Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-10-13

Sammanträde 2005-10-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

2 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda

3 Kultur- och fritidsnämndens ordförande och barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående nya lokaler för Kulturskolan och Tyresö gymnasium.

5 Delårsbokslut och helårsprognos 2005

6 Förslag om antagande av detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse

7 Förslag om antagande av fördelning av gatukostnader för Smultronvägen, område för villabebyggelse

8 Förslag om antagande av fastighetsplaner för kvarteren Perm och Silur inom detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse

9 Förslag om exploateringsavtal för område vid Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

10 Förslag om antagande av detaljplan för område vid Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

11 Förslag om behandling av motion om konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

11 Förslag om fördelning av gatukostnader för Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

12 Förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2006

13 Förslag om investeringsmedel för förskolelokaler i Trollbäcken (KS 2005-10-12, § 147)

Mötesinformation

 

§57 Motion om "Ställ klimatkrav på transporter"

2005/133 060

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att kommunen ställer klimatkrav vid upphandling av transporttjänster och vid inköp av fordon köper miljöfordon.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

______

§58 Interpellationer

Dnr 2005/014 103

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lilian Edberg (m) och barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats Fält (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Kristjan Vaigur (s) och Marita Bertilsson (s) angående nya lokaler för Kulturskolan och Tyresö gymnasium.

Interpellationen angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda besvaras senare.

____________

§59 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2005/013 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Sunhild Dietrich (mp) – ersättare i socialnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelsen

- Lilian Nylinder (mp), Stensötegången 5, 135 35 Tyresö väljs till ersättare i socialnämnden

- Orvar Turegård (s), Liljegränd 19, 135 54 Tyresö väljs till lekmannarevisor i Tyresö Bostäder AB och i Tyresö Näringslivs AB.

_______

§60 Delårsbokslut och helårsprognos 2005 samt granskningsrapport

Dnr 2005/126 042

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas delårsbokslut och helårsprognos. Rapporten omfattar resultatet för perioden januari – augusti 2005 med resultaträkning och investeringar samt kommentarer för varje nämnd och styrelse. Rapporten innehåller även en prognos för helåret.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Delårsbokslut 2005 godkänns

- Redovisning av helårsprognos godkänns

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Anders Bergérus (s), Mikael Gustafsson (v), Peter Bylund (mp), Kerstin Malmberg (fp) och Peder Holmström (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Revisorernas granskningsrapport noteras.

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____

§61 Antagande av detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse

Dnr 2001/0065 214

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick 2001 i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för Smultronvägen etapp 6, Tyresö Strand. Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjligt genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 6 oktober – 8 november 2004 och formellt utställt under tiden 7 juni – 4 juli 2005. Under utställningstiden har 10 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för Smultronvägen, område för villabebyggelse antas

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§62 Antagande av fördelning av gatukostnader för Smultronvägen, område för villabebyggelse

Dnr 2004/0456 254

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Smultronvägen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Förvaltningen föreslår att gatukostnader tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap. 31 § där det står att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget är i enlighet med de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen (se bilagda förslag).

Förslaget till fördelning av gatukostnader har varit utställt under tiden 7 juni 2005 till och med 4 juli 2005. Under utställningstiden har inga yttranden inkommit på förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Smultronvägen, område för villabebyggelse, antas.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§63 Antagande av fastighetsplaner för kvarteren Perm och Silur inom detaljplanen för Smultronvägen, område för villabebyggelse

Dnr 2004/0289, 0460 245

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av detaljplan för område vid Smultronvägen har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till fastighetsplaner för kvarteren Perm och Silur (se bilagor). Fastighetsplanerna redovisar hur kvarteren ska indelas i fastigheter. Fastighetsplanerna ligger även till grund för debitering av gatukostnad och va-avgift som baseras på tomtstorlek.

Förslaget till fördelning av gatukostnader har varit utställt under tiden 7 juni 2005 till och med 4 juli 2005. För redovisning av inkomna synpunkter se under ärendet om antagande av detaljplan för Smultronvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fastighetsplan för kv. Perm antas

- Fastighetsplan för kv. Silur antas

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____


§64 Exploateringsavtal för område vid Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

Dnr 2005/0882 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Solsäter har varit formellt utställd under tiden 7 juni till och med 4 juli och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Solsäter. För att kunna uppföra bebyggelsen föreslås exploatören förvärva 310 kvm av fastigheten Näsby 51:7 av kommunen för 500 000kr.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska bygga 7 villor i enlighet med illustrationsritningar bilagda till avtalet

- Exploatören förvärvar ett markområde på ca 310 kvm för en köpeskilling om 500 000 kr

- Exploatören överlåter till kommunen med full äganderätt ca 60 kvm av fastigheterna Näsby 51:4-5 och Näsby 4:1071. Ingen ersättning betalas.

- Exploatören ansvarar för kostnaderna för fastighetsreglering

- Anslutningsavgift för vatten- och avlopp betalas enligt taxa.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Lennart Sjöholm och Helo Olsson godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp) och Peder Holmström (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§65 Antagande av detaljplan för Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469)

Dnr 2003/0380 214

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att bygga 7 nya permanentbostäder i området. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar samt en ombyggnad av vägnätet. I uppdraget från planberedningen ingår också att utreda om Kulturella folkdansgillets fastigheter i västra delen av området ska planläggas och ges en skyddsbestämmelse för att värna den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Förslaget har varit ute på programsamråd under tiden 7 april till och med 3 maj 2004och ute på samråd under tiden 7 till och med 28 februari 2005. Planförslaget har därefter varit utställt för granskning under tiden 7 juni till och med 4 juli 2005. Under utställningstiden har 9 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentar i bilaga. En del av synpunkterna har sammanfattning eller förtydligande. Efter utställningstiden har planförslaget ändrats enligt redovisning i utställningsutlåtandet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplan för område vid Solsäter (Näsby 103:13, 53:1, 54:1, 51:7, 4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469) antas.

Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande tillägg görs på sidan 8 i planbeskrivningen under rubriken ”Gator, trafik och parkering” efter stycke 2:

”Då den nuvarande vägen har ett stort kulturhistoriskt värde är det viktigt att en förändring sker varsamt. Om SL i framtiden beslutar att trafikera området med busstrafik, kommer kommunen utreda på vilket sätt genomförande-trafiken kan begränsas längs med den del av Långsjövägen som detaljplanen omfattar. Det kan t.ex. vara enkelriktad gata, högst 30km/h, farthinder eller en gårdsgata. Kommunen kommer i utredningen även beakta om trottoar och asfaltbeläggning är nödvändig för att säkerställa en god trafiksäkerhet i förhållande till bevarandet av kulturmiljön.”

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer först proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet från Mikael Gustafsson (v) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Solsäter (Näsby 103:13,53:1,54:1,51:7,4:1071, 51:5 samt del av Näsby 4:1469) antas

Reservation i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade instämt i tilläggsyrkandet från Mikael Gustafsson (v).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v), Peder Holmström (m), Anders Bergérus (s), Anders Linder (s), Björn E Stenström (mp) och Kerstin Malmberg (fp).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande tillägg görs på sidan 8 i planbeskrivningen under rubriken ”Gator, trafik och parkering” efter stycke 2:

”Då den nuvarande vägen har ett stort kulturhistoriskt värde är det viktigt att en förändring sker varsamt. Om SL i framtiden beslutar att trafikera området med busstrafik, kommer kommunen utreda på vilket sätt genomförande-trafiken kan begränsas längs med den del av Långsjövägen som detaljplanen omfattar. Det kan t.ex. vara enkelriktad gata, högst 30km/h, farthinder eller en gårdsgata. Kommunen kommer i utredningen även beakta om trottoar och asfaltbeläggning är nödvändig för att säkerställa en god trafiksäkerhet i förhållande till bevarandet av kulturmiljön.”

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

V-gruppen reserverar sig och hänvisar till skriftlig reservation (bilaga) i kommunstyrelsen.

§66 Antagande av fördelning av gatukostnader för Solsäter

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Solsäter har miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen utrett frågan om gatukostnader. Förvaltningen föreslår att gatukostnader tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap. 31 § där det står att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget är i enlighet med de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen (se bilagda förslag).

Förslaget till fördelning av gatukostnader har varit utställt under tiden 7 juni 2005 till och med 4 juli 2005. Under utställningstiden har inga yttranden inkommit på förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Solsäter antas.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____

§67 Motion om konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

Dnr 2005/025 469

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström och Maria Björke (mp) har den 10 februari lämnat in en motion till kommunfullmäktige om konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer. Motionärerna föreslår att:

- det kaffe som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger,

- det te som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger,

- de bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger.

Motionärerna föreslår att om att-satserna ovan inte bifalls av kommunfullmäktige ska ett mål antas om att 20 % av det kaffe, te och bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkta.

Ordförandeutlåtande

Motionärerna föreslår att kaffe, te och bananer som köps in av kommunen ska vara Rättvise- eller kravmärkt i den mån tillgången medger det alternativt utgöra 20 % av inköpen. Jag anser att detta är en fråga som inte ska centralstyras. Det är upp till dem som köper in kaffe och frukt att bestämma vilken typ av varor de vill inhandla. Utvecklingsförvaltningen skriver t.ex. i sitt yttrande att de har för avsikt att övergå till ekologiskt kaffe i de kafeterior som drivs av Arbetscentrum. Övriga förvaltningar och kommunens personal har möjlighet att göra likadant. Jag föreslår att motionen avslås.

Yrkande i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Elisabeth Hedlund (v), Anders Bergérus (s) och Mats Fält (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Elisabeth Hedlund (v) och Anders Bergérus (s).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår motionen röstar ja.

- Den som bifaller motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja och 25 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Mp-gruppen reserverar sig och hänvisar till skriftlig reservation (bilaga).

V-gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.

_____

§68 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2006

Dnr 2005/127 006

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2006.

Kommunfullmäktige (torsdagar)

9 februari

9 mars

6 april

18 maj

15 juni

7 september

12 oktober

23 november (budget)

14 december

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2006 antas enligt förslaget nedan.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____


§69 Investeringsmedel för förskolelokaler i Trollbäcken

Dnr 2005/1056 290

Ärendebeskrivning

Enligt barn- och utbildningsförvaltningens prognos 2005 för behov av förskoleplatser de närmaste åren behöver platser, förutom redan beslutade, skapas våren 2006 och våren 2007. Förvaltningens analys bygger på den befolkningsprognos som regelbundet tas fram för hela kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september fattat beslut om att utöka antalet förskoleplatser (se bilaga). Beslutet innebär bl.a. att en ny paviljong för två förskoleavdelningar placeras på tomten Kumla 3:155, Lönnvägen 11, vid Fornuddens skola. En ansökan om tillfälligt bygglov är under beredning.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att investeringskostnaden blir 2 550 000 kr. Investeringsmedel för byggnader och byggnation finns i förslag till kommunstyrelsens investeringsbudget för 2006. Åtgärderna behöver dock startas redan 2005 för att lokalerna ska kunna tas i bruk våren 2006. Kommunfullmäktige föreslås därför tillföra investeringsbudgeten 2 550 000 kronor för finansiering av utgifter i samband med etablering av paviljong vid Fornuddens skola.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 2 550 000 kronor för finansiering av utgifter i samband etablering av paviljong vid Fornudden skola (Kumla 3:155).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______