Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2019-11-28

Sammanträde 2019-11-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Caroline Johansson (utredare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Barnrättslagen.

2 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för GoV oktober-19 utskick.pdf

3 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second chance school 2020

Dnr 2019/GVN 0068

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 2,5 procent 2020
jämfört med 2019.
2. Programpriset för språkintroduktion räknas upp till 122 077 kronor.
3. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 2,5 procent 2020 jämfört
med 2019.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av
programpengen för introduktionsprogrammen. Förvaltningen föreslår att
programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas
upp med 2,5 procent jämfört med 2019. För språkintroduktion föreslås
programpengen räknas upp till 122 077 kronor, där Migrationsverkets ersättning
vägts in i bedömningen.

Bilagor
uppräkning av programpriser för IM 2020.pdf

4 Uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2020

Dnr 2019/GVN 0069

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2019.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,5
procent jämfört med 2019. Detta motsvarar den kostnadsökning för gymnasieskolan
som Storsthlm beräknat.

Bilagor
Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2020, tjänsteskrivelse.pdf

5 Beslut om att utse skolchef

Dnr 2018/GVN 0010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Skolchef för gymnasium och vuxenutbildning utses till skolchef för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden från och med 13 januari 2020, i
enlighet med 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800).

Beskrivning av ärendet
Enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800), ska huvudmannen utse en skolchef som
ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen
kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av
verksamheten.

Genom en omorganisation i kommunen kommer gymnasie- och
vuxenutbildningssektorn flyttas till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari
2020. Omorganisationen kommer innebära att sektorchefen för gymnasie- och
vuxenutbildningssektorn blir skolchef för gymnasium och vuxenutbildning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 3 januari 2019 att utse
sektorchefen för gymnasie- och vuxenutbildning till skolchef. Eftersom befattningen
sektorchef inte kommer att finnas kvar i den nya organisationen, föreslår
förvaltningen för liv och hälsa att huvudmannen utser skolchef för gymnasium och
vuxenutbildning till skolchef för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområden från och med 13 januari 2020, i enlighet med 2 kap. 8 a §
skollagen (2010:800).

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om att utse skolchef.pdf

6 Sammanträdesplan 2019 - inställd decembernämnd

Dnr 2018/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2019
ställs in.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde sammanträdesdatum för 2019
den 3 januari 2019 § 5. Sammanträdet den 11 december 2019 ställs in på grund av för
få ärenden.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L oktober 2019.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf

8 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 2018/2019. Beslut om
att godkänna redovisningen utan återkrav. Statsbidrag för undervisning under
skollov för 2019. Beslut om att bevilja 75 000 kronor i statsbidrag.

Bilagor
Beslut redovisning statsbidrag skolbibliotek 2018-2019.pdf
Beslut om rekvisition lovskola 2019.pdf

9 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Beslut 2019-924 NTI Gymnasiet Södertörn 2019-10-22.pdf
Beslut 2019-936 Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm 2019 -10-22.docx.pdf
PM Ny möjlighet till uppehållstillstånd - oktober 2019.pdf
Skrivelse Gymnasielagen från SKL.pdf

10 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

11 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Gymnasiemässor.
- Infokväll C3L.
- Söksiffror till C3L.
- Öppet hus Tyresö gymnasium.
- Näringslivsdagen.
- Dreamhack.
- Skolinspektionen kommer genomföra prioriterad tillsyn av Tyresö gymnasium.
- Ärende om ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn m.fl. i
gymnasieskola.
- Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.

12 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som
berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 73 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn:
http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 82 Revidering av bestämmelser om arvoden
och ersättningar till förtroendevalda (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-
kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn:
http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-11-12)

§97 Informationsärende

Dnr 2019/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Caroline Johansson (utredare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om Barnrättslagen.

§98 Ekonomisk rapport

Dnr 2019/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten per oktober redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Ekonomisk uppföljning för GoV oktober-19 utskick.pdf

§99 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second chance school 2020

Dnr 2019/GVN 0068
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 2,5 procent 2020 jämfört med 2019.
2. Programpriset för språkintroduktion räknas upp till 122 077 kronor.
3. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 2,5 procent 2020 jämfört med 2019.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen. Förvaltningen föreslår att
programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2019. För språkintroduktion föreslås programpengen räknas upp till 122 077 kronor, där Migrationsverkets ersättning
vägts in i bedömningen.

Bilagor
uppräkning av programpriser för IM 2020.pdf

§100 Uppräkning av programpriser för gymnasiesärskolan 2020

Dnr 2019/GVN 0069

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Prislistan för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2019.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen föreslår att programpriserna för gymnasiesärskolan räknas upp med 2,5 procent jämfört med 2019. Detta motsvarar den kostnadsökning för gymnasieskolan som Storsthlm beräknat.

Bilagor
Uppräkning av programpriser gymnasiesärskolan 2020, tjänsteskrivelse.pdf

§101 Beslut om att utse skolchef

Dnr 2018/GVN 0010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Skolchef för gymnasium och vuxenutbildning utses till skolchef för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden från och med 13 januari 2020, i enlighet med 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800).

Beskrivning av ärendet
Enligt 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800), ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.

Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer
för delar av verksamheten.

Genom en omorganisation i kommunen kommer gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttas till barn- och utbildningsförvaltningen den 13
januari 2020. Omorganisationen kommer innebära att sektorchefen för gymnasie- och vuxenutbildningssektorn blir skolchef för gymnasium och vuxenutbildning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade den 3 januari 2019 att utse sektorchefen för gymnasie- och vuxenutbildning till skolchef. Eftersom befattningen sektorchef inte kommer att finnas kvar i den nya organisationen, föreslår förvaltningen för liv och hälsa att huvudmannen utser skolchef för gymnasium och vuxenutbildning till skolchef för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden från och med 13 januari 2020, i enlighet med 2 kap. 8 a § skollagen (2010:800).

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om att utse skolchef.pdf

§102 Sammanträdesplan 2019- inställd decembernämnd

Dnr 2018/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde den 11 december 2019 ställs in.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde sammanträdesdatum för 2019 den 3 januari 2019 § 5. Sammanträdet den 11 december 2019 ställs in på grund av för få ärenden.

§103 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2019/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning .

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L oktober 2019.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf

§104 Statsbidrag

Dnr 2019/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Beslut
Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 2018/2019. Beslut om att godkänna redovisningen utan återkrav.

Statsbidrag för undervisning under skollov för 2019. Beslut om att bevilja 75 000 kronor i statsbidrag.

Statsbidrag för karriärtjänster. Beslut om att bevilja 2 844 744 kronor i statsbidrag, 170 000 kronor avser Tyresö gymnasium och 161 500 kronor avser C3L.

Bilagor
Beslut redovisning statsbidrag skolbibliotek 2018-2019.pdf
Beslut om rekvisition lovskola 2019.pdf
Beslut om rekvisition karriärtjänster.pdf

§105 Meddelande

Dnr 2019/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelanden.

Bilagor
Beslut 2019-924 NTI Gymnasiet Södertörn 2019-10-22.pdf
Beslut 2019-936 Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm 2019-10-22.docx.pdf
PM Ny möjlighet till uppehållstillstånd - oktober 2019.pdf
Skrivelse Gymnasielagen från SKL.pdf

§106 Kränkande behandling

Dnr 2019/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§107 Information från sektorchefen

Dnr 2019/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Gymnasiemässor.
- Infokväll C3L.
- Söksiffror till C3L.
- Öppet hus Tyresö gymnasium.
- Näringslivsdagen.
- Dreamhack.
- Skolinspektionen kommer genomföra prioriterad tillsyn av Tyresö gymnasium.
- Ärende om ersättning från Migrationsverket för asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola.
- Komplettering och justering av kommunplan 2020-2022 med budget för 2020.

§108 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2019/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 73 Avsägelser och fyllnadsval (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunfullmäktige 2019-10-24 § 82 Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-kf/protokoll?date=2019-10-24)
- Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 206 Strategidagar 2020 (Finns på insyn: http://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2019-11-12)