga.

Bilagor
Budgetuppföljning per 30 nov 2014.pdf

§130 Behovsanalys av bostäder till flyktingar

Dnr 2014/GAN 0072 61

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Nämnden godkänner utredningen Behovsanalys av bostäder för flyktingar och vidarebefordrar den till Kommunstyrelsen för kännedom.
- Nämnden antar ordförandes utlåtande om bostäder för flyktingar i Tyresö som sitt och skickar det till Kommunstyrelsen för kännedom.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gav på sammanträdet den 12 juni 2014 förvaltningen i uppdrag att analysera behovet av bostäder för mottagandet av flyktingar. Förvaltningens rapport presenteras i bilaga.

Ordförandeutlåtande
Ansvaret för att skaffa bostäder för flyktingar och invandrare i Tyresö ligger hos Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltning. Nämnden följer flyktinginvandringen och bostadsfrågan via rapporter på nämndmöten.

År 2012 kom önskemål från Länsstyrelsen om bättre regional fördelning av mottagande av flyktingar. Nämnden uppdrog då åt förvaltningschefen att teckna överenskommelse med omfattningen minst 7 och max 30 anvisningsbara platser för nyanlända flyktingar. Till detta kom ett prognostiserat 40-50 EBO-mottagande. Vid möte 2012-11- 21 beslutade nämnden om kontakt med Tyresö Bostäder för att få 3-4 hyreslägenheter till målgruppen för 2013 och 2014 alternativt att föreslå kommunen att köpa bostadsrätter som genomgångslägenheter.

År 2014-01-30 fick förvaltningen i uppdrag att utreda flyktingmottagandet och att i utredningen också beakta behovet av bostäder för de flyktingar som kommer till Tyresö. Bakgrunden var ett ökande antal flyktingar särskilt från Syrien. Uppdragets syfte var att se över förutsättningarna för ett ökat flyktingmottagande i Tyresö.

Uppdraget redovisades 2014-03-20. Frågan om bostäder för invandrade till Tyresö är dock fortfarande akut och 2014-06-12 uppdrogs åt förvaltningen att fördjupa analysen av bostadsbehovet. Redovisning sker som begärt 2014-12-11. Utredningen är väldokumenterad och innehåller såväl omvärldsanalys som historiska, juridiska, sociala och praktiska aspekter på bostäder för flyktingmottagningen i Tyresö. Jag instämmer i utredningens förslag till åtgärder och föreslår dessutom att mindre modulhus byggs som ett komplement till de bostäder som finns idag. Mindre modulhus är en av flera åtgärder för att klara ökande behov av genomgångslägenheter.

Sammanfattning och rekommendationer
Varierade boendeformer skapar bättre förutsättningar än idag för ökat flyktingmottagande i Tyresö. Efter den 2 december 2014 kan politiken inte längre stå strategiskt avvaktande vad gäller mottagande av flyktingar i vårt land utan bör vara proaktiv. Åtgärder för att skaffa fler bostäder är
- Avtal med befintliga bostadsbolag och vid nyproduktion av hyresrätter.
- Öronmärkning av lägenheter till bostadssociala ändamål vid markförsäljning.
- Mindre modulhus byggs för att användas som genomgångsbostäder för flyktingar.

Jag föreslår att:
- Nämnden godkänner utredningen Behovsanalys av bostäder för flyktingar och vidarebefordrar den till Kommunstyrelsen för kännedom.
- Nämnden antar ordförandes utlåtande om bostäder för flyktingar i Tyresö som sitt och skickar det till Kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
Flyktingbostäder tjänsteskrivelse.pdf

§131 Skolval - beskrivning och analys

Dnr 2014/GAN 0103 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.
- Informationen följs upp i djupare studie under våren 2015.
- Informationen överlämnas för kännedom till Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att beskriva och analysera skolvalens plats i undervisningen och det inre arbetet på Tyresö gymnasium. I uppdraget ingår att föreslå förbättringar och förändringar inför valet 2018.

Förvaltningen lämnar bifogade tjänsteskrivelse i ärendet.

Bilagor
Skolvalet tjänsteskrivelse.pdf

§132 Läsårsdata 2015/2016

Dnr 2014/GAN 0107 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Läsåret för eleverna ska omfatta 178 dagar. Utvecklingsförvaltningen föreslår läsårsdata för läsåret 2015/2016:

Höstterminen 2015
Eleverna börjar den 20 augusti och slutar den 22 december.
Höstlov vecka 44 (26/10-30/10)

Vårterminen 2016
Eleverna börjar den 11 januari och slutar den 8 juni.
Sportlov vecka 9 (29/2-4/3)
Påsklov vecka 13 (29/3-1/4)
Lovdag den 6 maj.

Förslaget är lika med det förslag som antagits av Barn- och utbildningsnämnden den 12 november 2014.

Beslut/Protokollsutdrag
§132_prot_20141211.pdf (155 kb)

§133 Gymnasieprojektet lägesrapport

Dnr 2013/GAN 0146 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid nämndsammanträdet lämnar förvaltningschefen lägesrapport om gymnasieprojektet.

Minnesanteckningar från möte i projektgruppen den 24 november 2014 bifogas liksom rapport från studiebesök på NLL Academy.

Bilagor
Minnesanteckningar Projektgruppen 24 november 2014.docx
Rapport NLL Academy.docx

§134 Information från förvaltningschefen

Dnr 2014/GAN 0025

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Som inledning av sammanträdet lämnar avdelningschef Ewa Eriksson information om sommarjobb 2015.

Förvaltningschefen lämnar information om
- Aktivitetsansvaret
- Gymnasiemässan
- Öppna jämförelser
- Vad gör eleverna efter gymnasiet
Information om vad elever gör efter gymnasiet finns på Skolverkets hemsida http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D3321
- Skolhälsovården
- Arbetet med behovet av bostäder
- Arbetslöshetsstatistik.

Bilagor
Sommarjobb i Tyresö 2015.pdf
Öppna jämförelser Gymnasiet GAN 141211.ppt
Vad gör eleverna efter gymnasiet.docx
Vad gör ungdomar efter gymnasiestudier.pdf
Arbetslösheten per nov 2014 reg-baserad.pdf
Arbetslösheten per nov 2014 öppet och i åtgärder.pdf

§135 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2014/GAN 0052 015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning sker av åtgärder mot kränkande behandling under oktober 2014.

Bilagor
Redovisning av kränkande behandling 2014 oktober.docx

§136 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2014/GAN 0026

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inga delegationsbeslut fanns att redovisa vid sammanträdet.

Beslut/Protokollsutdrag
§136_prot_20141211.pdf (154 kb)

§137 Statsbidrag

Dnr 2014/GAN 0027 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om sökta statsbidrag:
- Ansökan om statsbidrag för ökade kostnader till följd av viss utbildning för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år.
- Ansökan om statsbidrag yrkesförare för år 2015.

Information lämnas om beslut från Specialpedagogiska skolmyndigheten på avslag om ansökan om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet för utveckling av metoder på Komvux för elever med funktionsnedsättning, för ökat lärande, ökad delaktighet och tillgänglighet för kalenderåret 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§137_prot_20141211.pdf (155 kb)

§138 Meddelanden

Dnr 2014/GAN 0028

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inkomna meddelanden redovisas:
- Implementering Matchning Södertörn
- Samarbete och lokala överenskommelser mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen i Stockholms län.
- Brev om det humanistiska programmet från Språklärarnas riksförbund/Svenska klassikerförbundet.

Bilagor
Implementering Matchning Södertörn 26 nov.pdf
Samarbete och lokala överenskommelser mellan kommunerna och .pdf
Brev om det humanistiska programmet oktober 2014.docx

§139 Nytt ärende - Strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018

Dnr 2014/GAN 0049

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Uppdrag lämnas åt förvaltningen att ta fram en strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beslutar årligen om programutbudet vid Tyresö gymnasium. I december 2007 uppdrogs åt förvaltningen att göra en strategisk planering för Tyresö gymnasium för att få fram ett aktuellt programutbud. Utgångspunkten då var "en fördjupad omvärldsanalys med Sverige i ett globalt perspektiv och vad detta innebär för oss på ett lokalt plan".

Nu, sex år senare, har planeringen i allt högre grad fokuserats på elevens val, utbudet i gymnasieregionen (sedan 2010) samt åtgärder för att fylla kurser och program. Nämnden har dessutom antagit en vision för gymnasiet, utarbetad av gymnasiets elever och personal, för framtidens gymnasium. Gymnasiet har under ett par års tid arbetat med programutveckling.

Insikten om hur trender växlar både i samhället som helhet och bland unga människor ökar. Att identifiera trender hos ungdomar och i samhället i övrigt är en krävande uppgift. Trendernas påverkan på programutbudet i gymnasieskolan är dock svår att gå förbi i en strategisk planering. Rent strategiskt finns också anledning att se över samtliga tidigare program och profiler som på grund av bristande elevunderlag avvecklats.

Begreppet "strategisk planering" definieras i förvaltningens redovisning av uppdraget, kriterier för programutbud hämtas ur flera källor, utvärderingar av nedlagda program, av återuppväckta program samt av satsningar på nya program kommenteras. Resultaten från gymnasiets arbete med programutveckling beaktas. Underlaget behöver tas fram i så god tid att det kan finnas med i planeringen inför budget år 2016.

Beslut/Protokollsutdrag
§139_prot_20141211.pdf (157 kb)