Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-04-28

Sammanträde 2021-04-28

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om de olika SFX-utbildningarna på C3L.
Föredragande: Théresé Sarocchi

2 Gymnasiestrategin

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisning av gymnasiestrategin godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig tio år framåt i tiden och innehålla en strategi för lokalförsörjning, strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud, utvecklingsmöjligheter av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera programutbudet med nya program. Strategin ska även innehålla en strategi för samverkan både internt och externt och strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gymnasiestrategin.pdf
Gymnasiestrategi.pdf
Bilaga 4 - Ekonomisk kalkyl.pdf

3 Remisser från Skolinspektionen 2021

Diarienummer 2021/GVN 0023 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remisser till Skolinspektionen.pdf
Remisser från Skolinspektionen 2021.pdf

4 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 31 mars 2021 redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport mars GVN.pdf

5 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

6 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare, redovisning HT 2020.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning i specialpedagogik för lärande.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning i sva och sfi.pdf
Beslut statsbidrag för papperslösa barn.pdf

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget
- Personalärende
- Student
- Preliminära antagningen

8 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 56.pdf
Facklig samverkan, protokoll 210311.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan 210311.pdf

§29 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om de olika SFX-utbildningarna på C3L.
Föredragande: Théresé Sarocchi

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§29_prot_20210428.pdf (131 kb)

§30 Gymnasiestrategin

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisning av gymnasiestrategin godkänns.

Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Hanne Sofia Carlsson (C) hade, om hon hade haft rösträtt, inte deltagit i beslutet.
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig tio år framåt i tiden och innehålla en strategi för lokalförsörjning, strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud, utvecklingsmöjligheter av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera programutbudet med nya program. Strategin ska även innehålla en strategi för samverkan både internt och externt och strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gymnasiestrategin.pdf
Gymnasiestrategi.pdf
Bilaga 4 - Ekonomisk kalkyl.pdf

§31 Remisser från Skolinspektionen 2021

Diarienummer 2021/GVN 0023 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande antas som gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har gett Tyresö kommun möjligheten att yttra sig över ansökningar om godkännande som huvudman för nyetablering av fristående gymnasieskolor, ansökningar om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola, ansökningar om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar till Skolinspektionen. Förvaltningen föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på remisserna från Skolinspektionen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse svar på remisser till Skolinspektionen.pdf
Remisser från Skolinspektionen 2021.pdf

§32 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 31 mars 2021 redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport mars GVN.pdf

§33 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§33_prot_20210428.pdf (111 kb)

§34 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare, redovisning HT 2020.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning i specialpedagogik för lärande.pdf
Beslut statsbidrag behörighetsgivande utbildning i sva och sfi.pdf
Beslut statsbidrag för papperslösa barn.pdf

§35 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget
- Personalärende
- Student
- Preliminära antagningen

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§35_prot_20210428.pdf (131 kb)

§36 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 56.pdf
Facklig samverkan, protokoll 210311.pdf
Protokoll gemensam facklig samverkan 210311.pdf