Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-09-15

Sammanträde 2005-09-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Träffpunkten, Tyresö Centrum

OBS!
Platsen för sammanträdet


Hans Lindberg
Ordförande
/Britt-Marie Lundberg-B Läs mer...jörk

Utses att justera ......................................................................................................

Justeringens tid och
plats ......................................................................................................

Allmänhetens frågestund

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Förslag om ändring av valdistriktsindelning

4 Förslag om behandling av motion om läxtid i skolan

5 Förslag om behandling av motion om solceller på kommunhuset

6 Vice ordföranden i Tyresö Bostäder AB besvarar en interpellation angående uthyrningspolicies

7 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda

Mötesinformation

 

§50 Inledning

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige firade 70-års jubileum. Sammanträdet inleddes med tal av ordföranden Hans Lindberg.

Därefter uppträdde en stråkkvartett och en solist från Tyresö kulturskola.

_______

§51 Allmänhetens frågestund

Ärendebeskrivning

Tyresö grundskolors föräldraförening har, genom Johanna Martin, frågat (bilaga) partierna i kommunfullmäktige hur de kommer att satsa på grundskoleverksamheten efter valet och vilka prioteringar de vill göra. Frågan besvaras av Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Anna Steele Karlström (fp), Mikael Gustafsson (v), Leif Bratt (mp), Leif Kennerberg (kd) och Jenny Magnusson ©.

Carina Schedvin har ställt frågor (bilaga) om den planerade försäljningen av den kommunalt ägda strandmarken i detaljplanen Sparvvägen och efterlyser en konsekvensanalys avseende de moraliska effekter som försäljningen innebär. Frågan besvaras av Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Leif Kennerberg (kd), Mikael Gustafsson (v) och Jan Larsson (fp).

Nils Schedvin har frågat (bilaga) hur Tyresö kommun hanterar det olagliga byggnadsprojektet ”Stallet”, brottet mot Q-märkningen för ”Stallet” och den intilliggande marken samt om församlingen begärt erforderliga lov för bullervallarna och kyrkogården. Frågan besvaras av Mats Larsson (fp).

_________


§52 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Ylva Lovén Andersson (fp) – ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelsen.

- Olle Karlström (fp), Violstigen 7, 135 62 Tyresö väljs till ersättare i nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande.

- Christina Tallberg (s), Gudöterassen 332, 135 53 Tyresö väljs till ordinarie revisor.

______

§53 Ändring av valdistriktsindelningen

Dnr 2005/117 111

Ärendebeskrivning

Inför de allmänna valen 2006 har valnämnden gjort en översyn av befintliga valdistrikt och de båda valkretsarna. Översynen har omfattat en genomgång av antalet röstberättigade i valdistrikten, och med anledning av detta föreslås ett par justeringar av valdistriktsgränserna (se bilaga). Dessa förändringar är inom valkrets 1 och påverkar inte mandatfördelningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Valdistriktsindelningen justeras i enlighet med valnämndens förslag 2005-06-21 § 1 och 2005-08-24 § 2.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______

§54 Motion om läxtid i skolan

Dnr 2005/024 610

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 10 februari 2005 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om läxtid i skolan. Motionären föreslår att:

- barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att avsätta tid för läxläsning i anslutning till skoldagen och att personal på skolan finns tillgänglig under denna tid.

- Motionen utöver de i övrigt berörda instanserna också går på remiss till kommunens föräldraföreningar.

Yttranden på motionen har lämnats av barn- och utbildningsnämnden och Tyresö grundskolors föräldraförening (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Motionären föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka möjligheter som finns att avsätta tid för läxläsning i anslutning till skoldagen och att personal på skolan ska finnas tillgänglig under denna tid. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i bilagda tjänstskrivelse hur skolorna på olika sätt arbetar med läxläsning. Med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens yttrande och yttrandet från Tyresö Grundskolors föräldraförening föreslår jag att motionen anses besvarad.

Beslutsgång

Marita Bertilsson (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) bifall till motionen.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit bifallsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

Den som stödjer yrkandet från Marita Bertilsson m.fl. röstar nej.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bifogat röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservation i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till partiets reservation lämnad i barn- och utbildningsnämnden 05-06-20 § 28.

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig till förmån för yrkandet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Marita Bertilsson (s), Anna Steele Karlström (fp), Mikael Gustafsson (v), Mats Fält (m) och Marie Linder (s).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson (v).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att fullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsen förslag röstar ja.

- Den som befaller motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja, 23 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstnings-protokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Marita Bertilsson m fl (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§55 Motion om solceller på kommunhuset

Dnr 2004/149 379

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 18 november 2004 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om solceller på kommunhuset. Motionärerna föreslår att kommunen ansöker om skattereduktion för miljöinvesteringar i offentliga byggnader och investerar i solceller på taket av kommunhuset och/eller andra kommunala byggnader.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen den 26 april för förtydligande av kalkylerna.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över förslaget (se bilaga) och anser att kostnaden i dagsläget är för hög, men att det ska bli intressant att följa utvecklingen av solcellstekniken.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen anses behandlad.

Yrkande

Mikael Gustafsson (v) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utreder var det är lämpligt att investera i ett försök med solceller på någon eller några kommunala byggnader. Därmed anses motionen besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Mikael Gustafsson och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer vid lämpligt tillfälle att redovisa det arbete för energibesparande åtgärder som bedrivs i kommunen.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Karlsson (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Reservation i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Leif Bratt (mp), Peder Holmström (m), Mikael Gustafsson (v) och Mats Larsson (fp).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utreder var det är lämpligt att investera i ett försök med solceller på någon eller några kommunala byggnader. Yrkandet biträds av Leif Bratt (mp).

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Leif Bratt m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§56 Interpellationer

Dnr 2005/014 103

Ärendebeskrivning

Vice ordförande i Tyresö Bostäder AB, Olle Chevalier (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Mathias Tegnér (s) angående Tyresö Bostäders uthyrningspolicies. Vidare yttrar sig interpellanten, vice ordförande i Tyresö Bostäder, Inger Gemicioglu (v) och Birgitta Nådell (s).

Interpellationen angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda bordläggs på interpellantens begäran.

Kristjan Vaigur (s) och Marita Bertilsson (s) har lämnat in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande och barn- och utbildnings-nämndens ordförande angående nya lokaler för Kulturskolan och Tyresö gymnasium.

Dessa båda interpellationer besvaras vid nästa sammanträde.

_______