Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-12-08

Sammanträde 2005-12-08

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Kommunstyrelsens ordförande besvarar en interpellation angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda

4 Barn- och utbildningsnämndens ordförande och kultur- och fritidsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående splittringen av Tyresö gymnasium samt kulturskolans lokalisering

5 Förslag om exploateringsavtal för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16)

6 Förslag om antagande av detaljplan för Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16)

7 Förslag om antagande av detaljplan för Västra Nytorpsvägen (Del av Trinntorp 1:1, Tyresö 1:815 m fl)

8 Förslag om ändring av taxa enligt miljöbalken för köldmedieärenden

9 Förslag om revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

10 Förslag om behandling av motion om att införa 30-zon i Lindalen

11 Strategi- och budgetplan 2006 samt KELP (kommunal-ekonomisk långtidsplan 2006-2008) Bordlagt ärende

(KS 2005-10-25, § 152)

Budgethandlingarna finns tillgängliga för allmänheten på kommunens båda bibliotek och i kommunreceptionen från torsdagen den 1 december 2005

__________
Mötesinformation

 

§75 Interpellationer

Dnr 2005/014 103

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (mp) angående uppsägningar och ekonomiska uppgörelser med före detta kommunanställda. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten och Anders Bergérus (s).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats Fält (m), och kultur- och fritidsnämndens ordförande, Lilian Edberg (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Anders Linder (s) angående splittringen av Tyresö gymnasium samt kulturskolans lokalisering. Vidare yttrar sig interpellanten, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Mikael Gustafsson (v).

________

§76 Avsägelser och fyllnadsval

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Hans Wilhelmson (m) – ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, godemän vid lantmäteriförrättningar

Lars-Gunnar Hultgren (fp) har av lagmannen vid Handens tingsrätt entledigats från nämndemannauppdraget.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

- Informationen från Handens tingsrätt noteras.

- Inger Elwin (fp), Kringelkroken 13, 135 30 Tyresö väljs till nämndeman vid Handens tingsrätt.

________________

§77 Exploateringsavtal för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870, odlingslotten 15 och 16)

Dnr 2005/1085 251

Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Peppargränd har varit formellt utställd under tiden 9 september till och med 3 oktober och föreslås nu antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I samband med framtagandet av detaljplanen har markavdelningen förhandlat angående exploateringsavtal vid Peppargränd. Exploatören äger fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870.

I exploateringsavtalet (se bilaga) regleras bl a följande:

- Exploatören ska uppföra 36 bostadsrättslägenheter i flerbostadshus på totalt 4950 kvm boyta.

- Exploatören ska anlägga och bekosta en framkomlig terränganpassad naturstig inom den allmänna platsmarken inom området från Muskotgränd till Banstigen som ska vara tillgänglig för allmänheten.

- Alla träd inom området ska inventeras och ett program ska upprättas för vilka träd som ska bevaras

- Exploatören ska följa gällande kvalitetsprogram för område vid Peppargränd bilagt till avtalet.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att bifogat exploateringsavtal med Liljestrand Fastigheter AB godkänns.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen):

 1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal (§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

 2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

 3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade.

  Inger Gemicioglu (v) yrkar att:

 4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8) och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Beslutsgång i kommunstyrelsen:

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1,2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget till exploateringsavtal och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförs-laget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Bifogat exploateringsavtal med Liljestrand Fastigheter AB godkänns

- Kommunstyrelsens ordförande Berit Assarsson och miljö- och stadsbyggnadschef Bengt Lindvall ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Reservation i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för de egna

yrkandena.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v), Susann Ronström (s) och Peter Bylund (mp).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen) och Peter Bylund (mp-gruppen):

 1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal (§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

 2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

 3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade.

  Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Peter Bylund (mp-gruppen):

 4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8) och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkandena 1-3.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår yrkandena 1-3 röstar ja.

- Den som bifaller yrkandena 1-3 röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstnings-protokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit yrkandena 1-3. Yrkande 4 avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) (bilaga) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reseverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson (v) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

______

§78 Antagande av detaljplan för område vid Peppargränd (Näsby 4:882, 4:870, odlingslotten 15 och 16)

Dnr 2003/0814 214

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för ett område vid Peppargränd som omfattar fastigheterna Näsby 4:882 och Näsby 4:870 samt Odlingslotten 15 och 16. Området är beläget vid Peppargränd vid östra Farmarstigen cirka 2 km söder om Tyresö centrum och nordväst om Barnsjön. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra 9 stycken mindre flerbostadshus i högst tre våningar med totalt högst 36 lägenheter. Samtidigt föreslås att en ny fastighet med tillhörande byggrätt, ska kunna bildas av delar av Odlingslotten 15 och 16. Planens syfte är också att säkra en allmän gångstig som knyter an till Barnsjöns rekreationsområde.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 september till och med 3 oktober. Under utställningstiden har 6 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter redovisas i bilaga tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer. Kopia på samtliga yttranden finns även i sin helhet på planeringsavdelningen.

I utställningsutlåtandet redovisas även ändringar som har gjorts i planförslaget efter utställningen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplanen för Peppargränd antas.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s-gruppen) och Peter Bylund (mp-gruppen):

 1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal (§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

 2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

 3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade).

  Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Peter Bylund (mp-gruppen)att:

 4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8) och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Beslutsgång i kommunstyrelsen:

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1,2 och 3 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandena.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 4 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på förslaget till detaljplan och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för område vid Peppargränd antas.

Reservation i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till de egna yrkandena.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Susann Ronström (s) och Peter Bylund (mp):

 1. Avsnitt om uppvärmning i kvalitetsprogram (sid 6), exploateringsavtal (§ 5) och detaljplan (sid 9) ändras enligt följande ”uppvärmningssystem med fossila bränslen och direktverkande el får inte användas”.

 2. Avsnitt om hiss i kvalitetsprogram (sid 5), exploateringsavtal (§4) och detaljplan (sid 7) ändras enligt följande: ”hiss installeras redan från början”.

 3. Avsnitt om biltvätt i kvalitetsprogram (sid 9) och exploateringsavtal (§11) ändras enligt följande: ”Det är förbjudet att tvätta bilen på annan plats än den anvisade).

 4. Avsnitt om parkeringsplatser i kvalitetsprogram (sid 8), detaljplan (sid. 8) och exploateringsavtal (§ 16) ändras enligt följande ”Det ska endast krävas 1 pakeringsplats per lägenhet”.

Yrkandena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson (v) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

_____

§79 Antagande av detaljplan för Västra Nytorpsvägen

Dnr 2004/0058 214

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen upprättade i april 2005 ett förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen. Planområdet är beläget på Brevikshalvön och omfattar del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Tyresö 1:815 m fl. Planen berör 47 enskilda fastigheter, del av Finborgs-, Nytorps- och Breviksvägen och ett strand- och vattenområde längs Kalvfjärden. Förslaget innebär att strandskyddet upphävs för del av tomtmark, dvs för landområde reserverat för småbåtshamn.

Planen syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, planläggning av befintlig båtklubb, nya gång- och cykelvägar samt förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås, men i huvudsak ingen förtätning av området.

Planförslaget har varit utställt för granskning under 6 maj – 31 maj 2005. Eftersom planförslaget reviderats efter utställningen har kommunen skickat en underrättelse till berörda i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. 28§. Under underrättelsetiden har ytterligare 9 synpunkter inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer nedan. Kopior på samtliga originalyttranden finns tillgängliga inför beslut om antagande.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen antas.

Yrkanden i kommunstyrelsen

 1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att följande ändringar görs:
  - Riktvärdet för tomtstorlekar bör vara ca 2 000 kvm
  - Byggrätten regleras till att huvudbyggnad som uppförs i ett plan fåruppta 200 kvm om man inte bygger uthus, och 160 kvm för huvudbyggnaden om man bygger uthus.

 2. Inger Gemicioglu (v) yrkar att följande ändringar görs:
  - Riktvärdet för tomtstorlekar i planen bör vara medianvärdet för Östra Tyresö, dvs 2 800 kvm
  - Byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer först proposition på yrkande 1 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Därefter ställer ordföranden proposition på yrkande 2 och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet.

Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för Västra Nytorpsvägen antas

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i kommunstyrelsen 2005-04-26 § 79.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Mikael Gustafsson (v), Berit Assarsson (m), Martin Huusman (m), Jan Larsson (fp) Kerstin Malmberg (fp) och Peter Bylund (mp).

Yrkanden

 1. Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar att följande ändringar görs:
  - Riktvärdet för tomtstorlekar bör vara ca 2 000 kvm
  - Byggrätten regleras till att huvudbyggnad som uppförs i ett plan får uppta 200 kvm om man inte bygger uthus, och 160 kvm för huvudbyggnaden om man bygger uthus.

 2. Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande ändringar görs:
  - Riktvärdet för tomtstorlekar i planen bör vara medianvärdet för Östra Tyresö, dvs 2 800 kvm
  - Byggrätten begränsas till 160 kvm bruttoarea för huvudbyggnad och 30 kvm bruttoarea för uthus. Yrkandet enligt denna punkt biträds av Peter Bylund (mp).

Samtliga yrkanden avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) och Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i kommunstyrelsen.

_____


§80 Ändring av taxa enligt miljöbalken för köldmedieärenden

Dnr 2005/148 051

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog den 13 november 2003 en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt för uppdragsverksamhet. Taxan förtydligades den 13 maj 2004.

Miljö- och bygglovsavdelningen föreslår en ändring av taxan för köldmedieärenden. Nya arbetsrutiner har lett till en mer effektiv handläggning vilket medför att avgifterna kan sänkas. De olika ärendetyperna har också förtydligats (se bilaga).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändringar i taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt för uppdragsverksamhet godkänns enligt bilaga.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_______


§81 Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dnr 2005/147 024

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har utarbetat ett förslag till omarbetning och förtydligande av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Dokumentet innehåller bestämmelser kring ersättningsberättigade sammanträden, årsarvoden, traktaments- och resekostnader, ersättning vid förlorad arbetsinkomst m.m.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av bestämmelser om ersättning till förtroendevalda godkänns.

- Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2006

Reservation i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Kenneth Monthan (m), Inger Gemicioglu (v), Peter Bylund (mp) och Leif Kennerberg (kd).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) yrkar att § 9 avseende barntillsynskostnader ändras så att barn som inte hunnit fylla 13 år omfattas. Leif Kennerberg (kd) biträder yrkandet.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens med följande ändring i bestämmelsernas §9 där 10 år ersätts av 13 år.

Protokollsanteckning

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) deltar inte i behandlingen av ärendet och beslutet.

____


§82 Motion om att införa 30-zon i Lindalen

Dnr 2005/072 511

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson och Anders Bergérus har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen den 18 maj 2005 lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa 30-zon i Lindalen. Motionärerna föreslår att:

- Tyresö kommun beslutar göra Lindalen till ett försöksområde med maxhastighet 30 km/tim.

- Hastighetsbegränsningen kompletteras med andra lämpliga åtgärder, som att se över de bredaste vägarna i Lindalen och de gångstråk som barnen använder när de ska till skolan, för att förstärka trafiksäkerheten

- Försöket noga utvärderas.

Yttrande på motionen har lämnats av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (bilaga). Under hösten har blåa trafikskyltar satts upp i Lindalen med rekommenderad hastighet 30 km/tim. I området sker också trafikmätning med skylt som visar vilken hastighet bilisterna kör i.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionens förslag.

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anna Steele Karlström (fp), Marita Bertilsson (s), Mikael Gustafsson (v), Kristjan Vaigur (s), Peter Bylund (mp), Jan Larsson (fp) och Peder Holmström (m).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson (v) och Peter Bylund (mp).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som bifaller motionen röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja och 25 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Marita Bertilsson m fl (s-gruppen) (bilaga), Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) (bilaga) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

_____


§83 Strategi- och budgetplan 2006 samt KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) 2006-2008

Dnr 2005/056 041

Ärendebeskrivning

Planerings- och budgetarbetet inför 2006 och KELP-perioden 2006-2008 har skett enligt en ny, mera enhetlig modell än tidigare. Det innebär dels att alla förvaltningar har arbetat enligt samma systematik och struktur, dels att bredare grupper av kommunens medarbetare har deltagit i arbetet.

Det nya arbetssättet syftar bl a till att utnyttja de olika verksamheternas möjligheter att bidra till kommungemensamma mål och strategiska utveck-lingsområden. Som framgår av avsnitt 4 i dokumentet innebär det att kommunens nämnder sammantaget bidrar med ett 30-tal vitt skilda åtaganden för att uppnå de kommungemensamma målen.

För de olika anslagen i driftbudgeten finns redogörelser sorterade under följande rubriker.

- Syfte

- Omvärldsanalys

- Strategier

- Mål, åtaganden

- Budget

- Organisation, personal, ekonomi

- Uppföljning, utvärdering

Ordförandeutlåtande

Jag är glad att vi i den borgerliga majoriteten kan lägga fram ännu en budget i balans, som rymmer åtskilliga förbättringar och satsningar. Tonvikten ligger på barn och ungdom och äldreomsorgen. Investeringsbudgeten är större än på många år.

Skatteintäkterna fortsätter att öka i en långsammare takt än prognostiserat. Den förväntade ökningen i antalet sysselsatta eller antalet arbetade timmar har uteblivit. Arbetslösheten är i stället högre idag än för ett år sedan. Detta påverkar givetvis skatteintäkterna både i Tyresö och i riket. Till detta kommer kraftigt ökade energikostnader.

Bland de satsningar som görs i budgeten vill jag här särskilt nämna den stora, extra satsning som nu planeras för att minska sjukfrånvaron bland personalen, satsningen på högre personaltäthet i förskolan och elevhälsan, på barn med särskilda behov i skolan, på fritidsgårdarna, på fortsatt omstrukturering i servicehuset för fler platser i särskilt äldreboende och på förbättrat underhåll av lokaler och gator och vägar.

Knappt hälften av investeringsbudgeten om totalt ca 123 miljoner kronor avser lokalförsörjning och anläggningar. De större investeringarna är den nya idrottshallen vid Tyresö skola, ny för- och grundskola på Brevikshalvön, ombyggnad av taket på Hanvikens skola och ny isbana på Trollbäckens IP. På vägsidan står en rondell Tyresövägen-Strandallén och Tyresö brygga vid Trinntorp för de största beloppen. Övriga större investeringar gäller vatten- och avloppsledningar, markförvärv och utbyggnad av gator och vägar i nya detaljplaneområden. Det stora investeringsbehovet gör att vi måste öka kommunens låneskuld både i år och de närmaste åren från att under de senaste åren ha minskat skulden.

Driftbudgeten slutar på knappt +12 miljoner kronor. Om budgeten kan hållas har vi för avsikt att avsätta detta belopp för framtida pensionsförpliktelser. För en hållbar ekonomisk utveckling borde vi även avsätta pengar för värdesäkring av det egna kapitalet och skattefinansiera en större del av investeringarna för att minska nyupplåningen. Men ett budgeterat resultat på +12 miljoner är ändå mer än för de senaste åren. Utöver planerad avsättning för pensionerna finns inga marginaler i budgetförslaget, varför stor återhållsamhet måste gälla även framöver i alla verksamheter.

För ytterligare kommentarer hänvisas till majoritetens förord i budgetmaterialet och till budgeten i sin helhet. Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

 1. Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

 2. Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5

 3. Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7

 4. Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3

 5. Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5

 6. Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

 7. Förslaget till KELP för perioden 2006-2008 godkänns

 8. Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar ändringar i punkterna 2, 3, 4 och 5 i ordförandens förslag till beslut med hänsvisning till socialdemokraternas budgetförslag 2006 (bilaga)

Beslutsgång i kommunstyrelsen

 1. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag i beslutssatserna 1, 6, 7 och 8.

 2. Ordföranden ställer proposition på yrkandet från Anders Bergérus (s-gruppen) och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget i punkterna 2, 3, 4 och 5.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona

- Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5

- Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7

- Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3

- Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5

- Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen

- Förslaget till KELP för perioden 2006-2008 godkänns

- Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Reservation i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna förslaget till budget.

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) inte deltar i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Jan Larsson (fp), Mikael Gustafsson (v), Leif Kennerberg (kd), Peter Bylund (mp), Jenny Magnusson ©, Kenneth Monthan (m), Peder Holmström (m), Gunilla Andersson (v), Jenny Fors (v), Ted Bondefalk (m), Olle Chevalier (m), Marie Linder (s), Kerstin Malmberg (fp), Lilian Edberg (m), Kristjan Vaigur (s), Mats Larsson (fp) och Kjell Andersson (s).

Yrkanden

Skattesats

 1. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar att utdebiteringen för 2006 fastställs till 20,23 per skattekrona.

Strategiska utvecklingsområden

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar:

 1. följande tillägg under God boendemiljö och livskvalitet, åtaganden kommunledning: Att påbörja arbetet med utveckling och utökning av markanvändningen i både Bollmora och Petterboda industriområden
 1. följande ändring under åtaganden socialtjänst: Andelen äldre som bor kvar i egen bostad ska öka jämfört med andelen äldre i särskilt boende ändras till Andelen äldre som kan och så önskar bo kvar i den egna bostaden ska öka, vilket kan leda till att färre behöver bo i särskilt boende.
 1. följande tillägg under åtaganden kultur- och fritid: På sikt bygga en ny simhall vid Nybodaområdet, istället för att renovera den gamla simhallen som är på väg att tjäna ut.

4b Kulturskolan erhåller nya lokaler under 2006.

 1. följande tillägg under åtagande arbetsmarknad och vuxnas lärande: Arbetslösa tyresöbor erbjuds plusjobb, för att både förstärka den kommunala verksamheten, men också för att åter ”få in en fot” på arbetsmarknaden.
 2. följande tillägg under åtaganden barn- och utbildning: Även när skoldagen är slut ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet också på eftermiddagen.
 3. En riktad satsning till denna verksamhet för att minska barngrupperna genomförs.
 4. Barn till arbetslösa ska ha rätt till förskoleplats 30 timmar per vecka.
 5. Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskoleplats minst 15 timmar per vecka. För dessa barn höjs förskolornas ersättning till 60%.
 6. Träffpunkten Strand blir fritidsgård.
 7. Träffpunkten Kringlan blir fritidsgård.
 8. Ökat öppethållande Krusis.
 9. Under Kvalitet och service, åtagande barn och utbildning följande tillägg: Kringlan öppnas som fritidsgård i brukarstyrd form, där ungdomarna är i majoritet.
 10. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar att de tre strategiska utvecklingsområdena ska vara: Feministiskt perspektiv, socialt perspektiv och ekologiskt perspektiv.

Kommungemensamma mål och åtagande

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande tillägg under åtaganden jämställdhet: Varje enhet ska upprätta och genomföra den egna jämställdhetsplanen.
 1. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till eget förslag på inriktningsmål och åtagande enligt vänsterpartiets Strategi- och budgetplan sid 13-14 (bilaga)

Kommunstyrelsen

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar att följande mål läggs till: Behov av fler bostäder.
 2. Att följande åtaganden läggs till: Tyresö Bostäder har som allmännyttigt bostadsbolag en angelägen uppgift att försörja framtidens Tyresö med hyresrätter, som svarar mot människors behov.
 3. Bostadsförsörjningen är den enskilt viktigaste frågan för näringslivsutvecklingen och därmed möjligheten att klara av att bekämpa arbetslösheten.
 4. Tyresö Bostäder erbjuder tillsammans med kommunen och landstinget utökad service samt viss samordning inom hemtjänsten.
 5. Det är viktigt att det nya äldreboendet Kryddgården, ägs och upplåts på ett sätt som innebär att kommunen har inflytande över verksamheten. Äldreboendet ska i första hand byggas av det allmännyttiga dotterbolaget Tyresö Bostäder och i andra hand i någon kooperativ form som innebär att kommunen, brukare, pensionärsföreningarna i Tyresö med flera utgör andelsägare och därmed har ett demokratiskt inflytande över ägandet.
 6. Lokaleffektivisering, -2.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 7. Kontaktcenter, -1.500.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 8. Ingen ny informationstjänst, -500.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 9. Minskat anslag till kvalitetsarbete, -200.000 kr.
 10. Ingen utdelning från Tyresö Bostäder, +4.000.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.
 11. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till egna inriktningsmål och åtaganden samt följande: Det ska utredas hur kommunen kan ansöka om statliga klimatinvesteringspengar (KLIMP) för att bidra till minskade utsläpp av klimatgaser. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 12. Det ska utredas hur en plan kan upprättas för att utöka gatubelys-ningen i miljöer som känns otrygga inte minst för kvinnor.
 13. Det ska utredas hur skolmaten ska kunna produceras på varje enhet.
 14. Minskat anslag kvalitetsarbete, -500.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 15. Inget bidrag till enskilda vägföreningar, -800.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 16. Besparing politikerarvoden m.m., -1.500.000 kr.

 1. Generell besparing konferenser, sammanträden och resor, -1.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 1. Ny jämställdhetsutvecklare, +400.000 kr.
 1. Arvode jämställdhetsberedning, +10.000 kr.
 1. Ökat underhåll skolor/förskolor, +1.000.000 kr.
 1. Satsning på Agenda 21, +500.000 kr.
 1. Avveckling av traineeprogrammet, -300.000 kr.
 1. Förbättrade räntekostnader pga annat resultat, -100.000 kr.
 1. Ökade räntekostnader pga högre investeringsram, +150.000 kr.
 1. Satsning på att höja de lägsta lönerna,dvs i hög grad kvinnors löner, +7.000.000 kr.
 1. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar följande: Uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att en gång om året genomföra ett ungdomsfullmäktige i Tyresö kommun.
 1. Besparing politikerarvode m.m.,-3.500.000 kr.

 1. Satsning på Agenda 21, +700.000 kr.

 1. Ingen utdelning från Tyresö Bostäder, +800.000 kr.

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Arbetslösa tyresöbor erbjuds plusjobb, för att både förstärka den kommunala verksamheten, men också för att åter ”få in en fot” på arbetsmarknaden.
 2. Det försörjningsstöd som går till personer, som är helt arbetslösa och vars huvudsakliga skäl till att uppbära försörjningsstöd är arbetslöshet, omvandlas till arbetsmarknadspolitiska insatser.
 3. Ett nytt ungdomsgymnasium inrättas under C3L.
 4. Skattereduktion plusjobb, -15.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet (belopplöst).
 5. Personal i plusjobb, +15.000.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet (belopplöst).
 6. Arbetsmarknadspolitiska insatser, +5.300.000 kr.
 7. Med anledning av den stora elevökningen inrättas ett nytt ungdomsgymnasium vid C3L. Detta sker genom att ett antal program flyttas från Tyresö gymnasium och genom att både lärare, stödjande funktioner och lokaler samordnas finns det en god potential för utveckling vid C3L.
 8. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till egna inriktningsmål och åtaganden.

  Kultur- och fritidsnämnden
 9. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Stödet till föreningsverksamheten höjs.
 10. Ett stipendium inrättas till den förening som utmärker sig i sitt arbete med att engagera invandrarungdomar i sin verksamhet, speciellt flickor med invandrarbakgrund.
 11. Kulturskolan lokalmässigt under 2006 utvecklas till tre centra:
  1. Nyboda skola där musikklasser 4-9 redan finns.
  2. Kumla skola som är Trollbäckens största skola, dessutom med en utmärkt musiksal.
  3. Strandskolan som är östra Tyresös nyaste och modernaste skola.
 12. Att undersöka möjligheten att samordna all musikundervisning, undantaget musikklasserna, i skolan genom Kulturskolan.
 13. Kulturstipendiet höjs samt delas upp i två olika delar.
 14. Ingen konsultutredning, -200.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 15. Föreningsbidragen höjs, +250.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet.
 16. Kultur- och idrottsstipendium, +80.000 kr.
 17. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till eget förslag till inriktningsmål och åtaganden.
 18. Utreda möjligheten att inrätta ett kulturhus i Tyresö.
 19. Utreda hur föreningsstödet från kommunen används av idrottsföreningarna.
 20. Utreda och planera för nya lokaler för kulturskolan och där lokalerna är anpassade till elever med funktionshinder. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 21. Ökat öppethållande för biblioteken, +40.000 kr.
 22. Sänkta avgifter för elever på Kulturskolan, +85.000 kr.
 23. Ökad kulturminnesvård, +50.000 kr.
 24. Ökat stöd handikappidrott, +10.000 kr.
 25. Ökat stöd biblioteken, +200.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.

Miljö- och byggnadsnämnden

 1. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Det är viktigt att Tyresö kommun bidrar till att ett Södertörnssamarbete på tillsynsom-rådet realiseras. Den förstudie som gjorts visar att Södertörns-kommunerna förutom ökad tillsyn också kan göra en besparing om 8 miljoner kronor och dels genom verksamhetsökningen få en ökad intäkt i form av 9 miljoner kronor.
 2. Det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden också arbetar med den goda boendemiljön och en god arkitektur parallellt med själva myndighetsutövningen.
 3. Miljötillsyn, -200.000 kr. Yrkandet biträds av miljöpartiet.
 4. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar bifall till egna inriktningsmål och åtaganden.
 5. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar att planeringstjänsterna inte tillsätts, +1.000.000 kr.

  Investeringsbudget
 6. Anders Bergérus m fl (s-gruppen) yrkar följande: Renovering av Nyboda, Berfoten och njupkärrs skolor, +1.000.000 kr.
 7. Omställning lokaler, +1.000.000 kr.
 8. Stordal, anläggning av bilväg, +250.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet (beloppslöst).
 9. Upprustning av torget Granängsringen, +200.000 kr. Yrkandet biträds av vänsterpartiet (beloppslöst).
 10. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkar följande: Egen investering skolor/ förskolor, annat belopp än kommunstyrelsens förslag.
 11. Mottagningskök, annat belopp än kommunstyrelsen.
 12. Upprustning skolgård Nyboda, Njupkärr och Berfoten, nytt förslag.
 13. Förskola Skälsätra, påbörjad projektering, nytt förslag.
 14. Säkra övergångsställen, annat belopp.
 15. Rondell Tyresövägen-Strandallén, annat belopp.
 16. Gångväg Myggdalsvägen -Nyboda skola, annat belopp.
 17. Förbättringsåtgärder cykelstråken, annat belopp.
 18. Säkrare gångvägar, bättre belysning, nytt förslag.
 19. Parkeringsficka vid Njupkärrs skola, nytt belopp.
 20. Dagvattenhanteringsplan, annat belopp.
 21. Arbetsstationer, annat belopp.
 22. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar följande: Lägre ambitionsnivå på exploateringar, -2.000.000 kr.
 23. Ingen ny isbaneanläggning Trollbäckens IP, -5.500.000 kr.

 1. Sänkt ambition införskaffande av maskiner/fordon, -2.250.000 kr.
 1. Minskat inköp mark, -2.000.000 kr.

Beslutsgång

 1. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 6.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 6.

 2. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 7.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 7.

 3. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 8.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 8.

 4. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 9.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 9.

 5. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 26.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 26.

 6. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 46.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 14 ja, 19 nej, 17 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således bifallit yrkande nr 46.

 7. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 48.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 28 ja. 19 nej, 3 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 48.

 8. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 51.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 31 ja, 18 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 51.

 9. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige har avslagit yrkande nr 49.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 18 ja, 21 nej, 11 avstår och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således bifallit yrkande nr 49.

 10. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 60.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 28 ja, 21 nej och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 60.

 11. Efter ställda propositioner finner ordförande att kommunfullmäktige avslagit yrkande nr 63.

  Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

  - Den som avslår yrkandet röstar ja.
  - Den som bifaller yrkandet röstar nej.

  Röstningsresultat: 26 ja, 21 nej, 2 avstår och 2 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

  Kommunfullmäktige har således avslagit yrkande nr 63.

  Yrkande 4b och 72 bifalls utan omröstning.

Övriga framställda yrkanden avseende de behandlade områdena avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut 2005-11-10:

- Utdebiteringen för 2006 fastställs till oförändrade 19,63 per skattekrona.

- Strategiska utvecklingsområden samt kommungemensamma mål och åtaganden fastställs enligt strategiska utvecklingsområden för

- budgetåret 2006 och enligt avsnitten 4 och 5 i strategi- och budgetplanen. Med följande ändring under strategiska utvecklingsområden: Kulturskolan erhåller nya lokaler under 2006.

- Investeringsbudget för 2006 fastställs enligt bilaga 3.

- Övriga delar av kommunstyrelsens förslag bordläggs.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges fortsatta behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Anna Steele Karlström (fp), Mikael Gustafsson (v), Peter Bylund (mp), Marie Linder (s), Kerstin Malmberg (fp), Inger Gemicioglu (v) och Susann Ronström (s).

Yrkanden

Barn- och utbildningsnämnden

96. Mats Fält (m) yrkar att en miljon kronor tillförs barn- och utbildningsnämnden, anslag förvaltningsgemensamt.

97. Marita Bertilsson m fl (s-gruppen) yrkar följande:

Under rubriken förskola åtaganden läggs följande till: a Tyresö kommun erbjuder kompetenshöjande utbildning för barnskötare under 2006 som en första åtgärd att möta den förväntade strukturförändringen.
B Barn till arbetslösa ska ha rätt till förskoleplats 30 timmar per vecka.
C Barn till arbetslösa och föräldralediga har rätt till förskoleplats minst 15 timmar per vecka. För dessa barn höjs förskolornas ersättning till 60 %.

98. Under rubriken grunskola åtaganden läggs följande till: a Samtliga grundskolor får ett utflyktsbidrag.

B Extra elevpeng till Nyboda skola med 7% för alla elever

99. Under rubriken grundskola, skolbarnomsorg läggs följande till: a Även när skoldagen är slut ska barnen ha rätt till en pedagogisk verksamhet också på eftermiddagen.

b. En riktad satsning till denna verksamhet för att minska barngrupperna

100. Under rubriken fritidsgårdsverksamhet, åtagande läggs följande till: A Träffpunkten Strand blir fritidsgård.
B Träffpunkten Kringlan blir fritidsgård.
C Ökat öppethållande Krusis.
D Kringlan öppnas som fritidsgård i brukarstyrd form, där ungdomarna är i majoritet.

101. Gymnasiet 25% regeln, -1.000.000 kr. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

102. Förskolestöd, -6.600.000 kr.

103. Förstärkning skolbarnomsorg, +2.600.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

104. Fritidsgårdarna, +1.000.000 kr.

105. Förskolans 15 timmars barn till 30 timmar, +1.500.000 kr. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

106. Övriga personalförstärkningar i förskolan, +3.600.000 kr.

107. Elevpeng Nyboda, +200.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

108. Utflyktspengar, +700.000 kr.

109. Mobila teamet (soc och bun), +620.000 kr. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

110. Justering BOP 15 timmars barn, +1.500.000 kr. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

111. Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) yrkande följande:

Att i enlighet med åtagande under barn- och utbildningsnämnden tillsätta en arbetsgrupp som utreder och presenterar förslag till hur jämställdheten kan bli konkret och uppnåbar i för- och grundskolan.

112. Fritidsgårdarna, +1.600.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

113. Ökad satsning för Sv2 och modersmålsundervisningen, +1.000.000 kr.

114. Höjning av barnomsorgspengen, +8.000.000 kr.

115. Höjning av peng till skolbarnomsorgen,+5.000.000 kr.

116. Höjning av skolpengen, +8.000.000 kr.

117. Fritidsklubb 10-12 åringar Krusboda, +190.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

118. Kulturbidrag till skolan/förskolan, +700.000 kr.

119. Två maträtter i skolan/gymnasiet varav en vegetarisk,+300.000 kr.

120. Sommarkoloniverksamhet, +250.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

121. Två nya centrala ekonomer, +660.000 kr.

122. Nej till matematiktest i årskurs 3, -300.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

123. Peter Bylund m fl (mp-gruppen) yrkar följande:

Höjning av barnomsorgspengen, +4.000.000 kr.

124. Höjning av skolpengen, +4.000.000 kr.

Socialnämnden

125. Susann Ronström m fl (s-gruppen) yrkar följande:

Under rubriken ungdom och missbruk, åtagande läggs följande till: Det mobila teamet dubbleras, så att det finns två team igång. Därtill kan de mobila teamen kompletteras med någon form av tillfällig satsning på kamratstödjare eller hjälplärare till kommunens högstadieskolor, som betalas med statliga arbetsmarknadsmedel.

126. Under rubriken äldreomsorg, åtaganden, biståndbedömning ändras första åtagandet till denna skrivning: Andelen äldre som kan och så önskar bo kvar i den egna bostaden ska öka, vilket kan leda till att färre behöver bo i särskilt boende.

127. Under rubriken åtagande äldreboenden läggs följande till: Bara var tredje helg. Personalen får själva göra sina egna scheman och ges möjligheter att arbeta färre helger.

128. Under rubriken åtagande, handikappomsorg läggs följande till: Tyresö satsar på metodiska insatser redan i ett tidigt skede för att nå framförallt unga med psykiskt funktionshinder, tillsammans med landstinget.

129. Försörjningsstödet, -5.300.000 kr.

130. Mindre helgtjänstgöring äldreomsorgen, +700.000 kr. Yrkandet biträds av Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

131. Kompetensutveckling äldreomsorgen, +600.000 kr.

132. Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) yrkar följande:

I enlighet med åtagande under socialnämnden utreda hur man kan konstruera försörjningsstödet, så att även de som uppbär barnbidrag kan få del av bidragets höjning

133. I enlighet med åtagande under socialnämnden ge Tyresö bostäder i uppdrag att bygga ett nytt äldreboende i Farmarstigen och det ska drivas i kommunal regi.

134. Förbättrade arbetsvillkor särskilda boenden, +1.300.000 kr.

135. Ökat stöd till kvinnojouren i Tyresö, +200.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

136. Återinförd subvention för snöröjning,+340.000 kr.

137. Tjänstenivå på familjecenter,+300.000 kr. Yrkandet biträds av Peter Bylund m fl (mp-gruppen).

138. Utbilda socialsekreterare för barn som sett eller utsatts för misshandel, +200.000 kr.

KELP

139. Marita Bertilsson mfl (s-gruppen) yrkar att följande läggs till: ”Kattfoten” –Förskola i Skälsätra. En permanent förskola på tomten i Skälsätra bör uppföras och projektering av arbetet inledas under periodens inledning.

Avslutningsvis yrkar Marita Bertilsson m fl (s-gruppen), Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen) bifall till respektive partis egna budgetförslag.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit yrkande nr 96.

Yrkande nr 97 – 139 avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Driftbudget för 2006 fastställs enligt bilagorna 1 och 2 och enligt vad som framgår av redovisningen för de olika anslagen i avsnitt 7 med följande tillägg:

Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande;Arbetslösa tyresöbor erbjuds plusjobb, för att både förstärka den kommunala verksamheten, men också för att åter ”få in en fot ” på arbetsmarknaden.

Skattereduktion plusjobb, -15.000.000 kr.

Personal i plusjobb, +15.000.000 kr.

Miljö- och byggnadsnämnden: Det är viktigt att miljö- och byggnadsnämnden också arbetar med den goda boendemiljön och en god arkitektur parallellt med själva myndighetsutövningen.

Barn- och utbildningsnämnden: En miljon kronor tillförs, anslag förvaltningsgemensamt.

- Resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning för 2006 fastställs enligt bilagorna 4 och 5.

- Nämnder och styrelser får under budgetåret besluta om smärre omfördelningar mellan sina anslag om det krävs för att inte överskrida sin samlade budget eller för att förbättra måluppfyllelsen.

- Förslaget till KELP (kommunalekonomisk långtidsplan) för perioden 2006-2008 godkänns.

- Socialnämnden ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av fördelning på sju nya anslagsbindningsnivåer: förvaltningsgemensamt, ungdom och missbruk, familj och försörjning, biståndsbedömning, äldreomsorg – boende, hemtjänst, omsorg om funktionshindrade.

Reservationer

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget (bilaga).

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget.