Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-10-31

Sammanträde 2019-10-31

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Nämndplan

Dnr 2019/GVN 0067

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7
Vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 vuxenutbildningen för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för styrning
och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga – hela
livet, Delaktiga – tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens styrprocess även tagit
fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och
internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till
att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av
resurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Ordförandeutlåtande
Fokus under 2020 kommer att ligga på i huvudsak tre områden. Dels en förbättrad
ekonomi över hela nämndområdet, en mer effektiv marknadsföring och en
utveckling av framförallt gymnasiet och vuxenutbildningen.

För ekonomins del så ska arbetet som initierats under 2019 att intensifieras. Där
effektivare lokalanvändning, en mer anpassad kostym och generella
effektiviseringar inom gymnasiet är en del av det. Men det kommer också krävas ett
arbete på intäktssidan för att få en långsiktigt hållbar ekonomi.

Både gymnasiet och vuxenutbildningen ska arbeta för en ökad attraktivitet både på
individuell nivå men också gentemot andra organisationer och kommuner. Detta ska
ske genom en kontinuerlig utveckling av verksamheten i den riktning där behoven
bedöms finnas.

Men det ska också ske genom ett utvecklat utåtriktat arbete där framtagning av
marknadsföringsplaner för båda verksamheterna är centralt. Bedömningen är att
verksamheterna har mycket att hämta på en mer genomtänkt och stringent
marknadsföring framförallt vad gäller målgruppen.

Ett led i att utveckla gymnasiet, öka attraktiviteten och få en mer hållbar ekonomi
är det utvecklingsarbete som sker i programutbudet. Där kommer 2020 att fokusera
främst på två spår. Dels att se till att få de redan föreslagna förändringarna på plats
och i drift senast till höstterminens start 2020. Det handlar framförallt om profilen
till elbilstekniker och påbörja ett arbete med certifiering till motorbranschcollege,
två utvecklingsarbeten som syftar till att precisera gymnasiets verksamhet och göra
Tyresö gymnasium mer unikt i gymnasieregionen.

Det andra spåret är att identifiera och utreda ytterligare utvecklingsmöjligheter. Det
skulle kunna handla om en tung trafik-profil, eko-turism eller annat. Inom
vuxenutbildningen handlar det främst om att titta på hur vi kan anpassa
utbildningen i ännu högre grad till samhällets behov och framförallt titta på
möjligheter till att erbjuda breda kompetensutvecklingsutbildningar och
beställningsutbildningar för både kommunala och privata verksamheter.

För gymnasiesärskolans del så kommer intentionen för 2020 vara att fortsätta
utveckla det befintliga arbetet. Att bibehålla och utveckla den höga kvaliteten
som ligger till grund för undervisningen och att politiken i högre utsträckning ska
följa upp gymnasiesärskolans målstyrning.

2020 är ett intressant år där det handlar om att fortsätta och förstärka den positiva
trenden inom området för att både skapa mer attraktiva utbildningsmöjligheter och
en långsiktigt hållbar ekonomi.

Bilagor
nämndplan GVN.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndplan GVN.pdf

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för GoV september-19.pdf

3 Biblioteksplan 2020-2024

Dnr 2019/GVN 0066

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag
till kommunfullmäktige
– Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17. Ansvaret för
kommunens biblioteksverksamheter är fördelat mellan barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 är ett
styrdokument för utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun.
Nämnderna ansvarar enskilt och tillsammans för att biblioteksplanens strategier
genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2024.pdf
Tjänsteskrivelse. Biblioteksplan GVN.pdf

4 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2020

Dnr 2019/GVN 0064

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
På rekommendation av Storsthlm föreslår förvaltningen för liv och hälsa gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden att:
1. Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2020 baserad på en genomsnittlig
uppräkning om 1 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2020 ska vara densamma till huvudmän för
fristående gymnasieskolor.
3. Fastslå förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2020 om 1 procent.
4. Tillämpa ersättningsnivån för mindre undervisningsgrupper redan från
höstterminen 2019.
5. Betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning
under 2020.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som slöts
2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning, lärverktyg,
elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör grunden för den
modell för uppräkning som tagits fram i samband med samverkansavtalet. Därtill
görs en politisk bedömning.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av
programpengen efter förslag från Storsthlms styrelse.

Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte.

Storsthlm föreslår en uppräkning av programpengen och struktur tillägget med 1
procent.

Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 13 juni 2019 och
överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2020. Storsthlm önskar få kommunernas
ställningstaganden senast den 15 december 2019.

Bilagor
REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020.pdf
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2020.pdf

5 Sammanträdesplan 2020

Dnr 2019/GVN 0065

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2020
fastställs enligt förvaltningen för liv och hälsas förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag för sammanträdesdatum för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar
klockan 18:30. I mars och september sammanträder gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden på onsdagar, samt på en måndag i april och en tisdag i
maj.

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
- Torsdag 30 januari
- Torsdag 5 mars
- Onsdag 25 mars
- Måndag 27 april
- Tisdag 26 maj
- Onsdag 10 juni. Reservdatum för eventuella brådskande ärenden.
- Torsdag 27 augusti
- Onsdag 30 september
- Torsdag 29 oktober
- Torsdag 26 november

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum 2020.pdf

6 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L september 2019.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf

7 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi HR 2019. Beslut om att bevilja 167 860
kronor i statsbidrag, 76 300 kronor avser vuxenutbildningen/C3L.

Bilagor
Beslut statsbidrag för högskolestudier sva och sfi HT 2019.pdf

8 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

9 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
2019-787 Beslut Thoren Business School Nacka.pdf

§88 Nämndplan

Dnr 2019/GVN 0067

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Nämndplan 2020 inklusive riskhanterings- och kontrollplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning antas.

Jan-Åke Svensson (M), Hampus Degramo (M) och Margareta Bylund (M) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Jan-Åke Svensson (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande
moderaternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har sammanställt förslag till nämndplan för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6
Gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och 7 vuxenutbildningen för 2020.

Förslaget baseras på kommunplan 2020-2022 med budget för 2020 fastställd av
kommunfullmäktige den 13 juni 2019, samt kommunens anvisningar för
styrning och planering.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens fokusområden Trygga – hela livet, Delaktiga – tillsammans och I balans för hållbarhet och hälsa.

Förvaltningen för liv och hälsa har enligt kommunens st yrprocess även tagit fram förslag till riskhanterings- och kontrollplan. Arbetet med riskhantering och  internkontroll sker parallellt med övrig planering och uppföljning. Det syftar till att upptäcka och korrigera felaktigheter, som till exempel dåligt utnyttjande av mresurser eller för stort, eller onödigt, risktagande.

Ordförandeutlåtande
Fokus under 2020 kommer att ligga på i huvudsak tre områden. Dels en förbättrad ekonomi över hela nämndområdet, en mer effektiv marknadsföring och en utveckling av framförallt gymnasiet och vuxenutbildningen.

För ekonomins del så ska arbetet som initierats under 2019 att intensifieras. Där
effektivare lokalanvändning, en mer anpassad kostym och generella
effektiviseringar inom gymnasiet är en del av det. Men det kommer också krävas
ett arbete på intäktssidan för att få en långsiktigt hållbar ekonomi.

Både gymnasiet och vuxenutbildningen ska arbeta för en ökad attraktivitet både på individuell nivå men också gentemot andra organisationer och kommuner. Detta ska ske genom en kontinuerlig utveckling av verksamheten i den riktning där behoven bedöms finnas.

Men det ska också ske genom ett utvecklat utåtriktat arbete där framtagning av
marknadsföringsplaner för båda verksamheterna är centralt. Bedömningen är att
verksamheterna har mycket att hämta på en mer genomtänkt och stringent
marknadsföring framförallt vad gäller målgruppen.

Ett led i att utveckla gymnasiet, öka attraktiviteten och få en mer hållbar
ekonomi är det utvecklingsarbete som sker i programutbudet. Där kommer
2020 att fokusera främst på två spår. Dels att se till att få de redan föreslagna
förändringarna på plats och i drift senast till höstterminens start 2020. Det
handlar framförallt om profilen till elbilstekniker och påbörja ett arbete med
certifiering till motorbranschcollege, två utvecklingsarbeten som syftar till att
precisera gymnasiets verksamhet och göra Tyresö gymnasium mer unikt i
gymnasieregionen.

Det andra spåret är att identifiera och utreda ytterligare utvecklingsmöjligheter.
Det skulle kunna handla om en tung trafik-profil, eko-turism eller annat. Inom
vuxenutbildningen handlar det främst om att titta på hur vi kan anpassa
utbildningen i ännu högre grad till samhällets behov och framförallt titta på
möjligheter till att erbjuda breda kompetensutvecklingsutbildningar och
beställningsutbildningar för både kommunala och privata verksamheter.

För gymnasiesärskolans del så kommer intentionen för 2020 vara att fortsätta
utveckla det befintliga arbetet. Att bibehålla och utveckla den höga kvaliteten som ligger till grund för undervisningen och att politiken i högre utsträckning ska följa upp gymnasiesärskolans målstyrning.

2020 är ett intressant år där det handlar om att fortsätta och förstärka den positiva trenden inom området för att både skapa mer attraktiva utbildningsmöjligheter och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Bilagor
nämndplan GVN.pdf
Tjänsteskrivelse. Nämndplan GVN.pdf

§89 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per september redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för GoV september-19.pdf

§90 Biblioteksplan 2020-2024

Dnr 2019/GVN 0066

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 antas.

Beskrivning av ärendet
Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på
biblioteksområdet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) § 17. Ansvaret för
kommunens biblioteksverksamheter är fördelat mellan barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Biblioteksplan för Tyresö kommun 2020-2024 är ett
styrdokument för utveckling av biblioteksverksamheterna i Tyresö kommun.
Nämnderna ansvarar enskilt och tillsammans för att biblioteksplanens strategier
genomförs enligt beslut i kommunfullmäktige.

Bilagor
Biblioteksplan 2020-2024.pdf
Tjänsteskrivelse. Biblioteksplan GVN.pdf

§91 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2020

Dnr 2019/GVN 0064

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2020 baserad på en genomsnittlig
uppräkning om 1 procent.
2. Prislistan för gymnasieskolan 2020 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
3. Fastslå förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2020 om 1 procent.
4. Tillämpa ersättningsnivån för mindre undervisningsgrupper redan från
höstterminen 2019.
5. Betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning under 2020.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal avseende gymnasieutbildning, som
slöts 2015, regleras att programpengen ska innehålla posterna undervisning,
lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration samt lokalkostnader. Det utgör
grunden för den modell för uppräkning som tagits fram i samband med
samverkansavtalet. Därtill görs en politisk bedömning.

Vidare anges i avtalet att avtalsparterna beslutar årligen om eventuell justering av programpengen efter förslag från Storsthlms styrelse. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan omfattas inte.

Storsthlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med 1
procent. Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 13 juni
2019 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2020. Storsthlm önskar få
kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2019.

Bilagor
REK Programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2020.pdf
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2020.pdf

§92 Sammanträdesplan 2020

Dnr 2019/GVN 0065

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2020 fastställs enligt förvaltningen för liv och hälsas förslag.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen för liv och hälsa har tagit fram förslag för sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar
klockan 18:30. I mars och september sammanträder gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden på onsdagar, samt på en måndag i april och en tisdag
i maj.

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
- Torsdag 30 januari
- Torsdag 5 mars
- Onsdag 25 mars
- Måndag 27 april
- Tisdag 26 maj
- Onsdag 10 juni. Reservdatum för eventuella brådskande ärenden.
- Torsdag 27 augusti
- Onsdag 30 september
- Torsdag 29 oktober
- Torsdag 26 november

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Sammanträdesdatum 2020.pdf

§93 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L september 2019.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf

§94 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Ansökt om 446 250 kronor.
Statsbidrag för lärarlönelyftet. Ansökt om 524 406 kronor för Tyresö
gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för högskolestudier sva och sfi HT 2019. Beslut om att bevilja 167
860 kronor i statsbidrag, 76 300 kronor avser vuxenutbildningen/C3L.
Statsbidrag för papperslösa barn HT 2019. Beslut om att bevilja 63 977 kronor i
statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.

Bilagor
Beslut statsbidrag för högskolestudier sva och sfi HT 2019.pdf
Beslut statsbidrag för papperslösa barn.pdf

§95 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av
åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande
kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt
diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive
vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av
kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§96 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna
meddelanden.

Bilagor
2019-787 Beslut Thoren Business School Nacka.pdf