Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2024-03-19

Sammanträde 2024-03-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kvarnhjulet

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Alsberg, Tyresö gymnasium, berättar om Erasmus+

2 Nämnduppdrag för högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium - Ärendet utgår

3 Ersättning specialpedagogisk verksamhet 2024

Diarienummer 2024/GVN 0023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1.Kvalitetskriterierna för specialpedagogisk verksamhet för gymnasieskolans nationella program antas.
2.Ersättning för specialpedagogisk verksamhet på gymnasieskolans nationella program för 2024 fastställs till 157 000 kr.

Beskrivning av ärendet
På nämndsammanträdet 2023-11-30 fick förvaltningen i uppdrag att starta specialpedagogisk verksamhet på det nationella programmet el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. Inom den gemensamma gymnasieregionen har kvalitetskriterier för specialpedagogisk verksamhet för gymnasieskolans nationella program formulerats. Kvalitetskriterierna för specialpedagogisk verksamhet presenteras nedan och förvaltningen föreslår att kvalitetskriterierna gäller för samtliga huvudmän.
Kvalitetskriterier för gymnasieskolans nationella program för specialpedagogisk verksamhet
·Eleverna i målgruppen har efter utredning konstaterats ha rätt till särskilt stöd alternativt att motsvarande behov kan styrkas på annat sätt.
·Eleverna i målgruppen har behov av och får del av specialpedagogiska insatser.
·Minst en legitimerad lärare per grupp med tillgång till specialkompetens, till exempel specialpedagog.
·Undervisningen bedrivs med högre personaltäthet och lärartäthet.
·Undervisningen har en anpassad lärmiljö. Undervisning sker i ett mindre sammanhang. Det innebär mindre gruppstorlekar anpassade till elevernas behov.
·Elevgruppen har ökat behov av och får ökade resurser avseende elevhälsa.
·Elevgruppen kräver ökade resurser i form av administration/övrigt (har många kringkontakter, mm) samt elevassistenter.
·Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare.
Skolan måste anmäla antalet platser i gymnasieantagningssystemet Indra till kommande läsår.

4 Justering av läsårsdata

Diarienummer 2024/GVN 0022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Justering av läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de justerade läsårsdata som planeras att antas av Barn- och utbildningsnämnden 2024-03-20. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag på justering av läsårsdata för Tyresö gymnasium. Justeringarna beror på att räknefel har uppmärksammats vilket lett till att antalet skoldagar och antalet studiedagar har blivit fel. Justeringen av läsårsdata syftar också till att ge ett bättre flöde i terminstider och lärarnas arbetsår. Ändringen berör:
·Terminsstart 2025-01-07 (tidigare 2025-01-06)
·Terminsavslutning 2025-06-11 (tidigare 2025-06-13)
·Terminsstart 2026-01-07 (tidigare 2026-01-05)
·Terminsavslutning 2026-06-11 (tidigare 2026-06-12)
I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

5 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

6 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

8 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.

9 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
-Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§21 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Alsberg, Tyresö gymnasium, berättar om Erasmus+

§22 Nämnduppdrag för högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium - Ärendet utgår

§23 Justering av läsårsdata

Diarienummer 2024/GVN 0022

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Justering av läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Tyresö gymnasium följer de justerade läsårsdata som planeras att antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024-03-19. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag på justering av läsårsdata för Tyresö gymnasium. Justeringarna beror på att räknefel har uppmärksammats vilket lett till att antalet skoldagar och antalet studiedagar har blivit fel. Justeringen av läsårsdata syftar också till att ge ett bättre flöde i terminstider och lärarnas arbetsår. Ändringen berör:
· Terminsstart 2025-01-07 (tidigare 2025-01-06)
· Terminsavslutning 2025-06-11 (tidigare 2025-06-13)
· Terminsstart 2026-01-07 (tidigare 2026-01-05)
· Terminsavslutning 2026-06-11 (tidigare 2026-06-12)
I Skolförordningen (2011:185) tredje kapitel § 2, ska läsåret omfatta minst 178 skoldagar och minst tolv lovdagar. För personalen gäller högst fem studiedagar inom läsåret. Beslut om läsårstider ska beslutas av huvudmannen enligt tredje kapitlet § 3.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att justering av läsårsdata avseende läsåren 2024/2025, 2025/2026 samt 2026/2027 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§24 Ersättning specialpedagogisk verksamhet 2024

Diarienummer 2024/GVN 0023

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Kvalitetskriterierna för specialpedagogisk verksamhet för gymnasieskolans nationella program antas.
2. Ersättning för specialpedagogisk verksamhet på gymnasieskolans nationella program för 2024 fastställs till 157 000 kr.

Beskrivning av ärendet
På nämndsammanträdet 2023-11-30 fick förvaltningen i uppdrag att starta specialpedagogisk verksamhet på det nationella programmet el- och energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik. Inom den gemensamma gymnasieregionen har kvalitetskriterier för specialpedagogisk verksamhet för gymnasieskolans nationella program formulerats. Kvalitetskriterierna för specialpedagogisk verksamhet presenteras nedan och förvaltningen föreslår att kvalitetskriterierna gäller för samtliga huvudmän.
Kvalitetskriterier för gymnasieskolans nationella program för specialpedagogisk verksamhet
· Eleverna i målgruppen har efter utredning konstaterats ha rätt till särskilt stöd alternativt att motsvarande behov kan styrkas på annat sätt.
· Eleverna i målgruppen har behov av och får del av specialpedagogiska insatser.
· Minst en legitimerad lärare per grupp med tillgång till specialkompetens, till exempel specialpedagog.
· Undervisningen bedrivs med högre personaltäthet och lärartäthet.
· Undervisningen har en anpassad lärmiljö. Undervisning sker i ett mindre sammanhang. Det innebär mindre gruppstorlekar anpassade till elevernas behov.
· Elevgruppen har ökat behov av och får ökade resurser avseende elevhälsa.
· Elevgruppen kräver ökade resurser i form av administration/övrigt (har många kringkontakter, mm) samt elevassistenter.
· Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare.
Skolan måste anmäla antalet platser i gymnasieantagningssystemet Indra till kommande läsår.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
1. Kvalitetskriterierna för specialpedagogisk verksamhet för gymnasieskolans nationella program antas.
2. Ersättning för specialpedagogisk verksamhet på gymnasieskolans nationella program för 2024 fastställs till 157 000 kr.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§25 Statistik antal kränkningsanmälningar 2024

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§26 Redovisning av statsbidrag 2024

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§27 Anmälan av delegationsbeslut 2024

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§28 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2024

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§29 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.