Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-06-15

Sammanträde 2006-06-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

2 Barn- och utbildningsnämndens ordförande besvarar en interpellation angående barngrupperna Tyresös förskolor

4 Motion med förslag om rekommendation att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvisemärkt konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

5 Motion med förslag att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SLs säsongskort och/eller årskort genom kommunen

6 Uppföljning av planen ”Ökad delaktighet för personer med funktionshinder”

7 Förslag på formulering av frågeställningen vid kommunal folkomröstning om trängselskatter

8 Förslag om upphandling av platser i särskilt boende för äldre

(Återremitterat)
(KS 2006-06-13, § 76)

9 Förslag om ändrad taxa för förskoleverksamhet

Mötesinformation

 

§29 Motion om att öka kommuninvånarnas inflytande

Dnr 2006/104 101

Ärendebeskrivning

Ann Sandin-Lindgren (s), Peter Bylund (mp) och Gunilla Andersson (v) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att öka kommuninvånarnas inflytande.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

§30 Motion om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen

Dnr 2006/103 101

Ärendebeskrivning

Eija Räty (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att tillämpa kvinnokonventionen och jämställdhetslagstiftningen i all kommunal verksamhet och redovisning av detta.

Kommunfullmäktiges beslut.

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____


§31 Motion om lekplats i Trädgårdsstaden 2007

Dnr 2006/105 332

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

_____

§32 Interpellationer

Dnr 2006/018 103

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mats Fält (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Marita Bertilsson (s) och Jerry Svensson (s) angående barngrupperna i Tyresös förskolor. Vidare yttrar sig barn- och utbildningsnämndens ordförande, interpellanterna, Mikael Gustafsson (v) och Inger Gemicioglu (v).

Kommunstyrelsens ordförande, Berit Assarsson (m), besvarar (bilaga) en interpellation (bilaga) från Inger Gemicioglu (v) angående ensamkommande flyktingbarn och Villa Victoria. Vidare yttrar sig kommunstyrelsens ordförande, interpellanten och Jan Larsson (fp).

Demokratiberedningens ordförande, Mats Fält (m), besvarar muntligen en interpellation (bilaga) från Ann Sandin-Lindgren (s) angående hur valdeltagandet i Tyresö ska öka i årets val. Vidare yttrar sig interpellanten och Gunilla Andersson (v).

______

§33 Motion med förslag om rekommendation om att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvisemärkt konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer

Dnr 2006/019 469

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 9 februari 2006 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om rekommendation om att förvaltningar och bolag i Tyresö kommun satsar på rättvis konsumtion av ekologiskt kaffe, te och bananer.

Motionärerna föreslår att:

- kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att det kaffe som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger

- kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att det te som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkt eller KRAV-märkt i den mån tillgången medger

- kommunfullmäktige rekommenderar förvaltningar och bolag att de bananer som köps in av Tyresö kommun för att konsumeras av anställda ska vara Rättvisemärkta eller KRAV-märkta i den mån tillgången medger.

Ordförandeutlåtande

Vi har tidigare behandlat en motion med liknande förslag. Motionärerna föreslår nu att vi ska lämna en rekommendation till förvaltningar och bolag att köpa rättvisemärkt kaffe, te och bananer. Jag anser liksom tidigare att detta inte är en fråga som vi ska fatta beslut om i kommunfullmäktige. Det är upp till dem som köper in kaffe, te och frukt att bestämma vilken typ av varor de vill inhandla. Jag föreslår att motionen härmed anses besvarad.

Yrkande i kommunstyrelsen

Leif Kennerberg (kd) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) och Anders Bergérus (s-gruppen) bifall till motionens förslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen har bifallit yrkandet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalls

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Jenny Magnusson (c), om hon hade haft rösträtt, hade stött yrkandet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp), Elisabeth Hedlund (v), Bengt Bergström ©, Berit Assarsson (m), Leif Kennerberg (kd), Mikael Gustafsson (v) och Martin Huusman (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____

§34 Motion med förslag om att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SL:s säsongskort och/eller årskort genom kommunen

Dnr 2006/020 539

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Björn E Stenström (mp) har den 9 februari 2006 lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att Tyresö kommun ska erbjuda alla anställda att köpa SL:s säsongskort och/eller årskort genom kommunen till den som så önskar.

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att erbjuda anställda att köpa sina SL-kort genom kommunen enligt ovan.

Motionen har remitterats till kommunledningsförvaltningen för yttrande (se bilaga).

Ordförandeförslag

Jag föreslår att motionen avslås med hänvisning till yttrandet.

Yrkande i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) yrkar bifall till motionens förslag.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har avslagit yrkandet. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås med hänvisning till yttrandet

Reservation i kommunstyrelsen

Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till det egna yrkandet.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Peter Bylund (mp) och Gunilla Andersson (v).

Yrkanden

Peter Bylund (mp) yrkar bifall till motionen. Yrkandet biträds av Gunilla Andersson (v).

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet.

Gunilla Andersson m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

______

§35 Uppföljning av planen "Ökad delaktighet för personer med funktionshinder"

Dnr 2006/080 003

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog i juni 2005 en plan för ökad delaktighet för personer med funktionshinder. Enligt planen ska en uppföljning göras årligen. I bilaga redovisas om och på vilket sätt de föreslagna åtgärderna har genomförts under året.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Redovisningen noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Bengt Bergström ©, Inger Gemicioglu (v) och Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______

§36 Formulering av frågeställning vid kommunal folkomröstning om trängselskatt

Dnr 2006/064 111

Ärendebeskrivning

I Stockholms stad pågår ett försök med beskattning av fordonstrafiken för att minska biltrafiken innanför stadens s.k. tullar. Försöket omfattar tiden fr.o.m. den 3 januari t.o.m. den 31 juli 2006. Försöket baseras på en särskild lag, Lag (2004:629) om trängselskatt.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj 2006 § 25 att kommunen ska ge riksdag och regering sin mening till känna om det försök med trängselskatter som genomförs i Stockholm under perioden 3 januari – 31 juli 2006, det så kallade Stockholmsförsöket. Som ett led i beredningen av yttrandet beslutade kommunfullmäktige att det i samband med de allmänna valen den 17 september 2006 ska hållas en folk­omröstning, som stöd för yttrandet. Kommunfullmäktige beslutade även om bestämmelserna i folkomröstningen (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Kommunfullmäktige beslutade den 18 maj att frågeställningen i den lokala folkomröstningen om trängselskatt i Stockholms stad skulle vara ”Trängselskatter för biltrafiken har prövats i Stockholm under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatter på nytt ska införas i Stockholms stad?” Jag föreslår att en justering görs i frågeställningen så att det blir samma lydelse som i övriga kommuner i Stockholms län som kommer att hålla lokala folkomröstningar. Den nya lydelsen förslås bli ”Trängselskatt för biltrafiken har prövats i Stockholms stad under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm?” I övrigt gäller de bestämmelser som kommunfullmäktige beslutade om den 18 maj.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

- Frågan som ska ställas vid den lokala folkomröstningen den 17 september om trängselskatt i Stockholms stad är denna:

”Trängselskatt för biltrafiken har prövats i Stockholms stad under tiden 3 januari till 31 juli, 2006. Anser du att trängselskatt ska införas permanent i Stockholm?”

Protokollsanteckning i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Inger Gemicioglu (v) inte deltar i beslutet och hänvisar till partiets reservation lämnad i kommunstyrelsen 2006-04-25 § 53 (bilaga).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter (mp), om hon hade haft rösträtt, inte hade deltagit i beslutet.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Mikael Gustafsson (v) och Peter Bylund (mp).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Protokollsanteckning

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) och Peter Bylund m fl (mp-gruppen) deltar inte i beslutet.

_________

§37 Upphandling av platser i särskilt boende för äldre

Dnr 2006/062 735

Ärendebeskrivning

Kommunchefen har sedan våren 2005 haft i uppdrag att utreda frågan om ett nytt äldreboende. Som förutsättning för uppdraget gällde bl a att boendet om möjligt ska byggas, ägas och drivas av en annan huvudman än kommunen och att kommunen endast ska förfoga över de platser som behövs för att tillgodose Tyresöbornas behov. Upplägget förutsätter att kommunen till den vårdgivare som vinner upphandlingen, eller till den som för vårdgivarens räkning uppför och tillhandahåller den byggnad som vården ska bedrivas i, säljer fastigheten Krusmyntan 1.

Lägesrapporter från arbetet med uppdraget har lämnats till Kommunstyrelsen den 25 oktober 2005 och den 21 mars 2006.

Socialnämnden behandlade ärendet den 2 maj 2006 (se bilaga). Eftersom den tilltänkta modellen för upphandlingen av platser i principiella hänseenden skiljer sig från vad som hittills tillämpats i kommunen behöver frågan behandlas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 april 2006 att föreslå kommunfullmäktige att det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns. För egen del beslutade kommunstyrelsen att under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande av förfaringssättet och att avtal genom socialnämnden har tecknats med vårdgivare, bemyndigas kommunstyrelsens ordförande och chefen för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att i förening underteckna köpekontrakt och köpeavtal i samband med försäljning av fastigheten Krusmyntan 1.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet på sitt sammanträde den 2 maj och beslutade att återremittera ärendet (se bilaga).

Ordförandeutlåtande

Den borgerliga kommunledningen vill låta uppföra ett nytt särskilt äldreboende på den planlagda fastigheten vid Farmarstigen. Det skall vara färdigt till början av 2008. Vi har tänkt gå till väga på ett nytt sätt för att minska kommunens egna investeringar, som är mycket stora de närmaste åren även utan bygge av ett nytt äldreboende. Vi har också velat undvika att låsa oss i nya lokaler, som är större än vi har behov av för våra egna invånare när äldreboendet är klart. I början av 2008 bedöms behovet till ca 25 platser. En ny anläggning för särskilt äldreboende behöver, för att kunna drivas ekonomiskt och rationellt, innehålla ca 50 lägenheter. Därför har vi valt en modell där vi upphandlar 25 vårdplatser med option på ytterligare platser och där den som får uppdraget också skall åta sig att bygga äldreboendet på anvisad fastighet. Man kan säga att vi från Tyresö kommuns sida tar ett initiativ till ett privatägt särskilt äldreboende och samtidigt försäkrar oss om det antal platser vi behöver.

Detta förfaringssätt var uppe för beslut i kommunfullmäktige den 18 maj, men återremitterades på begäran av oppositionen, som önskade få ett antal frågor belysta samt att det kommunala pensionärsrådet skulle ges möjlighet att yttra sig.

Med olika typer av äldreboenden ökar valmöjligheterna för Tyresös äldre. Synen på hur vård och omsorg för äldre skall tillhandahållas har förändrats över tiden och kommer säkert att göra det även framgent. Kanske kommer nästa generation äldre att efterfråga äldreboende i varmare klimat i utlandet. Tendenser till en sådan utveckling kan redan skönjas. Med en mindre andel av kommunens egna resurser bundna i fasta kostnader (för t ex lokaler) ökar våra möjligheter att tillmötesgå olika önskemål från Tyresös äldre.

För en ökad valfrihet kommer det att krävas ett ersättningssystem som följer den enskildes val. Jag hoppas att ett sådant ersättningssystem skall vara infört inte bara i Tyresö utan i hela länet, kanske hela landet, om 10 år.

Alla beslut och åtgärder som innebär val mellan olika sätt att tillgodose framtida behov är förknippade med risker, eftersom framtida förhållanden aldrig kan förutsägas med hundraprocentig säkerhet. Den aktuella frågan om vilka risker som är förknippade med olika sätt att tillgodose behovet av fler platser i särskilt äldreboende kan belysas i två tidsperspektiv; dels ett näraliggande perspektiv som omfattar de första 10 åren efter ett nytt äldreboende färdigställts, dels perioden därefter.

Genom att upphandla platser från en extern huvudman i den takt som behövs, slipper kommunen de ekonomiska risker som är förknippade med att äga en större anläggning än vad de egna behoven motiverar. Kanske skulle överkapaciteten kunna säljas till annan vårdhuvudman, men säkert är det inte. Det finns alltså ett par påtagliga risker som kommunen slipper genom det föreslagna upphandlingsförfarandet.

Farhågor för kvalitetsbrister med en annan huvudman har framförts. Sådana finns med alla huvudmän, även kommunala. Vi ser dock detta som en närmast försumbar risk. Vi kommer självklart endast att skriva avtal med seriös och långsiktig vårdgivare med goda erfarenheter och gott renommé.

Det finns också mycket strikta krav i Socialtjänstlagen m fl lagar och förordningar, som alla vårdgivare måste följa. Kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har idag ansvar för alla tyresöbor i särskilt boende, vare sig personerna bor i kommunen eller på köpt plats i annan kommun. Det kommer inte att förändras.

Avtalet kan förlängas efter 10 år. Hur prisläget och efterfrågan då ser ut, går inte att förutse idag. Priset är beroende av det rådande kostnadsläget, främst löner, och av efterfrågan. Om den senare är större än utbudet kan priset per plats stiga. Jag kan inte se annat än att länets kommuner kommer att se till att det totalt sett finns tillräckligt med platser till rimliga kostnader för att täcka ett behov. Det ansvaret har vi idag för våra invånare och det kommer vi att ha även om 10 år.

Beträffande frågan om besittningsskyddet hänvisas till bilagda kommentarer.

Beträffande kommunala pensionärsrådet möjlighet att yttra sig över ärendet i sin helhet föreligger redan ett sådant yttrande. KPR fick i ett tidigt skede, den 30 mars, en utförlig information om den planerade upphandlingen och tillvägagångssättet. Representanter för pensionärsorganisationerna fick vid ett s k förstärkt beredningsmöte den 10 april ta del av kravspecifikationen. Synpunkter lämnades som har påverkat utformningen av upphandlingsunderlaget. Därefter har PRO och SPF i skrivelse till Kommunstyrelsen lämnat synpunkter. Jag anser därmed att kravet i denna del av återremissyrkandet redan är uppfyllt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att den föreslagna modellen innebär att en del risker tillkommer medan andra försvinner. Risker med modellen kan vara av ekonomisk art men ett motsatt förfarande kan lika gärna komma att begränsa den servicenivå eller de valmöjligheter som framtidens äldre erbjuds. Vilka risker som väger tyngst går inte att svara på genom ekonomiska kalkyler utan blir närmast en fråga om skilda värderingar och framtidsbedömningar.

Jag kan i sammanhanget påminna om att Tyresö kommun (och vårt helägda bostadsbolag) f n äger lokaler med ca 200 platser för särskilt äldreboende. Den aktuella frågan nu är om kommunen eller annan huvudman skall äga ett 50-tal tillkommande platser. Skilda ägarformer kan betraktas som ett sätt att sprida, och därmed minska, de samlade riskerna!

Yrkande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) yrkar med instämmande av Inger Gemicioglu (v) avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång i kommunstyrelsen

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit avslagsyrkandet.

Omröstning begärs. Följande röstordning fastställs:

- Den som stödjer ordförandeförslaget röstar ja

- Den som stödjer avslagsyrkandet röstar nej

Omröstningen utfaller med 7 ja-röster och 6 nej-röster. Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Det principiella förfaringssättet för upphandling av platser i särskilt boende för äldre godkänns

Reservationer i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) och Inger Gemicioglu (v) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservationer lämnade i kommunstyrelsen 2006-04-25 § 52 (se bilagor).

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Till protokollet förs att Marie Åkesdotter, om hon hade haft rösträtt, hade yrkat avslag till ordförandeförslaget (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Susann Ronström (s), Inger Gemicioglu (v), Anders Bergérus (s), Peter Bylund (mp), Jan Larsson (fp), Martin Huusman (m) och Marie Linder (s).

Yrkanden

Susann Ronström (s) yrkar avslag. Yrkandet biträds av Inger Gemicioglu (v) och Peter Bylund (mp).

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Susann Ronström m fl (s-gruppen) och Inger Gemicioglu m fl (v-gruppen) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till reservationer lämnade i kommunstyrelsen.

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet (bilaga).

______

§38 Ändring av förskole- och barnomsorgstaxa

Dnr 2006/101 051

Ärendebeskrivning

Enligt skollagen har barn vars föräldrar är arbetslösa, eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen, rätt till förskoleverksamhet om minst 3 timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

En stor del av de synpunkter som kommer till barn- och utbildningsförvaltningen handlar om kritik kring den begränsning av närvarotid som gäller vid föräldraledighet och arbetslöshet, och mot nuvarande avgiftsnivå. Idag gäller samma avgift oavsett om barnet vistas på förskolan hel- eller deltid.

För att tillmötesgå en del av de önskemål som framförts föreslår barn- och utbildningsförvaltningen en halvering av föräldraavgiften för den grupp som idag vistas 15 timmar per vecka i förskolan. Kostnaden i form av minskade intäkter som beräknas uppgå till 250 000 kronor för hösten ryms dock ej inom ram. Finansieringen föreslås behandlas i samband med års-redovisningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ändrad taxa för förskoleverksamhet fastställs från och med 1 juli 2006, som innebär att föräldraavgiften halveras för de barn som har en förskoleplacering omfattande 15 timmar per vecka.

- Intäktsbortfallet finansieras genom minskning av årets budgeterade resultat.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Marita Bertilsson (s-gruppen) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Mikael Gustafsson (v) och Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Särskilt yttrande

Mikael Gustafsson m fl (v-gruppen) lämnar särskilt yttrande (bilaga).