Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-02-09

Sammanträde 2006-02-09

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Förslag om finansiellt mål för långsiktigt god ekonomisk hushållning

4 Förslag om investering för Kulturcentrum i Nyboda skola

5 Förslag om ändring av regler för egna barn i enskilda familjehem

6 Förslag om behandling av motion ”Ställ klimatkrav på transporter”

7 Förslag om revidering av verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar

Mötesinformation

 

§1 Motion med förslag om rekommendation om att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvis konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

Dnr 2006/019 469

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att det kaffe, te och bananer som köps in för att konsumeras av anställda ska vara Rättvise- eller Kravmärkt i den mån tillgången medger.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

§2 Motion med förslag om att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SL:s säsongskort och/eller årskort genom kommunen

Dnr 2006/020 539

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att erbjuda anställda att köpa SL kort genom kommunens försorg.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

§3 Interpellationer

Dnr 2006/018 103

Ärendebeskrivning

Eija Räty (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till personalutskottets ordförande angående den stora ohälsan bland kommunanställda kvinnor i Tyresö.

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

_____

§4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2006/005 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Leif Bratt (mp) – ledamot i kommunfullmäktige
Gabriel Helldén (m) – ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden
Ingrid Ramirez-Abad (m) – ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelserna

- Överlämnas till länsstyrelsen för ny sammanräkning

________

§5 Finansiellt mål för långsiktigt god ekonomisk hushållning

Dnr 2006/023 049

Ärendebeskrivning

Riksdagen har enligt förslag i propositionen om god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting ställt krav på att kommunerna i sin budget ska ange mål och riktlinjer för hur man definierar god ekonomisk hushållning för sin organisation. Det handlar dels om finansiella och dels om verksamhetsmässiga mål och riktlinjer.

Den strategi- och budgetplan som utarbetas inför varje verksamhetsår handlar i stor utsträckning om hushållning i närtid. I bilagda skrivelse föreslår ekonomikontoret att kommunens finansiella mål för långsiktig god ekonomisk hushållning bör vara att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Tyresö kommuns finansiella mål är att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggnings-kapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande mål antas:

- Tyresö kommuns finansiella mål ska i princip vara att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

- Kommunens finansiella mål kan dock justeras med hänvisning till att kvaliteten i verksamheten måste säkerställas

- Kommunens finansiella mål kan dock justeras med hänvisning till att det skulle påverka sysselsättningen negativt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet från Mikael Gustafsson (v). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommuns finansiella mål är att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

Reservation i kommunstyrelsen

Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v), Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s), Peter Bylund (mp) och Jan Larsson (fp).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att följande mål antas:

- Tyresö kommuns finansiella mål ska i princip vara att uppnå det ekonomiska resultat som behövs för att dels kompensera för värdeminskningen av det reala anläggningskapitalet, dels över en tjugoårsperiod jämna ut pensionsutbetalningarna från den s.k. ansvarsförbindelsen.

- Kommunens finansiella mål kan dock justeras med hänvisning till att kvaliteten i verksamheten måste säkerställas

- Kommunens finansiella mål kan dock justeras med hänvisning till att det skulle påverka sysselsättningen negativt.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) reserverar sig skriftligen (bilaga) mot beslutet.

_______


 

§6 Investering för kulturcentrum i Nyboda skola

Dnr 2006/0043 291

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2005 att Kulturskolans verksamhet flyttas till Nyboda skola. I Nyboda skola skapas därmed ett kulturcentrum med musik, dans och teater. Lokalerna är ca 1 150 m². Ombyggnaden av delar av Nyboda för kulturskolans verksamhet beräknas kosta 10,7 Mkr. Ombyggnaden innebär bl a att ljudisolera undervisningslokaler, anpassa lokalerna till gruppundervisning, skapa fungerande korridorsystem samt viss isolering av delar av taket.

Med hänvisning till ovanstående begär miljö- och stadsbyggnadsför-valtningen 10,7 Mkr för ombyggnation av delar av Nyboda skola till Kulturcentrum.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 10,7 Mkr för ombyggnation av delar av Nyboda skola till Kulturcentrum.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Lilian Edberg (m), Kristjan Vaigur (s), Elisabeth Hedlund (v) och Jan Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutet var enhälligt.

____


§7 Ändring av regler för egna barn i enskilda familjedaghem

Dnr 2006/001 712

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett förutsättningarna för att i Tyresö införa möjlighet för förälder att driva familjedaghem med enbart egna barn (utredningen redovisas i bilaga). Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att reglerna för egna barn i enskilda familjedaghem ändras så att det blir möjligt att driva familjedaghemmet med enbart egna barn enligt bilagda förslag.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att regler för egna barn i enskilda familjedaghem ändras enligt bilagda förslag från barn- och utbildningsnämnden 051214 § 63 samt att reglerna gäller fr o m 1 mars 2006.

Yrkanden i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Mikael Gustafsson (v) avslag till förslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Regler för egna barn i enskilda familjedaghem ändras enligt bilagda förslag från barn- och utbildningsnämnden 051214 § 63

- Reglerna gäller fr o m 1 mars 2006.

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Mikael Gustafsson (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14 § 63

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till förslaget.Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mats Fält (m), Marita Bertilsson (s), Mikael Gustafsson (v), Leif Kennerberg (kd), Anders Bergérus (s), Peter Bylund (mp), Elisabeth Hedlund (v), Inger Gemicioglu (v), Jan Larsson (fp), Jerry Svensson (s), Martin Huusman (m), Kerstin Bergsman (m) och Kerstin Malmberg (fp).

Yrkanden

Marita Bertilsson (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Mikael Gustafsson (v) och Peter Bylund (mp).

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige bifallit kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja.

- Den som avslår kommunstyrelsens förslag röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja och 25 nej. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Marita Bertilsson m fl (s-gruppen), Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till respektive partis reservation i kommunstyrelsen.

_____


§8 Motion "Ställ klimatkrav på transporter"

Dnr 2005/133 060

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har i oktober lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ställa klimatkrav på transporter. Motionärerna föreslår att:

- kommunen ställer konkreta och klimatrelaterade krav vid nästa upphandling av transporttjänster

- kommunen för egen del vid kommande inköp av fordon köper miljöfordon.

Motionen har remitterats till upphandlingsenheten och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för yttrande (se bifogade yttrande).

Ordförandeutlåtande

Jag instämmer i motionärernas beskrivning av situationen och att vi som kommun har möjlighet att minska vår klimatpåverkan genom att ställa krav på olika miljöhänsyn när vi upphandlar produkter och tjänster. I kommunens upphandlingsreglemente från 2002 anges att ”inför all upphandling bör aktivt eftersträvas att välja produkter och tjänster som, sett under hela sin livslängd, är skonsamma mot miljön”. I reglementet beskrivs närmare vad detta innebär. Som framgår av tjänsteyttrandet ställs krav på olika miljöhänsyn redan idag när olika verksamheter gör upphandlingar av bl a transporttjänster och fordon. Dessa krav måste sedan vägas mot behov när det gäller kvalitet, funktioner och kostnader. I det kommunövergripande arbetet med hållbar utveckling har nyligen inletts diskussioner om det finns möjligheter att samordna transporter med kommunerna på Södertörn för att därigenom minska antalet transporter. Motionärerna föreslår att kommunen för egen del vid kommande inköp av fordon köper miljöfordon. Dessa bilar finns för närvarande inom personbilssektorn. Kommunen har ett antal fordon av flexifuel-typ. Enligt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen finns vissa svårigheter idag med att lokalt tanka dessa bilar med biobränslen i avsaknad av sådana tankställen i kommunen. Det är inte rimligt att i nuläget besluta att alla kommande inköp ska vara miljöfordon. Däremot är det önskvärt att öka andelen miljöbilar i kommunens ägo. Jag menar att vi redan nu arbetar enligt motionens intentioner, men att motionens att-satser är för långtgående för att bifallas.

Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s) yrkar att följande tillägg görs i beslutsmeningen:

§9 Tyresö kommun tillämpar definition och mål för statliga myndigheters inköp av miljöbilar enligt förordning SFS 2005:1228, och därmed anses motionen besvarad.

Tilläggsyrkandet antas utan omröstning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun tillämpar definition och mål för statliga myndigheters inköp av miljöbilar enligt förordning SFS 2005:1228, och därmed anses motionen besvarad.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp) och Peder Holmström (m).

Yrkanden

Peter Bylund (mp) yrkar bifall till motionen.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§10 Revidering av verksamhetsområde för vatten- och avloppsanläggningar

Dnr 2006/0019 340

Ärendebeskrivning

Enligt VA-lagen ska gränserna för kommunens verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp fastställas en gång per år. Tekniska avdelningen föreslår att den allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagda karta. Revideringen innebär en utökning av verksamhetsområdet att omfatta Blåbärsvägen, del av Strandvägen, Björnbärsvägen och del av Bryggvägen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Allmänna vatten- och avloppsanläggningens verksamhetsområde fastställs i enlighet med bilagda karta.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.