Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2020-10-29

Sammanträde 2020-10-29

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Månadsrapport

Diarienummer 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport september GVN.pdf

2 Preliminär nämndplan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0057

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde 6 gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28 § 91 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller dessutom en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2021.

Bilagor
preliminär nämndplan 2021 GVN oktober.pdf
Tjänsteskrivelse.docx

3 Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021

Diarienummer 2020/GVN 0061 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig uppräkning om noll procent.
2. Fastslå förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2021 om noll procent.
3. Fastslå förslaget om uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning.
4. Prislistan för gymnasieskolan 2021 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
5. Betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning och skogsinriktning under 2021.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium. Programpengen räknas fram utifrån de sju kostnadsslagen (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt administration/övrigt. Årlig uppräkning görs också på dessa sju olika kostnadsslag och kostnadsutvecklingen hämtas från SCB. Därefter görs en politisk bedömning. Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse.

Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskola omfattas inte.

Storshlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med noll procent för 2021.

Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 4 juni 2020 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2021. Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2020.

Bilagor
a Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2021, rekommendation.pdf
b Bilaga Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021.pdf
Tjänsteskrivelse programpriser och strukturtillägg 202.docx

4 Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/GVN 0054 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer. Motionen har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat sitt utlåtande i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnat in en motion om att undersöka möjligheterna att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer på Tyresö gymnasium.

Motionen adresserar en viktig fråga, nämligen att kvinnor på olika sätt måste anpassa sina liv för att känna sig trygga. Motionärerna har helt rätt i att mäns våld mot kvinnor både blir en del av kvinnors vardag och att det är samhällsproblem som vi aktivt behöver arbeta med att motverka. Det är också anledningen till att vi kommunen har tagit fram nya riktinjer gällande våld i nära relationer.

Fler åtgärder för att motverka problemet och stötta utsatta kvinnor är också under utarbetande. Det betyder dock inte att vi ska vara nöjda, vi behöver göra mer och bättre. Därför är också alla idéer och förslag på området välkomna. Däremot har förvaltningens behandling av denna motion faktiskt resultaterat i det som motionärerna har lyft fram, det vill säga att möjligheterna att införa könsseparata valbara kurser med ett kursinnehåll som frångår ordinarie kursplan har utretts.

Möjligheterna för den typen av innehåll i kursplanen bedöms, på goda grunder, vara väldigt begränsade. Förmodligen till och med omöjliga ifall vi inte ämnar bryta mot lagen.

Eftersom förvaltningen i behandlingen faktiskt har gjort det som Vänsterpartiet anför i motionen så bör motionen anses besvarad.

Bilagor
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.docx

5 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

6 Sammanträdesplan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0058

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
-
Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar klockan 18:30. I januari, mars, april och november sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagar.

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
- Onsdag 27 januari
- Torsdag 25 februari
- Onsdag 24 mars
- Onsdag 28 april
- Torsdag 27 maj
- Torsdag 10 juni (reservdatum)
- Torsdag 26 augusti
- Torsdag 30 september
- Torsdag 28 oktober
- Onsdag 24 november

Bilagor
Tjänsteskrivelse.docx

7 Uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet avslutas

Diarienummer 2019/GVN 0041

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Uppdraget att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet avslutas och redovisas i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

Beskrivning av ärendet
I samband med beslut om utfasning av Bygg och anläggningsprogrammet samt Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri 2019-03-21 så fick förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som öppnades för lokalanvändningen. Tanken var att sätta igång en utveckling av programutbudet på Tyresö gymnasium och att då utreda möjligheterna att nyttja bygghallen till detta.

I och med uppdraget om att ta fram en heltäckande gymnasiestrategi så lyftes dock alla lokalfrågor in i den utredning och därför föreslår ordförande att nämnden beslutar om att uppdraget avslutas och redovisas i stället i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

Ordförandeutlåtande
I samband med beslut om utfasning av Bygg och anläggningsprogrammet samt Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri 2019-03-21 så fick förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som öppnades för lokalanvändningen. Tanken var att sätta igång en utveckling av programutbudet på Tyresö gymnasium och att då utreda möjligheterna att nyttja bygghallen till detta.

Arbetet med att utveckla programutbudet har resulterat i bland annat elbilsinriktning på fordonsprogrammet och att fordonsprogrammet påbörjat en certifiering till motorbranschcollege. I och med uppdraget om att ta fram en heltäckande gymnasiestrategi så lyftes dock alla lokalfrågor in i den utredning och därför föreslår jag nämnden att besluta om att uppdraget avslutas och redovisas i stället i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

8 Statsbidrag

Diarienummer 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för karrirärtjänster HT 20. Ansökt om 2 785 164 kronor, 170 000 kronor avser Tyresö gymnasium och 76 500 avser C3L.

Beslut
Statsbidrag extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020. Beslut om att bevilja 12 334 026 kronor i statsbidrag, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare HT 2020. Beslut om att bevilja 49 500 kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium. Statsbidrag för utbildning inom hälsoä- och sjukvården för 2019. Beslut om återbetalning på 427 500 kronor, avser C3L.

Bilagor
Beslut statsbidrag för extra vux.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning HT 20.pdf
Beslut redovisning av hälso- och sjukvård 2019.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L sept 2020.pdf
Delegationsbeslut skolchef september.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf

10 Kränkande behandling

Diarienummer 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

11 Information från förvaltningen

Diarienummer 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt inom verksamheterna.
- Händelse på Tyresö gymnasium 15/10.

§59 Månadsrapport

Diarienummer 2020/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per september redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport september GVN.pdf

§60 Preliminär nämndplan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0057

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Fredrik Bergkuist (M), Jan-Åke Svensson (M) och Hampus Degramo (M) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande
Fredrik Bergkuist (M) lämnar in ett särskilt yttrande för de tjänstgörande moderaternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställt ett förslag till preliminär nämndplan för 2021 för verksamhetsområde 6 gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och verksamhetsområde 7 Vuxenutbildning. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-28 § 91 om budgetförutsättningar 2021. I beslutet anges att preliminära ekonomiska nämndplaner för 2021 fastställs utifrån de preliminära ramarna under oktober 2020. Planen ska även innehålla en budgetplanering för vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att klara det fastställa scenariot med lägre uppräkningar. Den preliminära nämndplanen innehåller dessutom en SWOT- analys innehållande styrkor, svagheter, möjligheter och hot för nämndens verksamhetsområden. Kommunfullmäktige kommer besluta om kommunplan 2021-2024 den 19 november 2020.

Slutgiltiga nämndplaner med budgetar och nämndmål för 2021 ska fastställas senast december 2021.

Bilagor
preliminär nämndplan 2021 GVN oktober.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf

§61 Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021

Diarienummer 2020/GVN 0061 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig uppräkning om noll procent.
2. Fastslå förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2021 om noll procent.
3. Fastslå förslaget om uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning.
4. Prislistan för gymnasieskolan 2021 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
5. Betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning och skogsinriktning under 2021.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga Naturbruksgymnasium. Programpengen räknas fram utifrån de sju kostnadsslagen (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt administration/övrigt. Årlig uppräkning görs också på dessa sju olika kostnadsslag och kostnadsutvecklingen hämtas från SCB. Därefter görs en politisk bedömning. Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse. Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskola omfattas inte. Storshlm föreslår en uppräkning av programpengen och strukturtillägget med noll procent för 2021.

Storsthlms styrelse fattade beslut om rekommendationen den 4 juni 2020 och överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2021. Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2020.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att fastslå prislistan för gymnasieskolan 2021 baserad på en genomsnittlig uppräkning om noll procent. Fastslå förslaget om uppräkning av strukturtillägget 2021 om noll procent. Fastslå förslaget om uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. Prislistan för gymnasieskolan 2021 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor. Betala i nivå med riksprislistan för Naturbruksprogrammets trädgårdsinriktning och skogsinriktning under 2021.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
a Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan 2021, rekommendation.pdf
b Bilaga Rekommendation Prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2021.pdf
Tjänsteskrivelse programpriser och strukturtillägg 202.pdf

§62 Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan

Diarienummer 2020/GVN 0054 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Särskilt yttrande
Ulla Hoffman (V) lämnar in ett ersättaryttrande.

Protokollsanteckning
Ulla Hoffman (V) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.
Nina Barzey (C) hade bifallit motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Inger Gemicioglu och Tina Rosén från Vänsterpartiet har inkommit med en motion till kommunfullmäktige gällande att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan. Motionen framhåller att kvinnor anpassar sitt liv på olika sätt på grund av rädslan för våld. Vänsterpartiet menar att det ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. Motionären vill ge gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer.

Motionen har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för förslag till beslut. Nämndens förslag till beslut behandlas av kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige är sista beslutande instans och därmed den som bifaller, avslår eller besvarar motionen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat sitt utlåtande i tjänsteskrivelsen.

Ordförandeutlåtande
Vänsterpartiet har genom Inger Gemicioglu och Tina Rosén lämnat in en motion om att undersöka möjligheterna att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer på Tyresö gymnasium.

Motionen adresserar en viktig fråga, nämligen att kvinnor på olika sätt måste anpassa sina liv för att känna sig trygga. Motionärerna har helt rätt i att mäns våld mot kvinnor både blir en del av kvinnors vardag och att det är samhällsproblem som vi aktivt behöver arbeta med att motverka. Det är också anledningen till att vi kommunen har tagit fram nya riktinjer gällande våld i nära relationer

Fler åtgärder för att motverka problemet och stötta utsatta kvinnor är också under utarbetande. Det betyder dock inte att vi ska vara nöjda, vi behöver göra mer och bättre. Därför är också alla idéer och förslag på området välkomna. Däremot har förvaltningens behandling av denna motion faktiskt resultaterat i det som motionärerna har lyft fram, det vill säga att möjligheterna att införa könsseparata valbara kurser med ett kursinnehåll som frångår ordinarie kursplan har utretts.

Möjligheterna för den typen av innehåll i kursplanen bedöms, på goda grunder, vara väldigt begränsade. Förmodligen till och med omöjliga ifall vi inte ämnar bryta mot lagen.

Eftersom förvaltningen i behandlingen faktiskt har gjort det som Vänsterpartiet anför i motionen så bör motionen anses besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att motionen anses besvarad.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Motion om att införa fysiskt och psykiskt självförsvar för tjejer som tillval i gymnasieskolan.pdf
Svar på motion självförsvar för tjejer 20201012.pdf

§63 Dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2018/GVN 0009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Kommunen har en anställt en informationssäkerhetssamordnare, Stefan Vallin, som föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att Stefan Vallin, informationssäkerhetssamordnare, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden. Uppdraget gäller från och med den 9 november 2020 och ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, jurist Sam Norryd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§64 Sammanträdesplan 2021

Diarienummer 2020/GVN 0058

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. Sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 föreslås fastställas enligt bifogat förslag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanträder normalt på torsdagar klockan 18:30. I januari, mars, april och november sammanträder gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagar.

Alla sammanträden börjar klockan 18:30.

Förslag på sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:
- Onsdag 27 januari
- Torsdag 25 februari
- Onsdag 24 mars
- Onsdag 28 april
- Torsdag 27 maj
- Torsdag 10 juni (reservdatum)
- Torsdag 26 augusti
- Torsdag 30 september
- Torsdag 28 oktober
- Onsdag 24 november 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att -datum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträden under 2021 fastställs enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf

§65 Uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet avslutas

Diarienummer 2019/GVN 0041

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet avslutas och redovisas i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

Beskrivning av ärendet
I samband med beslut om utfasning av Bygg och anläggningsprogrammet samt Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri 2019-03-21 så fick förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som öppnades för lokalanvändningen. Tanken var att sätta igång en utveckling av programutbudet på Tyresö gymnasium och att då utreda möjligheterna att nyttja bygghallen till detta.

I och med uppdraget om att ta fram en heltäckande gymnasiestrategi så lyftes dock alla lokalfrågor in i den utredning och därför föreslår ordförande att nämnden beslutar om att uppdraget avslutas och redovisas i stället i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

Ordförandeutlåtande
I samband med beslut om utfasning av Bygg och anläggningsprogrammet samt Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri 2019-03-21 så fick förvaltningen i uppdrag att utreda vilka möjligheter som öppnades för lokalanvändningen. Tanken var att sätta igång en utveckling av programutbudet på Tyresö gymnasium och att då utreda möjligheterna att nyttja bygghallen till detta.

Arbetet med att utveckla programutbudet har resulterat i bland annat elbilsinriktning på fordonsprogrammet och att fordonsprogrammet påbörjat en certifiering till motorbranschcollege. I och med uppdraget om att ta fram en heltäckande gymnasiestrategi så lyftes dock alla lokalfrågor in i den utredning och därför föreslår jag nämnden att besluta om att uppdraget avslutas och redovisas i stället i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att utöka gymnasiets verksamhet när lokalerna blir tillgängliga för annan verksamhet avslutas och redovisas i samband med att uppdraget om gymnasiestrategi redovisas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

§66 Statsbidrag

Diarienummer 2020/GVN 0003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ansökan
Statsbidrag för karriärtjänster HT 20. Ansökt om 2 785 164 kronor, 170 000 kronor avser Tyresö gymnasium och 76 500 avser C3L.

Beslut
Statsbidrag extra statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning för 2020. Beslut om att bevilja 12 334 026 kronor i statsbidrag, avser C3L, Haninge kommun och Nynäshamns kommun.

Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare HT 2020. Beslut om att bevilja 49 500 kronor i statsbidrag, avser Tyresö gymnasium.

Statsbidrag för utbildning inom hälso- och sjukvården för 2019. Beslut om återbetalning på 427 500 kronor, avser C3L.

Bilagor
Beslut statsbidrag för extra vux.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning HT 20.pdf
Beslut redovisning av hälso- och sjukvård 2019.pdf
Beslut redovisning av hälso- och sjukvård 2019.pdf

§67 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2020/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut C3L sept 2020.pdf
Delegationsbeslut skolchef september.pdf
Delegationsbeslut Tyresö gymnasium.pdf

§68 Kränkande behandling

Diarienummer 2020/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

§69 Information från förvaltningen

Diarienummer 2020/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt inom verksamheterna.
- Händelse på Tyresö gymnasium 15/10.