Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-08-24

Sammanträde 2023-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr: 2023/GVN 0012

Ärende 1

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om planering och dimensionering av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

2 Lokalbehovsanalys för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning

Dnr: 2023/GVN 0041

Ärende 2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2036.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys Gymnasiet anpassad gymnasium och Vux 2023.docx
Lokalbehovanalys GVN 2023.docx

3 Redovisning av statsbidrag 2023

Dnr: 2023/GVN 0005

Ärende 3

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 1 april till 2 maj 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-08-01.docx

4 Månadsrapport 2023

Dnr: 2023/GVN 0004

Ärende 4

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning för maj 2023.

Bilagor
Månadsrapport 2023 maj GVN.docx

5 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Dnr: 2023/GVN 0006

Ärende 5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

6 Dataskyddsombud till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

Dnr: 2023/GVN 0042

Ärende 6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Anders Sederholm utses till dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till 30 juni 2024, samt ersätter nuvarande uppdrag som dataskyddsombud, Cecilia Bredenwall.

Beskrivning av ärendet
Anders Sederholm föreslås bli dataskyddsombud för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden från och med den 1 september 2023 och med längsta giltighetstid till och med den 31 juni 2024. Uppdraget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens nuvarande dataskyddsombud, föreslås samtidigt avslutas.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nytt dataskyddsombud GVN.docx

7 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Dnr: 2023/GVN 0003

Ärende 7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Skolchef Delegationsbeslut GVN maj-aug 2023.doc
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd gymnasiet juni 2023.pdf

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Dnr: 2023/GVN 0002

Ärende 8

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen ges gällande följande områden:
* Statistik gällande intagningar till gymnasium.
* Information gällande Satsa-projektet.
* Rapport av betygsresultat avseende vårterminen 2023.
* Sommaren på VUX inklusive aktuellt läge gällande kursdeltagare.
* Ny reglering avseende individer som omfattas av EU:s massflyktingsdirektiv.
* Lagändringar som har trätt i kraft under sommaren.

9 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr: 2023/GVN 0001

Ärende 9

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

§56 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om planering och dimensionering av yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 56.pdf

§57 Lokalbehovsanalys för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och

Diarienummer 2023/GVN 0041 010

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2036.

Deltar inte i beslutet
Petra Nygren (M), Ulf Westermark (M), Margarita Baxén (M) och Bengt Bäckström (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram underlag avseende framtida lokalbehov inom nämndens verksamhetsområden. Lokalbehovsanalysen kommer att utgöra underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att förvaltningens förslag till anläggnings- och lokalbehovsanalys godkänns som underlag till strategiska lokalgruppens fortsatta arbete med anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2023-2036.

Yrkanden
Håkan Andersson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Frida Brännström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Hanne Carlsson (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Peter Söderlund (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 57.pdf
Tjänsteskrivelse Lokalbehovsanalys Gymnasiet anpassad gymnasium och Vux 2023.docx
Lokalbehovanalys GVN 2023.docx

§58 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om ansökta, beviljade, avslagna och redovisade statsbidrag under perioden 1 april till 2 maj 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 58.pdf
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-08-01.docx

§59 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning för maj 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 59.pdf
Månadsrapport 2023 maj GVN.docx
Månadsrapport 2023 maj GVN - Rättad version.docx

§60 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att informationen noteras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 60.docx

§62 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 62.pdf
Skolchef Delegationsbeslut GVN maj-aug 2023.doc
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd gymnasiet juni 2023.pdf

§63 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen ges gällande följande områden:
* Statistik gällande intagningar till gymnasium.
* Information gällande Satsa-projektet.
* Rapport av betygsresultat avseende vårterminen 2023.
* Sommaren på VUX inklusive aktuellt läge gällande kursdeltagare.
* Ny reglering avseende individer som omfattas av EU:s massflyktingsdirektiv.
* Lagändringar som har trätt i kraft under sommaren.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 63.pdf

§64 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-08-24 § 64.pdf