Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-06-12

Sammanträde 2019-06-12

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Lokalbehovsanalys för gymnasiet och vuxenutbildningen till kommunens lokalförsörjningsplan 2020-2032

Dnr 2019/GVN 0055

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förstudien Kompassen godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 18 att anta riktlinjer för lokalförsörjning. En sammanhållen lokalförsörjningsplan ska årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till den sammanhållna lokalförsörjningsplanen.

Förvaltningens förslag till en långsiktig och ekonomisk lokalförsörjning för gymnasie- och vuxenutbildningen sker genom samlokalisering i enlighet med tidigare genomförd förstudie Kompassen. Om Kompassen inte genomförs behöver nuvarande lokaler renoveras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys GVN.pdf

2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet

Dnr 2019/GVN 0056

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation, och anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Förvaltningen för liv & hälsa har uppdaterat och anpassat riktlinjer för trygghet och säkerhet så att de stämmer överens med den nya organisationen. Exempelvis har krisledningsorganisationen förändrats, eftersom förvaltningens ledningsgrupp förändrat.

Riktlinjerna förtydligar att varje enhet inom förvaltningen ska upprätta en egen beredskapsplan, som anger hur enheten ska agera vid kris.

Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ska gälla tillsvidare, och revideras vid behov.

Bilagor
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Styrdokument- riktlinjer trygghet & säkerhet.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet.pdf

3 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L maj 2019.pdf

4 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för skolbibliotek. Beslut om att bevilja 22 240 kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.
Statsbidrag redovisning för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2018. Beslut om återbetalning på 142 500 kronor.

Bilagor
Beslut redovisning hälso- och sjukvård.pdf
Beslut statsbidrag skolbibliotek.pdf

5 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

6 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Ekonomiska läget i maj.
- Rekrytering av rektor till C3L.
- Målkonferens 29 augusti.
- Skatteverkets förslag avseende samordningsnummer för asylsökande.

§61 Lokalbehovsanalys för gymnasiet och vuxenutbildningen till kommunens lokalförsörjningsplan 2020-2032

Dnr 2019/GVN 0055

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förstudien Kompassen godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens arbete med lokalförsörjningsplan 2020-2032.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-23 § 18 att anta riktlinjer för lokalförsörjning. En sammanhållen lokalförsörjningsplan ska årligen behandlas i kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för planering av nämndens lokalbehov. Enligt riktlinjerna har nämnderna ansvar för att ta fram den årliga lokalbehovsanalysen som utgör ett underlag till den sammanhållna lokalförsörjningsplanen.

Förvaltningens förslag till en långsiktig och ekonomisk lokalförsörjning för gymnasie- och vuxenutbildningen sker genom samlokalisering i enlighet med tidigare genomförd förstudie Kompassen. Om Kompassen inte genomförs behöver nuvarande lokaler renoveras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Lokalbehovsanalys GVN.pdf

§62 Riktlinjer för trygghet och säkerhet

Dnr 2019/GVN 0056

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Riktlinjer för trygghet och säkerhet på förvaltningen för liv och hälsa antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för att trygghets- och säkerhetsarbetet inom nämndens verksamheter bedrivs enligt kommunens handlingsplan. Förvaltningens riktlinjer för trygghet och säkerhet tydliggör förvaltningens krisledningsorganisation, och anger prioriterade områden som ska upprätthållas i händelse av samhällsstörning.

Förvaltningen för liv & hälsa har uppdaterat och anpassat riktlinjer för trygghet och säkerhet så att de stämmer överens med den nya organisationen. Exempelvis har krisledningsorganisationen förändrats, eftersom förvaltningens ledningsgrupp förändrat.

Riktlinjerna förtydligar att varje enhet inom förvaltningen ska upprätta en egen beredskapsplan, som anger hur enheten ska agera vid kris.

Förvaltningen föreslår att riktlinjerna ska gälla tillsvidare, och revideras vid behov.

Bilagor
Bilaga 1 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Bilaga 2 Riktlinjer för trygghet och säkerhet LoH.pdf
Styrdokument- riktlinjer trygghet & säkerhet.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet.pdf

§63 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten .pdf
Delegationsbeslut C3L maj 2019.pdf

§64 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för skolbibliotek. Beslut om att bevilja 22 240 kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.

Statsbidrag redovisning för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2018. Beslut om återbetalning på 142 500 kronor.

Bilagor
Beslut redovisning hälso- och sjukvård.pdf
Beslut statsbidrag skolbibliotek.pdf

§65 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Beslut/Protokollsutdrag
§65_prot_20190612.pdf (150 kb)

§66 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Ekonomiska läget i maj.
- Rekrytering av rektor till C3L.
- Målkonferens 29 augusti.
- Skatteverkets förslag avseende samordningsnummer för asylsökande.

Beslut/Protokollsutdrag
§66_prot_20190612.pdf (150 kb)