Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2023-11-30

Sammanträde 2023-11-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Dnr: 2023/GVN 0012

Ärende 1 Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om:
- SATSA-projektet

2 Utvärdering av resursskolan på Tyresö Gymnasium

Dnr: 2019/GVN 0053

Ärende 2 Diarienummer 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Resursskolan inom introduktionsprogram inriktning NPF implementeras i ordinarie verksamhet.
2. Styrgruppen för projektet resursskola ges i uppdrag att starta resursskola/specialpedagogisk verksamhet med inriktning NPF inom det nationella programmet el-och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik med organisatorisk tillhörighet under Tyresö gymnasium.

Beskrivning av ärendet
Enheten för juridik och utredning har utvärderat projektet resursskolan på Tyresö gymnasium på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen.
Resursskolan är integrerad i Tyresö gymnasium och har möjlighet att ta emot 20-24 elever per läsår.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapport utvärdering resursskola Tyresö gymnasium.pdf
Rapport utvärdering resursskola Tyresö gymnasium.pdf
PM specialpedagogisk verksamhet på Tyresö gymnasium.pdf

3 Nämndplan för gymnasie- och utbildningsnämnden

Dnr: 2023/GVN 0074

Ärende 3 Diarienummer 2023/GVN 0074

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning antas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildningen för 2024.

Förslaget baseras på kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje avdelning och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämnd- och förvaltningsplan GVN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2024 GVN.pdf

4 Månadsrapport 2023

Dnr: 2023/GVN 0004 10

Ärende 4 Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning för oktober 2023.

Bilagor
Månadsrapport 2023 oktober GVN.pdf

5 Ändring av sammanträdesplan GVN 2024

Dnr: 2023/GVN 0058

Ärende 5 Diarienummer 2023/GVN 0058

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesplan 2024 ändras på så sätt att sammanträdet den 28 mars flyttas till tisdagen den 19 mars 2024.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2024 fastställdes av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 oktober 2023 (§ 75). Det har uppmärksammats att det föreslagna mötesdatumet den 28 mars 2024 inträffar under skärtorsdagen. Med anledning av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att det mötesdatumet ändras i syfte att ge nämndens deltagare bättre förutsättningar att delta vid sammanträdet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av sammanträdesplan GVN 2024.pdf
§ 75 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-19.pdf

6 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Dnr: 2023/GVN 0060

Ärende 6 Diarienummer 2023/GVN 0060

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Gunilla Sundgren utses till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats från och med den 30 november 2023, och ersätter därmed nuvarande verksamhetschef Jenny Askerud.
2. Gunilla Sundgren får det medicinska ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§ patientsäkerhetslagen och blir Lex-Maria ansvarig.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Tyresö kommun är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheten.

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetschef EMI nov.pdf

7 Utvärdering av uppdrag avseende utveckling av kursutbud

Dnr: 2021/GVN 0041 45

Ärende 7 Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2022 i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att se över möjligheter till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud. Enheten för juridik och utredning har på förvaltningens uppdrag tagit fram en rapport som belyser hur vuxenutbildningen i Tyresö tar fram sitt kursutbud och vilka utvecklingsområden som finns för att kursutbudet på ett bättre sätt kan anpassas till både individ och samhälle.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud på Tyresö vuxenutbildning.pdf
Rapport Utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud på Tyresö vuxenutbildning.pdf

8 Programpriser för anpassad gymnasieskola 2024

Dnr: 2023/GVN 0072

Ärende 8 Diarienummer 2023/GVN 0072

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Prislistan för Tyresö anpassade gymnasieskola antas.

Beskrivning av ärendet
Det finns nio nationella program inom den anpassade gymnasieskolan och det individuella programmet. Tyresö anpassad gymnasieskola erbjuder två nationella program, programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet.

Den anpassade gymnasieskolan ingår inte i den gemensamma gymnasieregionen och varje kommun beslutar själva om vilka programpriser som ska gälla för de olika programmen i den anpassade gymnasieskolan. Uppräkningen av programpriserna för den anpassade gymnasieskolan brukar följa prislistan i den gemensamma gymnasieregionen och nivån på programpriserna ses också över kontinuerligt för att se över så inga program är över- eller underfinansierade.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Programpriser anpassad gymnasieskola 2024.pdf

9 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2023

Dnr: 2023/GVN 0073

Ärende 9 Diarienummer 2023/GVN 0073

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 3,4 procent 2024 jämfört med 2023.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 3,4 procent 2024 jämfört med 2023.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 3,4 procent jämfört med 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2024.pdf

10 Redovisning av statsbidrag 2023

Dnr: 2023/GVN 0005 009

Ärende 10 Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-11-06.pdf

11 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Dnr: 2023/GVN 0006 009

Ärende 11 Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Bilagor
Kränkande behandling gymnasiet och komvux avseende oktober 2023.pdf

12 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Dnr: 2023/GVN 0003 003

Ärende 12 Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Bilagor
Skolchef Delegationsbeslut GVN oktober-november 2023.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd gymnasiet augusti 2023.pdf
Ordförandebeslut november 2023.pdf

13 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Dnr: 2023/GVN 0002 002

Ärende 13 Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
* PDV-övning på Tyresö gymnasium och Tyresö vuxenutbildning
* Gymnasiemässan (Älvsjö)
* Anpassad gymnasiemässa (Fryshuset)
* Öppet hus på Tyresö gymnasium
* Tyresö för lärande

14 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Dnr: 2023/GVN 0001 001

Ärende 14 Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-10-11.pdf

§84 Informationsärende

Diarienummer 2023/GVN 0012

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Jack Brunius och Jennifer Eklund informerar om Satsa-projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§85 Utvärdering av resursskolan på Tyresö Gymnasium

Diarienummer 2019/GVN 0053

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Resursskolan inom introduktionsprogram inriktning NPF implementeras i ordinarie verksamhet.
2. Styrgruppen för projektet resursskola ges i uppdrag att starta resursskola/specialpedagogisk verksamhet med inriktning NPF inom det nationella programmet el-och energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik med organisatorisk tillhörighet under Tyresö gymnasium.

Jäv
Peter Söderlund (MP) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Enheten för juridik och utredning har utvärderat projektet resursskolan på Tyresö gymnasium på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen.
Resursskolan är integrerad i Tyresö gymnasium och har möjlighet att ta emot 20-24 elever per läsår.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Yrkanden
Heinz Sjögren (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Hanne Sofia Carlsson (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Frida Brännström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Petra Nygren (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Bengt Bäckström (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse rapport utvärdering resursskola Tyresö gymnasium.pdf
Rapport utvärdering resursskola Tyresö gymnasium.pdf
PM specialpedagogisk verksamhet på Tyresö gymnasium.pdf

§86 Nämndplan för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0074

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning antas.

Deltar inte i beslutet
Petra Nygren (M), Ingela Carlsson (M), Bengt Bäckström (SD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till nämnd- och förvaltningsplan för gymnasie- och vuxenutbildningens verksamhetsområde 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildningen för 2024.

Förslaget baseras på kommunplan 2024-2027 med budget för 2024 fastställd av kommunfullmäktige den 21 juni 2023.

Nämndmål har utarbetats utifrån kommunplanens målområden och ska bidra till de kommunövergripande målen. Måldelningsprocessen innebär att varje avdelning och enhet ska utarbeta mål som bidrar till de övergripande målen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att Nämnd- och förvaltningsplan 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden 6 gymnasieskola och 7 vuxenutbildning antas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Protokollsanteckningar
Ulla Hoffman (V) hade yrkat bifall till ordförandeförslaget om hon hade haft rösträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Nämnd- och förvaltningsplan GVN.pdf
Nämnd- och förvaltningsplan 2024 GVN.pdf

§87 Månadsrapport 2023

Diarienummer 2023/GVN 0004 10

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Månadsrapporten omfattar barn- och utbildningsförvaltningens områden gymnasium och vuxenutbildning för oktober 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport 2023 oktober GVN.pdf

§88 Ändring av sammanträdesplan GVN 2024

Diarienummer 2023/GVN 0058

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträdesplan 2024 ändras på så sätt att sammanträdet den 28 mars flyttas till tisdagen den 19 mars 2024.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatum för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2024 fastställdes av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden den 19 oktober 2023 (§ 75). Det har uppmärksammats att det föreslagna mötesdatumet den 28 mars 2024 inträffar under skärtorsdagen. Med anledning av detta föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att det mötesdatumet ändras i syfte att ge nämndens deltagare bättre förutsättningar att delta vid sammanträdet.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse ändring av sammanträdesplan GVN 2024.pdf
§ 75 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-10-19.pdf

§89 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insats

Diarienummer 2023/GVN 0060

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Gunilla Sundgren utses till verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans medicinska och psykologiska insats från och med den 30 november 2023, och ersätter därmed nuvarande verksamhetschef Jenny Askerud.
2. Gunilla Sundgren får det medicinska ansvaret för anmälningsskyldighet enligt 3 kap. 5-7 §§ patientsäkerhetslagen och blir Lex-Maria ansvarig.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Tyresö kommun är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheten.

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse GVN verksamhetschef EMI nov.pdf

§90 Utvärdering av uppdrag avseende utveckling av kursutbud

Diarienummer 2021/GVN 0041 45

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Redovisningen av uppdraget godkänns.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen fick 2022 i uppdrag av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att se över möjligheter till utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud. Enheten för juridik och utredning har på förvaltningens uppdrag tagit fram en rapport som belyser hur vuxenutbildningen i Tyresö tar fram sitt kursutbud och vilka utvecklingsområden som finns för att kursutbudet på ett bättre sätt kan anpassas till både individ och samhälle.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att redovisningen av uppdraget godkänns.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud på Tyresö vuxenutbildning.pdf
Rapport Utveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet för att utveckla befintligt kursutbud på Tyresö vuxenutbildning.pdf

§91 Programpriser för anpassad gymnasieskola 2024

Diarienummer 2023/GVN 0072

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Prislistan för Tyresö anpassade gymnasieskola antas.

Beskrivning av ärendet
Det finns nio nationella program inom den anpassade gymnasieskolan och det individuella programmet. Tyresö anpassad gymnasieskola erbjuder två nationella program, programmet för fastighet, anläggning och byggnation (FAFAS) och programmet för hälsa, vård och omsorg (HOHAL) samt det individuella programmet.

Den anpassade gymnasieskolan ingår inte i den gemensamma gymnasieregionen och varje kommun beslutar själva om vilka programpriser som ska gälla för de olika programmen i den anpassade gymnasieskolan. Uppräkningen av programpriserna för den anpassade gymnasieskolan brukar följa prislistan i den gemensamma gymnasieregionen och nivån på programpriserna ses också över kontinuerligt för att se över så inga program är över- eller underfinansierade.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att prislistan för Tyresö anpassade gymnasieskola antas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Programpriser anpassad gymnasieskola 2024.pdf

§92 Uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second

Diarienummer 2023/GVN 0073

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Prislistan för introduktionsprogrammen räknas upp med 3,4 procent 2024 jämfört med 2023.
2. Prislistan för Second Chance School räknas upp med 3,4 procent 2024 jämfört med 2023.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar varje år om en uppräkning av programpengen för introduktionsprogrammen och Second Chance School. Förvaltningen föreslår att programpriserna för introduktionsprogrammen och Second Chance School räknas upp med 3,4 procent jämfört med 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med tjänsteskrivelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse uppräkning av programpriser för introduktionsprogrammen och Second Chance School 2024.pdf

§93 Redovisning av statsbidrag 2023

Diarienummer 2023/GVN 0005 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse statsbidrag 2023-11-06.pdf

§94 Statistik antal kränkningsanmälningar 2023

Diarienummer 2023/GVN 0006 009

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Kränkande behandling gymnasiet och komvux avseende oktober 2023.pdf

§95 Anmälan av delegationsbeslut 2023

Diarienummer 2023/GVN 0003 003

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om fattade beslut med stöd av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Skolchef Delegationsbeslut GVN oktober-november 2023.pdf
Delegationsbeslut tilläggsbelopp och verksamhetsstöd gymnasiet augusti 2023.pdf
Ordförandebeslut november 2023.pdf

§96 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 2023

Diarienummer 2023/GVN 0002 002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information från förvaltningen.
* PDV-övning på Tyresö gymnasium och Tyresö vuxenutbildning
* Gymnasiemässan (Älvsjö)
* Anpassad gymnasiemässa (Fryshuset)
* Öppet hus på Tyresö gymnasium
* Tyresö för lärande

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

§97 Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2023/GVN 0001 001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen, se bilagor.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Arensborg Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen att det inte har inkommit några skriftliga meddelanden.

Beslutsgång
Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är redo att gå till beslut och finner att nämnden är det.

Ordförande frågar om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att nämnden bifaller det.

Bilagor
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2023-10-11.pdf