Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-09-21

Sammanträde 2023-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr: 2023/GVN 0012

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om El- och energiprogrammet inriktning datorteknik

3 Redovisning av statsbidrag 2023

Dnr: 2023/GVN 0005 009

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-08-29.pdf

4 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Dnr: 2023/GVN 0006 009

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

5 Utbildning i svenska eller svenska som andraspråk för personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Dnr: 2023/GVN 0046

Diarienummer 2023/GVN 0046

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Personer som omfattas av massflyktsdirektivet och som är boende i Tyresö kommun, erbjuds utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå, inom ramen för kursutbudet i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-04 att flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är boende i kommunen ska erbjudas svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.

Nästa steg i språkundervisningen för vuxna med ett annat modersmål än svenska är studier i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Kommunerna kan nu genom en ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet utbildning i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux.

Tyresö komvux, C3L, erbjuder idag svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå och skulle därmed kunna erbjuda denna svenskundervisning inom ramen för sin ordinarie verksamhet och utöka vid behov.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SVA.docx

6 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Dnr: 2023/GVN 0003 003

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Delegationsbeslut Linda juni 23.doc
Skolchef Delegationsbeslut GVN augusti-september 2023.doc

7 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Dnr: 2023/GVN 0002 002

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen förmedlas gällande följande:
- Betygsresultat från vuxenutbildningen och gymnasiet.
- Skolledarkonferensen.

8 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr: 2023/GVN 0001 001

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

§65 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Mötet ajourneras från klockan 18:45 till klockan 18:52.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om följande:
- Lars Fuglesang informerar om El- och energiprogrammet inriktning datorteknik.
- Gunilla Sundgren, nyanställd medicinsk verksamhetschef, introducerar sig för nämnden.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Yrkanden
Christoffer Holmström (S) yrkar att mötet ajourneras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§66 Delårsrapport 2 för gymnasie- och vuxenutbildningens VO 6 7

Diarienummer 2023/GVN 0045

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Delårsrapport för tertial 2 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari - augusti 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2023, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige och nämndens fastställda mål uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast som möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Delårsrapporten omfattar en sammanfattning av viktiga händelser under perioden januari-augusti.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att delårsrapport för tertial 2 2023 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål- och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2023 godkänns.

Yrkanden
Petra Nygren (M) yrkar att ärendet återremitteras till barn- och utbildningsförvaltningen för korrekturgranskning och ändringar i enlighet med inlämnat särskilt yttrande.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras enligt Petra Nygrens (M) yrkande. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Särskilda yttranden
Petra Nygren (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Delår 2 GVN.docx
Delårsrapport 2 GVN 2023.docx
Politiska uppdrag En meningsfull vardag och fritid T2.docx
Politiska uppdrag Förskola skola.docx
Politiska uppdrag; Omsorg för Tyresös äldre och funktionsnedsatta 2023 T2.docx
Politiskt uppdrag Bostäder och hållbar infrastruktur i hela Tyresö T2 2023.docx
Politiskt uppdrag minskade klimatutsläpp stärkt park och naturmiljö.docx
Politiskt uppdrag Ordning och reda i ekonomin.docx
Politiskt uppdrag ökad trygghet uppföljning.docx
Politiskt uppdrag övergripande att arbeta kommungemensamt uppföljning T2 2023.docx
Politiskt uppdrag Framtidens Tyresö Gymnasium och ökad sysselsättning.docx
Uppföljning Kompetensförsörjningsstrategi T2 2023.docx
Särskilt yttrande.pdf
Beslutet skickas till
Elisabet Schultz
Martin Lundell
Yunus Tuncer
Hakan Gökce

§67 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-08-29.pdf

§68 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§69 Utbildning i svenska eller svenska som andraspråk för personer som omfattas

Diarienummer 2023/GVN 0046

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Personer som omfattas av massflyktsdirektivet och som är boende i Tyresö kommun, erbjuds utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande eller gymnasial nivå, inom ramen för kursutbudet i egen regi på Tyresö komvux, C3L.
2. Extra kostnader som eventuellt uppstår till följd av beslutet redovisas separat vid bokslut.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-04 att flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är boende i kommunen ska erbjudas svenskundervisning inom ramen för den reguljära SFI-undervisningen i egen regi på Tyresö komvux, C3L.

Nästa steg i språkundervisningen för vuxna med ett annat modersmål än svenska är studier i svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå. Kommunerna kan nu genom en ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet utbildning i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå inom komvux.

Tyresö komvux, C3L, erbjuder idag svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå och skulle därmed kunna erbjuda denna svenskundervisning inom ramen för sin ordinarie verksamhet och utöka vid behov.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse SVA.docx

§70 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Skolchef Delegationsbeslut GVN augusti-september 2023.doc
Delegationsbeslut verksamhetschef barn- och elevhälsan juni 23.doc

§71 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen förmedlas gällande följande:
- Betygsresultat från vuxenutbildningen och gymnasiet.
- Skolledarkonferensen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§72 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
INBJUDAN ... från skolfrånvaro - till skolnärvo .pdf