Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-10-25

Sammanträde 2022-10-25

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2022/GVN 0032 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2023 fastställs enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder på tisdagar.
Alla sammanträden börjar klockan 18:00.
Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023:
24 januari
23 februari (torsdag för att inte krocka med KS som är på tisdagen)
21 mars
25 april
23 maj
13 juni reservdag
29 augusti
26 september
24 oktober
28 november
12 december reservdag

2 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Bilagor
Månadsrapport GVN september 2022.pdf

3 Antagande av riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Diarienummer 2022/GVN 0041 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Förslag till riktlinje för bild, film och ljudupptagning för barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sett ett behov av att en gemensam riktlinje avseende bild, film och ljudupptagningar för barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter tas fram. Syftet med en sådan gemensam riktlinje är att säkerställa att all personal, oavsett verksamhet, känner till hur barn och elever får fotograferas och filmas i verksamheterna samt hur ljudupptagningar med barn och elever i verksamheterna får ske. Det är av största vikt att barns och elevers personuppgifter behandlas i enlighet med gällande rätt samt att det sker på ett likvärdigt sätt i alla barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Bilagor
Tjänsteskrivelse antagande av riktlinje bild, film och ljud GVN sep. 2022.pdf
Riktlinje för bild film ljud GVN 221025.pdf

4 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2022/GVN 0010 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.
Pågående ärenden 2022-10-01 redovisas i bilaga.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av pågående uppdrag 221010.pdf
Pågående uppdrag GVN 221001.pdf

5 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 14 maj till 3 oktober 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag oktober 2022.pdf

6 Statistik antal kränkningsanmälningar 2022

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 7 september - 4 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling gymnasieskola 7 september - 4 oktober.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut förvaltningschef GVN.pdf
Delegationsbeslut Skolchef GVN sep-okt 2022.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Information från verksamheterna
- VIS-konferensen
- Ny biträdande rektor på gymnasiet

9 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 220915 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 6 och 7.pdf