Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-02-10

Sammanträde 2005-02-10

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Förslag om byggnation av lägenheter vid Alléplan i Trollbäcken

4 Förslag om antagande av detaljplan för mobiltelefonmast Häxvägen, del av fastigheten Näsby 4:1469

5 Förslag om behandling av motion om plan för äldres boende

6 Förslag om revidering av verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Mötesinformation

 

§1 Motion angående läxtid i skolan

Dnr 2005/024

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att utreda vilka möjligheter som finns att avsätta tid för läxläsning i anslutning till skoldagen och att personal på skolan finns tillgänglig under denna tid.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

§2 Motion angående rättvis konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

Dnr 2005/025

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström (mp) och Maria Björke (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att det kaffe, te och bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV- märkt i den mån tillgången medger.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.


§3 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

- Birgitta Silén (s) – ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i styrelsen för Tyresö Bostäder AB

- Anna Steele Karlström (fp) – ledamot och vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

- Margareta Ternstedt (fp) – ledamot i socialnämnden

- Inger Elwin (fp) – ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelserna.

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Aina Gartne (m), Öringevägen 18, 135 49 Tyresö väljs till revisorsersättare

- Margareta Ternstedt (fp), Myggdalsvägen 83, 135 42 Tyresö väljs till ledamot och vice ordförande i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

- Inger Elwin (fp), Kringelkroken 13, 135 30 Tyresö väljs till ledamot i socialnämnden

- Joachim Wallberg (fp), Kringelkroken 44, 135 30 Tyresö väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Lilian Nylinder (mp), Stensötegången 5, 135 35 Tyresö väljs till ersättare i demokratiberedningen

§4 Byggnation av lägenheter vid Alléplan i Trollbäcken

Dnr 2005/011

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäders styrelse inledde hösten 2001 diskussioner om att bygga bostäder ovanpå affärsbyggnaden på Alléplan för att möta en stor efterfrågan på bostäder i kommunen, och för att utveckla området. Ett tillbyggnadsförslag har tagits fram i enlighet med befintlig bebyggelse och i överensstämmelse beträffande fasadmaterial och färgsättning, vilket kommer att stärka den nuvarande 50-talskaraktären av Alléplan.

Enligt ägardirektiven ska Tyresö bostäder tillhandahålla bostäder med hög kvalitet i Tyresö kommun. Styrelsen förordar i bifogade skrivelse att projektet ska genomföras. Det ligger i linje med styrelsens mål att satsa på bostäder i centrala lägen med god kvalitet samt låga drift- och underhållskostnader. I bifogade kalkyler redovisas ekonomisk prognos för bolaget inklusive och exklusive Alléplanprojektet.

Tyresö bostäder ska enligt ägardirektiven inte – annat än på uppdrag av ägaren – göra nyförvärv eller nybyggnation i syfte att expandera rörelsen. Styrelsen överlåter därför till kommunfullmäktige att besluta om projektets genomförande.

Ordförandeutlåtande

Som framgår av ärendebeskrivningen har vi inom Tyresö Bostäder AB och inom kommunen diskuterat möjligheten att bygga bostäder med hyresrätt ovanpå Vivo i Trollbäckens Centrum sedan hösten 2001. Det finns en stor efterfrågan på lägenheter i denna del av kommunen. Det är naturligtvis inte okomplicerat att bygga i detta läge. Det har handlat om att få fram ett bra projekt med bostäder som passar ihop med den övriga bebyggelsen, om att lösa parkeringsbehovet för de tillkommande bostäderna mm och inte minst om att få fram ett projekt som är ekonomiskt försvarbart.

Länsstyrelsen har godkänt statligt investeringsbidrag till de planerade bostäderna. Projektet finns med i landshövdingens redovisning av sitt uppdrag från regeringen att förhandla med kommunerna om ökat bostadsbyggande. Ett starkt önskemål från kommunen var att Vägverket skulle anlägga en ny cirkulationsplats i ett läge strax söder om den nuvarande korsningen väg 260-Alléplan samtidigt med bostadsbygget. Detta projekt fanns också med i länsplanen för väginvesteringar, dock under förutsättning att Vägverket fick anslag motsvarande 100 procent av vad man begärt för vårt län. Det fick man emellertid inte.

En enig styrelse i Tyresö Bostäder AB förordar nu att projektet genomförs och begär kommunfullmäktiges godkännande. Jag kan konstatera att det finns både fördelar och nackdelar med projektet. Fördelarna är ett tillskott av efterfrågade hyreslägenheter i ett attraktivt läge väl anpassade för platsen, att miljön kring Trollbäckens Centrum får ett rejält lyft, vilket gagnar detta kommundelscentrums möjligheter att överleva och utvecklas, och möjligheter att få ett apotek till Trollbäcken. Parkeringsfrågan för de tillkommande bostäderna anser jag kan lösas på ett tillfredsställande sätt genom att bolaget förvärvar en intilliggande fastighet för ändamålet. Projektet har förbättrats genom att hisskraven nu tillfullo är uppfyllda.

En svaghet i projektet är ekonomin. Projektet i sig är trots investerings-bidrag inte ekonomiskt lönsamt den närmaste 10-årsperioden med de antaganden som gjorts. Om man ser hela fastigheten inkl Vivo som ett objekt ger det dock ett mindre överskott under perioden. Kommunens avkastningskrav på bolaget fördröjs ett år till 2010 jämfört med om projektet inte genomförs. Bolagets resultat beräknas bli positiva varje år både med och utan projektet, men givetvis krymper marginalerna med projektet.

Osäkerheterna i kalkylen gäller som alltid ränteutvecklingen. En viss höjning av räntan ingår i antagandena. Kalkylen får anses försiktig då nivån på antagna hyreshöjningar är låg under hela perioden och den årliga driftkostnadsökningen kanske tilltagen i överkant. I de ekonomiska långtidsprognoserna för hela bolaget inkluderas både utdelning på aktiekapitalet till ägaren och borgensavgift till kommunen.

En annan nackdel är givetvis att Vägverket inte har resurser att anlägga den nya rondellen, vilket skulle ge ett bättre trafikflöde och ge möjligheter ordna ytterligare p-platser på ett bra sätt. Denna nackdel är dock inte så stor att den utgör ett direkt hinder för bostadsprojektets genomförande. Det finns möjligheter att temporärt tillskapa ytterligare p-platser i alternativt läge fram till dess att rondellen kan anläggas. Denna fråga får hanteras i särskild ordning och inte blandas ihop med det aktuella bostadsprojektet.

Om man endast ser till ekonomin för detta enskilda projekt borde det inte genomföras. Påverkan på bolagets totala ekonomi är dock liten. Om man också väger in andra faktorer enligt ovan kan ett genomförande försvaras. Det handlar ändå, det skall erkännas, om en inte helt lätt avvägning mellan för- och nackdelar. Efter långa diskussioner inom majoriteten och med andra partier föreslår jag att kommunfullmäktige godkänner genomförande av projektet.

Yrkande i kommunstyrelsen

Jan Larsson (fp-gruppen) yrkar att projektet gällande byggande av lägenheter vid Alléplan omedelbart avbryts.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Jan Larsson (fp-gruppen) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstningsordning fastställs:

Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

Den som stöjder yrkandet från Jan Larsson röstar nej

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Genomförande av projektet med byggande av lägenheter vid Alléplan godkänns.

Reservation i kommunstyrelsen

Jan Larsson (fp-gruppen) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Olle Chevalier (m), Jan Larsson (fp), Mikael Gustafsson (v), Birgitta Nådell (s) och Anders Linder (s).

Yrkanden

Jan Larsson (fp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som avslår det röstar nej.

Röstningsresultat: 44 ja och 7 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Jan Larsson m fl (fp-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen (bilaga).

§5 Antagande av detaljplan för mobiltelefonmast Häxvägen

Dnr 2004/0208

Ärendebeskrivning

UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) – tredje generationens mobilsystem (3G) – är på väg att byggas ut i hela Sverige. UMTS ska bli ett trådlöst kommunikationssystem med högre överföringshastighet än GSM (Global System for Mobil Communication) och NMT (nordiskt mobiltelefonsystem). På regeringens uppdrag har Post- och telestyrelsen gett fyra företag/operatörer tillstånd att bygga ut det rikstäckande UMTS-nätet i Sverige.

UMTS använder högre frekvenser än dagens GSM-nät och antennerna kommer att sitta tätare. Det blir därför nödvändigt att i många områden uppföra nya basstationer (t.ex. i master). För att Tyresö kommun ska kunna bevilja permanent bygglov för en ny mast krävs, i vissa fall, en detaljplan för maständamål. Plan- och teknikberedningen gav därför planeringsavdelningen i uppdrag i januari 2002 att utarbeta förslag till detaljplaner för områden där det är nödvändigt.

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av en mobiltelefonmast med tillhörande teknikbodar inom fastigheten Näsby 4:1469. Den nya masten kan eventuellt ersätta den mast som idag finns vid Kumla skola. Planområdet är beläget på en höjd strax söder om Häxvägen inom fastigheten Näsby 4:1469 i Trollbäcken. Marken ägs av Tyresö kommun.

Förslaget har varit utställt för programsamråd under tiden 24 mars till och med 19 april. Under samrådstiden inkom 72 skrivelser, och efter samrådstidens utgång ytterligare 10 skrivelser. Förslaget har därefter varit utställt på samråd under tiden 20 oktober till och med 10 november 2004. Under utställningstiden har 11 skrivelser inkommit. Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 13 december 2004 till och med 10 januari 2005. Under utställningstiden inkom 7 synpunkter. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för mobiltelefonmast vid Häxvägen (del av fastigheten Näsby 4:1469) antas.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag med hänvisning till försiktighetsprincipen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Björn E Stenström (mp).

Yrkanden

Björn E Stenström (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Björn E Stenström m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

§6 Motion om plan för äldres boende

Dnr 2002/143

Ärendebeskrivning

Anders Linder och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om en plan för äldres boende. I motionen föreslås att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med berörda förvaltningar, landstinget och Tyresö Bostäder med uppgift att arbeta fram en plan för de äldres boende i enlighet med motionens anda”. Kommunfullmäktige beslöt den 14 april § 29 att återremittera ärendet. Motivet för yrkandet var att ”det rått missuppfattningar om vad motionen avser och att den därför inte behandlats på rätt sätt”.

Kommunledningsförvaltningen föreslår i ett yttrande att kommunfullmäktige uttalar att i Äldreomsorgsplanen och i Översiktsplanen ska det finnas planer för äldres boende på kort respektive lång sikt. Vidare föreslås att motionen avslås.

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i motionärernas resonemang om att allt fler äldre människor kan komma att bo kvar i sina hem längre än idag, vilket ställer krav på kommunens planering av service och tillgängliga bostäder. Det är värdefullt om äldre människor kan få utökad service och bo kvar i sina hem så länge som möjligt. Det är betydelsefullt för såväl individen som för samhället. Jag anser dock inte att det finns behov av att tillsätta en arbetsgrupp av det slag som motionärerna föreslår med uppdrag att arbeta fram en plan för äldres boende . Det finns idag flera samverkansorgan där dessa frågor diskuteras, vilket redogörs för i kommunledningens yttrande. Tyresö Bostäders nya ledning har fått besked om kommunens önskan att bolaget uppmärksammar dessa frågor. Bolaget kan medverka till exempelvis byte av lägenhet utan hiss till lägenhet med hiss, med diverse smärre insatser i lägenheterna för att underlätta boendet för äldre hyresgäster m m. Avsikten är att ta kontakt med alla hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i kommunen om dessa

frågor. Inom socialförvaltningen pågår diskussioner om att erbjuda viss service i hemmen för att möjliggöra längre kvarboende och även minska riskerna för fallskador. Frågan om äldres boende kommer även att inkluderas i det pågående arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och äldreomsorgsplan. Från majoritetens sida ställer vi oss alltså bakom andemeningen i motionärernas förslag. Dock är det att-satsen med yrkandet som vi har att ta ställning till. Där föreslås att en arbetsgrupp tillsätts, vilket vi inte ser behov av. Därför föreslår jag att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) yrkar bifall till motionens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Anders Bergérus och Inger Gemicioglu. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot

beslutet med hänvisning till partiernas yrkande.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Linder (s), Birgitta Nådell (s), Berit Assarsson (m), Inger Gemicioglu (v), Olle Chevalier (m), Björn E Stenström (mp) och Jan Larsson (fp).

Yrkanden

Anders Linder (s) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Inger Gemicioglu (v).

Björn E Stenström (mp) yrkar att ärendet återremitteras för inhämtande av pensionärsrådets yttrande.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit återremissyrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår återremissyrkandet röstar ja.

- Den som bifaller återremissyrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 24 ja, 26 nej och 1 nedlagd. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit återremissyrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Ärendet återremitteras.

§7 Revidering av verksamhetsområdet för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2005/0094

Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Tekniska avdelningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställs i enlighet med bilagda karta. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet vid Vikvägen, del av Strandvägen, Strandstigen och del av Strandallén i Tyresö kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendet tas upp som ett extra ärende

- Den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde inom Tyresö kommun fastställes i enlighet med bilagda karta.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.