Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-05-21

Sammanträde 2015-05-21

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen

1 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns inga ärenden att rapportera.

2 Delårsbokslut 2015

Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna måluppföljningen
2. Godkänna tertialbokslutet.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2014-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
GAN Måluppföljning april 2015.docx

3 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/GAN 0065 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Ansvar och verksamhet för kost- och måltidsproduktion förs över från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har konsult- och servicekontoret genomfört en utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet. Maten till Tyresö gymnasium leverars idag av ett cateringföretag.

Bilagor
tjut_kostorganisation_nämnd_GAN (2).docx

4 Långsiktigt programutbud

Dnr 2015/GAN 0064 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Godkänna förslaget till långsiktigt programutbud vid Tyresö gymnasium från och med läsåret 2016/17.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick den 11 december 2014 i uppdrag att ta fram en strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018. Rektorn och förvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag.

Bilagor
Långsiktigt programutbud på Tyresö gymnasium.docx

5 Programutbud hösten 2015

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
-

Beskrivning av ärendet
När omvalsperioden har stängts redovisas sökbilden.

6 Sommarskola 2015

Dnr 2015/GAN 0066 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
1. Godkänna sommarskola med svenskundervisning under vecka 31 och 32 för elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion.
2. Kostnaden för svenskundervisningen föreslås tas inom det centrala anslaget för gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett önskemål och behov om att ordna sommarskola för elever som går språkintroduktion. Fler andra kommuners erfarenheter av sommarskola i svenska för denna grupp är goda. Förslaget är att starta svenskundervisning vecka 31 och 32 för personer som går introduktionsprogrammet språkintroduktion.

Bilagor
Sommarskola.docx

7 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om
- Arbetslöshetsstatistik
- Gymnasieprojektet

8 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns inga fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

9 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Vid varje sammanträde redovisas sökta statsbidrag för nämnden. Det finns inga sökta statsbidrag för perioden. Statsbidragskalendern från Skolverket bifogas.

Bilagor
Statsbidragskalendern 2015.pdf

10 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden redovisas för nämnden vid varje sammanträde:
- Beslut om godkännande 2015-02-27 från Skolinspektionen gällande en ansökan om en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Mälardalens Ridgymnasium i Värmdö kommun
- Beslut från Skolinspektionen om avskrivning av ovanstående ärende då den sökande återkallat ansökan.
- Årsredovisning från samverkansförbundet.

Bilagor
skolinspektionen-beslut om godkännande.pdf
Skolinspektionen-beslut om avskrivning.pdf
Årsredovisning samordningsförbundet östra södertörn.pdf

11 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa under sammanträdet.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (116 kb)

§38 Beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2015/GAN 0029 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen som berör nämnden. Det finns inga ärenden att rapportera.

Beslut/Protokollsutdrag
§38_prot_20150521.pdf (151 kb)

§39 Delårsbokslut 2015

Dnr 2015/GAN 0063 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Godkänna måluppföljningen.
2. Godkänna tertialbokslutet.

Beskrivning av ärendet
Vid sammanträdet presenteras tertialbokslut för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden per 2015-04-30. Förvaltningen lämnar tjänsteskrivelse om måluppfyllelsen.

Bilagor
GAN Måluppföljning april 2015.pdf
Ekonomisk rapport per april 2015.pdf

§40 Ansvar för kost- och måltidsverksamhet i Tyresö kommun

Dnr 2015/GAN 0065 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Ansvar och verksamhet för kost- och måltidsproduktion förs över från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen.
2. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016.

Reservation
Kristjan Vaigur (S) reserverar sig mot beslutet.
Ulla Hoffmann (V) reserverar sig mot beslutet.
Luis Arias Vera (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommundirektören har konsult- och servicekontoret genomfört en utredning om kommunens kost- och måltidsverksamhet.
Maten till Tyresö gymnasium levereras idag av ett cateringföretag.

Yttrande
Kristjan Vaigur (S) inkommer för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning med en skriftlig reservation (bilaga).
Ulla Hoffmann (V) ställer sig bakom Kristjan Vaigurs (S) reservation.
Luis Arias Vera (MP) inkommer med en skriftlig reservation (bilaga).

Ordförandeförslag
Verksamheten för kost- och måltidsproduktion förs över från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen. Förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016

Yrkande
Kristjan Vaigur (S) yrkar avslag för de Socialdemokratiska tjänstgörande ledamöternas räkning.
Ulla Hoffmann (V) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Kristjan Vaigurs (S) och
Ulla Hoffmanns (V) avslagsyrkande och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på ordförandeförslaget, att ansvar och verksamhet för kost- och måltidsproduktion förs över från gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen och att förändringen träder i kraft från och med 1 januari 2016. Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
tjut_kostorganisation_nämnd_GAN (2).pdf

§41 Långsiktigt programutbud

Dnr 2015/GAN 0064 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare utredning.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen fick den 11 december 2014 i uppdrag att ta fram en strategisk planering av programutbudet vid Tyresö gymnasium 2015-2018. Rektorn och förvaltningen har gemensamt tagit fram ett förslag.

Ajournering
På begäran av ordförande Anna Steele (FP) ajourneras sammansträdet mellan 20.05-20.12.

Bilagor
Långsiktigt programutbud på Tyresö gymnasium.pdf

§42 Programutbud hösten 2015

Dnr 2015/GAN 0067 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sökbilden efter omvalsperioden redovisades och programutbudet för hösten presenterades.

Bilagor
Ansökningsstatistik efter omvalsperiod inför HT 2015.pdf
Programutbud på Tyresö gymnasium ht 2015.pdf

§43 Sommarskola 2015

Dnr 2015/GAN 0066 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
1. Godkänna sommarskola med svenskundervisning under vecka 31 och 32 för elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion.
2. Kostnaden för svenskundervisningen tas inom det centrala anslaget för gymnasieskola.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett önskemål och behov om att ordna sommarskola för elever som går språkintroduktion. Fler andra kommuners erfarenheter av sommarskola i svenska för denna grupp är goda. Förslaget är att starta svenskundervisning vecka 31 och 32 för personer som går introduktionsprogramet språkintroduktion.

Bilagor
Sommarskola.pdf

§44 Information från förvaltningschefen

Dnr 2015/GAN 0023 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen lämnar information om
- Arbetslöshetsstatistik
- Avsiktsförklaring med arbetsförmedlingen

Rektor lämnar information om
- Gymnasieprojektet

Bilagor
arbetslöshet per april 2015.pdf

§45 Rapportering om åtgärder mot kränkande behandling

Dnr 2015/GAN 0028 44

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Det finns inga fall av kränkande behandling att rapportera för perioden.

Beslut/Protokollsutdrag
§45_prot_20150521.pdf (151 kb)

§46 Statsbidrag

Dnr 2015/GAN 0025 10

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Vid varje sammanträde redovisas sökta statsbidrag för nämnden. Det finns inga sökta statsbidrag för perioden. Statsbidragskalendern från Skolverket bifogas.

Bilagor
Statsbidragskalendern 2015.pdf

§47 Meddelanden

Dnr 2015/GAN 0026 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Relevanta meddelanden redovisas för nämnden vid varje sammanträde:
- Beslut om godkännande 2015-02-27 från Skolinspektionen gällande en ansökan om en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Mälardalens Ridgymnasium i Värmdö kommun
- Beslut från Skolinspektionen om avskrivning av ovanstående ärende då den sökande återkallat ansökan.
- Årsredovisning samordningsförbundet östra södertörn.

Bilagor
skolinspektionen-beslut om godkännande.pdf
Skolinspektionen-beslut om avskrivning.pdf
Årsredovisning samordningsförbundet östra södertörn.pdf

§48 Anmälan delegationsbeslut

Dnr 2015/GAN 0024 001

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Det finns inga delegationsbeslut att redovisa under sammanträdet.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20150521.pdf (148 kb)