Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-09-30

Sammanträde 2020-09-30

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Sundlöf (studie- och yrkesvägledare) och Kajsa Venström (studie- och yrkesvägledare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om KAA.

2 Delårsbokslut 2

Diarienummer 2020/GVN 0043

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under andra kvartalet är att gymnasiet återgick till undervisning på plats från höstterminen. Vuxenutbildningen bedrivs i huvudsak på distans, men undervisning sker i små grupper i skolan för främst sfi- studerande. Något färre elever har antagits till Tyresö gymnasium jämfört med föregående år. Det har skett en ökning av sökande till vuxenutbildningens yrkesutbildningar.

3 Nämnduppdrag för att utreda möjligheterna till en utökad gymnasiesärskola

Diarienummer 2020/GVN 0011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Utredningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en rapport av uppdraget att utreda möjligheterna till en utökad gymnasiesärskola. Uppdraget fokuserar på det individuella programmet. Slutsatsen är att förvaltningen inte föreslår några organisatoriska förändringar.

Bilagor
Rapport utökning av gymnasiesärskolan slutlig.pdf
Tjänsteskrivelse, utökning av gymnasiesärskolan.pdf

4 Riktlinjer trygghet och säkerhet

Diarienummer 2020/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet, dnr 2020/GVN 0053 antas och börjar gälla från och med 1 oktober 2020.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer för trygghet och säkerhet, dnr 2019/GVN 0056.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för trygghet och säkerhet. De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från 2019 (dnr 2019/GVN 0056). De börjar tillämpas från 1 oktober 2020.

Riktlinjerna är reviderade utifrån antagen Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun, (dnr 2019/KS0200), med giltighetstid 2019-2022.

Riktlinjerna vänder sig till barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Bilagor
Prövning av barnets bästa - Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom BoU_2020 GVN0053.pdf
Riktlinjer trygghet och säkerhet_2020GVN0053.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet och säkerhet 2020 GVN0053.pdf

5 Motion hedersrelaterat våld

Diarienummer 2020/GVN 0049

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö kommun har inkommit med en motion gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet. Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat sitt utlåtande i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vi vill börja med att tacka motionärerna som lyfter en aktuell och viktig frågeställning. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett problem på samhällsnivå och det behöver vi som kommun förhålla oss till. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet mot våld i nära relationer. Tillsammans för Tyresö har redan innan motionen lämnades in uppmärksammat problematiken och i kommunplanen för 2020 står: ” ska ett övergripande arbete göras för att säkerställa att kommunens verksamheter tidigt hanterar misstankar om våld i nära relationer samt hedersrelaterat förtryck.”

Samtidigt är hedersrelaterat våld en specifik fråga och skiljer sig från övriga delar av våldet i nära relationer att dedikerade insatser bör vara aktuella. Även om dessa ska innefattas inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer. I våra skolor ingår arbetet för att förebygga hedersrelaterat våld i deras redan pågående likabehandlingsarbete. Så sent som våren 2020 anordnades en utbildningsinsats för att höja kompetensen i området och belysa frågan i Tyresö. Som alla frågor om normer och värderingar så behöver det arbetet inkluderas i skolornas dagliga arbete men vi känner oss trygga med att skolorna har de verktyg och stöd de behöver för att arbeta med frågor om likabehandling och hedersrelaterat våld även fortsättningsvis.

Det som skiljer sig mellan styrets tankar om hedersrelaterat våld och förtryck och Moderaternas är att Tillsammans för Tyresö anser att arbetet bör göras kommunövergripande. Det finns ingen anledning till att snäva in det arbetet att enbart handla om skolor i kommunen, utan även andra verksamheter och förvaltningar bör inkluderas, inte minst socialförvaltningen som redan i dag leder det arbetet.

Vi har kommit en bit på vägen vad gäller arbetet mot våld i nära relationer, det arbetet kommer även fortsättningsvis vara en viktig prioritering i kommunen. Vi hoppas att Moderaterna kan hålla med om att arbetet bör göras kommunövergripande, där visserligen resultatet kan bli att det bryts ner för att få full effekt i de olika verksamheterna. Eftersom arbetet är igång, vi kommit en bit på vägen och intentionen är att fortsätta med kommunövergripande insatser, föreslår vi att motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M) (3).pdf
Svar på motion hedersrelaterat våld GVN.pdf

6 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/GVN 0050 005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
– Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram. Parter i överenskommelsen är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Bilagor
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna GVN utkast 0909.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L aug 2020.pdf
Delegationsbeslut skolchef augusti.pdf

8 Statsbidrag

Diarienummer 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för papperslösa barn HT 2020.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare HT 2020. Ansökt om 104 250 kronor i statsbidrag, 49 500 kronor avser Tyresö gymnasium och 54 750 kronor avser C3L.
Statsbidrag extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2020.
Ansökt om 49 998 500 kronor tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.
Statsbidrag extra platser inom vård och omsorg inom statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2020. Ansökt om 11 900 000 kronor tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.
Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi HT 2020. Ansökt om 61 040 kronor, 30 520 kronor avser Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2019. Beslut om återbetalning på 95 273 kronor.
Statsbidrag om extra platser inom vård och omsorg inom statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. Beslut om att bevilja 1 697 622 kronor, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Redovisning
Statsbidrag för hälso- och sjukvård 2019. Redovisat 0 kronor av beviljade 427 500 kronor.
Statsbidrag för introduktionsprogram 2019. Redovisat 1 375 729 kronor av beviljade 1 459 729 kronor.

Bilagor
Beslut redovisning gymnasial lärlingsutbildning 2019.pdf
Beslut yrkesvux 2020.pdf

9 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2019/GVN 0035

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året. Ärendebalansen för perioden 2019 till och med 2020 redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

10 Kränkande behandling

Diarienummer 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

11 Information från förvaltningen

Diarienummer 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt läge i verksamheterna, Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen.

§48 Informationsärende

Diarienummer 2020/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Ann-Charlotte Sundlöf (studie- och yrkesvägledare) och Kajsa Venström (studie- och yrkesvägledare) informerar gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om KAA.

§49 Delårsbokslut 2

Diarienummer 2020/GVN 0043

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande
moderaternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden
januari – augusti 2020 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 Vuxenutbildningen. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2020, uppföljning av mål, uppdrag och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten presenteras i en ny kommungemensam mall, som även ligger till grund för förvaltningarnas månadsrapportering. Då formatet tidigare sett annorlunda ut kommer mål och indikatorer att behöva ses över och anpassas till den nya mallen.

Viktiga händelser under andra kvartalet är att gymnasiet återgick till undervisning på plats från höstterminen. Vuxenutbildningen bedrivs i huvudsak på distans, men undervisning sker i små grupper i skolan för främst sfi- studerande. Något färre elever har antagits till Tyresö gymnasium jämfört med föregående år. Det har skett en ökning av sökande till vuxenutbildningens yrkesutbildningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att delårsrapport för tertial 2 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
tjänsteskrivelse gvn delår 2.pdf
delårsrapport 2 GVN.pdf
Delårsrapport 2 GVN tjänsteskrivelse.pdf

§50 Nämnduppdrag för att utreda möjligheterna till en utökad gymnasiesärskola

Diarienummer 2020/GVN 0011

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Utredningen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en rapport av uppdraget att utreda möjligheterna till en utökad gymnasiesärskola. Uppdraget fokuserar på det individuella programmet. Slutsatsen är att förvaltningen inte föreslår några organisatoriska förändringar.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att utredningen godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Rapport utökning av gymnasiesärskolan slutlig.pdf
Tjänsteskrivelse, utökning av gymnasiesärskolan.pdf
Utökning gymnasiesärskolan tjänsteskrivelse.pdf

§51 Riktlinjer trygghet och säkerhet

Diarienummer 2020/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Förslag till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet, dnr 2020/GVN 0053 antas och börjar gälla från och med 1 oktober 2020.
2. Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer för trygghet och säkerhet, dnr 2019/GVN 0056.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat riktlinjerna för trygghet och säkerhet. De nya riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från 2019 (dnr 2019/GVN 0056). De börjar tillämpas från 1 oktober 2020.

Riktlinjerna är reviderade utifrån antagen Handlingsplan för trygghet och säkerhet i Tyresö kommun, (dnr 2019/KS0200), med giltighetstid 2019-2022.

Riktlinjerna vänder sig till barn- och utbildningsförvaltningen och dess verksamheter inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att förslag till reviderade riktlinjer för trygghet och säkerhet, dnr 2020/GVN 0053 antas och börjar gälla från och med 1 oktober 2020.

Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer för trygghet och säkerhet, dnr 2019/GVN 0056.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Prövning av barnets bästa - Riktlinjer för trygghet och säkerhet inom BoU_2020 GVN0053.pdf
Riktlinjer trygghet och säkerhet_2020GVN0053.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet och säkerhet 2020 GVN0053.pdf
Tjänsteskrivelse riktlinjer trygghet och säkerhet 2020 GVN0053.pdf

§52 Motion hedersrelaterat våld

Diarienummer 2020/GVN 0049

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Reservation
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in en skriftlig reservation för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar in ett ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö kommun har inkommit med en motion gällande krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck. Motionen framhåller skolans ansvar att införa ett systematiskt arbete för att förhindra hedersrelaterat våld och förtyck. Moderaterna föreslår kommunfullmäktige besluta att ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder mot hedersrelaterat våld och förtryck för Tyresös grundskolor samt gymnasiet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat sitt utlåtande i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vi vill börja med att tacka motionärerna som lyfter en aktuell och viktig frågeställning. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett problem på samhällsnivå och det behöver vi som kommun förhålla oss till. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av arbetet mot våld i nära relationer.

Tillsammans för Tyresö har redan innan motionen lämnades in uppmärksammat problematiken och i kommunplanen för 2020 står: ” ska ett övergripande arbete göras för att säkerställa att kommunens verksamheter tidigt hanterar misstankar om våld i nära relationer samt hedersrelaterat förtryck.”

Samtidigt är hedersrelaterat våld en specifik fråga och skiljer sig från övriga delar av våldet i nära relationer att dedikerade insatser bör vara aktuella. Även om dessa ska innefattas inom ramen för arbetet mot våld i nära relationer.

I våra skolor ingår arbetet för att förebygga hedersrelaterat våld i deras redan pågående likabehandlingsarbete. Så sent som våren 2020 anordnades en utbildningsinsats för att höja kompetensen i området och belysa frågan i Tyresö. Som alla frågor om normer och värderingar så behöver det arbetet inkluderas i skolornas dagliga arbete men vi känner oss trygga med att skolorna har de verktyg och stöd de behöver för att arbeta med frågor om likabehandling och hedersrelaterat våld även fortsättningsvis.

Det som skiljer sig mellan styrets tankar om hedersrelaterat våld och förtryck och Moderaternas är att Tillsammans för Tyresö anser att arbetet bör göras kommunövergripande. Det finns ingen anledning till att snäva in det arbetet att enbart handla om skolor i kommunen, utan även andra verksamheter och förvaltningar bör inkluderas, inte minst socialförvaltningen som redan i dag leder det arbetet.

Vi har kommit en bit på vägen vad gäller arbetet mot våld i nära relationer, det arbetet kommer även fortsättningsvis vara en viktig prioritering i kommunen. Vi hoppas att Moderaterna kan hålla med om att arbetet bör göras kommunövergripande, där visserligen resultatet kan bli att det bryts ner för att få full effekt i de olika verksamheterna.

Eftersom arbetet är igång, vi kommit en bit på vägen och intentionen är att fortsätta med kommunövergripande insatser, föreslår vi att motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Fredrik Bergkuist (M) yrkar bifall till motionen.
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller Fredrik Bergkuists (M) yrkande.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck (M) (3).pdf
Svar på motion hedersrelaterat våld GVN.pdf
Svar på motion hedersrelaterat våld GVN.pdf

§53 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna

Diarienummer 2020/GVN 0050 005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
– Överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till länsgemensam överenskommelse gällande uppdrag och samverkan för ungdomsmottagningarna har tagits fram. Parter i överenskommelsen är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. Storsthlm rekommenderar kommunerna i länet att anta överenskommelsen som träder i kraft den 1 januari 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att överenskommelsen ska antas.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att överenskommelsen mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Rekommendation Överenskommelse om uppdrag och samverkan ungdomsmottagningar.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna GVN utkast 0909.pdf
Tjänsteskrivelse ÖK ungdomsmottagningarna GVN utkast 0909.pdf

§54 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L aug 2020.pdf
Delegationsbeslut skolchef augusti.pdf

§55 Statsbidrag

Diarienummer 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för papperslösa barn HT 2020.
Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning yrkeslärare HT 2020. Ansökt om 104 250 kronor i statsbidrag, 49 500 kronor avser Tyresö gymnasium och 54 750 kronor avser C3L.

Statsbidrag extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2020. Ansökt om 49 998 500 kronor tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Statsbidrag extra platser inom vård och omsorg inom statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva 2020. Ansökt om 11 900 000 kronor tillsammans med Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Statsbidrag för högskolestudier i sva och sfi HT 2020. Ansökt om 61 040 kronor, 30 520 kronor avser Tyresö gymnasium.

Beslut
Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 2019. Beslut om återbetalning på 95 273 kronor.

Statsbidrag om extra platser inom vård och omsorg inom statsbidrag för yrkesvux och yrkesvux i kombination med sfi och sva. Beslut om att bevilja 1 697 622 kronor, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Redovisning
Statsbidrag för hälso- och sjukvård 2019. Redovisat 0 kronor av beviljade 427 500 kronor.

Statsbidrag för introduktionsprogram 2019. Redovisat 1 375 729 kronor av beviljade 1 459 729 kronor.

Bilagor
Beslut redovisning gymnasial lärlingsutbildning 2019.pdf
Beslut yrkesvux 2020.pdf

§56 Redovisning av pågående uppdrag

Diarienummer 2019/GVN 0035

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
En ärendebalanslista för ej slutredovisade uppdrag som kommunfullmäktige eller gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att uppdra gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden eller förvaltningen ska redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden två gånger om året.

Ärendebalansen för perioden 2019 till och med 2020 redovisas i bilaga.

Bilagor
Pågående uppdrag ärendebalanslista GVN.pdf

§57 Kränkande behandling

Diarienummer 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§58 Information från förvaltningen

Diarienummer 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt läge i verksamheterna, Tyresö gymnasium och vuxenutbildningen.