Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Gymnasiestrategi - nämnduppdrag

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta att utveckla det befintliga programutbudet men också påbörja arbetet med att utveckla gymnasiet på det sätt som strategin beskriver. Därför föreslås nämnden besluta att förvaltningen ska:
1. Se över möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet i befintliga lokaler på Tyresö gymnasium
2. Se över möjligheterna att starta ytterligare ett yrkesprogram i befintliga lokaler i enlighet med utredning om gymnasiestrategi.
3. Se över möjligheterna att starta ekonomiprogrammet samt samhällsprogrammet i nya centrumnära lokaler.
4. Skapa en behovsanalys över utvecklingen av befintliga lokaler på Tyresö gymnasium med fokus på ytskikt.
5. Skapa en behovsanalys för centrumnära lokaler utifrån kommande behov vid en utökning av programutbudet. Som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningsplanen.
6. Fortsätta att utveckla de befintliga profileringarna och certifieringarna samt utveckla nya.
7. Fasa ut hotell- och turismprogrammet.
8. Utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt effektiviseringsvinster mellan skolenheterna.
9. Utreda möjliga idrottsprofileringar vidare.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig tio år framåt i tiden och innehålla en strategi för lokalförsörjning, strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud, utvecklingsmöjligheter av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera programutbudet med nya program. Strategin ska även innehålla en strategi för samverkan både internt och externt och strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke.

Ordförandeutlåtande
Under denna mandatperiod har Tyresö gymnasium utvecklats, främst har den ekonomiska situationen förbättrats avsevärt. Detta öppnar upp för större utvecklingsmöjligheter för Tyresö gymnasium och möjligheterna för gymnasiet att hävda sig på en konkurrensutsatt gymnasiemarknad kan därför förstärkas.
Gymnasieutbudet och elevernas sök- och resmönster har förändrats drastiskt under flera år. Där populariteten för yrkesprogrammen stadigt har minskat samtidigt som allt fler väljer att söka studieförberedande program. Det är också inom de högskoleförberedande program vi ser ett behov av en kraftig utökning under de närmaste åren.

För att Tyresö både ska kunna hänga med i utvecklingen samtidigt som kommunen ska kunna erbjuda ett brett urval av sökbara program har barn- och utbildningsförvaltningen utrett möjligheterna för att utveckla gymnasiet. Utifrån gymnasiestrategin görs bedömningen att en satsning både på ett utvecklat yrkesgymnasium och ett utvecklat högskoleförberedande gymnasium kan göras.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsätta att utveckla det befintliga programutbudet men också påbörja arbetet med att utveckla gymnasiet på det sätt som strategin beskriver. Därför föreslås nämnden besluta att förvaltningen ska:
Se över möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet i befintliga lokaler på Tyresö gymnasium

Se över möjligheterna att starta ytterligare ett yrkesprogram i befintliga lokaler i enlighet med utredning om gymnasiestrategi.
Se över möjligheterna att starta ekonomiprogrammet samt samhällsprogrammet i nya centrumnära lokaler.

Skapa en behovsanalys över utvecklingen av befintliga lokaler på Tyresö gymnasium med fokus på ytskikt.

Skapa en behovsanalys för centrumnära lokaler utifrån kommande behov vid en utökning av programutbudet. Som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningsplanen.

Fortsätta att utveckla de befintliga profileringarna och certifieringarna samt utveckla nya.

Fasa ut hotell- och turismprogrammet.
Utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt effektiviseringsvinster mellan skolenheterna.

Utreda möjliga idrottsprofileringar vidare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Gymnasiestrategin.pdf
Gymnasiestrategi.pdf
Bilaga 4 - Ekonomisk kalkyl.pdf

2 Remiss Region Stockholm om främjande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/GVN 0040 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin. Strategin innebär att Region Stockholms nämnder och bolag ska prioritera och beakta psykisk hälsa i relevanta beslut. strategin bygger på att andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet. Etablerade samverkansformer ska användas och nya former ska utvecklas. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska bevaras senast den 17 juni 2021. Tyresö kommun är positiva till remissens intentioner men ser att den kräver tydliga krav, mål och medel för att kunna genomföras. Det saknas även en tydlig plan för hur kommunerna ska implementera strategin samt medel för att stötta kommunernas arbete.

Bilagor
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa.pdf

3 Revidering av riktlinjer skolskjuts

Diarienummer 2021/GVN 0012 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Revidering av riktlinjer för skolskjuts, i de delar som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde, antas.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och samma dokument.

Riktlinjer för skolskjuts har omarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen för att göra dessa tydligare. En omvärldsbevakning av andra kommuner har gjorts. Revideringen innebär förtydligande i inledningen samt beskrivning av reglerna i skollagen i avsnitt 2. Rätten till skolskjuts enligt skollagen och kommunens tilläggs regler har förtydligats i riktlinjerna, genom uppdelning av olika avsnitt i riktlinjerna. Rätt till skolskjuts i övrigt har samlats i avsnitt 3. Några avsnitt föreslås att tas bort eftersom det beskrivs i andra avsnitt och är upprepningar. Beskrivning av delad kostnad i avsnitt 3.1 samt 3.5 föreslås att tas bort då det tidigare aldrig varit aktuellt. I övrigt har små korrigeringar avseende stavfel och begrepp gjorts i samband med revideringen. Revideringen innebär inga ändringar av rätten till skolskjuts.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Riktlinjer för skolskjuts GVN.pdf
Revidering riktlinjer skolskjuts.pdf

4 Utvecklad vuxenutbildning - nämnduppdrag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom vuxenutbildningen.
2. Det befintliga kurs- och programutbudet bör ses över för att se vilka utvecklingsinsatser och prioriteringar som bör göras.
3. Vilka samverkansmöjligheter som finns, både internt men också med externa aktörer, företag och branscher.
4. En plan för vilka övriga utvecklingsmöjligheter som finns på kort (1 år) samt lång (5 år) sikt.

Beskrivning av ärendet
Vuxenutbildningen som utbildningsform är ständigt i utveckling. En välfungerande och flexibel vuxenutbildning är en av de viktigaste nycklarna för att sänka arbetslösheten samt kompetensförsörja arbetsmarknaden. Utbildningsformen har alltid varit en viktig del både i utbildningssystemet och i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och de senare åren har stärkt betydelsen av en växande, flexibel och ständigt utvecklandes vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen i egen regi, C3L, är en flexibel verksamhet som hanterar mycket av utvecklingen egenhändigt. Men de senaste årens omställning till ett högre tryck på yrkesutbildningar i kombination med arbetslöshetseffekter på grund av coronapandemin kan kräva att huvudmannen ser över utvecklingen av främst program och kursutbud samt prioriterar den utveckling som kommer att krävas av vuxenutbildningen som helhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen bör därför utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom vuxenutbildningen. Därför föreslås nämnden besluta att barn- och utbildningsförvaltningen utreder:
Det befintliga kurs- och programutbudet bör ses över för att se vilka utvecklingsinsatser och prioriteringar som bör göras.
Vilka samverkansmöjligheter som finns, både internt men också med externa aktörer, företag och branscher.

En plan för vilka övriga utvecklingsmöjligheter som finns på kort (1 år) samt lång (5 år) sikt.

5 Delårsrapport 1 2021

Diarienummer 2021/GVN 0039 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 vuxenutbildningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Delår 1 GVN.pdf
Delår 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Bilaga 1 Sjukfrånvaro GVN.pdf
Bilaga 2 Kommunala aktivitetsansvaret.pdf

6 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

7 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag.pdf
Beslut behörighetsgivande utbildning VT 2021.pdf
Beslut yrkesvux.pdf
Beslut extra yrkesvux 2020.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
BoU Attestlista 210514.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

10 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Protokoll facklig samverkan 210415 VO 6 och 7.pdf

§37 Gymnasiestrategi - nämnduppdrag

Diarienummer 2020/GVN 0047 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta att utveckla det befintliga programutbudet men också påbörja arbetet med att utveckla gymnasiet på det sätt som strategin beskriver. Därför föreslås nämnden besluta att förvaltningen ska:
1. Se över möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet i befintliga lokaler på Tyresö gymnasium
2. Se över möjligheterna att starta ytterligare ett yrkesprogram i befintliga lokaler i enlighet med utredning om gymnasiestrategi.
3. Se över möjligheterna att starta ekonomiprogrammet samt samhällsprogrammet i nya centrumnära lokaler.
4. Skapa en behovsanalys över utvecklingen av befintliga lokaler på Tyresö gymnasium med fokus på ytskikt.
5. Skapa en behovsanalys för centrumnära lokaler utifrån kommande behov vid en utökning av programutbudet. Som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningsplanen.
6. Fortsätta att utveckla de befintliga profileringarna och certifieringarna samt utveckla nya.
7. Fasa ut hotell- och turismprogrammet.
8. Utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt effektiviseringsvinster mellan skolenheterna.
9. Utreda möjliga idrottsprofileringar vidare.

Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, deltar inte i beslutet.

Protokollsanteckning
Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, kommer inte in med något särskilt yttrande på grund av kort svarstid.
Hanne Sofia Carlsson (C) hade, om hon hade haft rösträtt, inte deltagit i beslutet.
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, godkänt ordförandeförslaget.
Ulla Hoffmann (V) kommer in med ett ersättaryttrande.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för Tyresö gymnasium. Strategin ska sträcka sig tio år framåt i tiden och innehålla en strategi för lokalförsörjning, strategi för utvecklat programutbud med analys av befintligt programutbud, utvecklingsmöjligheter av befintligt programutbud samt möjligheter för att uppdatera programutbudet med nya program. Strategin ska även innehålla en strategi för samverkan både internt och externt och strategi för att utveckla Tyresö gymnasiums varumärke.

Ordförandeutlåtande
Under denna mandatperiod har Tyresö gymnasium utvecklats, främst har den ekonomiska situationen förbättrats avsevärt. Detta öppnar upp för större utvecklingsmöjligheter för Tyresö gymnasium och möjligheterna för gymnasiet att hävda sig på en konkurrensutsatt gymnasiemarknad kan därför förstärkas.
Gymnasieutbudet och elevernas sök- och resmönster har förändrats drastiskt under flera år. Där populariteten för yrkesprogrammen stadigt har minskat samtidigt som allt fler väljer att söka studieförberedande program. Det är också inom de högskoleförberedande program vi ser ett behov av en kraftig utökning under de närmaste åren.

För att Tyresö både ska kunna hänga med i utvecklingen samtidigt som kommunen ska kunna erbjuda ett brett urval av sökbara program har barn- och utbildningsförvaltningen utrett möjligheterna för att utveckla gymnasiet. Utifrån gymnasiestrategin görs bedömningen att en satsning både på ett utvecklat yrkesgymnasium och ett utvecklat högskoleförberedande gymnasium kan göras.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska fortsätta att utveckla det befintliga programutbudet men också påbörja arbetet med att utveckla gymnasiet på det sätt som strategin beskriver. Därför föreslås nämnden besluta att förvaltningen ska:

Se över möjligheterna att starta vård- och omsorgsprogrammet i befintliga lokaler på Tyresö gymnasium
Se över möjligheterna att starta ytterligare ett yrkesprogram i befintliga lokaler i enlighet med utredning om gymnasiestrategi.
Se över möjligheterna att starta ekonomiprogrammet samt samhällsprogrammet i nya centrumnära lokaler.
Skapa en behovsanalys över utvecklingen av befintliga lokaler på Tyresö gymnasium med fokus på ytskikt.
Skapa en behovsanalys för centrumnära lokaler utifrån kommande behov vid en utökning av programutbudet. Som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningsplanen.
Fortsätta att utveckla de befintliga profileringarna och certifieringarna samt utveckla nya.
Fasa ut hotell- och turismprogrammet.
Utveckla samverkan inom förvaltningen för starkare yrkes- och studievägledning samt effektiviseringsvinster mellan skolenheterna.
Utreda möjliga idrottsprofileringar vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att godkänna punkterna 1-9.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Gymnasiestrategin.pdf
Gymnasiestrategi.pdf
Bilaga 4 - Ekonomisk kalkyl.pdf

§38 Remiss Region Stockholm om främjande av psykisk hälsa

Diarienummer 2021/GVN 0040 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsen i Region Stockholm har remitterat "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030" samt tjänsteutlåtande om strategin. Strategin innebär att Region Stockholms nämnder och bolag ska prioritera och beakta psykisk hälsa i relevanta beslut. strategin bygger på att andra aktörer, till exempel kommuner och civilsamhällsorganisationer, tar aktiv del i arbetet. Etablerade samverkansformer ska användas och nya former ska utvecklas. Tyresö kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remissen som ska bevaras senast den 17 juni 2021. Tyresö kommun är positiva till remissens intentioner men ser att den kräver tydliga krav, mål och medel för att kunna genomföras. Det saknas även en tydlig plan för hur kommunerna ska implementera strategin samt medel för att stötta kommunernas arbete.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt det kommungemensamma svaret på remissen "Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa" samt medföljande tjänsteutlåtande från Region Stockholm.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Remissbrev RS 2020-0457 (003).pdf
Strategin för främjande av psykisk hälsa.pdf
Svar på remiss Region Stockholm psykisk hälsa.pdf

§39 Revidering av riktlinjer skolskjuts

Diarienummer 2021/GVN 0012 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Revidering av riktlinjer för skolskjuts, i de delar som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde, antas.

Beskrivning av ärendet
Genom en omorganisation i kommunen har gymnasie- och vuxenutbildningssektorn flyttats till barn- och utbildningsförvaltningen den 13 januari 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför arbetat ihop riktlinjer för skolskjuts i ett och samma dokument.

Riktlinjer för skolskjuts har omarbetats av barn- och utbildningsförvaltningen för att göra dessa tydligare. En omvärldsbevakning av andra kommuner har gjorts. Revideringen innebär förtydligande i inledningen samt beskrivning av reglerna i skollagen i avsnitt 2. Rätten till skolskjuts enligt skollagen och kommunens tilläggs regler har förtydligats i riktlinjerna, genom uppdelning av olika avsnitt i riktlinjerna. Rätt till skolskjuts i övrigt har samlats i avsnitt 3. Några avsnitt föreslås att tas bort eftersom det beskrivs i andra avsnitt och är upprepningar. Beskrivning av delad kostnad i avsnitt 3.1 samt 3.5 föreslås att tas bort då det tidigare aldrig varit aktuellt. I övrigt har små korrigeringar avseende stavfel och begrepp gjorts i samband med revideringen. Revideringen innebär inga ändringar av rätten till skolskjuts.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att anta revidering av riktlinjer för skolskjuts, i de delar som berör gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområde.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Riktlinjer för skolskjuts GVN.pdf
Riktlinjer för skolskjuts GVN.pdf

§40 Utvecklad vuxenutbildning - nämnduppdrag

Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom vuxenutbildningen.
2. Det befintliga kurs- och programutbudet bör ses över för att se vilka utvecklingsinsatser och prioriteringar som bör göras.
3. Vilka samverkansmöjligheter som finns, både internt men också med externa aktörer, företag och branscher.
4. En plan för vilka övriga utvecklingsmöjligheter som finns på kort (1 år) samt lång (5 år) sikt.

Beskrivning av ärendet
Vuxenutbildningen som utbildningsform är ständigt i utveckling. En välfungerande och flexibel vuxenutbildning är en av de viktigaste nycklarna för att sänka arbetslösheten samt kompetensförsörja arbetsmarknaden. Utbildningsformen har alltid varit en viktig del både i utbildningssystemet och i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och de senare åren har stärkt betydelsen av en växande, flexibel och ständigt utvecklandes vuxenutbildning.

Vuxenutbildningen i egen regi, C3L, är en flexibel verksamhet som hanterar mycket av utvecklingen egenhändigt. Men de senaste årens omställning till ett högre tryck på yrkesutbildningar i kombination med arbetslöshetseffekter på grund av coronapandemin kan kräva att huvudmannen ser över utvecklingen av främst program och kursutbud samt prioriterar den utveckling som kommer att krävas av vuxenutbildningen som helhet.

Barn- och utbildningsförvaltningen bör därför utreda vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom vuxenutbildningen. Därför föreslås nämnden besluta att barn- och utbildningsförvaltningen utreder:
Det befintliga kurs- och programutbudet bör ses över för att se vilka utvecklingsinsatser och prioriteringar som bör göras.
Vilka samverkansmöjligheter som finns, både internt men också med externa aktörer, företag och branscher.

En plan för vilka övriga utvecklingsmöjligheter som finns på kort (1 år) samt lång (5 år) sikt.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att godkänna punkterna 1-4.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Beslut/Protokollsutdrag
§40_prot_20210527.pdf (115 kb)

§41 Delårsrapport 1 2021

Diarienummer 2021/GVN 0039 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021 godkänns.

Protokollsanteckning
Fredrik Bergquist (M), för den moderata gruppens räkning, kommer inte in med något särskilt yttrande på grund kort svarstid.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari - april 2021 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omfattar verksamhetsområdena 6 Gymnasium inklusive gymnasiesärskolan och 7 vuxenutbildningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport 1 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive gymnasiesärskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2021.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
tjänsteskrivelse delår GVN.pdf
Delår 1 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf
Bilaga 1 Sjukfrånvaro GVN.pdf
Bilaga 2 Kommunala aktivitetsansvaret.pdf

§42 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§43 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Statsbidrag.pdf
Beslut behörighetsgivande utbildning VT 2021.pdf
Beslut yrkesvux.pdf
Beslut extra yrkesvux 2020.pdf

§44 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
BoU Attestlista 210514.pdf
Ordförandebeslut pausat program.pdf

§45 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2021/GVN 0007 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§46 Meddelande

Diarienummer 2021/GVN 0004 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att notera informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 124.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Protokoll facklig samverkan 210415 VO 6 och 7.pdf