Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2022-11-24

Sammanträde 2022-11-24

Datum
Klockan
13:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Diarienummer 2022/KS 0009 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya frågor lämnats in till sammanträdet.

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Diarienummer 2022/KS 0010 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya interpellationer lämnats in till sammanträdet.

3 Anmälan av nya motioner

Diarienummer 2022/KS 0012 001

Beskrivning av ärendet
Vid tidpunkten för kallelseutskick har inga nya motioner lämnats in till sammanträdet.

4 Avsägelser och fyllnadsval

Diarienummer 2022/KS 0014 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
* Avsägelsen i kommunfullmäktige godkänns och överlämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Jimmy Grundäng (SD), ersättare i kommunfullmäktige

5 Investeringsprogrammet 2022-2034

Diarienummer 2022/KS 0137 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Beskrivning av ärendet
Investeringsprogrammet bygger på kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar. Planen innehåller en detaljerad beskrivning av kommunkoncernens alla investeringar.

Programmet innehåller en sammanfattning över kommunens och Tyresö Bostäders pågående och planerade investeringar.

I programmet redovisas totala budgetramar för grupper av projekt, med en fördelning per år enligt tidplan för utgifter och inkomster. Investeringsbudget för enskilda projekt är föremål för sekretess i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretess föreligger i de projekt där upphandling av entreprenader ännu inte är slutförda. När genomförandet har kommit så långt att det inte är aktuellt med fler upphandlingar upphör sekretessen för ett enskilt projekt.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Nya och förändrade medel för investeringar om totalt 12,5 mnkr, enligt bilaga 1, förs in i investeringsprogrammet, enligt bilaga 1.
2. Samlingsanslagen justeras ned med totalt 47 mnkr, enligt bilaga 1.
3. Investeringsprogrammet 2022-2034 fastställs, enligt bilaga 1.
4. Eventuella effekter för kommande driftsbudget till berörda verksamheter beaktas vid kommande beslut om driftsbudget i kommunplan 2024 och framåt.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 174.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-10-26 § 80.pdf
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2022-2034.pdf
Investeringsprogram bilaga 1.pdf

6 Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023

Diarienummer 2022/KS 0115 10

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023-2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2023 fastställs:
5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs
Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
357 000 000 kr
Grundskola
831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg
300 600 000 kr
Omsorg om personer med
funktionsnedsättning
304 100 000 kr
Äldreomsorg
407 500 000 kr
Gymnasieskola
257 800 000 kr
Vuxenutbildning
29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
130 600 000 kr
Samhällsbyggnad
168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 300 000 kr
Gemensam verksamhet
258 100 000 kr
Politisk verksamhet
31 700 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr

6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent.
9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
13. Revisorernas budget för år 2023 fastställs till 1,6 miljoner kronor enligt förslag från fullmäktiges presidium.
14. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023

Beskrivning av ärendet
I Tyresö kommun anges varje år politiska mål och inriktningar i kommunplanen, som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunplanen ger svaret på frågan VAD kommunen ska åstadkomma. I kommunplanen fastställs målområdena och målen för kommunen på kommunövergripande nivå.

Kommunplanen innehåller även den budget kommunens enligt kommunallagen varje år ska upprätta för nästa kalenderår.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till kommunplan för 2023-2026 inkluderande målområden, mål och budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-2026.

Sedan kommunstyrelsens hantering av ärendet har ärendet kompletterats med ett förslag från fullmäktiges presidium om revisorernas budget för år 2023. Ärendet har även kompletterats med alternativt kommunplaneförslag från Sverigedemokraterna.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Utdebiteringen för 2023 fastställs till 19,50 kronor per skattekrona.
2. Målområden och mål för perioden 2023-2026 fastställs.
3. Politiska uppdrag enligt kommunplansdokumentet fastställs.
4. Budgeterade ramanslag per verksamhetsområde för budgetåret 2023 fastställs:

Verksamhetsområde
Anslag
Förskola
357 000 000 kr
Grundskola
831 800 000 kr
Individ- och familjeomsorg
300 600 000 kr
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
304 100 000 kr
Äldreomsorg
407 500 000 kr
Gymnasieskola
257 800 000 kr
Vuxenutbildning
29 000 000 kr
Bibliotek, kultur & fritid
130 600 000 kr
Samhällsbyggnad
168 900 000 kr
Bygglovsverksamhet
9 300 000 kr
Gemensam verksamhet
258 100 000 kr
Politisk verksamhet
31 700 000 kr
Vatten och avlopp
0 kr
Renhållning
0 kr

5. De i kommunplanen föreslagna planer för ramanslag 2024- 2026 fastställs
6. Anslagen till förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola baseras på beräknad volym, och avräkning mot faktisk volym sker vid bokslut.
7. Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för budgetåret 2023-2026 enligt bilaga 2 till kommunplanen fastställs.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,25 procent.
9. Lån får tas upp inom en ram på 2 000 miljoner kronor.
10. Ramen för koncernens rörelsekrediter fastställs till 150 miljoner kronor.
11. Kommunen tecknar sammantaget borgen såsom för egen skuld för Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
12. Borgensavgiften för Tyresö Bostäder AB fastställs till 0,4 procent av vid var tidpunkt utnyttjad del, för övriga borgensåtaganden fastställs borgensavgiften i varje enskilt fall.
13. I övrigt godkänns kommunstyrelsens förslag till kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-11-08 § 175.pdf
Tjänsteskrivelse - Kommunplan 2023-2026 med budget för 2023.docx
Tyresö kommuns kommunplan 2023-2026 med budget 2023 - version till kommunstyrelsen 2022-11-08.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2022-10-25 § 168.pdf
Tjänsteskrivelse - Skattesats 2023.pdf
Sverigedemokraternas kommunplan för 2023-2026 med budget för 2023.pdf
Revisionens äskande inför 2023.pdf