Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-04-14

Sammanträde 2005-04-14

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg 12

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Förslag om omdisponering av budgetmedel med anledning av nytt arrendekontrakt för Uddby gård

4 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2004 samt redovisning av måluppfyllelse

5 Årsredovisning för Tyresö Näringslivs AB 2004

6 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2004

7 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2004

8 Förslag om anslaget för tillgänglighetsåtgärder (handikappanpassning) m.m. i kommunens fastigheter och verksamheter

9 Förslag om exploateringsavtal för Alléplan

10 Förslag om antagande av detaljplan för Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264)

11 Förslag om exploateringsavtal för område vid Gränsvägen

12 Förslag om detaljplan för område vid Gränsvägen, del av fastigheterna Kumla 3:928 och Kumla 3:1264

13 Förslag om behandling av motion om ishall och isbana på Trollbäckens IP

Mötesinformation

 

§25 Interpellationer

Dnr 2005/014 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Mikael Gustafsson (v) angående lönenivån för vissa yrkesgrupper och kommunens åsikt om Kommunals krav på lägsta lön. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande och interpellanten.

Susann Ronström (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande och socialnämndens ordförande angående barn och ungdomars sociala miljö i Tyresö.

Denna interpellation besvaras vid nästa sammanträde.

§26 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Stig Carlsson (s) – ordförande för Tyresö kommuns revisorer, lekmannarevisor i Tyresö Bostäder AB, lekmannarevisor i Tyresö Näringslivs AB och ersättare för lekmannarevisorn i Södertörns Brandförsvarsförbund

Chris Bremark (s) – ledamot i kommunfullmäktige

Robert Thoms (s) – ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut:

- Gokänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

§27 Omdisponering av budgetmedel med anledning av nytt arrendekontrakt för Uddby gård

Dnr 2005/051 261

Ärendebeskrivning

Tyresö Kommun är ägare av Uddby Gård. Gården är belägen inom Alby Naturreserverat och är en unik tätortsnära hembygdsgård med levande lantbruk, öppna odlingslandskap kopplat till visning av gården som erbjuds allmänhet och skolor. Inom gångavstånd från gården bor ca 20 000 tyresöbor.

Gården arrenderas ut till andra generationen inom familjen Magnusson, Erik och Marianne Magnusson. För närvarande finns ett gällande arrendeavtal för fem år framåt. Skälet till att ärendet nu aktualiseras är att kunna möjliggöra ett successivt generationsskifte och överföring av arrende och avtal i en takt som gynnar verksamheten vid gården och som möjliggör att både bibehålla gårdens unika karaktär och möjligheter till utveckling av olika näringsgrenar inom naturreservatets ram.

I bilagor redovisas de olika avtalen, driftkostnadskalkyl för 2005-2007 och investeringsplan 2005-2009.

Fortsättningsvis föreslås att ansvaret för frågor rörande Uddby Gård läggs på nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande. Förvaltare och representant för jordägaren är fortsättningsvis Utvecklingsförvaltningen med Peter Hellsten som ansvarig chef.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kommunfullmäktige godkänner att 115 tkr, 380 tkr och 410 tkr förs över från respektive kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens och finansförvaltningens budgetar till utvecklingsförvaltningens budget enligt bilaga 5.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Elisabeth Hedlund (v), Jerry Svensson (s) och Berit Assarsson (m).

Yrkanden

Jerry Svensson (s) yrkar att ärendet återremitteras för att vissa avtalsvillkor bör omprövas.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit återremissyrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som biträder yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 29 ja, 21 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Minoritetsåterremiss föreligger.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Ärendet återremitteras

§28 Årsredovisning och revisionsberättelse för Tyresö kommun 2004 samt redovisning av måluppfyllelse

Dnr 2005/054 042

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret redovisar i bilaga årsredovisningen för kommunen för år 2004.

Årsredovisningen innehåller bl.a. följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Verksamhetsberättelse för respektive nämnd

- Kommunens personal

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Revisionsberättelse är under utarbetande och behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö kommun för år 2004 godkänns

- Redovisningen av måluppfyllelse godkänns.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Anders Bergérus (s-gruppen) hänvisar till partiets budgetförslag för 2004.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Herman Fältström (m), Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Inger Gemicioglu (v), Mikael Gustafsson (v), Peter Bylund (mp), Mats Fält (m) och Marita Bertilsson (s).

Revisionsberättelse

Revisor Herman Fältström (m) redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort.

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen (bilaga) över sin granskning av 2004 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

- Årsredovisningen för Tyresö kommun för år 2004 godkänns.

- Redovisningen av måluppfyllelse godkänns.

Protokollsanteckning

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) deltar inte i beslutet.

Särskilt yttrande

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) lämnar särskilt yttrande.

§29 Årsredovisning för Tyresö Näringslivs AB 2004

Dnr 2005/054 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2004. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 31 mars.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2004 för Tyresö näringslivsaktiebolag noteras

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§30 Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2004

Dnr 2005/054 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2004.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2004 för Tyresö Bostäder AB noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§31 Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2004

Dnr 2005/054 042

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2004. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten under år 2004 och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2004 för Södertörns Brandförsvarsförbund noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§32 Anslaget för tillgänglighetsåtgärder (handikappanpassning) m.m. i kommunens fastigheter och verksamheter

Dnr 2004/070 041

Ärendebeskrivning

I kommunens budget för 2005 finns medel avsatta för olika slags åtgärder för att förbättra funktionshindrades tillgång till kommunens fastigheter och verksamheter. Dels finns 250 000 kr upptagna i investeringsbudgeten för att vidta åtgärder i kommunens fastighetsbestånd och 250 000 kr för åtgärder i trafikmiljön, dels finns 200 000 kr beräknade för arbete med handikappåtgärder i kommunkansliets driftbudget.

De fysiska åtgärder som oftast aktualiseras i befintliga lokaler medför var för sig sällan utgifter som motiverar att de finansieras från investeringsanslag och aktiveras i kommunens balansräkning. Utnyttjandet av medlen försvåras därigenom. Posten i investeringsbudgeten föreslås därför omvandlas till driftanslag redan för 2005. Genom att samla de medel som står till buds för olika slags åtgärder med samma syfte, dvs. förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder, på ett ställe blir det enklare att göra en samlad prioritering mellan olika åtgärder. Av detta skäl föreslås att anslaget förläggs till kommunkansliet. För att inte ytterligare belasta 2005 års driftbudget föreslås omvandling av investeringsmedel för ökad tillgänglighet i trafikmiljön få anstå till dess att 2006 års budgetar upprättas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsanslaget på 250 000 kr för tillgänglighetsåtgärder i kommunens fastigheter tas bort och medlen förs över till kommunkansliets budgetpost inom kommunlednings-förvaltningens driftanslag.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§33 Exploateringsavtal för Alléplan

Dnr 2005/0252 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Alléplan har varit formellt utställd under tiden 10 juni till 5 juli 2004 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detaljplanen gör det möjligt att bygga på den befintliga butiksbyggnaden på Alléplan för att skapa ca 50 lägenheter. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat fram ett exploateringsavtal med Tyresö Bostäder.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska bygga ca 50 hyresrätter

- Kommunen har rätt, men ej skyldighet, att hyra sex lägenheter för handikappomsorgens behov.

- Lägenheterna ska i övrigt fördelas enligt gällande överenskommelse mellan kommunen och exploatören (kommunen fördelar 2/3 av lägenheterna).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Tyresö Bostäder AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Jan Larsson (fp-gruppen) inte deltar i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (fp) och Mikael Gustafsson (v).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

Protokollsanteckning

Mats Larsson m fl (fp-gruppen) deltar inte i beslutet.

§34 Antagande av detaljplan för område vid Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264)

Dnr 2002/0067 214

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder har tagit fram ett förslag på hur man kan bygga på den befintliga butiksbyggnaden på Alléplan med två och en halv våning och på så sätt tillskapa cirka 50 nya hyreslägenheter i Trollbäcken. Nya lokaler för ett apotek och gatukök ingick också i förslaget. För att genomföra förslaget behövs en ny detaljplan för området. Plan- och teknikberedningen gav därför miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen år 2002 i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för området med normalt förfarande.

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 10 juni till och med den 5 juli 2004. Under utställningstiden har 10 synpunkter inkommit. Efter samrådet inkom ytterligare 1 kompletterande synpunkt. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med miljö –och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bifogat utställningsutlåtande. Efter utställningen har ett antal förändringar gjorts i planförslaget (se bifogat utställningsutlåtande). Inkomna synpunkter från programsamråd och samråd finns på kommunkansliet och planeringsavdelningen.

Ordförandeförslag

Jag förslår att bifogad detaljplan för Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del

av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264) antas.

Yrkande

Jan Larsson (fp-gruppen) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet.

Omröstning

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer avslagsyrkandet från Jan Larsson (fp-gruppen) röstar nej

Omröstningen utfaller med 11 ja-röster och 2 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogad detaljplan för Alléplan (Kumla 3:392, 3:395 samt del av Kumla 3:753, 69:26, 69:44 och 3:1264) antas.

Reservation i kommunstyrelsen

Jan Larsson (fp-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till folkpartiets reservationer i kommunstyrelsen 2004-05-25 § 78 och 2005-01-25 § 4 (bilagor).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Larsson (fp) och Olle Chevalier (m).

Yrkanden

Mats Larsson (fp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som avslår kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 44 ja och 7 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Mats Larsson m fl (fp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till reservation i kommunstyrelsen.

§35 Exploateringsavtal för område vid Gränsvägen

Dnr 2004/0017 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Gränsvägen har varit formellt utställd under tiden 17 november till 10 december 2004 och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Gränsvägen. För att kunna uppföra bebyggelsen föreslås exploatören förvärva ett markområde av kommunen på ca 560 kvm mellan Gränsvägen och fastigheten Kumla 3:928 för 437 580 kr.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska bygga 8-12 bostadslägenheter i två våningar med en total byggnadsarea på 400 kvm samt uthus på maximalt 250 kvm,

- Exploatören förvärvar ett markområde på ca 560 kvm för en köpeskilling om 780kr/kvm, totalt 437 580 kr,

- Exploatören ansvarar för kostnaderna för fastighetsreglering och bildande av ledningsrätt för befintliga ledningar,

- Exploatören ska utföra och bekosta bulleråtgärder så att gällande riktvärden inte överskrids,

- Befintlig villa ska rivas innan ny bebyggelse uppförs,

- Exploatören ska erlägga planavgift enligt separat planavtal,

- Anslutningsavgift för vatten- och avlopp betalas enligt taxa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Per Lagertun AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§36 Antagande av detaljplan för område vid Gränsvägen, del av fastigheterna Kumla 3:981, Kumla 3:1264

Dnr 2001/0432 214

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har i maj 2004 upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Gränsvägen för del av fastigheterna Kumla 3:928 och Kumla 3:1264 i Lindalen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra mindre flerbostadshus i högst två våningar och på så sätt tillskapa högst 12 nya lägenheter. Planområdet är beläget i Lindalens villaområde, som ligger i den nordöstra delen av Tyresö kommun vid gränsen mot Nacka kommun. Planområdet begränsas i norr, väster och söder av Tyresövägen, Malmstigen respektive Gränsvägen.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 17 november till och med 10 december 2004. Under samrådstiden har 5 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Synpunkterna från programsamråd och samråd finns tillgängliga på kommunkansliet och planavdelningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Gränsvägen, del av fastigheterna Kumla 3:928 och Kumla 3:1264 antas med följande tillägg i planbeskrivningen under rubriken Teknisk service:

”Uppvärmning av bostäderna med fossila bränslen bör undvikas och om så inte är möjligt bör ett uppvärmnings­system väljas som senare enkelt kan konverteras till användning av en miljövänligare energikälla”.

”För att motverka en ökad avrinning ska dagvattnet från byggnadernas tak omhändertas lokalt på fastigheten så att det kommer vegetationen tillgodo.”

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

§37 Motion om ishall och isbana på Trollbäckens IP

Dnr 2004/150 826

Ärendebeskrivning

Kristjan Vaigur och Ulf Lönnqvist har den 8 december 2004 för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om ishall och isbana på Trollbäckens IP. Motionärerna föreslår att:

- båda de nya planerade isbanorna samordnat placeras på Trollbäckens IP

- den ena banan från början projekteras som en ishall.

Ordförandeutlåtande

Behovet av en tredje konstisbana i kommunen är mycket stort. Det finns även behov av att installera ett nytt köldaggregat på Trollbäckens idrottsplats. Kommunstyrelsen beslutade därför den 22 februari att föreslå fullmäktige att tillföra 5 miljoner kronor till investeringsbudgeten för finansiering av utgifter i samband med isbaneprojekt. Följande investeringar ska stå klara till säsongsstart 1 november 2005:

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på den befintliga konstisbanan

på Trollbäckens idrottsplats

- Ombyggnad av isproduktionsanläggningen på Bollmoravallen samt ny

konstisbana på Bollmoravallen kompletterad med konstgräs under

sommarsäsongen.

Intensiva diskussioner har förts om var den tredje isbanan ska läggas. Vi har inom majoriteten bedömt att Bollmoravallen är den mest lämpliga placeringen både av praktiska skäl för ungdomarna och sporten och av driftekonomiska skäl för kommunen. Jag föreslår därför att motionens första att-sats avslås. Nästa år är tanken att en helt ny isbana ska ersätta den befintliga på Trollbäckens IP. Banan ska då projekteras som en ishall. Jag föreslår att motionens andra att-sats därmed bifalles.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionens första att-sats avslås

- Motionens andra att-sats bifalls

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kristjan Vaigur (s) och Lilian Edberg (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.