Din position: Hem > Tyresö kommun > Hållbarhetsutskott > Sammanträde 2020-10-14

Sammanträde 2020-10-14

Datum
Klockan
15:00
Plats

1 Revidering av avfallstaxa

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad taxa för avfallsavgifter antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2021 och ersätter renhållningstaxa antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2019 § 57.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 5 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 13 juni 2019 § 57, nu gällande renhållningstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande
utgångs-punkter:
• Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat.
• Nya definitioner med anledning av EU:s avfallsdirektiv.
• En ny grundavgift för de hushåll belägna i samfällighetsföreningar som inte själva finansierat sina gemensamma insamlingslösningar för restavfall.
• För att öka krav på renheten av insamlade fraktioner, införs felsorteringsavgifter för rest-, grov-, el- och trädgårdsavfall samt krantömmande behållare för matavfall.
• Tillhandahålla en god arbetsmiljö vid hämtning av grovavfall.
• Nya tjänster så som exempelvis hämtning av grovavfall i storsäck, hyra av tillfällig container vid evenemang eller driftstörningar.
• Förtydligande kring indexuppräkning av anslutningsavgiften till sopsugsanläggningen i Norra Tyresö centrum.
• Mindre redaktionella klargöranden och ny layout för ökad tydlighet i och anpassning i och med EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.
• För att tydliggöra enhetens ansvarsområde samt i och med omorganisationen, bytte enheten namn från renhållningsenheten till enheten för avfall och kretslopp, varför taxans namn föreslås vara avfallstaxa.

Avfallstaxan ska utgå från självkostnadsprincipen som innebär att kommunerna inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för avfallshanteringen. Kommunen får inte göra någon vinst. Det framtagna taxeförslaget bygger på en uppskattning gällande antalet abonnenter som väljer att sortera ut matavfall. Matavfallsinsamling innebär både ökade kostnader och minskade taxeintäkter vilket medför att om fler väljer att sortera ut matavfall kommer prognostiserat resultat förändras.

Bilagor
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf

2 Revidering av VA-taxa

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Föreslagen taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas och gäller från och med 1 januari 2021.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 13 juni 2019 av kommunfullmäktige i samband med beslut om kommunplan och budget för 2020. En över-syn av nuvarande taxa har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, främst till följd av ökade kostnader för spillvatten- och slambehandling, renvattenleveranser och de index-förändringar som kan förväntas. Dessutom påverkas verksamhetens ekonomiska belastning av visst behov av personal-förstärkning samt ökade avskrivningar och kapitaltjänstkostnader, då främst från avslutade omvandlingsprojekt i detaljplane-etapper inom Nyfors och östra Tyresö. Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökning-arna så föreslås att brukningsavgifterna för 2021 för både de rörliga och fasta VA-avgif-terna höjs med 7,5 % (alternativt med totalt 10 %) för att kompensera för ökade kostnader. Anläggningsavgifterna bibehålls dock på motsvarande nivå som 2020.

Bilagor
Revidering av taxa för Tyresö kommuns vatten- och avloppsanläggning Tjänsteskrivelse.pdf
Författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf

3 Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning av hastighetsgräns på Gudöbroleden genom Tyresö kommun

Diarienummer KSTK-2020.004780

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
– Redovisningen av uppdraget noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören har fått i uppdrag av hållbarhetsutskottet att utreda hastighetsbegränsningarna på Gudöbroleden. Önskemålet är att undersöka om en lägre och enhetlig hastighetsgräns är möjlig. Gudöbroleden är en statlig väg men går genom tätbebyggt område där Tyresö kommun reglerar hastighetsbegränsningarna i samråd med Trafikverket. Kommunen har rätt att besluta om hastigheten sträckan även om det går mot trafikverkets rekommendation.

Bilagor
Svar på kommunstyrelsens uppdrag om utredning hastighetsgräns på
Gudöbroleden genom tyresö kommun tjänsteskrivelse.pdf
Förtydligande.xlsx.pdf
Trafikverket - Yttrande om hastighetssänkning.pdf.pdf
Trafikverket 2.pdf
Ordförandeutlåtande Gudöbroleden.docx.pdf

4 Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen

Diarienummer 2020/KSTK 0057 80

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som hållbarhetsutskottets svar på frågan gällande snöröjning av gång- och cykelbanor.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen svarar på skrivelse av Peter Freij (M) ifrån hållbarhetsutskottets sammanträde 13 maj gällande kommunens hantering av snöröjning av gång- och cykelbanor.

Bilagor
Svar på skrivelse gällande snöröjning av gång- och cykelbanor i kommunen
Tjänsteskrivelse.pdf
Hållbarhetsutskottet 2020-05-13 §12.pdf
Skrivelse från Peter Freij(M).docx.pdf

5 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion där de vill att en kartläggning görs över vilka områden där man kan åstadkomma bullerdämpande åtgärder och skapa en hälsosammare miljö för kommuninvånare i hela Tyresö. Centerpartiet vill:
1. att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram
2. att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen

Bilagor
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf
Ordförandeutlåtande motion om bullerminskande åtgärder.docx.pdf

6 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Hållbarhetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
– Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartiet har lämnat in en motion om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen remitteras av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet.

Bilagor
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast
Tjänsteskrivelse.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf
Ordförandeutlåtande motion om upphörande av användandet av engångsplast.docx.pdf

7 Information om upprättandet av Telegrafbergets naturreservat

Diarienummer KSM2015-840-265

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret informerar om förslaget för Telegrafbergets naturreservat. Förslaget har varit ute på samråd under hösten 2019 och därefter färdigställts.

8 Information om parkering- och mobilitetsplan

Diarienummer 2020/SBF 0075 92

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Information om pågående arbete med Parkering- och mobilitetsplan och målet med att denna trafikplan tas fram.

9 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Diarienummer 2020/SBF 0022

Hållbarhetsutskottets förslag till beslut
– Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för september 2020.

Bilagor
Månadsrapport 9 - VO. 11-14 ofullständig.docx.pdf