Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-01-31

Sammanträde 2019-01-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor Tyresö gymnasium), Susanne Tidstrand (rektor centrum för livslångtlärande/vuxenutbildningen) och Erik Hamner (beställarchef gymnasium) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Tyresö gymnasium, vuxenutbildning och centrum för livslångtlärande och beställarenheten.

2 Nämndplan

Dnr 2019/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola ink. Gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning för 2019.

Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga - hela livet, Delaktiga - tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Nämndplan 2019 Gymnasium inkl. gymnasiesärskola 22 jan.pdf
Nämndplan 2019 Vuxenutbildningen 22 januari.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Vidaredelegation av beslut om statsbidrag.pdf

4 Läsårsdata 2019/2020

Dnr 2019/GVN 0033

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2019/2020 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 1 § ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 2 § .

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö gymnasium följer de läsårsdata som har antagits av Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 § 88.

För höstterminen 2019 gäller,
- läsårsstart tisdag 20 augusti
- höstterminsslut torsdag 19 december
- lovdag torsdag 31 oktober
- lovdag fredag 1 november

För vårterminen 2020 gäller,
- terminsstart tisdag 7 januari
- läsårsslut tisdag 9 juni
- sportlov måndag 24 februari-fredag 28 februari (vecka 9)
- påsklov måndag 6 april- torsdag 9 april (vecka 15)
- lovdag fredag 22 maj

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Läsårsdata 2019,2020.pdf

5 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för höjda löner till lärare och andra personalkategorier för 2018/2019. Beslut att bevilja rekvisition, 560 697 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2017. Beslut om att återbetala 138 000 kronor.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2018. Beslut om att bevilja 1 638 750 kronor, med utbetalning i december 2018.

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2017. Beslut om att godkänna redovisningen för 2017 utan återkrav.
Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2018. Beslut om att bevilja 297 570 kronor för höstterminen 2018, 267 050 kronor avser Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen.

Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2019. Beslut om att bevilja 427 500 kronor i statsbidrag. Bidraget avser 2019.

Ansökta statsbidrag
Statsbidrag för introduktionsprogram 2019.

Bilagor
Statsbidragskalendern 2019.pdf
Beslut lärarlönelyftet december 2018.pdf
Beslut gymnasial lärling HT 17.pdf
Beslut gymnasial lärling HT 18.pdf
Beslut redovisning 2017.pdf
Beslut sfi, sva HT 18.pdf
Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2019.pdf

6 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Prislista för gymnasieskolan 2019.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

8 Information från förvaltningschefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Utbildningsplan för nämnden.
- Ärende om ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola.

Bilagor
Utbildningsplan för GVN.docx

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2018-11-06 § 204 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 131 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 133 Integritetspolicy. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2019-01-08)

§8 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor Tyresö gymnasium), Susanne Tidstrand (rektor centrum för livslångtlärande/vuxenutbildningen) och Erik Hamner (beställarchef gymnasium) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Tyresö gymnasium, vuxenutbildning och centrum för livslångtlärande och beställarenheten.

Beslut/Protokollsutdrag
§8_prot_20190131.pdf (152 kb)

§9 Nämndplan

Dnr 2019/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Nämndplan 2019 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola ink. Gymnasiesärskola och 7 Vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning för 2019.

Förslaget baseras på kommunplan 2019-2022 med budget för 2019 fastställd av kommunfullmäktige den 13 december 2018, samt kommunens anvisningar för styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga - hela livet, Delaktiga - tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Nämndplan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Nämndplan 2019 Gymnasium inkl. gymnasiesärskola 22 jan.pdf
Nämndplan 2019 Vuxenutbildningen 22 januari.pdf

§10 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut om beslutsattestanter.pdf
Vidaredelegation av beslut om statsbidrag.pdf

§11 Läsårsdata 2019/2020

Dnr 2019/GVN 0033

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende läsåret 2019/2020 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 1 § ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt gymnasieförordningen (2010:2039) 3 kap. 2 § .

Förvaltningen för liv och hälsa föreslår att Tyresö gymnasium följer de läsårsdata som har antagits av Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26 § 88.

För höstterminen 2019 gäller,
- läsårsstart tisdag 20 augusti
- höstterminsslut torsdag 19 december
- lovdag torsdag 31 oktober
- lovdag fredag 1 november

- För vårterminen 2020 gäller,
- terminsstart tisdag 7 januari
- läsårsslut tisdag 9 juni
- sportlov måndag 24 februari-fredag 28 februari (vecka 9)
- påsklov måndag 6 april- torsdag 9 april (vecka 15)
- lovdag fredag 22 maj

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Läsårsdata 2019,2020.pdf

§12 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för höjda löner till lärare och andra personalkategorier för 2018/2019. Beslut att bevilja rekvisition, 560 697 kronor avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2017. Beslut om att återbetala 138 000 kronor.
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning på introduktionsprogram för 2018. Beslut om att bevilja 1 638 750 kronor, med utbetalning i december 2018.

Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2017. Beslut om att godkänna redovisningen för 2017 utan återkrav.
Statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare för 2018. Beslut om att bevilja 297 570 kronor för höstterminen 2018, 267 050 kronor avser Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen.

Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2019. Beslut om att bevilja 427 500 kronor i statsbidrag. Bidraget avser 2019.

Ansökta statsbidrag
Statsbidrag för introduktionsprogram 2019.

Bilagor
Statsbidragskalendern 2019.pdf
Beslut lärarlönelyftet december 2018.pdf
Beslut gymnasial lärling HT 17.pdf
Beslut gymnasial lärling HT 18.pdf
Beslut redovisning 2017.pdf
Beslut sfi, sva HT 18.pdf
Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2019.pdf

§13 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Prislista för gymnasieskolan 2019.pdf

§14 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20190131.pdf (152 kb)

§15 Information från förvaltningschefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Utbildningsplan för nämnden.
- Ärende om ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola.

Bilagor
Utbildningsplan för GVN.docx

§16 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunstyrelsen 2018-11-06 § 204 Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda samt uppräkning av timarvode för 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2018-11-06)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 131 Fastställande av kommunplan 2019-2022 med budget för år 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)
- Kommunfullmäktige 2018-12-13 § 133 Integritetspolicy. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/sammantrade?date=2018-12-13)
- Kommunstyrelsen 2019-01-08 § 10 Lokalförsörjningsplan 2019-2031. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/sammantrade?date=2019-01-08)

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20190131.pdf (153 kb)