Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2022-11-22

Sammanträde 2022-11-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Nämnden informeras om utbildningsplatser på C3L.
Föredragande Carina Frisk, rektor och Josefine Jortsö, förstelärare.

2 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Bilagor
Månadsrapport GVN oktober 2022.pdf

3 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023

Diarienummer 2022/GVN 0031 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2023 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
2. Barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023.
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023 i förhållande till programpriset 2022.
4. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent
5. Prislistan för gymnasieskolan 2023 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
6. För naturbruksprogrammets inriktningar trädgård (NBTRA), skogsbruk (NBSKG), hästhållning (NBHAT) och naturturism (NBNAT) ska ersättning utgå enligt riksprislistan under 2023.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning utifrån kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av den gemensamma gymnasieregionen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023.pdf

4 Programpriser introduktionsprogrammen inklusive second Chance School pch gymnasiesärskolan 2023

Diarienummer 2022/GVN 0075 44

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Programpriser för introduktionsprogrammen inklusive Second Chance School och gymnasiesärskolan för år 2022 tillämpas till dess att beslut om nya programpriser för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Formering av ny politisk styrning efter valet 2022 har påverkat tidplanen för beslut om budget för 2023. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om kommunens budget 2023 i kommunplan under november. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndplan och budget planeras att fastställas i januari 2023 då även programpriser för 2023 beslutas.
Fram till dess att nya programpriser är beslutade kommer 2022 års priser att tillämpas. Information om nya programpriser kommer att skickas ut så snart beslut är fattat. De programpriser som ändras kommer regleras retroaktivt vid närmast möjliga utbetalningstillfälle, efter att besluten är fattade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, programpriser 2023.pdf

5 Redovisning av uppdrag att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud

Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2022-03-17 § 21 att godkänna redovisningen av uppdraget att utreda utvecklingsmöjligheter inom Tyresö vuxenutbildning. Nämnden beslutade kopplat till utredningen att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av uppdrag att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud.pdf

6 Dataskyddsombud till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Diarienummer 2022/GVN 0076 002

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, dataskyddsombud gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

7 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 4 oktober till 1 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN nov. 2022.pdf
Beslut behörighetsgivande utbildning ht 2022.pdf
Beslut lovskola 2022.pdf
Beslut lärarlytet ht 22.pdf

8 Anmälningar kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 5 - 31 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling gymnasieskola 5 - 31 oktober.pdf

9 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef GVN november 2022.pdf

10 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Information från verksamheterna.

11 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 2022/GVN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 221013 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220505 VO 1, 2, 6 och 7.pdf

§79 Informationsärende

Diarienummer 2022/GVN 0011 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Linda Mattsson, pedagogisk verksamhetschef och Anna Eklund, medicinsk verksamhetschef från barn- och elevhälsan presenterade sig.

Nämnden informeras om utbildningsplatser på C3L.
Föredragande Carina Frisk, rektor och Josefine Jortsö, förstelärare.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

 

Beslut/Protokollsutdrag
§79_prot_20221122.pdf (111 kb)

§80 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport GVN oktober 2022.pdf

§81 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023

Diarienummer 2022/GVN 0031 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2023 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 proent.
2. Barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023.
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023 i förhållande till programpriset 2022.
4. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent
5. Prislistan för gymnasieskolan 2023 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
6. För naturbruksprogrammets inriktningar trädgård (NBTRA), skogsbruk (NBSKG), hästhållning (NBHAT) och naturturism (NBNAT) ska ersättning utgå enligt riksprislistan under 2023.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning utifrån kommunernas ekonomiska läge och andra aspekter som påverkar utvecklingen av den gemensamma gymnasieregionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:
1. Fastslå prislistan för gymnasieskolan 2023 baserad på en genomsnittlig uppräkning om 1,8 procent.
2. Barn- och fritidsprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet (tidigare handels- och administrationsprogrammet) och hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3,0 procent 2023.
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2023 i förhållande till programpriset 2022.
4. Strukturtillägget 2023 justeras med en uppräkning om 1,8 procent
5. Prislistan för gymnasieskolan 2023 ska vara densamma till huvudmän för fristående gymnasieskolor.
6. För naturbruksprogrammets inriktningar trädgård (NBTRA), skogsbruk (NBSKG), hästhållning (NBHAT) och naturturism (NBNAT) ska ersättning utgå enligt riksprislistan under 2023.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2023.pdf

§82 Programpriser introduktionsprogrammen inklusive second Chance School pch

Diarienummer 2022/GVN 0075 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Programpriser för introduktionsprogrammen inklusive Second Chance School och gymnasiesärskolan för år 2022 tillämpas till dess att beslut om nya programpriser för 2023 antas.

Beskrivning av ärendet
Formering av ny politisk styrning efter valet 2022 har påverkat tidplanen för beslut om budget för 2023. Kommunfullmäktige väntas fatta beslut om kommunens budget 2023 i kommunplan under november. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nämndplan och budget planeras att fastställas i januari 2023 då även programpriser för 2023 beslutas.

Fram till dess att nya programpriser är beslutade kommer 2022 års priser att tillämpas. Information om nya programpriser kommer att skickas ut så snart beslut är fattat. De programpriser som ändras kommer regleras retroaktivt vid närmast möjliga utbetalningstillfälle, efter att besluten är fattade.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att programpriser för introduktionsprogrammen inklusive Second Chance School och gymnasiesärskolan för år 2022 tillämpas till dess att beslut om nya programpriser för 2023 antas.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, programpriser 2023.pdf

§83 Redovisning av uppdrag att se över antal kursstarter och studietakten på

Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2022-03-17 § 21 att godkänna redovisningen av uppdraget att utreda utvecklingsmöjligheter inom Tyresö vuxenutbildning. Nämnden beslutade kopplat till utredningen att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, redovisning av uppdrag att se över antal kursstarter och studietakten på befintligt kursutbud.pdf

§84 Dataskyddsombud till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens

Diarienummer 2022/GVN 0076 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Stefan Vallin föreslås bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att:
1. Stefan Vallin, säkerhetsstrateg inom ledning, informationssäkerhet och dataskydd, utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 januari 2023, och med längsta giltighetstid till och med den 31 december 2023, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Joakim Söderberg.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, dataskyddsombud gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.pdf

§85 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 4 oktober till 1 november 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN nov. 2022.pdf
Beslut behörighetsgivande utbildning ht 2022.pdf
Beslut lovskola 2022.pdf
Beslut lärarlytet HT 22.pdf

§86 Anmälningar kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 5 - 31 oktober 2022.pdf
Kränkande behandling gymnasieskola 5 - 31 oktober.pdf

§87 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef GVN november 2022.pdf

§88 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§88_prot_20221122.pdf (131 kb)

§89 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022

Diarienummer 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 221013 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220818 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 220505 VO 1, 2, 6 och 7.pdf