Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-01-24

Sammanträde 2023-01-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Information om justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.
I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.
Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av "krisvatten" har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att omvärldsläget inneburit inflation och ökade materialkostnader.
På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.
Muntlig information av enhetschef Björn Sennerfors.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gymnasiet kök GVN.pdf

2 Nämnd- och förvaltningsplan 2023

Diarienummer 2022/GVN 0027 003

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildningen för 2023.
Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnd- och förvaltningsplan 2023 GVN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023 GVN.pdf

3 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Bilagor
Månadsrapport nov. 2022 GVN.pdf

4 Uppräkning av programpriser - anpassad gymnasieskola 2023

Diarienummer 2022/GVN 0029 010

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Programpriserna för anpassad gymnasieskola räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Beskrivning av ärendet
Det finns nio nationella program för anpassad gymnasieskola och det individuella programmet. Tyresös anpassade gymnasieskola erbjuder två nationella program för anpassad gymnasieskola, programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet.
Den genomsnittliga uppräkningen för de nationella programmen inom gymnasieskolan 2023 uppgår till 1,8 procent enligt Storsthlms förslag.
Förvaltningen föreslår att programpriserna för anpassad gymnasieskola räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för anpassad gymnasieskola 2023.pdf

5 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2023

Diarienummer 2022/GVN 0028 010

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2023 jämfört med 2022.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 1,8 procent 2023 jämfört med 2022.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppräkning av programpriser för IM och Second Chance School 2023.pdf

6 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 1 november till 13 december 2022.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN 2022.pdf
Beslut specialpedagogik för lärande HT 22.pdf
Beslut karriärtjänster HT 22.pdf
Beslut Kartläggning och validering.pdf
Beslut gymnasial lärling HT 22.pdf
Beslut lärarassistenter HT22.pdf
Beslut lärarlönelyftet HT 22.pdf

7 Anmälningar kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar kränkande behandling 1 nov. - 31 dec. 2022.pdf

8 Barn - och utbildningsförvaltningens attestlista 2023

Diarienummer 2022/GVN 0077 002

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Bilagor
Barn- och utbildningsförvaltningens attestlista 2023.pdf

9 Arkivorganisation

Diarienummer 2023/GVN 0013 002

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Arkivorganisationen antas och ersätter tidigare beslutad arkivorganisation med diarienummer 2021/GVN 0058.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. Arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arkivorganisation GVN.pdf

10 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Tilläggsbelopp gymnasieskola.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp gymnasium.pdf
Delegationsbeslut skolchef okt-nov 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolchef december 2022.pdf

11 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2022/GVN 0032 001

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdatum 2023 ändras enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdatum för 2023 behöver korrigeras för att synkroniseras med förtroendeuppdrag.

Föreslagna sammanträdesdatum 2023
Torsdagar klockan 18.00
24 januari(tisdag)
23 februari
23 mars
27 april
1 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
30 november
14 december (reservdatum)

12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
- Information från verksamheterna

13 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokollsutdrag KF 2022-12-20 § 126.pdf
Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221110 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221201 VO 1 2 6 och 7.pdf

§1 Information om justering av budget för projektet Tyresö gymnasiums kök

Diarienummer 2021/GVN 0055 12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Reservationer
Petra Nygren (M) hänvisar till moderaternas reservation inlämnad 2022-05-24 § 41.

Beskrivning av ärendet
Projekt Tyresö Gymnasiums kök, är i fasen Upphandling, och kontraktsskrivning. Syftet med det nya köket är att det skall försörja behovet av matleveranser för gymnasieskolan, äldreboende, hemtjänsten samt möjliggöra evakueringslösningar för grund- och förskolor samt säkra framtida drift vid exempelvis renoveringar av andra kök.

I samband med upphandlingen av entreprenör och utifrån inkomna anbud pekar slutkostnadsprognosen på att projektet inte kommer kunna hålla budgeten som beslutades i kommunstyrelsen 2022-06-07 § 107.

Behovet av utökad budget beror på att projektet fått ändrade förutsättningar. Projektet har utökats med nya utrymmen för avfall och varumottagning för skolans övriga verksamhet, anordnande av ”krisvatten” har adderats till projektet, myndighetskraven har uppdaterats under arbetets gång samt att omvärldsläget inneburit  inflation och ökade materialkostnader.

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på inkomna anbud och idag kända förutsättningar.

Under gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde föredrar Björn Sennerfors, enhetschef på projektavdelningen, samhällsbyggnadskontoret, ärendet och nämnden informeras om reviderad budget. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gymnasiet kök GVN.pdf

§2 Nämnd- och förvaltningsplan 2023

Diarienummer 2022/GVN 0027 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 antas med ny lydelse under rubriken "Ekonomi - balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär":

Politiskt uppdrag från kommunplanen
Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. 

Deltar inte i beslutet
Petra Nygren (M) deltar inte i beslutet.
Bengt Bäckström (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildningen för 2023.

Förslaget baseras på kommunplan 2023-2026 med budget för 2022 fastställd av kommunfullmäktige den 24 november 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar nämnd- och förvaltningsplan 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning med de yrkade ändringarna.

Yrkanden
Ordförande Christoffer Holmström (S) yrkar att följande meningar stryks i nämnd- och förvaltningsplanens sista mål "Ekonomi - balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär" då de inte är relevanta för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.

Politiskt uppdrag från kommunplanen
Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Arbetet med att inrätta naturreservat Barnsjön fortgår och ska slutföras under mandatperioden. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. Arbetet ska fortsätta för förbättrad kvalitet i Drevviken och Öringesjön. Tyresån ska på sikt få ett fritt flöde med fria vandringsvägar för fisk.

Ny lydelse:
Politiskt uppdrag från kommunplanen
Tyresö kommuns klimatarbete ska fortsätta i enlighet med klimatplanen och trafikstrategin. Samtliga kommunens verksamheter ska ha en fullgod källsortering i sina lokaler. 

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ändringsyrkandet, därefter ställer ordföranden frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avslår detsamma. Ordförande finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ändringsyrkandet.

Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) hade, om hon hade haft rösträtt, bifallit ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, nämnd- och förvaltningsplan 2023 GVN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2023 GVN.pdf

§3 Månadsrapport 2022

Diarienummer 2022/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport nov. 2022 GVN.pdf

§4 Uppräkning av programpriser - anpassad gymnasieskola 2023

Diarienummer 2022/GVN 0029 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Programpriserna för anpassad gymnasieskola räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Beskrivning av ärendet
Det finns nio nationella program för anpassad gymnasieskola och det individuella programmet. Tyresös anpassade gymnasieskola erbjuder två nationella program för anpassad gymnasieskola, programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet.

Den genomsnittliga uppräkningen för de nationella programmen inom gymnasieskolan 2023 uppgår till 1,8 procent enligt Storsthlms förslag.

Förvaltningen föreslår att programpriserna för anpassad gymnasieskola räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att godkänna att programpriserna för anpassad gymnasieskola räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för anpassad gymnasieskola 2023.pdf

§5 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second

Diarienummer 2022/GVN 0028 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1.
Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2023 jämfört med 2022.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 1,8 procent 2023 jämfört med 2022.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 1,8 procent jämfört med 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänna att:
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 1,8 procent 2023 jämfört med 2022.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 1,8 procent 2023 jämfört med 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, uppräkning av programpriser för IM och Second Chance School 2023.pdf

§6 Redovisning av statsbidrag 2022

Diarienummer 2022/GVN 0005 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 1 november till 13 december 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner ordförandeförslaget och finner att nämnden godkänner det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag GVN  2022.pdf
Beslut specialpedagogik för lärarnde HT 22.pdf
Beslut  karriärtjänster HT 22.pdf
Beslut Kartläggning och validering.pdf
Beslut gymnasial lärling HT 22.pdf
Beslut lärarassistenter HT22.pdf
Beslut lärarlönelyftet HT 22.pdf

§7 Anmälningar kränkande behandling

Diarienummer 2022/GVN 0019 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen. 

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar kränkande behandling 1 nov. - 31 dec. 2022.pdf

§8 Barn - och utbildningsförvaltningens attestlista 2023

Diarienummer 2022/GVN 0077 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser årligen beslutsattestanter och ersättare till dessa. Attestförteckning ska knytas till befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Ordförandeförslag
Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Barn- och utbildningsförvaltningens attestlista 2023.pdf

§9 Arkivorganisation

Diarienummer 2023/GVN 0013 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Arkivorganisationen antas och ersätter tidigare beslutad arkivorganisation med diarienummer 2021/GVN 0058.

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens riktlinjer för arkiv och informationsförvaltningen ska varje nämnde utse en arkivorganisation för att tydliggöra ansvaret för arkiv- och informationsförvaltning. Arkivansvarig ska utses och en eller flera arkivredogörare.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att arkivorganisationen antas och ersätter tidigare beslutad arkivorganisation med diarienummer 2021/GVN 0058.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arkivorganisation GVN.pdf

§10 Anmälan av delegationsbeslut 2022

Diarienummer 2022/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tilläggsbelopp gymnasieskola.pdf
Delegationsbeslut skolchef okt-nov 2022.pdf
Delegationsbeslut, skolchef december 2022.pdf
Delegationsbeslut, ansökan om tilläggsbelopp gymnasium.pdf

§11 Sammanträdesdatum gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Diarienummer 2022/GVN 0032 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdatum 2023 ändras enligt förvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdatum för 2023 behöver korrigeras för att synkroniseras med förtroendeuppdrag.

Föreslagna sammanträdesdatum 2023

Torsdagar klockan 18.00
24 januari (tisdag)
23 februari
23 mars
27 april
1 juni
24 augusti
21 september
19 oktober
30 november
14 december (reservdatum)

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesdatum 2023 ändras enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20230124.pdf (154 kb)

§12 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.

- Information från verksamheterna

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20230124.pdf (131 kb)

§13 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Protokollsutdrag KF 2022-12-20 § 126.pdf
Handlingsplan för våldsförebyggande arbete på kommunala grundskolor, gymnasium och vuxenutbildning.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221110 VO 1, 2, 6 och 7.pdf
Protokoll lokal facklig samverkan 221201 VO 1 2 6 och 7.pdf