Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-05-26

Sammanträde 2020-05-26

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor Tyresö gymnasium) och Petra Jonasson (biträdande rektor Tyresö
gymnasium) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om arbetet med
kränkande behandling på Tyresö gymnasium.

2 Delårsbokslut 1

Dnr 2020/GVN 0043

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med
verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och
vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt
prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden
januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7
Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020,
uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens
fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs.
Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder
snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av
verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut
i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till
grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett
annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till
den nya mallen.

Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen
övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den
första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminärt antagna till
Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år.
Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

Bilagor
Delårsrapport 1 2020 GVN.pdf
Tjänsteskrivelse gvn.pdf

3 Inriktningsbeslut, politisk ambition för Tyresö gymnasium

Dnr 2020/GVN 0046

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Den politiska ambitionen antas
2. Den politiska ambitionen revideras senast 9 månader efter att allmänna val har
genomförts.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström har föreslagit en politisk ambition för Tyresö
gymnasium, se bifogad bilaga.

Bilagor
Politisk ambition Tyresö Gymnasium.pdf

4 Nämnduppdrag för att utreda en gymnasiestrategi

Dnr 2020/GVN 0047

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nämnduppdraget antas.
2. Uppdraget rapporteras våren 2021 och del rapporteras hösten 2020.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig
åtminstone 10 år framåt i tiden och innehålla minst följande:

Strategi för lokalförsörjning

Strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud,
utvecklingsmöjlighet av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera
programutbudet med nya program.

Strategi för samverkan, såväl intern som extern.

Strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke

Uppdraget skall rapporteras våren 2021 och delrapporteras under hösten 2020

Ordförandeutlåtande
Det finns stora möjligheter för Tyresö gymnasium. Antalet gymnasieungdomar i
länet ökar kraftigt de närmsta åren, kvaliteten är fortsatt hög och det finns
förbättringspotential på flera områden. Viljan att förbättra, utveckla och hitta
lösningar är också hög både hos lärare och skolledning, den kraften behövs tas
tillvara.

Trenden för Tyresö gymnasium har vänt, ekonomin är förbättrad, söktrycket sjunker
inte utan snarare tvärtom och Tyresö gymnasium är nu ett reellt alternativ för
många fler ungdomar. För att kunna bygga vidare på detta och utveckla Tyresö
gymnasium ytterligare och bli ett än mer attraktivt alternativ för ungdomar kommer
det krävas en övergripande och långsiktig strategi.

Men Tyresö gymnasium står också inför flera utmaningar och problem. Även om
trenden nu har vänt har söktrycket haft en nedåtgående kurva under flera år och
flera negativa förändringar av programutbudet har tvingats fram på grund av detta.

Gymnasiet har också brottats med ekonomiska problem, mycket på grund av det
vikande elevunderlaget och höga lokalkostnader. Även om gymnasiet nu har kontroll
över ekonomin finns det en risk för försämringar ifall elevunderlaget sjunker
ytterligare.

Därför ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden barn - och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium.
Strategin ska sträcka sig åtminstone 10 år framåt i tiden och innehålla minst
följande:

Strategi för lokalförsörjning

Strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud,
utvecklingsmöjlighet av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera
programutbudet med nya program.

Strategi för samverkan, såväl intern som extern.

Strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke

Uppdraget skall rapporteras våren 2021 och delrapporteras under hösten 2020

Bilagor
Nämnduppdrag TG.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L april 2020.pdf

6 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för yrkesvux/yrkesvux SFI 2021. Ansökt om 86 600 000 kronor
tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Statsbidrag för
lärlingsvux 2021. Ansökt om 23 825 000 kronor tillsammans med Nynäshamns
kommun och Haninge kommun, Nynäshamns kommun har skickat in ansökan.
Statsbidrag för lärarlönelyftet 2020. Ansökt om 520 998 kronor för Tyresö
gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020. Beslut om att bevilja 848 750
kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.

Redovisning
Statsbidrag för papperslösa barn 2019. Redovisat 124 558 kronor av beviljade 124
558 kronor.

Ej ansökta statsbidrag
Statsbidrag för lärarassistenter 2020. Fanns inga lärarassistenter som uppfyllde
kraven enligt statsbidraget.

Statsbidrag för nordiska elever 2020. Finns inga elever som är aktuella för
statsbidraget i enlighet med kraven för att kunna ansöka om statsbidraget.
Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2020. Inga åtgärder som uppfyller
kraven enligt statsbidraget.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2021.

Bilagor
Beslut statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020.pdf

7 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder
vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande
behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567).
Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten
där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till
huvudmannen.

8 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom
förvaltningen.
- Skolinspektionens granskning.
- Gymnasieantagningen.

Bilagor
Återkoppling Tyresö gymnasium.docx.pdf

9 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör
nämnden:
- Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 46 Förslag till tillgänglighetsplan 2021 (Finns på
insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)

§30 Informationsärende

Dnr 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Lena Beskow (rektor Tyresö gymnasium) och Petra Jonasson (biträdande rektor
Tyresö gymnasium) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om arbetet med kränkande behandling på Tyresö gymnasium.

§31 Delårsbokslut 1

Dnr 2020/GVN 0043

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Delårsrapport för tertial 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns. 

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.  
 
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar
verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7
Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.
 
Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.
 
Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.
 
Viktiga händelser under första kvartalet är att gymnasiet vuxenutbildningen övergått till att bedriva fjärr- och distansundervisning p.g.a. coronapandemin. Den första ansökningsomgången till gymnasiet har avslutats. Det preliminärt antagna till Tyresö gymnasium har minskat något jämfört med föregående år.
Vuxenutbildningen och gymnasiet har startat måleri-lärling gemensamt.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att delårsrapport för tertial 1 för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020
godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Delårsrapport 1 2020 GVN.pdf
Tjänsteskrivelse gvn.pdf

§32 Inriktningsbeslut, politisk ambition för Tyresö gymnasium

Dnr 2020/GVN 0046

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.  Den politiska ambitionen antas
2.  Den politiska ambitionen revideras senast 9 månader efter att allmänna val har genomförts.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande
moderaternas räkning.
 
Ulla Hoffman (V) lämnar in ett ersättaryttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström har föreslagit en politisk ambition för Tyresö gymnasium, se bifogad bilaga.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att den politiska ambitionen antas.

Den politiska ambitionen revideras senast 9 månader efter att allmänna val har
genomförts.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. 

Bilagor
Politisk ambition Tyresö Gymnasium.pdf

§33 Nämnduppdrag för att utreda en gymnasiestrategi

Dnr 2020/GVN 0047

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.  Nämnduppdraget antas.
2.  Uppdraget rapporteras våren 2021 och del rapporteras hösten 2020. 

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar in ett ersättaryttrande.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig åtminstone 10 år framåt i tiden och innehålla minst följande:
 
Strategi för lokalförsörjning
Strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud,
utvecklingsmöjlighet av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera programutbudet med nya program.
 
Strategi för samverkan, såväl intern som extern.
 
Strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke
 
Uppdraget skall rapporteras våren 2021 och delrapporteras under hösten 2020 

Ordförandeutlåtande
Det finns stora möjligheter för Tyresö gymnasium. Antalet gymnasieungdomar i
länet ökar kraftigt de närmsta åren, kvaliteten är fortsatt hög och det finns
förbättringspotential på flera områden. Viljan att förbättra, utveckla och hitta
lösningar är också hög både hos lärare och skolledning, den kraften behövs tas
tillvara.
 
Trenden för Tyresö gymnasium har vänt, ekonomin är förbättrad, söktrycket
sjunker inte utan snarare tvärtom och Tyresö gymnasium är nu ett reellt alternativ för många fler ungdomar. För att kunna bygga vidare på detta och utveckla Tyresö gymnasium ytterligare och bli ett än mer attraktivt alternativ för
ungdomar kommer det krävas en övergripande och långsiktig strategi.
 
Men Tyresö gymnasium står också inför flera utmaningar och problem. Även om trenden nu har vänt har söktrycket haft en nedåtgående kurva under flera år och flera negativa förändringar av programutbudet har tvingats fram på grund av detta.
 
Gymnasiet har också brottats med ekonomiska problem, mycket på grund av det vikande elevunderlaget och höga lokalkostnader. Även om gymnasiet nu har kontroll över ekonomin finns det en risk för försämringar ifall elevunderlaget sjunker ytterligare.
 
Därför ger gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden barn - och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig åtminstone 10 år framåt i tiden och innehålla minst följande:
 
Strategi för lokalförsörjning
 
Strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud,
utvecklingsmöjlighet av befintligt programutbud samt möjligheter för att
uppdatera programutbudet med nya program.
 
Strategi för samverkan, såväl intern som extern.
 
Strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke 
 
Uppdraget skall rapporteras våren 2021 och delrapporteras under hösten 2020 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att nämnduppdraget antas.
Uppdraget rapporteras våren 2021 och delrapporteras hösten 2020.
 
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordföra ndeförslaget.

Bilagor
Nämnduppdrag TG.pdf

§34 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning. 

Bilagor
Delegationsbeslut beställarenheten.pdf
Delegationsbeslut C3L april 2020.pdf

§35 Statsbidrag

Dnr 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade,
avslagna och redovisade statsbidrag.
 
Ansökan
Statsbidrag för yrkesvux/yrkesvux SFI 2021. Ansökt om  86 600 000 kronor
tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Statsbidrag för lärlingsvux 2021. Ansökt om 23 825 000 kronor tillsammans med Nynäshamns kommun och Haninge kommun, Nynäshamns kommun har skickat in ansökan.
Statsbidrag för lärarlönelyftet 2020. Ansökt om 520 998 kronor för Tyresö
gymnasium.
 
Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020. Beslut om att bevilja 848 750 kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.
 
Redovisning
Statsbidrag för papperslösa barn 2019. Redovisat 124 558 kronor av beviljade 124 558 kronor.
 
Ej ansökta statsbidrag
Statsbidrag för lärarassistenter 2020. Fanns inga lärarassistenter som uppfyllde
kraven enligt statsbidraget.

Statsbidrag för nordiska elever 2020. Finns inga elever som är aktuella för
statsbidraget i enlighet med kraven för att kunna ansöka om statsbidraget.

Statsbidrag för säkerhetshöjande åtgärder 2020. Inga åtgärder som uppfyller
kraven enligt statsbidraget.

Statsbidrag för yrkesförarutbildning 2021. 

Bilagor
Beslut statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning VT 2020.pdf

§36 Kränkande behandling

Dnr 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§37 Information från förvaltningen

Dnr 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
-  Skolinspektionens granskning.
-  Gymnasieantagningen.

Bilagor
Återkoppling Tyresö gymnasium.docx.pdf

§38 Beslut i kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som berör nämnden

Dnr 2020/GVN 0008

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
–  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Information lämnas om beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som berör nämnden:
-  Kommunstyrelsen 2020-05-05 § 46 Förslag till tillgänglighetsplan 2021
(Finns på insyn: https://insynsverige.se/tyreso-ks/protokoll?date=2020-05-05)