Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2020-11-19

Sammanträde 2020-11-19

Datum
Klockan
09:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2020/KS 0013 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2020/KS 0014 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2020/KS 0015 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2020/KS 0016 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Avsägelsen godkänns.

Beskrivning av ärendet
Avsägelse som lämnats in till sammanträdet

Johan Ullenius (KD)
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5 Val till nämnder och nominering till Tyresö bostäders styrelse 2021

Diarienummer 2020/KS 0276 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun för 2021 enligt förslag.
2. Ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse för 2021 enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Valberedningen ska redovisa till kommunfullmäktige förslag på val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande till nämnder i Tyresö kommun samt till Tyresö Bostäders styrelse för år 2021. Vid tidpunkten för valberedningens sammanträde den 11 november saknas en nominering till ersättarplats i äldre- och omsorgsnämnden. Till fullmäktiges hantering av ärendet lämnas en komplett nomineringslista. Valberedningen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande väljs till nämnder i Tyresö kommun enligt förslag samt att ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande nomineras till Tyresö Bostäder ABs styrelse enligt förslag för 2021.

Bilagor
Fullmäktiges valberedning, protokollsutdrag 2020-11-11 § 1.pdf
Valberedningen, nomineringar till nämnder och styrelsen för Tyresö Bostäder 2021.pdf

6 Redovisning av partistöd för år 2019 samt partistöd för år 2021

Diarienummer 2020/KS 0043 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Bilagd redovisning från de partier som mottagit lokalt partistöd noteras.
2. Lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Beskrivning av ärendet
Enligt bestämmelser i 4 kap. 31 § kommunallagen ska ett politiskt parti som mottager lokalt partistöd årligen lämna en redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket i kommunallagen. Där framgår att partistödet endast får användas för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin. Redovisningen ska lämnas in senast vid halvårsskiftet året efter det år som redovisningen avser. Samtliga partier representerade i fullmäktige har lämnat redovisning för år 2019.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige noterar partiernas redovisningar samt beslutar att lokalt partistöd för år 2021 ska utbetalas till samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige enligt de fördelningsprinciper som framgår av kommunallagen samt tillhörande bestämmelser för kommunalt partistöd i Tyresö kommun.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27KS §168.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 88.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 samt partistöd 2021.pdf
Tjänsteskrivlse Redovisning av partistöd för år 2019 samt beslut om partistöd för år 2021.docx.pdf
Redovisning Vänsterpartiet.pdf
Redovisning partistöd KD 2019.pdf
Redovisning partistöd Moderaterna 2019.pdf
Redovisning partistöd 2019 SD Tyresö.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Liberalerna.pdf
Redovisning lokalt partistöd Socialdemokraterna.pdf
Redovisning av lokalt partistöd Centerpartiet.pdf
Redovisning Miljöpartiet.pdf

7 Avveckling av Tyresö vindkraft AB

Diarienummer 2020/KS 0265 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Den erbjudna försäkringsersättningen antas vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet.
2. Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag.

Beskrivning av ärendet
Tyresö vindkraft AB har, efter brand i turbin, föreslagit moderbolaget Tyresö bostäder att rekommendera kommunfullmäktige att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet. Styrelsen för Tyresö Bostäder AB rekommenderar i sin tur kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta erbjuden försäkringsersättning, vilket innebär en avveckling av Tyresö vindkraft AB:s verksamhet, samt att göra Tyresö vindkraft AB till ett vilande bolag.

Enligt bolagsordningen för Tyresö bostäder, som är ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige ta ställning till beslut av större vikt. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta den erbjudna försäkringsersättningen, vilket innebär en avveckling av Tyresö Vindkraft AB:s verksamhet, samt att Tyresö vindkraft AB görs till ett vilande bolag, se bifogad tjänsteskrivelse.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §162.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö vindkraft ABs verksamhet.pdf
Tjänsteskrivelse Avveckling av Tyresö Vindkraft AB.pdf
Tyresö Bostäder AB Protokollsutdrag 200924 § 13.pdf
Tyresö vindkraft AB Styrelseprotokoll 200923.pdf

8 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Diarienummer 2020/KS 0154 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporterna noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten redovisas om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 30 september 2020 från äldre- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden.

Ärendet har beretts av äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden som föreslår kommunfullmäktige att notera rapporterna.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-29 § 87.pdf
Rapport ej verkställda beslut SoL 30 september 2020.pdf
Rapport ej verkställda beslut LSS per 30 september 2020.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2020-10-28 § 1073.pdf
Rapport ej verkställda beslut.pdf

9 Antagande av detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen.
2. Detaljplan för Apelvägen antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 7 november – 28 november 2017. Sammanlagt har 212 yttranden inkommit under granskningstiden.

Planförslagets utformning har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts gällande byggrätt för vårdboendet har inneburit en placering längre bort från befintliga bostäder och därmed minskad negativ påverkan på omgivningen. Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige besluta att planförslaget revideras inför antagandet så att högsta tillåtna nockhöjd motsvarar fyra våningar i den huskropp som ligger parallellt med Tyresövägen och att detaljplan för Apelvägen antas.

Efter kommunstyrelsens beredning av ärendet den 15 september har ett antal överklaganden enligt kommunallagen (laglighetsprövning) lämnats in till Förvaltningsrätten. Kommunstyrelsen har på begäran av Förvaltningsrätten lämnat ett yttrande till domstolen där kommunen anför att klagandes yrkande i första hand ska avvisas då beslut om detaljplanen inte fattats ännu och därmed inte heller kan bli föremål för överklagande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §128.pdf
Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf
Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf
Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf
Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf
Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf
Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf
Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf
Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf
Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf
Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf
Bilagor
9 Granskningsutlåtande_Apelvägen.pdf (654 kb) 9 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §128.pdf (371 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.doc.pdf (136 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 1.pdf (458 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.doc.pdf (136 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 2.pdf (469 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.doc.pdf (136 kb) 9 Omröstning kommunstyrelsen 2020-09-15 § 128 nr 3.pdf (467 kb) 9 Ordförandeförslag Granskningsutlåtande_Apelvägen lägre.docx.pdf (765 kb) 9 Ordförandeförslag Planbeskrivning_Apelvägen_lägre.docx.pdf (5 176 kb) 9 Ordförandeförslag Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 39 meter.pdf (401 kb) 9 Planbeskrivning_Apelvägen_antagande.pdf (6 059 kb) 9 Reservation KD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (388 kb) 9 Reservation L Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (646 kb) 9 Reservation M Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 030 kb) 9 Reservation MP Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (753 kb) 9 Reservation SD Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (1 218 kb) 9 Särskilt yttrande C Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (847 kb) 9 Tjänsteskrivelse antagende av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen.pdf (382 kb) 9 Tjänsteskrivelse Apelvägen.docx.pdf (403 kb) 9 Uppdaterad Plankarta för Apelvägen_hus 1-4 42 meter.pdf (401 kb)

10 Svar på motion om ett grönare Granängsringen

Diarienummer 2020/KS 0166 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ronnie Norén (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ett grönare Granängsringen med förslag om att en satsning på ett ansiktslyft av Granängsringen görs med särskild tonvikt på områdets grönområden, med stort inslag av frukt- och bärväxter för de boendes trivsel och nyttjande. Motionen har remitterats för förslag till besvarande till Tyresö bostäder. Tyresö bostäder beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur bolaget arbetar med områdets grönområden.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad. Motionen bordlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-09-15 §136.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-09-02 §68.pdf
Svar motion Grönare Granängsringen.pdf
Motion om ett grönare Granängsringen (SD).pdf

11 Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med seniorer i förebyggandet mot fallskador

Diarienummer 2020/KS 0145 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en tjänst inrättas för att arbeta med seniorer i syfte att förebygga fallskador. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §170.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 91.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 64.pdf
Omröstningsprotokoll Äldre- och omsorgsnämnden 2020-09-03 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om att inrätta en tjänst som arbetar med
seniorer i förebyggandet mot fallskador.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion om fallförebyggande tjänst.pdf
Motion om att inrätta tjänst i syftet att arbeta preventivt med fallskador hos äldre.pdf

12 Svar på motion om djur i äldreomsorgen

Diarienummer 2020/KS 0146 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Centerpartisterna Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag att kommunen ska utreda frågan om djur på äldreboenden, där även de boenden som inte är kommunalt drivna ska inkluderas. Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för förslag till beslut. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från kommunala pensionärsrådet. Nämnden har berett motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som
föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 KS §171.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 92.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-09-03 § 65.pdf
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Tjänsteskrivelse, svar på motion om djur i äldreomsorgen.pdf
Motion om djur i äldreomsorgen.pdf

13 Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast

Diarienummer 2020/KS 0143 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anna Steele, Ulrica Riis-Pedersen och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla kommunens verksamheter snarast ska upphöra med användandet av engångsartiklar av plast. Motionen har remitterats av kommunstyrelsen till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §172.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdraget 2020-10-14 HU §39.docx.pdf
Svar på motion om att upphöra med engångsartiklar av plast Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om att sluta användandet av engångsartiklar av plast osignerad.docx.pdf
Motion Upphör med engångsartiklar i plast.pdf

14 Svar på motion om bullerminskande åtgärder av omgivningsbuller

Diarienummer 2020/KS 0148 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Ulrica Riis-Pedersen, Anna Steele och Johanna Björksten från Centerpartiet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att en kartläggning gällande bullernivåer över alla kommundelar tas fram samt att bullerdämpande åtgärder presenteras utifrån den kartläggningen. Motionen har remitterats till hållbarhetsutskottet för förslag till besvarande. Kommunstyrelseförvaltningen beskriver i bifogad tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med trafikbuller. Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §173.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §38.docx.pdf
Svar på motion om bullerminskande åtgärder Tjänsteskrivelse.pdf
Svar på motion om omgivningsbuller tjänsteskrivelse.docx.pdf
Åtgärdsplan för vägtrafikbuller i befintlig miljö_Tyresö kommun.pdf
Motion om bullerminskande åtgärder.pdf

15 Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021

Diarienummer 2020/KS 0124 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
Bedömningsnivåerna för mål och indikatorer som framgår i bilaga 1 får under året justeras genom beslut i kommunstyrelsen.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs.
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 517,7 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. Revisorernas budget för år 2020 fastställs till 1,4 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
18. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Beskrivning av ärendet
Tyresös kommunplan ska enligt kommunens styrprocess revideras årligen. Kommunstyrelseförvaltningen har därför upprättat ett förslag till kommunplan för 2021-2024 inkluderande budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2024.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har kommunplanedokumentet fått en ny layout och några mindre korrekturändringar har gjorts i texten.

Ärendet har även kompletterats med alternativt kommunplaneförslag från Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Utdebiteringen för 2021 fastställs till 19,75 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2021-2024 fastställs.
3. Särskilda uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2021 fastställs:
Förskola 329 037 000 kr
Grundskola 771 609 000 kr
Individ- och familjeomsorg 245 356 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning 270 614 000 kr
Äldreomsorg 401 281 000 kr
Gymnasieskola 239 614 000 kr
Vuxenutbildning 27 735 000 kr
Arbete och integration 17 445 000 kr
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar 116 843 000 kr
Samhällsbyggnad 144 350 000 kr
Bygglovsverksamhet 6 447 000 kr
Gemensam verksamhet 233 043 000 kr
Politisk verksamhet 30 153 000 kr
Vatten och avlopp 0 kr
Renhållning 0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2021- 2024 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2021-2024 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2021 fastställs till 1,0 procent.
9. Tidigare beslutade investeringar för ej längre aktuella projekt på 629,4 miljoner kronor enligt bilaga 5 avförs från investeringsprogrammet.
10. Nya och utökade investeringar på totalt 382,2 miljoner kronor enligt bilaga 5 förs in i investeringsprogrammet.
11. Förslag till investeringsprogram som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen fastställs.
12. Lån får tas upp inom en ram på 1 650 miljoner kronor.
13. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
14. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
15. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
16. Följande taxor antas och börjar gälla från och med 1 januari 2021:
- reviderad taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
- reviderad avfallstaxa
- reviderad bibliotekstaxa
- reviderade avgifter och taxor för äldre och personer med funktionsnedsättning inklusive årlig uppräkning mot prisbasbeloppet
- reviderade taxor och avgifter för lokaler och anläggningar inklusive årlig uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
17. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2021-2024 med budget för 2021.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §161.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf
Kommunplan 2021-2024.pdf
Kommunplan 2021-2024 med gulmarkerad korrektur.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf
Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf
Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf
Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf
Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf
Avfallstaxa 2021.docx.pdf
Avfallstaxa 2021 med kommentarer.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf
Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf
Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf
Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf
Författningstext VA-taxa 2021 med ändringsmarkeringar.pdf
M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
V Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf
SD Kommunplan 2021.pdf
KD Kommunplan 2021.pdf
Budget för revisionen 2021.pdf
Bilagor
15 Avfallstaxa 2021 med kommentarer.pdf (1 311 kb) 15 Avfallstaxa 2021.docx.pdf (1 308 kb) 15 Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 inklusive ändring inför 2021.pdf (102 kb) 15 Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 §84 Investering Breviksvägens förskola.pdf (147 kb) 15 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §82 Investering A-hus Kumla skola.pdf (141 kb) 15 Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2020-10-21 §83 Reinvestering Kumla skola.pdf (134 kb) 15 Budget för revisionen 2021.pdf (761 kb) 15 Författningstext VA-taxa 2021 med ändringsmarkeringar.pdf (587 kb) 15 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §34.docx.pdf (185 kb) 15 Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 HU §35.docx.pdf (163 kb) 15 KD Kommunplan 2021.pdf (511 kb) 15 Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2020-10-14 § 86.pdf (267 kb) 15 Kommunplan 2021-2024 med gulmarkerad korrektur.pdf (2 633 kb) 15 Kommunplan 2021-2024.pdf (3 606 kb) 15 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2020-10-27 §161.pdf (391 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden 2020-09-28 § 61 Justering taxa lokaler och anläggningar.pdf (160 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden Bilaga Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (680 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-04-27 § 34 Reviderad bibliotekstaxa.pdf (1 574 kb) 15 Kultur- och fritidsnämnden Tjänsteskrivelse Justering av taxor och avgifter för lokaler och anläggningar.pdf (305 kb) 15 M Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (7 333 kb) 15 Revidering av taxa för avfallsavgifter tjänsteskrivelser.pdf (313 kb) 15 Revidering av VA-taxa 2021 KS 2020-10-15 osignerad.doc.pdf (209 kb) 15 Revidering av Va-taxa 2021 tjänsteskrivelse signerad.pdf (290 kb) 15 SD Kommunplan 2021.pdf (13 449 kb) 15 Slutlig författningstext VA-taxa 2021.docx.pdf (481 kb) 15 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (754 kb) 15 Tjänsteskrivelse Kommunplan 2021-2024.pdf (215 kb) 15 Tjänsteskrivelse revidering av taxa för avfallsavgifter osignerad.docx.pdf (293 kb) 15 V Kommunplan 2021-2024 med budget för 2021.pdf (962 kb) 15 Äldre- och omsorgsnämnden, protokollsutdrag 2020-10-01 § 78 avgifter avseende taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (158 kb) 15 Äldre- och omsorgsnämnden, Skriftlig reservation M, C och KD 2020-10-01 § 78 Taxor inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning.pdf (110 kb) 15 Äldre- och omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse, Höjning avgifter avseende taxor inom omsorg äldre och personer med funktionsnedsättning.pdf (408 kb)