Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-08-29

Sammanträde 2019-08-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Erik Hamner (beställarchef gymnasium) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om gymnasiebehovet utifrån storsthlms årliga rapport.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för GoV juli-19.pdf

3 Motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/GVN 0060

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.

Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Integrationen är viktig för samhället i allmänhet men för kommuner som tar emot nyanlända så är den en av nycklarna för att kunna bygga en ännu starkare kommun. Om vi inte lyckas med integrationen så kommer problemen, utanförskapet och dåliga möjligheter i livet som ett brev på posten.

En av de viktigaste byggstenarna i integrationen är utbildningssystemet, från förskola till grundskola, till gymnasiet, till vuxenutbildning och högre studie. Utbildningssystemet axlar en viktig roll i samhällsbygget så även när det gäller integrationen.

Motionärerna anser att Tyresö ska förbättra integrationen genom att kommunen anpassas till den så kallade Vellingemodellen. Men faktum är att Tyresö kommun redan tillämpar många av delarna i modellen på det sättet som är bäst för Tyresös förutsättningar.

Vi är lyckligt lottade i Tyresö med en vuxenutbildning som håller yttersta toppklass, med engagerade och kompetenta lärare som skapar riktigt bra förutsättningar för integrationen i kommunen. Att förändra det arbetssätt som till stora delar liknar det som motionärerna föreslår till en modell som inte är anpassad för kommunens förutsättningar är inte aktuellt.

Eftersom motionärernas intentioner redan idag genomförs fast på ett sätt som bättre passar kommunens förutsättningar så föreslås motionen avslås.

Bilagor
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf
Motionssvar integrationsplikt GVN.pdf

4 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Jonny Knutas, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

5 Delegationsordning 2019

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas.

Beskrivning av ärendet
Genom lag (2018:749) har preparandutbildningen ersatts av programinriktat val den 1 juli 2019. Enligt samma lagändring har programinriktat individuellt val bytt namn till programinriktat val. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen föreslår att punkt E 28, E 36, E 39 och E 43 om delegation avseende bestämmelser om preaparandautbildning tas bort från delegationsordningen. Förvaltningen föreslår även ändringar i punkt E 32, E 34, E 35, E 37, E 40, E 44 för att anpassa delegationsordningen utifrån lagändringen av namnet programinriktat val.

Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förslaget till reviderad delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning GVN 2019 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN nyaste.pdf

6 Dokumenthanteringsplan

Dnr 2019/GVN 0063

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan antas.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019. Enligt beslut i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 ska styrdokument såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gälla i tillämpliga delar från den 3 januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti 2019.

Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av dokumenthanteringsplanen och föreslår att den antas av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen för styrande och stödjande processer som antogs av kommunstyrelsen den 4 december 2018 gäller även för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden och kompletteras med en dokumenthanteringsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden. Den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen bifogas.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut C3L juni-juli 2019.pdf
Delegationsbeslut beställarenheten juni-augusti.pdf

8 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för 2018. Beslut om återbetalning på 350 000 kronor.

Bilagor
Beslut redovisning av statsbidrag för utbildning i SFI.pdf

9 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Expediering av Skolinspektionens beslut i ärende 320-2018-9237.pdf

10 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

11 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.

- Överklagan av avstängning på Tyresö gymnasium.
- Slutantagningssiffror.
- Rutin kränkande behandling.

Bilagor
Slutantagning Tyresö kommun.pdf
Rutin kränkande behandling.pdf

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 51 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13)
- Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57 Kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-06-13)

§67 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Erik Hamner (beställarchef gymnasium) informerar gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden om gymnasiebehovet utifrån storsthlms årliga
rapport.

§68 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per juli redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för GoV juli-19 .pdf

§69 Motion om integrationsplikt för nyanlända

Dnr 2019/GVN 0060

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
–  Motionen avslås.

Reservation
Jonathan Fritzdorf (SD) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt. 
 
Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg, Anders Wickberg, Bjarne Vifell och Oliver
Frimodig har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att verka för ett
införande av integrationsplikt för nyanlända enligt Vellingemodellen. Motionen
har remitterats till arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i
tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska avslås.

Ordförandeutlåtande
Integrationen är viktig för samhället i allmänhet men för kommuner som tar
emot nyanlända så är den en av nycklarna för att kunna bygga en ännu starkare
kommun. Om vi inte lyckas med integrationen så kommer problemen,
utanförskapet och dåliga möjligheter i livet som ett brev på posten.
 
En av de viktigaste byggstenarna i integrationen är utbildningssystemet,  från
förskola till grundskola, till gymnasiet, till vuxenutbildning och högre studie.
Utbildningssystemet axlar en viktig roll i samhällsbygget så även när det gäller
integrationen.

Motionärerna anser att Tyresö ska förbättra integrationen genom att kom munen
anpassas till den så kallade Vellingemodellen. Men faktum är att Tyresö
kommun redan tillämpar många av delarna i modellen på det sättet som är bäst
för Tyresös förutsättningar.
 
Vi är lyckligt lottade i Tyresö med en vuxenutbildning som håller ytte rsta
toppklass, med engagerade och kompetenta lärare som skapar riktigt bra
förutsättningar för integrationen i kommunen. Att förändra det arbetssätt som
till stora delar liknar det som motionärerna föreslår till en modell som inte är
anpassad för kommunens förutsättningar är inte aktuellt.
 
Eftersom motionärernas intentioner redan idag genomförs fast på ett sätt som
bättre passar kommunens förutsättningar så föreslås motionen avslås.   

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gy mnasie- och
vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Jonathan Fritzdorf (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden bifaller Jonathan Fritzdorfs (SD) yrkande.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Motion om integrationsplikt för nyanlända i Tyresö kommun (SD).pdf 
Motionssvar integrationsplikt GVN.pdf

§70 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr 2018/GVN 0009
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Jonny Knutas, utses till dataskyddsombud för gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från
och med den 1 oktober 2019 och ersätter nuvarande uppdrag som
dataskyddsombud, konsult Ebba Ljungdahl.
 
Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där
krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har
anställt en informationssäkerhetssamordnare, Jonny Knutas, som föreslås bli
dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Dataskyddsombud för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

§71 Delegationsordning 2019

Dnr 2018/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning antas. 
 
Beskrivning av ärendet
Genom lag (2018:749) har preparandutbildningen ersatts av programinriktat val
den 1 juli 2019. Enligt samma lagändring har programinriktat individuellt val
bytt namn till programinriktat val. Förvaltningen för liv och hälsa föreslår därför
revideringar i befintlig delegationsordning för gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen föreslår att punkt E 28, E 36, E 39
och E 43 om delegation avseende bestämmelser om preaparandautbildning tas
bort från delegationsordningen. Förvaltningen föreslår även ä ndringar i punkt E
32, E 34, E 35, E 37, E 40, E 44 för att anpassa delegationsordningen utifrån
lagändringen av namnet programinriktat val.
 
Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar
förslaget till reviderad delegationsordning för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Delegationsordning GVN 2019 reviderad senaste.pdf
Tjänsteskrivelse. Delegationsordning GVN nyaste.pdf

§72 Dokumenthanteringsplan

Dnr 2019/GVN 0063

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens dokumenthanteringsplan
antas.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bildades 1 januari 2019. Enligt beslut
i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 3 januari 2019 ska styrdokument
såsom policys och riktlinjer, som tidigare upprättats och antagits av föregående
gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden gälla i tillämpliga delar från den 3
januari 2019 i avvaktan på revidering. Revidering ska ske senast den 31 augusti
2019.
 
Förvaltningen för liv och hälsa har gjort en genomgång av
dokumenthanteringsplanen och föreslår att den antas av gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden.  
 
Den kommunövergripande dokumenthanteringsplanen för styrande och
stödjande processer som antogs av kommunstyrelsen den 4 december 2018
gäller även för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden
och kompletteras med en dokumenthanteringsplan för gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden. Den kommunövergripande
dokumenthanteringsplanen bifogas.

Bilagor
Dokumenthanteringsplan för GVN.pdf
Tjänsteskrivelse. Dokumenthanteringsplan.pdf
Kommunövergripande dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande
processer.pdf

§73 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med
stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. 

Bilagor
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut C3L juni-juli 2019.pdf
Delegationsbeslut beställarenheten juni-augusti.pdf

§74 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökan
Statsbidrag för papperslösa barn. 
 
Beslut
Statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för 2018. Beslut om
återbetalning på 350 000 kronor.
Statsbidrag för rekryterande insatser inom vuxenutbildning för 2018. Beslut om
att godkänna redovisning utan återkrav.

Bilagor
Beslut redovisning av statsbidrag för utbildning i SFI.pdf
Beslut redovisning statsbidrag för rekryterande insatser inom
vuxenutbildning.pdf

§75 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna
meddelanden.

Bilagor
Expediering av Skolinspektionens beslut i ärende 320 -2018-9237.pdf

§76 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av
kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§77 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
 
-  Överklagan av avstängning på Tyresö gymnasium.
-  Slutantagningssiffror.
-  Rutin kränkande behandling.

Bilagor
Slutantagning Tyresö kommun.pdf
Rutin kränkande behandling.pdf

§78 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
-  Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 51 Avsägelser och fyllnadsval (Finns
på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2019-06-13)
-  Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 57 Kommunplan 2020-2022 med
budget för 2020 (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-
kf/protokoll?date=2019-06-13)
-  Kommunstyrelsen 2019-08-20 § 145 Effektivisering av politisk
verksamhet (Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-
ks/protokoll?date=2019-08-20)