Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-09-26

Sammanträde 2019-09-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Delårsbokslut 2

Dnr 2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med
verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och
budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 g odkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med
verksamhetsberättelsen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari –
augusti 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7
Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2019,
uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen
uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat
budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt.
Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål
ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i
kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf
Delårsrapport 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf

2 Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/GVN 0061

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag
till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie-
och yrkesvägledning. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i tjänsteskrivelsen
och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en väldigt viktig fråga, hur vi ska kunna förbereda våra barn
och unga på ett yrkesliv som är under förändring. Likaledes är motionären inne
på ett av flera spår som torde anses rätt, att få fler unga entreprenörer oavsett
om det sker i näringslivet, sociala företag eller andra organisationer.

Hur vi arbetar med våra utbildningsinsatser är en ständig källa till utveckling,
däremot ligger Tyresö långt före det läge som motionärerna verkar tro. Med ett
utpräglat yrkesgymnasium så är entreprenörskap en central del i utbildningen
redan idag. För både vuxenutbildningen och gymnasiet är det en grundförutsättning
att ständigt följa med i utvecklingen i samhället.

Det skulle jag säga också är bådas största styrka, utbildningar, skolledningar och
lärare i Tyresö ligger i framkant och det som framförs i motionen genomförs redan
idag. Detta ska vi förstås se till att ge rätt förutsättningar, stöd och möjligheter för
att fortsätta att göra.

Motionärernas intention är att skolans styrdokument ska revideras.

Bedömningen är att det är nämndplanen som är aktuell att i så fall revidera för att
uppfylla motionens intentioner. I nämndplanearbetet för 2020 så har inga förslag
inkommit från motionärerna hur detta skulle kunna göras, vilket är synd då en
bredare diskussion kring ämnet hade kunnat utveckla arbetet i ännu högre
utsträckning.

I nämndplanen för 2020 så kommer ett av målen att vara i stort sätt det som
motionärerna föreslår. Bedömningen är således att arbetet är pågående och
under utveckling även i nämndplanearbetet.

Motionärerna är med andra ord inne på något viktigt, men då arbetet redan är
igång och en utveckling är pågående så bör motionen anses besvarad.

Motionärerna uppmanas också att i större utsträckning delta i arbetet för att
utveckla nämndplanerna, då hade vi gemensamt kunnat enas kring hur
utvecklingen på området skulle fortsätta drivas.

Bilagor
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och
yrkesvägledning.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för
utvecklad studie- och yrkesvägledning.pdf

3 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/GVN 0035
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt gymnasie - och
vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att uppdra gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen, ska redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden två gånger per år. En sammanställning av pågående
ärenden redovisas i bilagan.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

4 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L augusti 2019.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut ordförande.pdf

5 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi. Ansökt om 76300 kronor för
vuxenutbildningen/C3L.

Redovisning
Statsbidrag för skolbibliotek 2018/19. Redovisat 126 782 kronor av beviljade
126 782 kronor.

6 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
2019-910 Beslut NTI Gymnasiet Nacka.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen
(2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med
veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och
rapporteras till huvudmannen.

8 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Information om omorganiseringen i kommunen.

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-09-05 § 61 Avsägelser och fyllnadsval (Finns
på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2019-09-05)
- Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 155 Revidering av
kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag (Finns
på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-09-10)

§79 Delårsbokslut 2

Dnr 2019/GVN 0050

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola, mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2019 godkänns.
2. Föreslagna åtgärder för en ekonomi i balans godkänns.
3. Uppföljning av effekterna av åtgärderna redovisas till nämnden i samband med verksamhetsberättelsen.

Särskilt yttrande
Jan-Åkes Svensson (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande
moderaternas räkning.
Anna Steele (C) lämnar in ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har upprättat delårsrapport 2 för perioden
januari – augusti 2019 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och
7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret
2019, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda
målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid
befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet
av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till
beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Tjänsteskrivelse delårsrapport 2.pdf
Delårsrapport 2 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Bilaga Åtgärder Gymnasiet och vuxenutbildningen.pdf

§80 Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie- och yrkesvägledning

Dnr 2019/GVN 0061

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Reservation
Hampus Degramo (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Protokollsanteckning
Anna Steele (C) och Mikael Halvarsson (KD) hade bifallit motionen om de
hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna Anki Svensson och Anna Eriksson har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad
studie- och yrkesvägledning. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Förvaltningen för liv och hälsa har lämnat sitt utlåtande i frågan i
tjänsteskrivelsen och föreslår att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Motionärerna lyfter en väldigt viktig fråga, hur vi ska kunna förbereda våra barn
och unga på ett yrkesliv som är under förändring. Likaledes är motionären inne
på ett av flera spår som torde anses rätt, att få fler unga entreprenörer oavsett
om det sker i näringslivet, sociala företag eller andra organisationer.

Hur vi arbetar med våra utbildningsinsatser är en ständig källa till utveckling,
däremot ligger Tyresö långt före det läge som motionärerna verkar tro. Med ett
utpräglat yrkesgymnasium så är entreprenörskap en central del i utbildningen
redan idag. För både vuxenutbildningen och gymnasiet är det en  grundförutsättning att ständigt följa med i utvecklingen i samhället.

Det skulle jag säga också är bådas största styrka, utbildningar, skolledningar och
lärare i Tyresö ligger i framkant och det som framförs i motionen genomförs
redan idag. Detta ska vi förstås se till att ge rätt förutsättningar, stöd och
möjligheter för att fortsätta att göra.

Motionärernas intention är att skolans styrdokument ska re videras.
Bedömningen är att det är nämndplanen som är aktuell att i så fall revidera för
att uppfylla motionens intentioner. I nämndplanearbetet för 2020 så har inga
förslag inkommit från motionärerna hur detta skulle kunna göras, vilket är synd
då en bredare diskussion kring ämnet hade kunnat utveckla arbetet i ännu högre
utsträckning.

I nämndplanen för 2020 så kommer ett av målen att vara i stort sätt det som
motionärerna föreslår. Bedömningen är således att arbetet är pågående och
under utveckling även i nämndplanearbetet.

Motionärerna är med andra ord inne på något viktigt, men då arbetet redan är
igång och en utveckling är pågående så bör motionen anses besvarad.
Motionärerna uppmanas också att i större utsträckning delta i arbetet för att
utveckla nämndplanerna, då hade vi gemensamt kunnat enas kring hur
utvecklingen på området skulle fortsätta drivas.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Jan-Åke Svensson (M) yrkar bifall till motionen för tjänstgörande moderaternas
räkning. Jonathan Fritzdorf (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget. Ordförande ställer frågan om gymnasie - och
vuxenutbildningsnämnden bifaller Jan-Åke Svenssons (M) och Jonathan
Fritzdorfs (SD) yrkanden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion angående mer entreprenörskap i skolan för utvecklad studie - och
yrkesvägledning.pdf
Tjänsteskrivelse. Svar på motion angående mer entreprenörskap i skolan för
utvecklad studie- och yrkesvägledning.pdf

§81 Redovisning av pågående uppdrag

Dnr 2019/GVN 0035

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ordförande har beslutat att uppdra gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen, ska redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden två gånger per år. En sammanställning av pågående
ärenden redovisas i bilagan.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

§82 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med
stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L augusti 2019.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf
Delegationsbeslut ordförande.pdf

§83 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansö kta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi. Ansökt om 76300 kronor för
vuxenutbildningen/C3L.

Redovisning
Statsbidrag för skolbibliotek 2018/19. Redovisat 126 782 kronor av beviljade
126 782 kronor.

Beslut
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi 2018. Beslut om att godkänna
redovisning utan återkrav.

Bilagor
Beslut statsbidrag för högskolestudier sva och sfi 2018.pdf

§84 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna
meddelanden.

Bilagor
2019-910 Beslut NTI Gymnasiet Nacka.pdf
2019-885 Beslut Sjölins Gymnasium Nacka.pdf
2019-899 Beslut Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm.pdf
2019-883 Beslut Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm.pdf
2019-854 Beslut Realgymnasiet Stockholm Norra.pdf
2019-888 Beslut Amerikanska Gymnasiet Stockholm.pdf

§85 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av
kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§86 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.

- Information om omorganiseringen i kommunen.

§87 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-09-05 § 61 Avsägelser och fyllnadsval (Finns
på insyn: https://insynsverige.se/tyreso -kf/protokoll?date=2019-09-05)
- Kommunstyrelsen 2019-09-10 § 155 Revidering av
kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag (Finns
på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-09-10)