Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-06-16

Sammanträde 2005-06-16

Datum
Klockan
Plats
Mötesinformation

 

§45 Interpellationer

Dnr 2005/014 103

Ärendebeskrivning

Personalutskottets ordförande, Kenneth Monthan (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Eija Räty (s) angående Tyresö kommunanställda kvinnors stora ohälsa. Vidare yttrar sig personalutskottets ordförande, interpellanten, Inger Gemicioglu (v), Kerstin Malmberg (fp), Kristjan Vaigur (s), Mikael Gustafsson (v) och Jan Larsson (fp).

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats Fält (m) och socialnämndens ordförande, Kerstin Malmberg (fp), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marie Linder (s) och Marita Bertilsson (s) angående ungdomars situation i Tyresö. Vidare yttrar sig en av interpellanterna, Kerstin Malmberg (fp), Mikael Gustafsson (v), Peder Holmström (m), Anders Linder (s) och Mats Fält (m).

Mathias Tegnér (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till vice ordföranden i Tyresö Bostäder AB angående Tyresö Bostäders uthyrningspolicies.

Peter Bylund (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda.

Dessa interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

______

§46 Antagande av detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse

Dnr 2003/0183 214

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens planberedning gav våren 2003 miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för området vid Sparvvägen.

Detaljplanen är den första bostadsetappen i Östra Tyresö och planen syftar till att förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättringar av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås, men i huvudsak föreslås ingen förtätning av området.

Planområdet är beläget i Nytorp på Brevikshalvön intill Kalvfjärden och omfattar del av Finborgsvägen och Sparvvägen. Området gränsar i nordväst till ängarna där kommunfullmäktige har antagit en detaljplan för förskola och skola. I sydost gränsar ett naturområde med båtklubbar och tillhörande bryggor, i nord bostadsfastigheter och i sydväst Kalvfjärden.

Förslaget har varit ute på samråd under tiden 24 november till och med den 22 december 2003. Förslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 10 februari till och med 4 mars 2005. Under samrådstiden har 13 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilagda samrådsredogörelse tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsför-valtningens kommentarer. I utställningsutlåtandet beskrivs de ändringar som har gjorts av planförslaget efter utställningen. Synpunkterna i sin helhet finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och på sammanträdet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifogat förslag till detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse antas.

Yrkanden i kommunstyrelsen

1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att området söder om fastigheterna Trinntorp 1:162-168 och Brevik 1:99 läggs ut som naturmark och öppet vattenområde. Området blir därigenom allmän platsmark och allmänt vattenområde (alternativ B i inriktningsbeslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2004 § 96).

2. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att tomtstorleken begränsas till ca 2000 kvm (omräknas till möjliga antal fastigheter i planbestämmelserna).

3. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att byggrätten ändras så att det blir möjlighet att uppföra huvudbyggnad och uthus/garage i samma byggnad om maximalt 200 kvm.

4. Inger Gemicioglu (v) yrkar att byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

5. Inger Gemicioglu (v) yrkar att riktmärket för minsta tomtstorlek i planen bör vara medianvärdet av dagens fastighetsstorlek i Östra Tyresö, dvs ca 2 800 kvm.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer inledningsvis proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition i tur och ordning på yrkandena 3 och 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition i tur och ordning på yrkandena 2 och 5 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat förslag till detaljplan för Sparvvägen, område för villabebyggelse antas

Jäv i kommunstyrelsen

Jan Larsson (fp) och Mats Larsson (fp) anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut av ärendet.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation från kommunstyrelsens sammanträde den 25 januari 2005 § 9 (bilaga). Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i yrkande 1.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Mikael Gustafsson (v), Björn E Stenström (mp), Berit Assarsson (m) och Leif Kennerberg (kd).

Yrkanden

Anders Bergérus (s) yrkar 1. att området söder om fastigheterna Trinntorp 1:162-168 och Brevik 1:99 läggs ut som naturmark och öppet vattenområde. (Alternativ B i inriktningsbeslut från kommunstyrelsen den 25 maj 2004 §96). Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson (v) och Björn E Stenström (mp).

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar 2. att tomtstorleken begränsas till ca 2000 kvm (omräknas till möjliga antal fastigheter i planbestämmelserna).

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar 3. att byggrätten ändras så att det blir möjlighet att uppföra huvudbyggnad och uthus/garage i samma byggnad om maximalt 200 kvm.

Inger Gemicioglu (v) yrkar 4. att byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

Inger Gemicioglu (v) yrkar 5. att riktmärket för minsta tomtstorlek i planen bör vara medianvärdet av dagens fastighetsstorlek i Östra Tyresö, dvs ca 2 800 kvm.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande 1.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som bifaller yrkande 1 röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja och 25 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Övriga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Jäv

Jan Larsson (fp) och Mats Larsson (fp) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen och beslutet.

Reservationer

S-gruppen och v-gruppen reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservationer lämnade i kommunstyrelsen.

Mp-gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_____

§47 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Birgitta Eklund (kd) – ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i valnämnden, ersättare i demokratiberedningen

Calle Hjelmérus (s) – ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Anita Gidlund (s) – ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelserna.

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Janis Salts (kd), Bergvägen 19 A, 135 50 Tyresö väljs till ledamot i valnämnden och ersättare i demokratiberedningen

- Anna Steele Karlström (fp), Violstigen 7, 135 62 Tyresö väljs till ledamot i demokratiberedningen

- Martin Grubb Eriksson (s), Lindevägen 34, 135 54 Tyresö väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden

- Mathias Tegnér (s), Linblomsgränd 3, 135 47 Tyresö väljs till ersättare i kommunstyrelsen

- Palle Carlsson (s), Junibacken 20, 135 54 Tyresö väljs till ordinarie revisor

- Christina Tallberg (s), Gudöterassen 332, 135 53 Tyresö väljs till ersättare i revisorsgruppen

- Orvar Turegård (s), Liljegränd 19, 135 54 Tyresö väljs till ordförande i revisorsgruppen

______

§48 Ökad delaktighet för personer med funktionshinder - plan för Tyresö kommun 2005 - 2007

Dnr 2005/075 003

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav år 2002 kommunala handikapprådet i uppdrag att arbeta fram en handikapplan för kommunen som på ett tydligt sätt anger tidpunkt, kostnad och ansvar för åtgärder för att öka delaktigheten i samhället för personer med funktionshinder. Utgångspunkt för arbetet med handikapplanen har varit FN:s stadgeregler. Arbetet har bedrivits i en politiskt tillsatt styrgrupp och i ett antal arbetsgrupper med representanter från kommunen och handikapporganisationerna. Förslaget har remitterats till kommunens förvaltningar, det lokala sjukvårdsområdet och handikapp-organisationerna. Kommunala handikapprådet föreslår att bifogade plan för ökad delaktighet för personer med funktionshinder antas.

Ordförandeutlåtande

Det är ett utomordentligt bra och genomarbetat dokument som har tagits

fram med förslag till åtgärder för att öka delaktigheten i vår kommun för

personer med funktionshinder. De föreslagna åtgärderna är konkreta och

uppdelade på ansvar och kostnader vilket underlättar både beslutsfattande och uppföljning. Dokumentet har arbetats fram med bred förankring i de kommunala förvaltningarna och tillsammans med handikapporganisa-tionerna, vilket är en styrka. En stor del av förslagen på åtgärder rör innevarande år. Till dessa åtgärder finns redan budgetmedel avsatta. För kommande år utgör dokumentet ett viktigt beslutsunderlag i budget-processen. De angelägna behov som redovisas i dokumentet får då vägas mot andra behov i kommunens verksamheter på sedvanligt sätt. Varje förvaltning har i budgetdirektiven i uppdrag att i sina budget- och verksamhetsplaner redovisa hur de kommer att bidra till de kommunöver-gripande åtagandena som handikapplanen är exempel på. Jag föreslår att planen ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö kommun 2005-2007” antas. Beslut om åtgärder för 2006 och 2007 behandlas i samband med budget för respektive år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Planen ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder – plan för Tyresö kommun 2005-2007” antas. Beslut om åtgärder för 2006 och 2007 behandlas i samband med budget för respektive år.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kerstin Malmberg (fp), Bengt Bergström ©, Inger Gemicioglu (v), Ossian Lundström (m) och Rune Jansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§49 Motion om komplettering av kommunens upphandlingsregler

Dnr 2005/041 060

Ärendebeskrivning

Thomas Henriksson och Anders Bergérus har för den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen den 17 mars 2005 lämnat in en motion till fullmäktige om komplettering av kommunens upphandlingsregler. Motionärerna föreslår att Tyresö kommun kompletterar gällande upphandlingsregler så att vid upphandling av varor eller tjänster som ska produceras i Sverige, ska det framgå tydligt i anbudsunderlaget att ett av kraven för anbudets antagande är, att leverantören tecknar svenskt kollektivavtal.

Motionen har remitterats till kommunjuristen för yttrande (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Utöver det som sägs i yttrande från kommunjuristen vill jag göra några kommentarer.

Det råder föreningsfrihet i Sverige. Alla har rätt att vara medlemmar i eller stå utanför en förening. Det gäller enskilda personers medlemskap i fackförening och det gäller enskild arbetsgivares medlemskap i arbetsgivarorganisation. Det anser vi i kommunledning vara en fundamental rättighet, som måste respekteras i ett fritt och demokratiskt land. Ingenting hindrar att avtal skrivs mellan en arbetsgivare och en anställd beträffande lön och annat som normalt ingår i kollektivavtal.

Det är vanligt förekommande bland många mindre företag att de inte har några kollektivavtal. Enligt uppgift gäller det ca hälften av alla småföretag. Ca 30 procent av alla anställda i det privata näringslivet har inte kollektivavtal. Det betyder inte att de har sämre löne- och andra villkor.

Att införa generellt krav på svenska kollektivavtal skulle utestänga ett stort antal företag och anställda i Sverige. Det anser vi i kommunledningen oacceptabelt.

Jag vill särskilt understryka att vi även fortsättningsvis endast kommer att anlita seriösa företag. Det är för oss en självklarhet.

Med hänvisning till ovanstående och till tjänsteyttrandet föreslår jag att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) att motionen bifalls.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit det. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Karlsson (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat bifall till motionen.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Jan Larsson (fp), Gunilla Andersson (v), Jerry Svensson (s), Olle Chevalier (m), Peter Bylund (mp) och Peder Holmström (m).

Yrkanden

Anders Bergérus (s) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Gunilla Andersson (v) och Peter Bylund (mp).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår motionen röstar ja.

- Den som bifaller motionen röstar bej.

Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstnings-protokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut: