Din position: Hem > Tyresö kommun > Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden > Sammanträde 2024-05-30

Sammanträde 2024-05-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Bollmora

1 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om:
AI- möjligheter och utmaningar.

2 Beslut om tydliggörande av titeln för verksamhetschefen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser, antagande av reviderat ledningssystem samt utseende av anmälningsansvarig

Diarienummer 2024/GVN 0021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att titel och ansvarsområde för verksamhetschefen tydliggörs till ”Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser”.
2. Nämnden antar reviderat ledningssystem.
3. Nämnden utser Gunilla Sundgren till anmälningsansvarig för ändringar i verksamheten i enlighet med 2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheterna.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

3 Delårsrapport 1

Diarienummer 2024/GVN 0029

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Delårsrapport för tertial 1, 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2024, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

4 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden

Diarienummer 2024/GVN 0028

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01. Caroline Johansson kommer att ersätta Anders Sederholm som för närvarande innehar rollen som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. I enlighet med detta, föreslås Caroline Johansson bli dataskyddsombud.

5 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

6 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

7 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

8 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

9 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelande till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisas skriftligen.

§41 Informationsärende

Diarienummer 2024/GVN 0001

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
David Olanders, förstelärare, informerar nämnden om AI- möjligheter och utmaningar. 

§42 Beslut om tydliggörande av titeln för verksamhetschefen för elevhälsans hälso-

Diarienummer 2024/GVN 0021

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Nämnden beslutar att titel och ansvarsområde för verksamhetschefen tydliggörs till ”Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser”.
2. Nämnden antar reviderat ledningssystem.
3. Nämnden utser Gunilla Sundgren till anmälningsansvarig för ändringar i verksamheten i enlighet med 2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden i Tyresö kommun är vårdgivare för de insatser som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen inom skolan. Nämnden ansvarar för att utse en verksamhetschef som svarar för den vård som bedrivs inom verksamheterna.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Verksamhetschefens ansvar är att tillgodose att det finns en hög patientsäkerhet, god och säker vård, god kvalitet och kostnadseffektivitet samt att det finns rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen bör även ha organisations- och struktureringsförmåga och kunna fatta beslut.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
1. Nämnden beslutar att titel och ansvarsområde för verksamhetschefen tydliggörs till ”Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen för elevhälsans hälso- och sjukvårdande insatser”.
2. Nämnden antar reviderat ledningssystem.
3. Nämnden utser Gunilla Sundgren till anmälningsansvarig för ändringar i verksamheten i enlighet med 2 kap 1-2 §§ patientsäkerhetslagen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§43 Delårsrapport 1

Diarienummer 2024/GVN 0029

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Delårsrapport för tertial 1, 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.
3. Sammanträdet ajourneras klockan 19:46-19:52

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som omfattar verksamhetsområdet gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2024, uppföljning av mål, politiska inriktningar och riskhanteringsplan.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
1. Delårsrapport för tertial 1, 2024 för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med verksamhetsområdena gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning med mål - och budgetuppföljning inklusive riskhanteringsplan samt prognos för helåret 2024 godkänns.
2. Bilaga 1 Uppföljning av politiska uppdrag noteras.
3. Sammanträdet ajourneras klockan 19:46-19:52

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§44 Dataskyddsombud till barn- och utbildningsförvaltningens

Diarienummer 2024/GVN 0028

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01. Caroline Johansson kommer att ersätta Anders Sederholm som för närvarande innehar rollen som dataskyddsombud.

Beskrivning av ärendet
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Där krävs att alla offentliga myndigheter har utsett ett dataskyddsombud för att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. I enlighet med detta, föreslås Caroline Johansson bli dataskyddsombud.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att:
1. Caroline Johansson utses till dataskyddsombud för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden.
2. Uppdraget gäller från och med 2024-07-01. Caroline Johansson kommer att ersätta Anders Sederholm som för närvarande innehar rollen som dataskyddsombud.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§45 Redovisning av statsbidrag

Diarienummer 2024/GVN 0002

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med rutinen för statsbidrag redovisas vilka bidrag som sökts och beviljats sedan tidigare redovisat tillfälle, det vill säga föregående nämnd.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§46 Statistik antal kränkningsanmälningar

Diarienummer 2024/GVN 0004

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen rapporterar vid varje nämndsammanträde sammanställning av åtgärder vid förekommande fall av kränkande behandling. Lagrum gällande kränkande behandling är skollagen 2010:800 kap 6 § 10 samt diskrimineringslagen (2008:567). Tyresö gymnasium respektive vuxenutbildningen har en rutin med veckovisa möten där förekommande fall av kränkande behandling behandlas och rapporteras till huvudmannen.

Ordförandeförslag
Ordförande Christoffer Holmström (S) föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar informationen.

Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bifaller det.

§47 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2024/GVN 0005

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar skriftligen de delegationsbeslut som fattats sedan föregående nämndsammanträde.

§48 Information från barn- och utbildningsförvaltningen

Diarienummer 2024/GVN 0006

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Muntlig information om aktuella frågor från barn- och utbildningsförvaltningen.

§49 Meddelanden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Diarienummer 2024/GVN 0007

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden informeras om inkomna meddelande och beslut som berör nämnden