Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-01-27

Sammanträde 2021-01-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Information om gymnasiestrategin

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om det pågående arbetet med gymnasiestrategin.

2 Månadsrapport 2020

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 30 november 2020 redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och redovisar även viktiga händelser i november och december.

Bilagor
Månadsrapport november-december GVN.docx

3 Läsårsdata 2021/2022

Diarienummer 2021/GVN 0009 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Läsårsdata avseende 2021/2022 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Läsårsdata.docx

4 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Statsbidrag.docx
Beslut gymnasial lärlingsutbildning.pdf
Beslut lärarassistenter.pdf
Beslut lärarlönelyftet.pdf
Beslut karriärtjänster.pdf

5 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.
- Ordförandebeslut om fortsatt delvis fjärr- och/eller distansundervisning vid Tyresö gymnasium.
- Attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen GVN 2021

Bilagor
Ordförandebeslut om distansundervisning Tyresö gymnasium.pdf
Anmälan av delegationsbeslut januari.docx
Attestlista GVN.pdf

7 Information från förvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras muntligt om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt inom verksamheterna.

8 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
Protokollsutdrag KS - Investeringspolicy.pdf

§1 Information om gymnasiestrategin

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras muntligt om det pågående arbetet med gymnasiestrategin.

§2 Månadsrapport 2020

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 30 november 2020 redovisas för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och redovisar även viktiga händelser i november och december.

Bilagor
Månadsrapport november-december GVN.docx

§3 Läsårsdata 2021/2022

Diarienummer 2021/GVN 0009 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Läsårsdata avseende 2021/2022 för Tyresö gymnasium antas.

Beskrivning av ärendet
Enligt 3 kap. 1 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska läsåret omfatta 40 veckor och ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Läsåret ska börja i augusti och sluta senast i juni, enligt 3 kap. 2 § gymnasieförordningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att läsårsdata avseende 2021/2022 för Tyresö gymnasium antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller
ordförandeförslaget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Läsårsdata.docx

§4 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Statsbidrag.docx
Beslut gymnasial lärlingsutbildning.pdf
Beslut lärarassistenter.pdf
Beslut lärarlönelyftet.pdf
Beslut karriärtjänster.pdf

§5 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. På grund av fjärr- och/eller distansundervisning vid Tyresö gymnasium finns idag ingen rapport att redovisa.

§6 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Ordförandebeslut om distansundervisning Tyresö gymnasium.pdf
Anmälan av delegationsbeslut januari.docx
Bok2.xlsx
Ordförandebeslut delvis fjärrundervisning Tyresö gymnasium.pdf
Attestlista GVN.pdf

§7 Information från förvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras muntligt om aktuella frågor inom förvaltningen.
- Aktuellt inom verksamheterna.

§8 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Skrivelse rörande revisionsprocessen.pdf
Protokollsutdrag KS - Investeringspolicy.pdf