Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-05-18

Sammanträde 2006-05-18

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Ekonomisk rapport per mars 2006 och prognos för året

4 Förslag om upphandling av platser i särskilt boende för äldre

5 Förslag om kommunal folkomröstning och yttrande om trängselskatt

6 Förslag om övertagande av drift och underhåll av Kumla Herrgård

7 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

8 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

Mötesinformation

 

§20 Motion om ungdomsfullmäktige 2007

Dnr 2006/083 101

Ärendebeskrivning

Björn E Stenström (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att kommunstyrelse får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ett ungdomsfullmäktige i Tyresö.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

§21 Interpellationer

Dnr 2006/018 103

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) och Jerry Svensson (s) har lämnat in en interpellation (bilaga) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående barngrupperna i Tyresös förskolor.

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

_____

§22 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2006/005 102

Ärendebeskrivning

Inga avsägelser av kommunala uppdrag föreligger.

Fyllnadsval till vakanta uppdrag ska ske.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Björn C Wallin (m), Granängsringen 60 Vtr, 135 44 Tyresö väljs till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.

- Marianne Broberg-Bondefalk (m), Slumnäsvägen 44, 135 61 Tyresö väljs till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

- Mats Lindblom (fp), Kryddvägen 15, 135 36 Tyresö väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

- Caroline Persson (fp), Kanelgränd 53, 135 36 Tyresö väljs till ersättare i demokratiberedningen.

_______


§23 Ekonomisk rapport per mars 2006 och prognos för året

Dnr 2006/050 042

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas ekonomisk rapport per mars 2006 och prognos för året. Delårsresultatet för kommunen per den 31 mars 2006 uppgår till +17,5 mkr. Det är ett överskott jämfört med budget på 14,7 mkr. Verksamheterna redovisar ett överskott för perioden på 12,2 mkr.

I prognosen för året beräknas resultatet uppgå till +6,9 mkr, vilket är 3,8 mkr lägre än budgeterat. Verksamheterna redovisar ett underskott för året på 5,9 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag väntas bli 1,1 mkr bättre än budge-terat. Pensionsutbetalningarna beräknas överstiga budget för året med 1,2 mkr. En utebliven höjning av arbetsgivaravgiften minskar finansförvalt-ningens kostnader med 1,9 mkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

– Reviderad investeringsbudget enligt bilaga 3, avsnitt 4.8 godkänns

- Ekonomisk rapport per 31 mars 2006 och prognos för året noteras

- Tilläggsanslag för Kumla Herrgård godkänns enl. avsnitt 4.2.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Anders Bergérus (s) och Mats Fält (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§24 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre

Dnr 2006/062 735

Ärendebeskrivning

Kommunchefen har sedan våren 2005 haft i uppdrag att utreda frågan om ett nytt äldreboende. Som förutsättning för uppdraget gällde bl a att boendet om möjligt ska byggas, ägas och drivas av en annan huvudman än kommunen och att kommunen endast ska förfoga över de platser som behövs för att tillgodose Tyresöbornas behov. Upplägget förutsätter att kommunen till den vårdgivare som vinner upphandlingen, eller till den som för vårdgivarens räkning uppför och tillhandahåller den byggnad som vården ska bedrivas i, säljer fastigheten Krusmyntan 1.

Lägesrapporter från arbetet med uppdraget har lämnats till Kommunstyrelsen den 25 oktober 2005 och den 21 mars 2006.

I bilaga redovisas ett förslag till förfrågningsunderlag av vilket de närmare villkoren för upphandlingen av platser enligt de angivna utgångspunkterna framgår.

Socialnämnden ska besluta om förfrågningsunderlaget om de krav som ställs på de platser och den omsorg som ska upphandlas. Socialnämnden behandlar förfrågningsunderlaget under sitt sammanträde den 19 april 2006.

Kommunstyrelsen har att besluta om försäljningen av fastigheten Krusmyntan 1.

Eftersom den tilltänkta modellen för upphandlingen av platser i principiella hänseenden skiljer sig från vad som hittills tillämpats i kommunen behöver frågan behandlas av kommunfullmäktige. Principerna för upphandlingen framgår av punkterna 1.1-1.3, 1.5-1.6 samt 1.13 i bifogade förfrågningsunderlag.

I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet ändrades indexklausulen på sidan 25 i förfrågningsunderlaget avsnitt 3:7 stycke 3 från 100 % till 75 %

Ordförandeförslag i kommunstyrelsen

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns. Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet kompletteras handlingarna med socialnämndens beslut från den 2 maj. Vidare föreslår jag att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande enligt ovan, och att avtal genom socialnämnden har tecknats med vårdgivare, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande och chefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att i förening underteckna köpekontrakt och köpeavtal i samband med försäljning av fastigheten Krusmyntan 1.

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsförslaget och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsförslaget.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej.

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster (se bilagda röstningsprotokoll). Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot besluten (se bilagor).

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Anders Bergérus (s) ej anser sig vara bunden av att följa formuleringen i sista stycket på sidan 1 i tjänstemannayttrandet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Anders Bergérus (s), Björn E Stenström (mp), Kerstin Malmberg (fp), Inger Gemicioglu (v), Olle Chevalier (m), Berit Assarsson (m), Jerry Svensson (s), Jan Larsson (fp), Marie Linder (s) och Ossian Lundström (m).

Yrkande

Anders Bergérus (s) yrkar återremiss med följande motivering:

 1. Att kommunfullmäktiges ledamöter erhåller ett underlag som belyser risker, handlingsutrymme och konsekvenser med att kommunen inte är juridisk huvudman, i den händelse den privata aktören utsätter de boende för vanvård.

 2. Att kommunfullmäktiges ledamöter erhåller ett underlag som belyser besittningsskyddet för de boende, när avtalsperioden löper ut om tio år och avtalet mellan Tyresö kommun och äldreboendets huvudman, inte förlängs. Samt vilka kommunalekonomiska konsekvenser detta kan få för kommunen.

 3. Att kommunala pensionärsrådet ges möjlighet att yttra sig över ärendet i sin helhet, där ovan angivna tillägg i underlaget finns med i dess bedömning.

Återremissyrkandet biträds av Björn E Stenström (mp) och Inger Gemicioglu (v).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Återremissyrkandet bifalls.

§25 Kommunal folkomröstning och yttrande över trängselskatt

Dnr 2006/064 111

Ärendebeskrivning

I Stockholms stad pågår ett försök med beskattning av fordonstrafiken för att minska biltrafiken innanför stadens s.k. tullar. Försöket omfattar tiden fr.o.m. den 3 januari t.o.m. den 31 juli 2006. Försöket baseras på en särskild lag, Lag (2004:629) om trängselskatt.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att kommunen ska ge riksdag och regering sin mening till känna om det försök med trängselskatter som genomförs i Stockholm under perioden 3 januari – 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Som ett led i beredningen av yttrandet föreslår kommunstyrelsens ordförande att det i samband med de allmänna valen den 17 september 2006 ska hållas en folk­omröstning, som stöd för yttrandet. Det är redan bestämt att Stockholms kommun ska genomföra en sådan omröstning.

I bilaga redogörs för förutsättningarna att genomföra en kommunal folkomröstning samt förslag till beslut.

Ordförandeutlåtande

I Stockholms stad genomförs i anslutning till valet i september en rådgivande folkomröstning angående trängselskatten. Folkomröstningen kommer att utgöra ett viktigt underlag inför beslut i regering och riksdag om eventuell permanentning av den tillfälliga lagstiftningen om trängselskatten.

Från länets övriga kommuner ställdes krav på en folkomröstning innan trängselskatteförsöket infördes. Ett antal kommuner, däribland Tyresö, genomförde också sådana omröstningar. Utslaget blev mycket klart med en stor majoritet av våra väljare mot försöket. Vi har därefter krävt att våra invånares röster skall beaktas tillsammans med utslaget från Stockholms folkomröstning. Detta har avvisats av både Stockholms stad och av regeringen och dess samarbetspartier.

Opinionundersökningar som gjorts i staden och länet visar att nästan samtliga tillfrågade anser att alla invånare i Stockholms län borde få rösta om trängselskatten.

Företrädare för de fyra borgerliga partierna i riksdagen har uttalat att trängselskatten är en fråga som berör hela regionen. De anser att det är angeläget att många, helst alla, kommuner i länet genomför rådgivande folkomröstningar för att ge riksdagen ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

De har också uttalat att folkomröstningarna 2003 genomfördes under andra förutsättningar än de som nu gäller och att de därför idag har ett begränsat värde som vägledning för riksdagen.

De fyra allianspartierna i riksdagen har uttalat att de vill följa folkviljan i hela länet och föreslår därför att alla kommuner i Stockholms län genomför egna rådgivande folkomröstningar om trängselskatten i samband med höstens val, alltså även de som folkomröstade 2003. Att inte folkomrösta skulle lämna de egna invånarna utan möjlighet att påverka. Jag delar den uppfattningen.

Vi har inom majoriteten diskuterat frågan och vi anser det rimligt att ge även tyresöborna möjlighet att ta ställning till trängselskatten efter att försöket avslutats. Även om inte alla kommuner kommer att folkomrösta samtidigt med Stockholms stad, kommer mer än hälften av länsborna att ha fått rösta. Det ger de beslutsfattare i riksdagen som önskar lyssna till alla länsbor ett bra beslutsunderlag.

Jag föreslår därför att en folkomröstning om trängselskatten genomförs i Tyresö i samband med de allmänna valen i höst.

Yrkande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

 1. Kommunen ska i ett yttrande tillkännage riksdag och regering sin uppfattning om trängselskatten.

 2. Som ett led i beredningen av detta yttrande ska det i kommunen genomföras en folkomröstning den 17 september 2006, i anslutning till de allmänna valen.

 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att anta och inge kommunens yttrande, som ska följa den mening som biträtts av flest röstande i folkomröstningen.

 4. Röstlängd och röstkort samordnas med röstlängden och röstkorten för det allmänna valet.

 5. Frågan som ska ställas vid folkomröstningen är denna: ”Trängselskatter för biltrafiken har prövats i Stockholm under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatter på nytt ska införas i Stockholms stad?”

 6. Svarsalternativen ska vara ”ja” respektive ”nej” på varsin röstsedel. Det ska dessutom finnas en blank röstsedel med texten ”blank röstsedel”.

 7. Röstsedeln ska vara rosa med tre streck på varje långsida, i format A6.

 8. Eftersom folkomröstningen äger rum samma dag som det är allmänna val sammanfaller omröstningsdistrikten med valdistrikten i det allmänna valet.

 9. Röstning ska, förutom genom personlig inställelse i omröstningslokalen, kunna ske på det sätt som gäller för allmänna val, dock med det undantag att underlag för brevröstning från utlandet inte kommer att distribueras. Institutionsröstning sker, i enlighet med vad valnämnden närmare beslutar om, den 10 september 2006.

 10. Röstsammanräkning ska ske i röstningslokalen på folkomröstningsdagen efter att samman­räkningen av det allmänna valet har avslutats. Sammanräkningen ska i sin helhet vara avslutad senast torsdagen den 21 september 2006.

 11. Kommunfullmäktige fastställer i övrigt de föreslagna föreskrifterna för folkomröstningen.

Reservation i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Inger Gemicioglu (v), Anders Bergérus (s), Maria Björke (mp), Berit Assarsson (m) och Ted Bondefalk (m).

Yrkanden

Inger Gemicioglu (v) ykar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till skriftlig reservation i kommunstyrelsen.

Särskilt yttrande

Anders Bergérus m fl (s-gruppen) hänvisar till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

Maria Björke m fl (mp-gruppen) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

§26 Övertagande av drift och underhåll av Kumla Herrgård

Dnr 2006/066 871

Ärendebeskrivning

Tyresö kommun och Kumla Herrgårds Bygdegårdsförening träffade 1983 ett arrendeavtal om Kumla Herrgård med tillhörande tomt och trädgård. Arrendeavtalet löper på 49 år och innefattar förutom krav på upprustning av byggnad och parkområde även ansvar för föreningen att driva anläggningen under arrendeperioden. Medlemmarna i föreningen börjar dock bli till åren och föreningen uppger att det är svårt att rekrytera yngre personer till föreningens arbete. Föreningens styrelse har därför gjort bedömningen att det kommer att bli svårt att uppfylla föreningens åtaganden i avtalet. Föreningen har framfört önskemål om att kommunen tar över driften och underhållet av Kumla Herrgård.

I bilagda tjänsteskrivelse beskrivs fastighetens skick, förslag till åtgärder och budgetförändringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Tyresö kommun löser Kumla Herrgårds Bygdegårdsförening från befintligt arrendeavtal och övertar drift- och underhållsansvaret. Tyresö kommun övertar/löser samtidigt befintligt lån i fastigheten om ca 900 000 kronor, samt löser bygdegårdsföreningens checkkredit.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§27 Val av ledamöter i Tyresö Näringslivs AB

Dnr 2006/085 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen välja ledamöter till styrelsen i Tyresö Näringslivs AB.

Kommunfullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Näringslivs AB fram till ordinarie bolagsstämma 2007:

- m Hans Lindberg
- m Sven A Svennberg
- fp Tomas Lilja
- s Birgitta Lönegård
- s Kjell Andersson

Ordförande: Hans Lindberg

Vice ordförande: Tomas Lilja

_________

§28 Val av ledamöter i Tyresö Bostäder AB

Dnr 2006/084 102

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har att årligen inför bolagsstämman utse ledamöter i Tyresö Bostäders styrelse för perioden fram till nästa års bolagsstämma.

Yrkande

Olle Chevalier (m) yrkar att paragrafen omedelbart justeras.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

Följande personer väljs till ledamöter i Tyresö Bostäder AB fram till bolagsstämman 2007:

- - Anders Malmqvist
- m Olle Chevalier
- m Peder Holmström
- kd Ulf Perbo
- c Håkan Ericsson
- s Birgitta Nådell
- s Birgitta Lönegård
- s Ulf Lönnqvist
- v Ulla Hoffman

Ordförande: Anders Malmqvist

Vice ordförande: Olle Chevalier