Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-05-23

Sammanträde 2019-05-23

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Martin Lundell (sektorchef), Ann-Sofie Bjärkeblad (biträdande rektor) och Håkan Lindgren (biträdande rektor) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Centrum för livslångt lärande.

2 Delårsbokslut 1

Dnr 2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Delårsrapport 1 gymnasiet.pdf
Delårsrapport 1 Vuxenutbildningen.pdf
Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf
tjut gvn delår.docx

3 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling

Dnr 2019/GVN 0038

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisning av förstudien godkänns.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv- och hälsa har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.

Förstudiens behovsanalys omfattar elever från förskoleklass till gymnasium och innehåller en målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare projekt och utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt Tyresö kommuns projektmodell. Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl.

I förstudien redogörs begreppen resursskola och resursskola med behandling och skillnaderna mellan de olika formerna av resursskolor lyfts fram. En beskrivning av skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453) görs i förstudien för att beskriva ansvarsfördelningen enligt lag.

Förstudien visar att det i dagsläget inte finns några gymnasieelever i Tyresö kommun som är placerade i en resursskola med behandling. Utredningen visar att det inte är aktuellt med en resursskola med behandling för elever i gymnasieåldern i Tyresö kommun. Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn ser ett behov av en resursskola i Tyresö kommun och inte en resursskola med behandling för gymnasielever, eftersom efterfrågan på behandling är relativt låg på gymnasialnivå. En resursskola för ungdomar i gymnasieålder kan utredas ytterligare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Förstudie resursskola med behandling GVN.docx

4 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola på gymnasienivå

Dnr 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna och driva en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna och driva en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö. För mer information se bilaga.
Ordförandeutlåtande
En förvaltningsövergripande förstudie har arbetats fram för att utreda behoven av en resursskola med behandling i olika åldrar. Förstudien pekar på att behovet ligger på årskurserna inom grundskola medan behoven för gymnasieåldern bedöms vara ett annat.

Bedömningen är att det saknas behov av en resursskola med behandling för elever i gymnasieåldern men att det kan finnas ett behov av en resursskola utan behandling på gymnasienivå.

Därför förslår jag nämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att öppna och driva en resursskola i kommunal regi. Förstudiens behovsanalys ska omfatta elever i gymnasieålder.

Bilagor
Nämnduppdrag resursskola.pdf

5 Riktlinjer för elevresor

Dnr 2019/GVN 0047

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för elevresor antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.

Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjerna för elevresor och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
riktlinjer elevresor.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje elevresor.docx

6 Riktlinjer för skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan

Dnr 2019/GVN 0048

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för skolskjuts för elever på gymnasiesärskolan antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.

Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjerna för skolskjuts för elever på gymnasiesärskolan och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Riktlinjer skolskjuts elever på gymnasiesärskolan.pdf
Tjänsteskrivelse skolskjuts.docx

7 Riktlinjer för inackorderingstillägg

Dnr 2019/GVN 0049

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjen för inackorderingstillägg antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.

Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjen inackorderingstillägg och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Riktlinjer inackorderingstillägg.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje inackorderingstillägg.docx

8 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut C3L april 2019.pdf

9 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för lärarlönelyftet. Ansökt om 524 406 kronor för Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2019. Beslut om att bevilja 49 008 kronor.
Statsbidrag redovisning för gymnasial lärlingsutbildning för 2018. Beslut om återbetalning på 1 622 100 kronor.
Statsbidrag för yrkesutbildning systemutvecklare med Java. Beslut om återbetalning på 59 400 kronor.

Redovisning
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2018. Redovisat 350 000 kronor av beviljade 350 000 kronor.
Statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning 2018. Redovisat 152 500 kronor av beviljade 140 000 kronor.

Bilagor
Beslut gymnasial lärlingsutbildning.pdf
Beslut redovisning gymnasial lärlingsutbildning.pdf
Beslut systemutvecklare med Java.pdf

10 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Beslut uppföljning GyS HM Oh Tyresö kommun.pdf

11 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

12 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Ansökningssiffror efter andra ansökningsomgången.
- Information om arbetsmiljö och kränkande behandling.

13 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:

Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 30 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-04-25).

Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 77 Kommundirektörens rapport 8 maj 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08).

§48 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Martin Lundell (sektorchef), Ann-Sofie Bjärkeblad (biträdande rektor) och Håkan Lindgren (biträdande rektor) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Centrum för livslångt lärande.
Beslut/Protokollsutdrag
§48_prot_20190523.pdf (150 kb)

§49 Delårsbokslut 1

Dnr 2019/GVN 0050
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för att få en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder ska redovisas till nämnden i samband med delårsrapport 2.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Bilagor
Delårsrapport 1 gymnasiet.pdf
Delårsrapport 1 Vuxenutbildningen.pdf
Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf
Tjänsteskrivelse GVN delår.pdf

§50 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling

Dnr 2019/GVN 0038
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisning av förstudien godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv- och hälsa har tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, fått i uppdrag att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola med behandling i kommunal regi i Tyresö.
 
Förstudiens behovsanalys omfattar elever från förskoleklass till gymnasium och innehåller en målgruppsanalys och målgruppsbeskrivning. Material från tidigare projekt och utredningar har studerats och använts. Förstudien har tagits fram enligt Tyresö kommuns projektmodell.  Förstudien innehåller även en kostnadskalkyl.
 
I förstudien redogörs begreppen resursskola och resursskola med behandling och skillnaderna mellan de olika formerna av resursskolor lyfts fram. En beskrivning av skollagen (2010:800) och socialtjänstlagen (2001:453) görs i förstudien för att beskriva ansvarsfördelningen enligt lag.
 
Förstudien visar att det i dagsläget inte finns några gymnasieelever i Tyresö kommun som är placerade i en resursskola med behandling. Utredningen visar att det inte är aktuellt med en resursskola med behandling för elever i gymnasieåldern i Tyresö kommun. Gymnasie- och vuxenutbildningssektorn ser ett behov av en resursskola i Tyresö kommun och inte en resursskola med behandling för gymnasielever, eftersom efterfrågan på behandling är relativt låg på gymnasialnivå. En resursskola för ungdomar i gymnasieålder kan utredas ytterligare.
 
Bilagor
Förstudie resursskola med behandling.pdf
Ekonomisk kalkyl 2019.pdf
Tjänsteskrivelse. Förstudie resursskola med behandling GVN.pdf

§51 Nämnduppdrag om att ta fram en förstudie för att utreda förutsättningarna för att starta upp en resursskola på gymnasienivå

Dnr 2019/GVN 0053
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förvaltningen för liv och hälsa får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna och driva en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen för liv och hälsa i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna och driva en resursskola på gymnasienivå i kommunal regi i Tyresö. För mer information se bilaga.
 
Ordförandeutlåtande
En förvaltningsövergripande förstudie har arbetats fram för att utreda behoven av en resursskola med behandling i olika åldrar. Förstudien pekar på att behovet ligger på årskurserna inom grundskola medan behoven för gymnasieåldern bedöms vara ett annat.
 
Bedömningen är att det saknas behov av en resursskola med behandling för elever i gymnasieåldern men att det kan finnas ett behov av en resursskola utan behandling på gymnasienivå.
 
Därför förslår jag nämnden att uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att öppna och driva en resursskola i kommunal regi. Förstudiens behovsanalys ska omfatta elever i gymnasieålder.
 
Bilagor
Nämnduppdrag resursskola.pdf

§52 Riktlinjer för elevresor

Dnr 2019/GVN 0047
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för elevresor antas.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.
 
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjerna för elevresor och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
riktlinjer elevresor.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje elevresor.pdf

§53 Riktlinjer för skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan

Dnr 2019/GVN 0048
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för skolskjuts för elever på gymnasiesärskolan antas.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.
 
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjerna för skolskjuts för elever på gymnasiesärskolan och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
Riktlinjer skolskjuts elever på gymnasiesärskolan.pdf
Tjänsteskrivelse skolskjuts.pdf

§54 Riktlinjer för inackorderingstillägg

Dnr 2019/GVN 0049
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjen för inackorderingstillägg antas.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar, enligt reglementet för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och yrkesutbildningar inklusive eftergymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.
 
Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 beslutades att styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, som inte ännu har reviderats och som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvar och uppgifter, ska gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av riktlinjen inackorderingstillägg och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
 
Bilagor
Riktlinjer inackorderingstillägg.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinje inackorderingstillägg.pdf

§55 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
 
Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut C3L april 2019.pdf

§56 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökan
Statsbidrag för lärarlönelyftet. Ansökt om 524 406 kronor för Tyresö gymnasium.
 
Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2019. Beslut om att bevilja 49 008 kronor.
Statsbidrag redovisning för gymnasial lärlingsutbildning för 2018. Beslut om återbetalning på 1 622 100 kronor.
Statsbidrag för yrkesutbildning systemutvecklare med Java. Beslut om återbetalning på 59 400 kronor.
 
Redovisning
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2018. Redovisat 350 000 kronor av beviljade 350 000 kronor.
Statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning 2018. Redovisat 152 500 kronor av beviljade 140 000 kronor.
 
Bilagor
Beslut gymnasial lärlingsutbildning.pdf
Beslut redovisning gymnasial lärlingsutbildning.pdf
Beslut systemutvecklare med Java.pdf

§57 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.
 
Bilagor
Beslut uppföljning GyS HM Oh Tyresö kommun.pdf

§58 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.
Beslut/Protokollsutdrag
§58_prot_20190523.pdf (151 kb)

§59 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
 
- Ansökningssiffror efter andra ansökningsomgången.
- Information om arbetsmiljö och kränkande behandling.
- Information om målkonferensen 13-14 maj och det fortsatta arbetet med nämndmålen den 29 augusti.
- Information om rekrytering av rektor till C3L.
Beslut/Protokollsutdrag
§59_prot_20190523.pdf (151 kb)

§60 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
 
- Kommunfullmäktige 2019-04-25 § 30 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-04-25).
 
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 77 Kommundirektörens rapport 8 maj 2019. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08).
 
- Kommunstyrelsen 2019-05-08 § 96 Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-05-08).
 
- Kommunfullmäktige 2019-05-16 § 41 Avsägelser och fyllnadsval. (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-05-16).
Beslut/Protokollsutdrag
§60_prot_20190523.pdf (151 kb)