Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-04-06

Sammanträde 2006-04-06

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

2 Personalutskottets ordförande besvarar en interpellation angående den stora ohälsan bland kommunanställda kvinnor i Tyresö

3 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående vårdnadsbidrag och anlitande av F-bolaget

5 Årsredovisning och revisionsberättelse Tyresö kommun 2005 samt redovisning av måluppfyllelse

6 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund 2005

7 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2005

8 Årsredovisning Tyresö Näringslivsaktiebolag 2005

9 Förslag om antagande av detaljplan för kvarteren Pigghajen och Gäddan (fd område vid Sikvägen)

Tyresö kommuns bokslutshandlingar finns tillgängliga för allmänheten på biblioteken i centrum och Trollbäcken samt i kommunreceptionen från torsdagen den 30 mars 2006.

______
Mötesinformation

 

§10 Motion om ungdomscafé i Tyresö

Dnr 2006/045 819

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att det startas ett ungdomscafé i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

______


§11 Motion om att Tyresö kommun ska göra fritidsgårdarna mer tillgängliga för ungdomar och att göra specifika satsningar på gruppen äldre ungdomar

Dnr 2006/059 824

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Björn E Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) har lämnat en motion (bilaga) med förslag om en utredning av Tyresö ungdomars fritidsbehov och föreslå på vilket sätt kommunen kan tillgodose behoven samt utidrån resultatet av utredningen avsätta pengar till verksamhet för ungdomar i 2007 års budget.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____


§12 Motion om att Tyresö kommun ska genomföra en kommunal reserevision som senare ska utmynna i bilpoolsverksamhet

Dnr 2006/058 500

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp), Björn E Stenström (mp), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v) har lämnat en motion (bilaga) angående hållbart resande.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

§13 Interpellationer

Dnr 2006/018 103

Ärendebeskrivning

Personalutskottets ordförande, Kenneth Monthan (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Eija Räty (s) angående den stora ohälsan bland kommunanställda kvinnor i Tyresö. Vidare yttrar sig interpellanten, personalutskottets ordförande, Thomas Henriksson (s), Mats Larsson (fp), Berit Assarsson (m), Jerry Svensson (s) och Jan Larsson (fp).

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Peter Bylund (mp) angående eventuell folkomröstning gällande trängselavgifter i Stockholms stad. Vidare yttrar sig interpellanten, Anders Bergérus (s) och Mikael Gustafsson (v).

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats Fält (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Anders Linder (s) angående vårdnadsbidarg och anlitande av F-bolaget. Vidare yttrar sig interpellanten, barn- och utbildningsnämndens ordförande och Marita Bertilsson (s).

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m) besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Ann Sandin-Lindgren (s) och Marita Bertilsson (s) angående försvagning av den lokala demokratin. Vidare yttrar sig Susann Ronström (s), kommunstyrelsens ordförande, Marita Bertilsson (s), Jan Larsson (fp), Mats Fält (m), Ingela Carlsson (s), Inger Gemicioglu (v) och Mikael Gustafsson (v).

______

§14 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2006/005 102

Ärendebeskrivning

Följande avsägelser av kommunala uppdrag föreligger:

Susann Tjernström (fp) – ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Joachim Wallberg (fp) – ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Martin Eriksson Grubb (s) – ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut:

- Godkänner avsägelserna

- Joachim Wallberg (fp), Kringelkroken 44, 135 30 Tyresö väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

- Eva Torvaldsson (s), Safirgången 48, 135 49 Tyresö väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

- Christina Hinnas (m), Lindalsvägen 27b, 135 50 Tyresö väljs till ersättare i socialnämnden.

_______


§15 Årsredovisning och revisionsberättelse Tyresö kommun 2005 samt redovisning av måluppfyllelse

Dnr 2006/013 042

Ärendebeskrivning

Ekonomikontoret redovisar i bilaga årsredovisningen för kommunen för år 2005.

Årsredovisningen innehåller bl.a. följande delar:

- Förvaltningsberättelse

- Verksamhetsberättelse för respektive nämnd

- Kommunens personal

- Kommunala bolag

- Kommunens ekonomi

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisningen för Tyresö kommun för år 2005 godkänns

- Redovisningen av måluppfyllelse godkänns.

Yttranden

Vid komunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Orvar Turegård (s) och Anders Bergérus (s).

Revisionsberättelse

Revisorernas ordförande, Orvar Turegård (s), redovisar uppdraget och de bedömningar revisorerna gjort (bilaga).

Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen över sin granskning av 2005 års räkenskaper och förvaltning. Revisorerna tillstyrker att styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

- Styrelserna och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet

_____

§16 Årsredovisning Södertörns Brandförsvarsförbund

Dnr 2006/013 042

Ärendebeskrivning

Södertörns Brandförsvarsförbund redovisar i bilaga årsredovisning för 2005. Revisorerna för förbundet har granskat verksamheten och föreslår att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Södertörns Brandförsvarsförbund 2005 noteras

- Förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag

_____

§17 Årsredovisning Tyresö Bostäder AB 2005

Dnr 2006/013 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Bostäder redovisar i bilaga årsredovisningen för 2005.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning 2005 för Tyresö Bostäder AB noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Larsson (fp) och Peder Holmström (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

____

§18 Årsredovisning Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2006/013 042

Ärendebeskrivning

Tyresö Näringslivsaktiebolag redovisar i bilaga årsredovisning för 2005. Bolagsstämman behandlar årsredovisningen och bokslutet den 28 mars.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Årsredovisning för Tyresö Näringslivsbolag 2005 noteras

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____


§19 Antagande av detaljplan för kvarteren Pigghajen och Gäddan (fd område vid Siklöjevägen)

Dnr 2000/579 214

Ärendebeskrivning

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen fick i augusti 2002 i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för område vid Siklöjevägen (fastigheterna Gäddan 13 samt del av Gäddan S:2, Bävern 2, Bollmora 2:1 och Gimmersta 1:1). Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna att uppföra nio nya flerbostadshus i fyra våningar med totalt ca 150 lägenheter och tillhörande parkeringar och garage inom planområdet. En ny tillfart till Tyresövägen med en cirkulationsplats, en tomt för verksamheter samt en utökad byggrätt för rackethallen ingår också i förslaget. De nya bostadshusen och cirkulationsplatsen ska tillsammans bidra till att skapa en ny entré till Tyresös centrala delar.

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 januari till och med den 13 februari 2005. Under utställningstiden har nio synpunkter inkommit. Efter samrådstiden har ytterligare tre synpunkter lämnats in. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i bilaga. I utställningsutlåtandet beskrivs de ändringar som har gjorts av planförslaget efter utställningen.

Ordförandeförslag

Jag föreslår att detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan antas.

Ändringsyrkande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar med instämmande av Anders Bergérus (s-gruppen) att i planbeskrivningen på sid 2 tillföra en ny andra mening under Syfte enligt följande: ”Minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter”, och att i planbeskrivningen på sid 4 tillföra en ny andra mening i tredje stycket enligt följande: ”Minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter”.

Tilläggsyrkande i kommunstyrelsen

Susann Ronström (s-gruppen) yrkar att det på kommunfullmäktiges sammanträde lämnas en redovisning över brottsförebyggande aspekter i detaljplanen.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer först proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit ändringsyrkandet.

Tilläggsyrkandet antas utan omröstning.

§19 Slutligen ställer ordföranden proposition på ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för kv. Pigghajen och Gäddan antas.

Kommunstyrelsens beslut

- På kommunfullmäktiges sammanträde kommer en redovisning att lämnas över brottsförebyggande aspekter i detaljplanen.

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet. Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet att avslå ändringsyrkandet (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande.

Yttrande

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v), Anders Bergérus (s), Peter Bylund (mp), Leif Kennerberg (kd) och Berit Assarsson (m).

Yrkanden

Mikael Gustafsson (v) yrkar att i planbeskrivningen på sid 2 tillföra en ny andra mening under Syfte enligt följande: ”Minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter”, och att i planbeskrivningen på sid 4 tillföra en ny andra mening i tredje stycket enligt följande: ”Minst hälften av lägenheterna ska vara hyresrätter”. Yrkandet biträds av Anders Bergérus (s).

Peter Bylund (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs. Denna röstningsordning fastställs:

- Den som avslår tilläggsyrkandet röstar ja.

- Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar nej.

Röstningsresultat: 26 ja, 24 nej och 1 frånvarande. Se bifogat röstningsprotokoll.

Kommunfullmäktige har således avslagit tilläggsyrkandet.

Avslagsyrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot förslaget (bilaga).

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) reserverar sig mot förslaget och hänvisar till reservation i kommunstyrelsen.

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande.