Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-12-09

Sammanträde 2004-12-09

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§80 Motion angående solceller på kommunhuset

Dnr 2004/

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in motion (bilaga) med förslag om att kommunen investerar i solceller på taket av kommunhuset och/eller andra kommunala byggnader och ansöker om skattereduktion för dessa miljöinvesteringar.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

______


§81 Motion angående ishall och isbana på Trollbäckens IP

Dnr 2004/

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur (s) och Ulf Lönnqvist (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att båda de nya planerade isbanorna samordnat placeras på Trollbäckens IP och att den ena banan från början projekteras som en ishall.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____


§82 Interpellationer

Dnr 2004/023 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Eija Räty (s) angående föreningarnas tillgänglighet till allmänna platsen i Tyresö centrum. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten och Anders Linder (s).

_____


§83 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2004/011 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

-Katarina Aspenberg (fp) – ledamot i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelsen

- Margareta Ternstedt (fp), Myggdalsvägen 83, 135 42 Tyresö väljs till ledamot i socialnämnden

- Håkan Ericsson ©, Sikvägen 19, 135 41 Tyresö väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Ingela Arback (fp), Julivägen 21, 135 54 Tyresö väljs till ledamot i demokratiberedningen

- Tuula Tiilikainen (v), Granängsvägen 17, 135 45 Tyresö väljs till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

______

§84 Val av ledamöter och ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 2004/011 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige ska välja ledamöter och ersättare till den nya nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande samt bland dessa utse ordförande och vice ordförande för tiden 2005-2006.

Kommunfullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till ledamöter:

(m) Olle Chevalier

(m) Kenneth Monthan

(fp) Anna Steele Karlström

(kd) Janis Salts

(s) Lars Ericson

(s) Claes-Göran Enman

(v) Elisabeth Hedlund

Följande personer väljs till ersättare:

(m) Fredrik Sawestål

(m) Yvonne Lindblad

(fp) Ylva Andersson

© Lars Lagerstedt

(s) Marie Linder

(s) José Blanco

(s) Olga Alata

Ordförande: Olle Chevalier (m)

Vice ordförande: Anna Steele Karlström (fp)

_______


§85 Informationspolicy för Tyresö kommun

Ärendebeskrivning

Dnr 2004/102 003

Informationsenheten har utarbetat ett förslag till informationspolicy för kommunen. I policyn anges riktlinjer och ansvarsfördelning för informationsarbetet. Syftet med policyn är att skapa effektivitet och helhetssyn i kommunens informationsinsatser. I policyn behandlas ansvar och arbetsfördelning, intern information, extern information, grafisk profil, massmediarelationer och information vid allvarliga händelser.

Informationspolicyn ska kompletteras två gånger årligen med en informationsplan för januari-juni samt juli-december. Informationsplanerna kommer att delges kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Informationspolicy för Tyresö kommun antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Mikael Gustafsson (v), Anders Linder (s), Anders Bergérus (s), Leif Bratt (mp) och Anna Steele Karlström (fp).

Yrkanden

Berit Assarsson (m) yrkar att kommunfullmäktige inte ska anta informationspolicyn utan endast notera den.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 32 ja, 16 nej och 3 nedlagda. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit ändringsyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

______

§86 Plan- och byggtaxa

Dnr 2004/1080 051

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till plan- och byggtaxa. Den nu gällande taxan har inte ändrats sedan 1995 i de delar som berörs i förslaget till ny taxa. Däremot har en separat taxa för kart- och mätverksamheten antagits.

Förslaget bygger på kommunförbundets modell till taxa. I stora drag är den uppbyggd efter samma principer som den tidigare taxan. Enligt taxan ska avgift betalas för ärenden om

- lov och förhandsbesked

- bygg- och rivningsanmälan

- upprättande av områdesbestämmelser, detaljplaner och fastighetsplaner

- förvaring av brandfarliga och explosiva varor

- funktionskontroll av ventilationssystem

- tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar, åtgärder eller uppdrag.

Kommunfullmäktige beslutar om hur stor del av verksamheten som ska finansieras med skattemedel respektive avgifter. Miljö- och byggnadsnämnden får därefter besluta om ändring av grundbeloppet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat om önskad kostnadstäckningsgrad, dvs hur nämndens kostnader ska fördelas mellan avgifter och skattemedel. Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Vissa av miljö- och byggnadsnämndens uppgifter ska ej räknas in i avgiftsunderlaget. Hit hör t.ex. tillsyn och allmän rådgivning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslaget till plan- och byggtaxa antas

- De delar av verksamheten som enligt lag får avgiftsfinansieras ska ha full kostnadstäckning genom avgifter.

- Grundbeloppet (G) är 36 kronor när taxan träder i kraft.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (fp).

Yrkanden

Mats Larsson (fp) yrkar att följande beslutssats läggs till:”Taxan träder i kraft den 1 januari 2005.”

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

- Taxan träder i kraft den 1 januari 2005.

_____

§87 Ändring av attestreglemente

Dnr 2004/138 002

Ärendebeskrivning

Kommunens nuvarande attest- och utanordningsreglemente från 1996 är i vissa delar otidsenligt genom att det innehåller hänvisningar till rutiner förknippade med ett tidigare ekonomisystem. Det är inte anpassat till den elektroniska fakturahantering som numera tillämpas för merparten av kommunens fakturor. Ekonomikontoret har därför upprättat ett förslag till moderniserat och förtydligat attestreglemente.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till attestreglemente godkänns

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______


§88 Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Dnr 2004/142 003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2004 att inrätta en nämnd för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Nämnden kommer att inleda sitt arbete den 1 januari 2005. Med anledning av detta har kommunkansliet utarbetat ett förslag till reglemente för den nya nämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Reglemente för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Leif Bratt (mp).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§89 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Dnr 2004/143 003

Ärendebeskrivning

Med anledning av inrättande av nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande samt revidering av kommunstyrelsens delegationsordning föreslår kommunkansliet att kommunstyrelsens reglemente revideras i paragraferna 2.1, 6 och 8 (se bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av reglemente för kommunstyrelsen antas

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Berit Assarsson (m), Mats Larsson (fp), Anders Linder (s), Leif Bratt (mp) och Leif Kennerberg (kd).

Yrkanden

Anders Bergérus (s) yrkar att ”invandrarservice och flyktingmottagning” läggs till sista strecksatsen under §2.

Berit Assarsson (m) yrkar att ordet personalpolitik byts ut mot arbetsgivarpolitik.

Mats Larsson (fp) yrkar att §13s ordalydelse ändras till följande:”Kommunstyrelsens ordförande jämte de ordföranden och oppositionsföreträdare, som för ett och samma kommunala uppdrag arvoderas med minst 60% av heltidsarvodet för kommunalråd benämns kommunalråd/oopositionsråd.” Utöver det framställs ett antal redaktionella yrkanden.

Efter detta yrkar Anders Bergérus (s) på återremiss.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Ärendet återremitteras.

_____


§90 Säkerhets- och beredskapsplanen "Grundsyn"

Dnr 2004/141 161

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredtid hos kommuner och landsting i kraft, och den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor i kraft. De nya lagarna innebär för kommunens del ett utökat ansvar och nya uppgifter för krisberedskap och förebyggande av olyckor inom ramen för samhällets krishanteringssystem. Med anledning av de nya bestämmelserna är det nödvändigt med en revidering av kommunens beredskapsplan.

Kommunledningsförvaltningens stab har arbetat fram ett förslag till ”Säkerhets- och beredskapsplan Grundsyn 2005”. Planen träder i kraft den 1 januari 2005 och ersätter den tidigare ”beredskapsplanen Grundsyn 2000”. Den nya planen har utökats till att omfatta hela skalan internt skydd, skydd mot olyckor, krisberedskap samt höjd beredskap och krig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen Grundsyn antas.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§91 Säkerhets- och beredskapsplanen "Plan för hantering av extraordinära händelser"

Dnr 2004/141 161

Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2003 trädde lagen om extraordinära händelser i fredtid hos kommuner och landsting i kraft. Lagen innebär bl.a. att kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta en ”plan för hantering av extraordinära händelser”. Efter genomförd risk- och sårbarhetsanalys, samordnad med motsvarande analys för skydd mot olyckor, är det nu dags att anta denna plan. Med anledning av de nya bestämmelserna är det nödvändigt med en revidering av kommunens beredskapsplan.

Kommunledningsförvaltningens stab har arbetat fram ett förslag till Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser 2005”. Planen träder i kraft den 1 januari 2005.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Säkerhets- och beredskapsplanen ”Plan för hantering av extraordinära händelser” antas.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.