Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-11-10

Sammanträde 2005-11-10

Datum
Klockan
15:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Strategi- och budgetplan 2006 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2006-2008

4 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda

5 Förslag om exploateringsavtal för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16)

6 Förslag om antagande av detaljplan för Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16)

(KS 2005-10-25, § 152)

Budgethandlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunens båda bibliotek och i kommunreceptionen från torsdagen den 3 november 2005.
_______
Mötesinformation

 

§70 Interpellationer

Ärendebeskrivning

Anders Linder (s) har lämnat en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande angående splittringen av Tyresö gymnasium samt kulturskolans lokalisering.

Denna interpellation och interpellationen angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda besvaras vid ett senare sammanträde.

_______

§71 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelse av kommunalt uppdrag föreligger:

Gunnar Frisell (s) – nämndeman vid Handens tingsrätt

Kommunfullmäktiges beslut:

- Noterar avsägelsen

- Jens Wahlberg (s), Björktickegången 1. 135 33 Tyresö väljs till nämndeman vid Handens tingsrätt.

______

§72 Strategi- och budgetplan 2006 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2006-2008

Ärendebeskrivning

Planerings- och budgetarbetet inför 2006 och KELP-perioden 2006-2008 har skett enligt en ny, mera enhetlig modell än tidigare. Det innebär dels att alla förvaltningar har arbetat enligt samma systematik och struktur, dels att bredare grupper av kommunens medarbetare har deltagit i arbetet.

Det nya arbetssättet syftar bl a till att utnyttja de olika verksamheternas möjligheter att bidra till kommungemensamma mål och strategiska utveck-lingsområden. Som framgår av avsnitt 4 i dokumentet innebär det att kommunens nämnder sammantaget bidrar med ett 30-tal vitt skilda åtaganden för att uppnå de kommungemensamma målen.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser sorterade under följande rubriker.

- Syfte
- Omvärldsanalys
- Strategier
- Mål, åtaganden
- Budget
- Organisation, personal, ekonomi
- Uppföljning, utvärdering

Ordförandeutlåtande

Jag är glad att vi i den borgerliga majoriteten kan lägga fram ännu en budget i balans, som rymmer åtskilliga förbättringar och satsningar. Tonvikten ligger på barn och ungdom och äldreomsorgen. Investeringsbudgeten är större än på många år.

Skatteintäkterna fortsätter att öka i en långsammare takt än prognostiserat. Den förväntade ökningen i antalet sysselsatta eller antalet arbetade timmar har uteblivit. Arbetslösheten är i stället högre idag än för ett år sedan. Detta påverkar givetvis skatteintäkterna både i Tyresö och i riket. Till detta kommer kraftigt ökade energikostnader.

Bland de satsningar som görs i budgeten vill jag här särskilt nämna den stora, extra satsning som nu planeras för att minska sjukfrånvaron bland personalen, satsningen på högre personaltäthet i förskolan och elevhälsan, på barn med särskilda behov i skolan, på fritidsgårdarna, på fortsatt omstrukturering i servicehuset för fler platser i särskilt äldreboende och på förbättrat underhåll av lokaler och gator och vägar.

Knappt hälften av investeringsbudgeten om totalt ca 123 miljoner kronor avser lokalförsörjning och anläggningar. De större investeringarna är den nya idrottshallen vid Tyresö skola, ny för- och grundskola på Brevikshalvön, ombyggnad av taket på Hanvikens skola och ny isbana på Trollbäckens IP. På vägsidan står en rondell Tyresövägen-Strandallén och Tyresö brygga vid Trinntorp för de största beloppen. Övriga större investeringar gäller vatten- och avloppsledningar, markförvärv och utbyggnad av gator och vägar i nya detaljplaneområden. Det stora investeringsbehovet gör att vi måste öka kommunens låneskuld både i år och de närmaste åren från att under de senaste åren ha minskat skulden.

Driftbudgeten slutar på knappt +12 miljoner kronor. Om budgeten kan hållas har vi för avsikt att avsätta detta belopp för framtida pensionsförpliktelser. För en hållbar ekonomisk utveckling borde vi även avsätta pengar för värdesäkring av det egna kapitalet och skattefinansiera en större del av investeringarna för att minska nyupplåningen. Men ett budgeterat resultat på +12 miljoner är ändå mer än för de senaste åren. Utöver planerad avsättning för pensionerna finns inga marginaler i budgetförslaget, varför stor återhållsamhet måste gälla även framöver i alla verksamheter.

För ytterligare kommentarer hänvisas till majoritetens förord i budgetmaterialet och till budgeten i sin helhet. Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 1. Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

 2. Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5

 3. Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7

 4. Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3

 5. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5

 6. Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 7. Förslaget till KELP för perioden 2006-2008 godkänns

 8. Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar ändringar i punkterna 2, 3, 4 och 5 i ordförandens förslag till beslut med hänsvisning till socialdemokraternas budgetförslag 2006 (bilaga)

Beslutsgång i kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag i beslutssatserna 1, 6, 7 och 8.

 2. Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anders Bergérus (s-gruppen) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget i punkterna 2, 3, 4 och 5.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

- Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5

- Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7

- Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3

- Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5

- Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

- Förslaget till KELP för perioden 2006-2008 godkänns

- Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget till budget.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) inte deltar i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Jan Larsson (fp), Mikael Gustafsson (v), Leif Kennerberg (kd), Peter Bylund (mp), Jenny Magnusson ©, Kenneth Monthan (m), Peder Holmström (m), Gunilla Andersson (v), Jenny Fors (v), Ted Bondefalk (m), Olle Chevalier (m), Marie Linder (s), Kerstin Malmberg (fp), Lilian Edberg (m), Kristjan Vaigur (s), Mats Larsson (fp) och Kjell Andersson (s).

Yrkanden

Skattesats

 1. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar att utdebiteringen för 2006 fastställs till 20,23 per skattekrona.

Strategiska utvecklingsområden

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar:

 1. följande tillägg under God boendemiljö och livskvalitet, åtaganden kommunledning: Att påbörja arbetet med utveckling och utökning av markanvändningen i både Bollmora och Petterboda industriområden
 1. följande ändring under åtaganden socialtjänst: Andelen äldre som bor kvar i egen bostad ska öka jämfört med andelen äldre i särskilt boende ändras till Andelen äldre som kan och så önskar bo kvar i den egna bostaden ska öka, vilket kan leda till att färre behöver bo i särskilt boende.
 1. följande tillägg under åtaganden kultur- och fritid: På sikt bygga en ny simhall vid Nybodaområdet, istället för att renovera den gamla simhallen som är på väg att tjäna ut.

4b Kulturskolan erhåller nya lokaler under 2006.

 1. följande tillägg under åtagande arbetsmarknad och vuxnas lärande: Arbetslösa tyresöbor erbjuds plusjobb, för att både förstärka den kommunala verksamheten, men också för att åter ”få in en fot” på arbetsmarknaden.
 2. följande tillägg under åtaganden barn- och utbildning: Även när skoldagen är slut ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet också på eftermiddagen.
 3. En riktad satsning till denna verksamhet för att minska barngrupperna genomförs.
 4. Barn till arbetslösa ska ha rätt till förskoleplats 30 timmar per vecka.
 5. Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskoleplats minst 15 timmar per vecka. För dessa barn höjs förskolornas ersättning till 60%.
 6. Träffpunkten Strand blir fritidsgård.
 7. Träffpunkten Kringlan blir fritidsgård.
 8. Ökat öppethållande Krusis.
 9. Under Kvalitet och service, åtagande barn och utbildning följande tillägg: Kringlan öppnas som fritidsgård i brukarstyrd form, där ungdomarna är i majoritet.
 10. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar att de tre strategiska utvecklingsområdena ska vara: Feministiskt perspektiv, socialt perspektiv och ekologiskt perspektiv.

Kommungemensamma mål och åtagande

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande tillägg under åtaganden jämställdhet: Varje enhet ska upprätta och genomföra den egna jämställdhetsplanen.
 1. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till eget förslag på inriktningsmål och åtagande enligt vänsterpartiets Strategi- och budgetplan sid 13-14 (bilaga)

Kommunstyrelsen

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar att följande mål läggs till: Behov av fler bostäder.
 2. Att följande åtaganden läggs till: Tyresö Bostäder har som allmännyttigt bostadsbolag en angelägen uppgift att försörja framtidens Tyresö med hyresrätter, som svarar mot människors behov.
 3. Bostadsförsörjningen är den enskilt viktigaste frågan för näringslivsutvecklingen och därmed möjligheten att klara av att bekämpa arbetslösheten.
 4. Tyresö Bostäder erbjuder tillsammans med kommunen och landstinget utökad service samt viss samordning inom hemtjänsten.
 5. Det är viktigt att det nya äldreboendet Kryddgården, ägs och upplåts på ett sätt som innebär att kommunen har inflytande över verksamheten. Äldreboendet ska i första hand byggas av det allmännyttiga dotterbolaget Tyresö Bostäder och i andra hand i någon kooperativ form som innebär att kommunen, brukare, pensionärsföreningarna i Tyresö med flera utgör andelsägare och därmed har ett demokratiskt inflytande över ägandet.
 6. Lokaleffektivisering, -2.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 7. Kontaktcenter, -1.500.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 8. Ingen ny informationstjänst, -500.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 9. Minskat anslag till kvalitetsarbete, -200.000 kr.
 10. Ingen utdelning från Tyresö Bostäder, +4.000.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.
 11. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till egna inriktningsmål och åtaganden samt följande: Det ska utredas hur kommunen kan ansöka om statliga klimatinvesteringspengar (KLIMP) för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 12. Det ska utredas hur en plan kan upprättas för att utöka gatubelys-ningen i miljöer som känns otrygga inte minst för kvinnor.
 13. Det ska utredas hur skolmaten ska kunna produceras på varje enhet.
 14. Minskat anslag kvalitetsarbete, -500.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 15. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, -800.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 16. Besparing politikerarvoden m.m., -1.500.000 kr.
 17. Generell besparing konferenser, sammanträden och resor, -1.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 18. Ny jämställdhetsutvecklare, +400.000 kr.
 19. Arvode jämställdhetsberedning, +10.000 kr.
 20. Ökat underhåll skolor/förskolor, +1.000.000 kr.
 21. Satsning på Agenda 21, +500.000 kr.
 22. Avveckling av traineeprogrammet, -300.000 kr.
 23. Förbättrade räntekostnader pga annat resultat, -100.000 kr.
 24. Ökade räntekostnader pga högre investeringsram, +150.000 kr.
 25. Satsning på att höja de lägsta lönerna,dvs i hög grad kvinnors löner, +7.000.000 kr.
 26. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar följande: Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att en gång om året genomföra ett ungdomsfullmäktige i Tyresö kommun.
 27. Besparing politikerarvode m.m.,-3.500.000 kr.
 28. Satsning på Agenda 21, +700.000 kr.
 29. Ingen utdelning från Tyresö Bostäder, +800.000 kr.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Arbetslösa tyresöbor erbjuds plusjobb, för att både förstärka den kommunala verksamheten, men också för att åter ”få in en fot” på arbetsmarknaden.
 2. Det försörjningsstöd som går till personer, som är helt arbetslösa och vars huvudsakliga skäl till att uppbära försörjningsstöd är arbetslöshet, omvandlas till arbetsmarknadspolitiska insatser.
 3. Ett nytt ungdomsgymnasium inrättas under C3L.
 4. Skattereduktion plusjobb, -15.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet (belopplöst).
 5. Personal i plusjobb, +15.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet (belopplöst).
 6. Arbetsmarknadspolitiska insatser, +5.300.000 kr.
 7. Med anledning av den stora elevökningen inrättas ett nytt ungdomsgymnasium vid C3L. Detta sker genom att ett antal program flyttas från Tyresö gymnasium och genom att både lärare, stödjande funktioner och lokaler samordnas finns det en god potential för utveckling vid C3L.
 8. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till egna inriktningsmål och åtaganden.

Kultur- och fritidsnämnden

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Stödet till föreningsverksamheten höjs.
 2. Ett stipendium inrättas till den förening som utmärker sig i sitt arbete med att engagera invandrarungdomar i sin verksamhet, speciellt flickor med invandrarbakgrund.
 3. Kulturskolan lokalmässigt under 2006 utvecklas till tre centra:
  1. Nyboda skola där musikklasser 4-9 redan finns.
  2. Kumla skola som är Trollbäckens största skola, dessutom med en utmärkt musiksal.
  3. Strandskolan som är östra Tyresös nyaste och modernaste skola.
 4. Att undersöka möjligheten att samordna all musikundervisning, undantaget musikklasserna, i skolan genom Kulturskolan.
 5. Kulturstipendiet höjs samt delas upp i två olika delar.
 6. Ingen konsultutredning, -200.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 7. Föreningsbidragen höjs, +250.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.
 8. Kultur- och idrottsstipendium, +80.000 kr.
 9. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till eget förslag till inriktningsmål och åtaganden.
 10. Utreda möjligheten att inrätta ett kulturhus i Tyresö.
 11. Utreda hur föreningsstödet från kommunen används av idrottsföreningarna.
 12. Utreda och planera för nya lokaler för kulturskolan och där lokalerna är anpassade till elever med funktionshinder. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 13. Ökat öppethållande för biblioteken, +40.000 kr.
 14. Sänkta avgifter för elever på Kulturskolan, +85.000 kr.
 15. Ökad kulturminnesvård, +50.000 kr.
 16. Ökat stöd handikappidrott, +10.000 kr.
 17. Ökat stöd biblioteken, +200.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Det är viktigt att Tyresö kommun bidrar till att ett Södertörnssamarbete på tillsynsom-rådet realiseras. Den förstudie som gjorts visar att Södertörns-kommunerna förutom ökad tillsyn också kan göra en besparing om 8 miljoner kronor och dels genom verksamhetsökningen få en ökad intäkt i form av 9 miljoner kronor.
 2. Det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden också arbetar med den goda boendemiljön och en god arkitektur parallellt med själva myndighetsutövningen.
 3. Miljötillsyn, -200.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 4. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till egna inriktningsmål och åtaganden.
 5. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar att planeringstjänsterna inte tillsätts, +1.000.000 kr.

  Investeringsbudget
 6. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Renovering av Nyboda, Berfoten och njupkärrs skolor, +1.000.000 kr.
 7. Omställning lokaler, +1.000.000 kr.
 8. Stordal, anläggning av bilväg, +250.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet (beloppslöst).
 9. Upprustning av torget Granängsringen, +200.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet (beloppslöst).
 10. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar följande: Egen investering skolor/ förskolor, annat belopp än kommunstyrelsens förslag.
 11. Mottagningskök, annat belopp än kommunstyrelsen.
 12. Upprustning skolgård Nyboda, Njupkärr och Berfoten, nytt förslag.
 13. Förskola Skälsätra, påbörjad projektering, nytt förslag.
 14. Säkra övergångsställen, annat belopp.
 15. Rondell Tyresövägen-Strandallén, annat belopp.
 16. Gångväg Myggdalsvägen -Nyboda skola, annat belopp.
 17. Förbättringsåtgärder cykelstråken, annat belopp.
 18. Säkrare gångvägar, bättre belysning, nytt förslag.
 19. Parkeringsficka vid Njupkärrs skola, nytt belopp.
 20. Dagvattenhanteringsplan, annat belopp.
 21. Arbetsstationer, annat belopp.
 22. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar följande: Lägre ambitionsnivå på exploateringar, -2.000.000 kr.
 23. Ingen ny isbaneanläggning Trollbäckens IP, -5.500.000 kr.
 24. Sänkt ambition införskaffande av maskiner/fordon, -2.250.000 kr.
 25. Minskat inköp mark, -2.000.000 kr.

Beslutsgång

 1. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 6.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 6.

 2. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 7.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 7.

 3. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 8.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 8.

 4. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 9.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 9.

 5. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 26.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 26.

 6. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 46.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 14 ja, 19 nej, 17 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således bifallit yrkande nr 46.

 7. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 48.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 28 ja. 19 nej, 3 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 48.

 8. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 51.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 31 ja, 18 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 51.

 9. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 49.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 18 ja, 21 nej, 11 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således bifallit yrkande nr 49.

 10. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 60.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 28 ja, 21 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 60.

 11. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 63.
  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:
  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.
  Röstningsresultat: 26 ja, 21 nej, 2 avstår och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.
  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 63.

  Yrkande 4b och 72 bifalls utan omröstning.

  Övriga framställda yrkanden avseende de behandlade områdena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona.

- Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för

- budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5 i strategi- och budgetplanen. Med följande ändring under strategiska utvecklingsområden: Kulturskolan erhåller nya lokaler under 2006.

- Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3.

- Övriga delar av kommunstyrelsens förslag bordläggs.

Protokollsanteckning

Reservationer och särskilda yttrande lämnas när ärendet slutbehandlats.

_____

-

§73 Exploateringsavtal för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870, odlingslotten 15 och 16)

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Peppargränd har varit formellt utställd under tiden 9 september till och med 3 oktober och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Peppargränd. Exploatören äger fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska uppföra 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på totalt 4950 kvm boyta.

- Exploatören ska anlägga och bekosta en framkomlig terränganpassad naturstig inom den allmänna platsmarken inom området från Muskotgränd till Banstigen som ska vara tillgänglig för allmänheten.

- Alla träd inom området ska inventeras och ett program ska upprättas för vilka träd som ska bevaras

- Exploatören ska följa gällande kvalitetsprogram för område vid Peppargränd bilagt till avtalet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat exploateringsavtal med Liljestrand Fastigheter AB godkänns.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen):

 1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal (§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

 2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

 3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade.

  Inger Gemicioglu (v) yrkar att:

 4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8) och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Beslutsgång i kommunstyrelsen:

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1,2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget till exploateringsavtal och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Liljestrand Fastigheter AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna yrkandena.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Ingela Carlsson (s).

Yrkande

Ingela Carlsson (s) yrkar att ärendet bordläggs.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit bordläggningsyrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandet röstar ja.

- Den som bifaller yrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja, 22 nej och 3 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således beslutat om minoritetsbordläggning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Ärendet bordläggs.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson (v) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

____

§74 Antagande av detaljplan för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870, odlinglotten 15 och 16)

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Peppargränd som omfattar fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16. Området är beläget vid Peppargränd vid östra Farmarstigen cirka 2 km söder om Tyresö centrum och nordväst om Barnsjön. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra 9 stycken mindre flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Planens syfte är också att säkra en allmän gångstig som knyter an till Barnsjöns rekreationsområde.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 september till och med 3 oktober. Under utställningstiden har 6 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Kopia på samtliga yttranden finns även i sin helhet på planeringsavdelningen.

I utställningsutlåtandet redovisas även ändringar som har gjorts i planförslaget efter utställningen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplanen för Peppargränd antas.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen):

 1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal (§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

 2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

 3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade).

  Inger Gemicioglu (v) yrkar att:

 4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8) och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

  Beslutsgång i kommunstyrelsen:

  Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1,2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

  Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

  Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget till detaljplan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

  Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  - Detaljplan för område vid Peppargränd antas.

  Reservation i kommunstyrelsen

  Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de egna yrkandena.

  Beslutsgång

  Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit bordläggningsyrkandet.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.

  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 21 nej och 4 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således beslutat om minoritetsbordläggning.

  Kommunfullmäktiges beslut:

  - Ärendet bordläggs.