Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-01-27

Sammanträde 2022-01-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2021/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasiestrategin, lägesrapport presenteras av Yunus Tuncer, projektledare gymnasiet och vuxenutbildningen.

2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten per den 31 december 2021 redovisas för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Bilagor
Månadsrapport 2021 december GVN.pdf

3 Statsbidrag

Diarienummer 2021/GVN 0003 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Statsbidragskalendern 2022
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2021.pdf
Beslut om gymnasial lärling.pdf
Introduktiosprogram.pdf
Karriärtjänster.pdf
Lärarassistenter.pdf
Lärarlönelyftet.pdf
Papperslösa barn.pdf
Yrkesförare.pdf

4 Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef

Diarienummer 2022/GVN 0014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro.
Skolchef Martin Widholm
Skolchef Martin Lundell
Skolchef Ulrika Månsson
Verksamhetschef Caroline Eriksson

Bilagor
Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

5 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2021/GVN 0026 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Ändringen av sammanträdesdag för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april godkänns.

Beskrivning av ärendet
Då det tidigare beslutade datumet för nämndens sammanträde i april (28 april) krockar med kommunfullmäktige föreslås att sammanträdes flyttas till den 21 april istället.

6 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling december.pdf

7 Anmälan av delegationsbeslut, attestlista gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0013 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslutsattestanter GVN 2022.pdf
Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2022.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Ordförandebeslut dec 2021-jan 2022.pdf
Skolchef delegationsbeslut GVN oktober, november.pdf
Skolchef Delegationsbeslut GVN november, december.pdf
Delegationsbeslut, Ersättning för förlängda studier dec..pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Coronaläget
- Coronaenkät
- Gymnasievalet
- Öppet hus
- Medarbetarenkät
- Information om ombyggnationen av gymnasiets kök

10 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Facklig lokal samverkan VO 1, 2, 6 och 7, 211111.pdf

§1 Informationsärende

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasiestrategin, lägesrapport presenteras av Yunus Tuncer, projektledare gymnasiet och vuxenutbildningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§2 Månadsrapport

Diarienummer 2021/GVN 0002 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Månadsrapport 2021 december GVN.pdf

§3 Statsbidrag

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag.

Statsbidragskalendern 2022:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statasbidrag januari.pdf
Introduktiosprogram.pdf
Beslut om gymnasial lärling.pdf
Karriärtjänster.pdf
Lärarassistenter.pdf
Lärarlyftet.pdf
Lärarlönelyftet.pdf
Papperslösa barn.pdf
Yrkesförare.pdf
Yrkesvux kombinationsutbildningar.pdf
Yrkesvux.pdf

 

§4 Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef

Diarienummer 2022/GVN 0014

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
För närvarande övertar följande funktioner, i nämnd ordning ansvaret och befogenheterna som förvaltningschef vid förvaltningschefens frånvaro.

Skolchef Martin Widholm
Skolchef Martin Lundell
Skolchef Ulrika Månsson
Verksamhetschef Caroline Eriksson

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Revidering av förordnande av ersättare till förvaltningschef.pdf

§5 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2021/GVN 0026 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Ändringen av sammanträdesdag för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april godkänns.

Beskrivning av ärendet
Då det tidigare beslutade datumet för nämndens sammanträde i april (28 april) krockar med kommunfullmäktige föreslås att sammanträdes flyttas till den 21 april istället.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§6 Kränkande behandling

Diarienummer 2021/GVN 0005 009 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling december.pdf

§7 Anmälan av delegationsbeslut, attestlista gymnasie- och

Diarienummer 2022/GVN 0013 001 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Beslutsattestanter GVN 2022.pdf
Attestlista barn- och utbildningsförvaltningen 2022.pdf

§8 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2021/GVN 0006 003 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Ordförandebeslut dec 2021-jan 2022.pdf
Skolchef delegationsbeslut GVN oktober, november.pdf
Skolchef Delegationsbeslut GVN november, december.pdf
Delegationsbeslut, Ersättning för förlängda studier dec..pdf
Ordföranebeslut om tillfällig stängning indv.progr vid gymnasiesärskolan.pdf

§9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

Coronaläget
Cronaenkät
Gymnasievalet
Öppet hus
Medarbetarenkät
Information om ombyggnationen av gymnasiets kök

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

§10 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Facklig lokal samverkan VO 1, 2, 6 och 7, 211111.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 211111 VO 6 och 7.pdf