Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-09-07

Sammanträde 2006-09-07

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hörsalen, C3L, Bollmora Gårdsväg

1 Anmälan av motioner, interpellationer och frågor

1.1 Nya motioner
1.2 Nya interpellationer
1.3 Nya frågor

3 Förslag om gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län

4 Förslag om antagande av detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

5 Förslag om antagande av fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

6 Förslag om investeringsmedel för förskola i Skälsätra (kvarteret Kattfoten)

7 Förslag om behandling av motion med förslag att starta ett ungdomscafé i Tyresö

8 Förslag om behandling av motion med förslag att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden 2007

9 Förslag om antagande av revisionsreglemente för Tyresö kommun

10 Förslag om sammanträdestider för kommunfullmäktige 2007

11 Redovisning av ärendebalans 2006 – kommunstyrelsens kansli

Mötesinformation

 

§39 Motion om arkivtjänst i Tyresö kommun

Dnr 2006/143 004

Ärendebeskrivning

Ulf Lönnqvist (s) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att kTyresö kommun bör vidta åtgärder för att säkra kommunens bildmaterial och erbjuda föreningarna arkiveringsmöjligheter.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

____

§40 Motion om jämställdhet i Tyresö kommun

Dnr 2006/144 024

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Maria Björke (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag om att kommunen gör en lönekartläggning, tar fram en handlingsplan för jämställda löner och prioriterar kvinnodominerade yrkesgrupper vid kommande löneförhandlingar.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

______


§41 Motion om att Tyresö kommun ska åtgärda buller- och miljöproblem kring vägarna i kommunen

Dnr 2006/145 425

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) och Maria Björke (mp) har lämnat in en motion (bilaga) med förslag på åtgärder för att minska buller- och miljöproblemen kring vägarna i kommunen.

Kommunfullmäktiges beslut:

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

______

§42 Interpellationer

Dnr 2006/018 103

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens Agenda 21-arbete.

Peter Bylund (mp) har lämnat in en interpellation (bilaga) till kommunstyrelsens ordförande angående Team Smart.

Dessa båda interpellationer besvaras på nästa sammanträde.

____

§43 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2006/005 102

Ärendebeskrivning

Följande fyllnadsfall förrättas.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Stefan Moberg (m), Opalgången 6, 135 49 Tyresö väljs till ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

______

§44 Gemensamt försäkringsbolag för kommunerna i Stockholms län

Dnr 2006/108 061

Ärendebeskrivning

Under senare år har kommunerna haft en mycket begränsad marknad att tillgå för att bli försäkrade. Det har endast varit ett par försäkringsbolag som lämnat offerter vid upphandling av försäkringar. Detta har inneburit en dålig konkurrens som kan antas missgynna kommunerna. Med anledning av detta har Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) i samarbete med Stockholms stads försäkringsbolag S:t Erik utrett olika alternativ för en försäkringslösning för kommunerna i Stockholms län. Utredningen har visat att det lämpligaste alternativet är att kommunerna tillsammans bildar ett försäkringsbolag.

Eftersom Stockholms stad redan har försäkringsbolaget S:t Erik kommer staden inte att ingå i den föreslagna bolagsbildningen utan erbjuder sig istället att samarbeta med det tilltänkta nya bolaget genom samlokalisering, kompetensförsörjning och samutnyttjade resurser när så är lämpligt. KSLs styrelse beslutade den 15 juni 2006 att rekommendera länets kommuner utom Stockholm att ingå i det föreslagna bolaget. Förslaget har sänts ut till länets kommuner för beslut om att ingå eller ej i det gemensamma bolaget. Beslut ska vara KSL tillhanda senast 29 september.

I bilaga kommenterar kommunstyrelseförvaltningen utredningens förslag. Förvaltningen menar att kommunen har anledning att ställa sig principiellt positiv till att ett för länets kommuner gemensamt försäkringsbolag bildas. Definitiv ställning till att medverka som delägare och försäkringstagare i det tilltänkta bolaget bör tas först efter att ett uppdaterat och kompletterat utredningsunderlag finns som närmare klarlägger delägarnas försäkringsvillkor för försäkringsbolagets ekonomiska förutsättningar.

På kommunstyrelsens sammanträde medverkar Jan Villgård från Stockholms stads försäkringsbolag St:Erik och Gunnar Bohman från KSL för att kommentera utredningen och svara på frågor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Efter kompletterande utredning bemyndigas kommunstyrelsen att fatta beslut om ett eventuellt delägarskap för Tyresö kommun i det tilltänkta försäkringsbolaget, liksom om övriga frågor som aktualiseras av kommunens medverkan som delägare i bolaget, efter att ett slutgiltigt förslag har utarbetats.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m) och Jan Larsson (fp).

Kommunfullmäktiges beslut.

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

_____


§45 Antagande av detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö Strand)

Dnr 2004/0059 214

Ärendebeskrivning

Detaljplan för Ljungvägen etapp 7 i Tyresö Strand syftar till att modernisera det äldre fritidshusområdet och göra det möjligt att bygga permanentbostäder i området. En viss förtätning ska bli möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning. För detta krävs en utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och en ombyggnad och komplettering av vägnätet i området.

Förslaget har varit utställt för samråd under tiden 25 augusti till och med den 30 september 2005. Den formella utställningen har varit under tiden 10 april – 12 maj 2006. Under utställningstiden har 8 skrivelser inkommit. Inkomna synpunkter på planförslaget redovisas tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens kommentarer i bilaga

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Förslag till detaljplan för Ljungvägen, område för villabebyggelse antas.

Ersättaryttrande i kommunstyrelsen

Marie Åkesdotter (mp) lämnar ersättaryttrande (se bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Peter Bylund (mp), Mikael Gustafsson (v) och Anders Linder (s).

Yrkanden

Berit Assarsson (m) yrkar att följande ändring införs i detaljplanen; Fastigheten Tyresö 1:532 ska inte ha någon styckningsrätt.

Yrkandet bifalls utan omröstning.

Peter Bylund (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Yrkandet avslås utan omröstning.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen.

______


§46 Antagande av fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse (etapp 7, Tyresö strand)

Dnr 2006/0843 254

Ärendebeskrivning

I samband med upprättande av ny detaljplan för område vid Ljungvägen har frågan om gatukostnader utretts. Gatukostnader föreslås tas ut enligt plan- och bygglagens 6 kap 31§ där det anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget följer de principer som beslutats om i andra förnyelseområden i kommunen. Av bilagor framgår omfattningen av fördelningsområdet och kostnadsberäkning. Utställningsutlåtande redovisas i ärendet ”Antagande av detaljplan för Ljungvägen”.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fördelning av gatukostnader för Ljungvägen, område för villabebyggelse antas

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag med justering föranledd av ändring av styckningsrätt i § 45.

Protokollsanteckning

Peter Bylund m fl (mp-gruppen) deltar inte i beslutet.

_____

§47 Investeringsmedel för förskolelokal i Skälsätra (kvarteret Kattfoten)

Dnr 2006/136 711

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en prognos för behovet av förskoleplatser 2006-2008 (se bilaga). För att tillgodose den ökade efterfrågan på förskoleplatser i Trollbäcken föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att området som angetts för förskola i detaljplanen för kv. Kattfoten (Skälsätravägen) tas i anspråk för en förskola med fyra avdelningar. Barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetsavdelningen föreslår att det byggs en förskola med fem avdelningar redan från början.

Förskolan bör enligt barn- och utbildningsförvaltningen vara färdig att tas i bruk våren 2007. I bilagda kalkyl redovisas två alternativ (1 A och 1 B).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Investeringsbudgeten tillförs 16 miljoner kr för finansiering av utgifter i samband med etablering av förskola i Skälsätra (kv. Kattfoten) enligt alternativ 1 A i bifogad kalkyl.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Jan Larsson (fp), Mikael Gustafsson (v), Jerry Svensson (s), Peter Bylund (mp) och Mats Fält (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

________

§48 Motion om att starta ett ungdomscafé i Tyresö

Dnr 2006/045 819

Ärendebeskrivning

Marita Bertilsson (s) har för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att starta ett ungdomscafé i Tyresö. Motionären föreslår att:

- kommunen initierar startandet av ett ungdomscafé

- kommunen börjar söka efter en lämplig lokal i Tyresö Centrum samt

- att man samlar in intresseanmälningar från olika företagare och andra intressenter i Tyresö.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen (se bifogade yttranden).

Ordförandeutlåtande

Vi har diskuterat detta även inom majoriteten, och arbetar med att ta fram ett förslag. Jag instämmer i barn- och utbildningsförvaltningens synpunkt att det är viktigt att låta ungdomarna vara delaktiga i frågan och komma med idéer om innehåll, plats m.m. Jag föreslår att motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbetar med frågan, och att en enkät görs bland ungdomar kring innehåll och plats av ett ungdomscafé.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbetar med frågan.

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Marita Bertilsson (s), Elisabeth Hedlund (v), Anders Linder (s) och Peter Bylund (mp).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§49 Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:

- Lekplatsen ska vara anpassad för funktionshindrade.

______


§49 Motion med förslag om att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden 2007

Dnr 2006/105 332

Ärendebeskrivning

Peter Bylund (mp) har för den miljöpartistiska fullmäktigegruppen lämnat in en motion till kommunfullmäktige med förslag om att bygga en lekplats i Trädgårdsstaden 2007. Motionären föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att så snart som möjligt bygga en lekplats i Trädgårdsstaden i Tyresö kommun.

Ordförandeförslag

Motionen har sitt ursprung i en medborgaridé. Från majoritetens sida har vi lämnat ett positivt besked till förslagsställaren. Vi anser att det bör finnas en kommunal lekplats någonstans i Tyresö Strand. Vi är beredda att avsätta medel för detta i budgeten för 2007. Ett arbete har inletts för att undersöka lämplig placering.

I sammanhanget vill jag nämna att det i den pågående planeringen för ny bostadsbebyggelse i det område vi kallar Strandängarna (västa delen av Strandallén mot Erstavik), ingår också ett större område längst stranden som kommer att göras i ordning för diverse allmänna ändamål som strandpromenad, båtplatser, bad och även nya lekytor m.m.

Jag föreslår att motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbeta med frågan.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen bifalles med hänvisning till att majoriteten arbetar med frågan.

Särskilt yttrande i kommunstyrelsen

Anders Bergérus (s-gruppen) lämnar ett särskilt yttrande (bilaga).

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Berit Assarsson (m), Peter Bylund (mp), Anders Bergérus (s) och Jan Larsson (fp).

Yrkande

Anders Bergérus (s) yrkar att följande tillägg görs; Lekplatsen ska vara anpassad för funktionshindrade.

Yrkandet bifalls utan omröstning,

§50 Antagande av revisionsreglemente för Tyresö kommun

Dnr 2006/133 003

Ärendebeskrivning

Riksdagen har i maj 2006 fattat beslut om ändringar i kommunallagen när det gäller bl a revisionen. Förändringarna framgår av bifogad information från Sveriges kommuner och landsting. Med anledning av den förändrade lagstiftningen har kommunkansliet utarbetat förslag till nytt revisionsreglemente (se bilaga). Bilagt finns även det befintliga reglementet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revisionsreglemente för Tyresö kommun antas enligt bilaga.

- Reglementet ersätter tidigare reglemente beslutat av kommunfullmäktige 961212 § 109

- Reglementet gäller från och med 2007-01-01.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Ärendet bordläggs.

_____


§51 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2007

Dnr 2006/136 006

Ärendebeskrivning

Kommunkansliet har i samråd med ekonomikontoret tagit fram förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2007.

Kommunfullmäktige (torsdagar)

8 februari

15 mars

12 april

10 maj

14 juni

13 september

11 oktober

15 november (budget)

12 december (obs onsdag)

Kommunfullmäktiges sammanträden inleds kl. 19:00 (kommunfullmäktige 15 november inleds dock kl. 15:00).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2007 antas enligt förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______


§52 Ärendebalans 2006 – kommunstyrelsens kansli

Dnr 2006/137 004

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisaspågående ärenden för kommunstyrelsens kansli per den 30 juni 2006.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Ärendebalans 2006 noteras

Yttranden

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet yttrar sig Birgitta Nådell (s) och Berit Assarsson (m).

Kommunfullmäktiges beslut:

- Enligt kommunstyrelsens förslag.

______