Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-05-19

Sammanträde 2005-05-19

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§38 Motion angående 30-zon i Lindalen

Dnr 2005/072 511

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Anders Bergérus (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att göra Lindalen till ett försöksområde med maxhastighet 30 km/tim.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

______

§39 Interpellationer

Dnr 2005/014 103

Ärendebeskrivning

Socialnämndens ordförande, Kerstin Malmberg (fp), och barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats Fält (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marita Bertilsson (s) och Susann Ronström (s) angående barn och ungdomars sociala miljö i Tyresö. Vidare yttrar sig interpellanterna, barn- och utbildningsnämndens ordförande, social-nämndens ordförande, Jan Larsson (fp), José Blanco (s) och Inger Gemicioglu (v).

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lilian Edberg (m) besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Inger Gemicioglu (v) angående eventuell flytt av Bollmora Föreningsgård och kulturskolan till Nyboda skola. Vidare yttrar sig interpellanten, Anders Linder (s), Kristjan Vaigur (s) och Berit Assarsson (m).

Eija Räty (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande och personalutskottets ordförande angående Tyresö kommun-anställda kvinnors stora ohälsa.

Marie Linder (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande, barn- och utbildningsnämndens ordförande och socialnämndens ordförande angående ungdomarnas situation i Tyresö.

_______

§40 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Alf Karlsson (v) har begärt entledigande från uppdraget som nämndeman. Lagmannen vid Handens tingsrätt har bifallit framställningen.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Entledigandet noteras.

- Bengt Sommare (v), Diamantgången 111, 135 49 Tyresö väljs till nämndeman vid Handens tingsrätt.

______

§41 Prognos och ekonomisk rapport per mars 2005

Dnr 2005/055 042

Ärendebeskrivning

Den ekonomiska rapporten för första kvartalet innehåller ett delårsutfall för perioden januari – mars 2005 samt en prognos för helårsresultatet. Samtliga väsentliga poster har periodiserats. Utfallet av investeringarna efter ett kvartal presenteras i rapporten. Dessutom redovisas en helårsprognos för investeringarna. Utifrån detta kan en prognos också göras över upplåningen för resten av året. Utfall per mars 2005 och en prognos för året presenteras också för kommunens samtliga resultatenheter.

Resultatet för Tyresö kommun per 31 mars är + 16,5 mkr, det är ett överskott för perioden jämfört med budget på 13,1 mkr. Prognosen för året är ett negativt resultat på – 2,1 mkr. Den huvudsakliga orsaken till det negativa resultatet är att utfallet för skatteintäkter, statsbidrag och utjämningssystem väntas bli 6,4 mkr sämre än budgeterat.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Prognos och ekonomisk rapport per mars 2005 noteras.

- Omdisponering av driftbudget för socialnämnden enligt bilaga 6 godkänns.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Kerstin Malmberg (fp), Anders Linder (s) och Peder Holmström (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____


§42 Revidering av investeringsbudget 2005

Dnr 2005/070 041

Ärendebeskrivning

En genomgång har gjorts av investeringsbudgeten för 2005. Revideringar föreslås i de fall projekten försenats eller en exaktare produktionskalkyl beräknats. Av de anslagna medlen för 2004 har 13,4 mkr inte förbrukats eftersom projekten blivit försenade. Dessa medel föreslås nu överföras till investeringsbudgeten 2005. Dessutom föreslås förändringar av övriga projekt som ökar investeringsbudgeten med totalt 30,8 mkr. Där ingår också två nya projekt som innebär renoveringar av några förskolor och gymnasiet.

I bilaga redovisas samtliga projekt som förändrats gentemot ursprunglig budget. Upplåningen beräknas öka med 109 mkr under 2005 och vid årets slut uppgå till 411 mkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till revidering av investeringsbudget för 2005 enligt bilaga godkänns.

Jäv i kommunstyrelsen

Jan Larsson (fp) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut av ärendet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m) och Anders Bergérus (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Jäv

Jan Larsson (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslutet.

_____


§43 Omdisponering av budgetmedel med anledning av nytt arrendekontrakt för Uddby gård

Dnr 2005/041 070

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 mars 2005 att teckna avtal med handelsbolaget Uddby gård för:

- Gårdsarrende för Uddby gård

- Skötselavtal beträffande mark och byggnader på Uddby gård

- Hyresavtal angående servering och hembygdsmuseum

- Avtal angående visningsgård.

Kommunstyrelsen beslutade även att ansvaret för frågor rörande Uddby gård i fortsättningen ska finnas hos Nämnden för Arbetsmarknad och vuxnas lärande. Med anledning av detta föreslås att medel förs över från kultur- och fritidsförvaltningens, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens och finansförvaltningens budgetar till budgeten för nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 14 april 2005 § 27.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Följande överföringar görs till nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande:

- 115 000 kr från kultur- och fritidsförvaltningen

- 380 000 kr från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

- 410 000 kr från finansförvaltningen.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§44 Motion om äldres boende

Dnr 2002/143 735

Ärendebeskrivning

Anders Linder och Birgitta Nådell har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige om en plan för äldres boende. I motionen föreslås att ”kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp med berörda förvaltningar, landstinget och Tyresö Bostäder med uppgift att arbeta fram en plan för de äldres boende i enlighet med motionens anda”. Kommunfullmäktige beslöt den 10 februari att återremittera ärendet för inhämtande av pensionärsrådets åsikter.

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) bifall till motionen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit bifallsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning i kommunstyrelsen

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer yrkandet från Susann Ronström röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Björn E Stenström (mp), Anders Linder (s), Kerstin Malmberg (fp), Olle Chevalier (m), Susann Ronström (s) och Inger Gemicioglu (v).

Yrkanden

Anders Linder (s) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Björn E Stenström (mp) och Inger gemicioglu (v).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit motionen.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår motionen röstar ja.

- Den som bifaller motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstnings-protokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit motionen.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.