Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-03-23

Sammanträde 2023-03-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sharon Lejderman, jurist, informerar om skoljuridik.

2 Analys av kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/GVN 0016 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar.

Bilagor
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium ht 2022.pdf
Tjänsteskrivelse, rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium ht 2022.pdf

3 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Diarienummer 2023/GVN 0016 002

Beskrivning av ärendet
Handlingar är under utarbetande.

4 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för januari och februari.

Bilagor
Månadsrapport 2023 februari GVN.pdf

5 Nämnduppdrag för högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium.

Diarienummer 2023/GVN 0018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda uppstart av högskoleförberedande program inom nuvarande lokaler för Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström (S) har inkommit med ett förslag till nämnduppdrag till förvaltningen om att utreda möjligheten att starta högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Utredningen ska undersöka om det är organisatoriskt möjligt att genomföra detta i nuvarande lokaler, vilka förändringar i lokalerna som skulle krävas, vilken upprustning av lokalerna som kan göras för samtliga program, och hur lokalkostnaderna skulle påverkas av en uppstart av högskoleförberedande program inklusive nödvändiga lokalförändringar och upprustning.

Bilagor
Nämnduppdrag för högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-03-17 § 22.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 64.pdf
Behovsanalys.pdf
Gymnasiestrategi.pdf
PM lokaler högskoleförberedande program.pdf

6 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 14 december 2022 till 24 februari 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag mars 2023 GVN.pdf

7 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 230228.pdf

8 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noterats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef februari 2023.pdf

9 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
Information från verksamheterna.

10 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 230216.pdf
Protokoll 230308 kommunala tillgänglighetsrådet.pdf

§22 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sharon Lejderman, jurist, informerar om skoljuridik.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§23 Analys av kränkande behandling 2022

Diarienummer 2022/GVN 0016 44

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2022 noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att två gånger per år sammanfatta och analysera anmälda kränkningar.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen och analysen om anmälningar av kränkande behandling för höstterminen 2022.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium ht 2022.pdf
Tjänsteskrivelse, rapport kränkande behandling Tyresö gymnasium ht 2022.pdf

§24 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Diarienummer 2023/GVN 0016 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utser Jenny Askerud till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats från och med den 3 april 2023. Jenny Askerud får det medicinska ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§ patientsäkerhetslagen och blir Lex-Maria ansvarig.

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Jenny Askerud, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, i uppdrag att ta fram ett ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Tyresö är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheten.

Nämnden ansvarar också för att det finns ett dokumenterat ledningssystem för verksamheten.

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

Med sin kompetens som specialist inom allmänmedicin och skolläkare i Tyresö kommun anser barn- och utbildningsförvaltningen att Jenny Askerud innehar de egenskaper som krävs för att vara verksamhetschef för barn- och elevhälsans medicinska insats.

Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendet bedöms vara utifrån barnets bästa.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
1. utser Jenny Askerud till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats från och med den 3 april 2023. Jenny Askerud får det medicinska ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§ patientsäkerhetslagen och blir Lex-Maria ansvarig.
2. ger Jenny Askerud, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, i uppdrag att ta fram ett ledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska insats.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetschef EMI.pdf

§25 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapport för januari och februari

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2023 februari GVN.pdf

§26 Nämnduppdrag för högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium.

Diarienummer 2023/GVN 0018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda uppstart av högskoleförberedande program inom nuvarande lokaler för Tyresö gymnasium.
Deltar inte i beslutet
Petra Nygren (M), Marika Marklund (KD) och Daniel Johansson (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Christoffer Holmström (S) har inkommit med ett förslag till nämnduppdrag till förvaltningen om att utreda möjligheten att starta högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium. Utredningen ska undersöka om det är organisatoriskt möjligt att genomföra detta i nuvarande lokaler, vilka förändringar i lokalerna som skulle krävas, vilken upprustning av lokalerna som kan göras för samtliga program, och hur lokalkostnaderna skulle påverkas av en uppstart av högskoleförberedande program inklusive nödvändiga lokalförändringar och upprustning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda uppstart av högskoleförberedande program inom nuvarande lokaler för Tyresö gymnasium.

Yrkanden
Heinz Sjögren (L) yrkar bifall på liggande förslag till beslut.
Frida Brännström (S) och Mandana Mokhtary (S) yrkar bifall.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffmann (V) antecknar att hon hade yrkat bifall till liggande förslag om hon haft yrkanderätt.

Bilagor
Nämnduppdrag för högskoleförberedande program på Tyresö gymnasium.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-03-17 § 22.pdf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-09-29 § 64.pdf
Behovsanalys.pdf
Gymnasiestrategi.pdf
PM lokaler högskoleförberedande program.pdf

§27 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 14 december 2022 till 24 februari 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, statsbidrag mars 2023 GVN.pdf

§28 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800, kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, anmälningar om kränkande behandling 230228.pdf

§29 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noterats.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Delegationsbeslut skolchef februari 2023.pdf

§30 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
Information från verksamheterna.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§31 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Protokoll lokal facklig samverkan 230216.pdf
Protokoll 230308 kommunala tillgänglighetsrådet.pdf