Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-01-03

Sammanträde 2019-01-03

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

§1 Delegationsordning 2019

Dnr 2018/GVN 0003
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.
 
Beskrivning av ärendet
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt KL 7 kap. 5-8 §§.
 
Enligt kommunallagen 6 kap. 40 § bestämmer nämnden i vilken ordning och på vilket sätt samt när beslut som fattats enligt delegationsuppdrag skall anmälas till nämnden.
 
En delegationsordning har till uppgift att på förhand reglera vem eller vilka som har rätt att fatta beslut i ett specifikt ärende.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram ett förslag för delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förslaget är en uppdaterad version av tidigare delegationsordning för den föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.
 
Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget för delegationsordningen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN.pdf
Delegationsordning GVN 2019 (1).pdf

§2 Styrdokument för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden

Dnr 2018/GVN 0008
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Styrdokument som antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnd som inte ännu har reviderats och som omfattar den nya gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden, gäller i tillämpliga delar från och med den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering.
2. Revidering av styrdokument ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2019 bildas gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med ansvar som anges i reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2018-11-22 § 115.
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar över gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Styrdokument.pdf

§3 Beslut om att utse skolchef

Dnr 2018/GVN 0010
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Sektorchefen för gymnasie- och vuxenutbildning utses till skolchef, i enlighet med 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800).
2. Förvaltningschefen för förvaltningen för liv och hälsa utses till skolchef vid sektorchefens frånvaro. 
 
Beskrivning av ärendet
Enligt en ny bestämmelse 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800), ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.
 
Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att huvudmannen utser sektorchefen för gymnasie- och vuxenutbildning som skolchef. Vid sektorchefens frånvaro föreslår förvaltningen att förvaltningschefen utses som ersättande skolchef.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om att utse skolchef.pdf

§4 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Jenny Gardbrant, kanslichef, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
 
Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla myndigheter ska utse ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har inget eget ansvar för att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det ansvaret ligger hos den personuppgiftsansvariga nämnden eller personuppgiftsbiträdet.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

§5 Sammanträdesplan 2019

Dnr 2018/GVN 0004
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2019 fastställs enligt förvaltningen för liv och hälsas förslag.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag för sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019.
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar klockan 18:30. I juni och december sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagar, samt en tisdag i april.
 
Alla sammanträden börjar klockan 18:30.
 
Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
 
- Torsdag 3 januari
- Torsdag 31 januari
- Torsdag 28 februari
- Torsdag 21 mars
- Tisdag 23 april
- Torsdag 23 maj
- Onsdag 12 juni
- Torsdag 29 augusti
- Torsdag 26 september
- Torsdag 31 oktober
- Torsdag 28 november
- Onsdag 11 december
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum GVN 2019.pdf

§6 Information från förvaltningschefen

Dnr 2018/GVN 0005
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20190103.pdf (151 kb)

§7 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2018/GVN 0006
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 111 Revidering av det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-11-22)
- Kommunfullmäktige 2018-11-22 § 115 Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2018-11-22)
Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20190103.pdf (152 kb)